• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 4593R din data 2009-06-19
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Numar dosar

(Număr în format vechi 2715/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4593R

Şedinţa publică de la 19 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR –(...) (...) I

GREFIER – E. N.

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta Casa de Pensii a Municipiului B, împotriva sentinţei civile nr.1302 din data de 17.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.25939/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul M. G. H..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul personal, lipsind recurenta.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Se învederează faptul că la dosar intimatul a depus prin serviciul registratură la data de 12.06.2009 întâmpinare în 2 exemplare.

Curtea procedează la legitimarea intimatului şi constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în combaterea motivelor de recurs.

Intimatul solicită respingerea recursului , menţinerea sentinţei civile ca temeinică şi legală , pentru motivele arătate în întâmpinare.

 

 

C U R T E A,

 

 

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1302 din data de 17.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.25939/3/AS/2008, a fost admisă acţiunea formulată de contestatorul M. G. H., în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, a fost anulată decizia nr.(...)/12.06.2008 şi măsurile dispuse în baza acesteia şi a fost exonerat contestatorul de plata debitului stabilit prin decizie.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, prin decizia nr.(...)/2.11.2005, contestatorul a fost pensionat anticipat parţial începând cu 6.10.2005, reţinându-se un punctaj mediu anual de 1,73293 puncte , un stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 10 luni, vârsta standard de pensionare de 63 de ani şi 5 luni, vârsta la data pensionării de 60 de ani şi 5 luni, total stagiu de cotizare de 37 de ani, 2 luni şi 15 zile cu 13 ani, 6 luni şi 10 zile în grupa a II a de muncă.

Prin decizia nr.(...)/12.06.2008 s-a dispus sistarea pensiei anticipate şi s-a reţinut un debit în sarcina contestatorului de 21021 lei, cu motivarea că este o sumă încasată necuvenit pe perioada 1.10.2005-1.10.2006 şi 1.01.2007-1.07.2003.

Intimata a constituit debitul în sarcina contestatorului deoarece acesta a prestat activitate salariată în perioada în care a primit pensie anticipată parţial şi conform art.92 din Legea 19/2000 încasarea pensiei trebuia să fie suspendată.

Examinând condiţiile de pensionare reţinute prin decizia de stabilire a pensiei anticipate parţiale instanţa a reţinut că contestatomi avea la data formulării cererii vârsta de 60 de ani şi 5 luni iar conform anexei 3 din Legea 19/2000 vârsta standard de pensionare pentru persoanele bărbaţi pentru perioada august-decembrie 2005 era de 62 de ani şi 8 luni, intimata reţinând ca vârstă standard de pensionare vârsta de 63 de ani şi 5 luni conform anexei 9 din Ordinul 340/2001.

S-a constatat că, contestatoruli are reţinut de către intimată conform deciziei de acordare va pensiei anticipate un stagiu în grupa a II a de 13 ani, 6 luni şi 10 zile pentru care poate beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare de 2 ani şi 6 luni conform art.42 din legea 19/2000.

S-a avut în vedere că, prin reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute de anexa 3 din legea 19/2000 de 62 de ani şi 8 luni cu 2 ani şi 6 luni rezultă că contestatomi se putea pensiona pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani şi 3 luni astfel că la data de 6.10.2005 îndeplinea condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

S-a apreciat că, în situaţia în care contestatomi îndeplinea, la data solicitării pensiei , condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă putea presta şi o activitate salariată astfel că nu au fost încălcate dispoziţiile art. 92 din legea 19/2000, decizia de suspendare a pensiei şi constituire a debitului fiind emisă eronat deoarece în mod eronat intimata a acordat pensie anticipată parţial şi nu pensie pentru limită de vârstă care îi permitea contestatorului să cumuleze pensia cu venitul provenit dintr-o activitate salariată.

Chiar dacă intimata ar fi avut în vedere anexa 9 din Ordinul 340/2001 cu privire la vârsta standard de pensionare intimata putea să reţină în grupa a II a o perioadă de 15 ani şi, 2 luni şi 2 zile (lucru pe care l-a şi făcut prin buletinul de calcul din data de 6.10.2005 privind pensia pentru limită de vârstă dar pe care nu l-a pus în aplicare deoarece buletinul a fost revizuit considerându-se că o anumită perioadă cât contestatorul a fost director nu se poate încadra în grupa a II a de muncă cu toate că singurul care face încadrarea în grupele de muncă este angajatorul şi nu intimata) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare era de 3 ani conform art.42 din legea 19/2000.

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs, în termenul legal, intimata Casa de Pensii a Municipiului B, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Invocând dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ., recurenta a arătat că, în perioada 1.10.2005-1.10.2006 şi 1.01.2007-1.07.2003, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie conform HG nr.1550/2004 coroborat cu OUG nr.4/2005 în cuantum de 21.021 lei ce urmează a se recupera conform art.187 alin.4 din Legea nr.19/2000, decizia de debit constituind titlu executoriu.

Prin întâmpinare intimatul, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor invocate şi ţinând seama de dispoziţiile art.3041 C.pr.civ., Curtea constată că recursul este nefondat, pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare:

În mod corect instanţa de fond a considerat că atât timp cât la data solicitării pensiei intimatul îndeplinea condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prin reducerea vârstei standard de pensionare reglementate de anexa 3 din Legea nr.19/2000 putând fi pensionat la împlinirea vârstei de 60 de ani şi 3 luni,fiind îndeplinite astfel condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă,iar acesta putea presta şi o activitate salarială, nefiind încălcate dispoziţiile art.92 din Legea nr.19/2000.

Cum, faţă de cele mai sus expuse rezultă că recurenta a acordat în mod eronat pensie anticipată parţială şi nu pensie de vârstă care i-ar fi permis intimatului să cumuleze veniturile rezultate din pensie cu cele rezultate din activităţi salariate, nefiind încălcate dispoziţiile art.92 din Legea nr.19/2000 decizia de suspendare a pensiei şi constituire a debitului au fost emise eronat.

Prin urmare, soluţia instanţei de fond de anulare a deciziei de constituire debit şi a măsurilor dispuse în baza acesteia apare ca legală şi temeinică, astfel încât, în temeiul art.312 C.pr.civ., se va respinge recursul ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta Casa de Pensii a Municipiului B, împotriva sentinţei civile nr.1302 din data de 17.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.25939/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul M. G. H..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.06.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. B. D. H. E. I

T. D. O.

 

GREFIER

N. E.

 

Red. C.G.C

Dact. A.C./2ex

07.07.2009

Jud. fond.: N. B.; D. B.

Toate spetele


Sus ↑