• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 71 din data 2008-01-28
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 71

Şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) P. (...) (...)

Grefier B. B.

***************************

La ordine a venit spre soluţionare recursul promovat de contestatoarea D. B., împotriva sentinţei civile nr.725 din 3august 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a constatat lipsa părţilor.

Procedura fiind legal îndeplinită, s-a expus referatul oral asupra cauzei, după care:

Instanţa având în vedere că intimata prin întâmpinare a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, constată cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.

C U R T E A

- deliberând-

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 725/D din 3.08.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosar nr(...) , s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de contestatoarea D. B. în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii N, vizând Decizia nr. (...)/ 19.01.2007.

Criticile formulate de contestatoare au vizat nerespectarea dispoziţiilor art. 41-41, 77, 167 din Legea 19/2000, raportat la Anexa 3 din Legea 19/2000, la emiterea actului decizional contestat.

În motivarea acestei soluţii instanţa de fond a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.41 alin.1 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, modificată şi completată, „ Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public".

De asemenea, în capitolul B, secţiunea a ll-a, pct.3 din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că „Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme”.

Astfel, având în vedere dispoziţiile art.41 alin.2 şi ale 167 alin.2 din Legea nr.19/2000, ale Anexei 3 la această lege şi prevederile cuprinse în Anexa 9 la Ordinul nr.340/2001, se apreciază că, vârsta standard de pensionare a petentei, născută la data de 21.08.1953 (f.16), este de 59 ani şi 6 luni, iar stagiul complet de cotizare de 29 ani, aşa după cum în mod corect şi legal s-a stabilit prin decizia de pensionare contestată.

În temeiul art.42 alin.1 - tabelul 1 din Legea nr.19/2000, pentru activitatea desfăşurată în grupa a ll a de muncă, de 26 de ani, 7 luni şi 1 zi, activitate stabilită în baza documentaţiei depusă la dosarul de pensie ( f. 19-47), petenta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani, astfel cum a fost menţionat în actul decizional suspus judecăţii.

Se mai apreciază că, punctajul mediu anual realizat de contestatoare, a fost stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.77 şi ale art.78 din Legea nr.19/2000.

Faţă de considerentele ce preced, în temeiul textelor de lege invocate, instanţa a constatat că actul decizional contestat a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi în consecinţă a respins contestaţia formulată, ca nefondată.

Împotriva acestei hotărâri, în termen, motivat şi legal scutit de plata taxelor judiciare de timbru, s-a declarat recurs de către contestatoarea D. B., înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B A C Ă U sub nr(...).

Criticând hotărârea primei instanţe, recurenta a invocat următoarele motive de modificare încadrabile în prevederile art. 304 pct.9 Cod procedură civilă.

- întrucât a realizat în grupa a II-a de muncă un stagiu de 26 ani, 7 luni şi 1 zi, potrivit dispoziţiilor art. 167 alin. 1 lit.”a”, raportate la art. 42 din Legea 19/2000 avea dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani; în atare împrejurări, la împlinirea vârstei de 53,6 ani trebuia să fie asimilată persoanelor născute cu 6 nai înaintea sa, respectiv în august 1947, şi astfel să i se considere ca dată la care împlinea condiţiile legale pentru pensionarea la termen 21.02.2005 şi nu 21.02.2007;

- greşeala anterioară s-a răsfrânt asupra modului de calcul al punctajul mediu anual, neluându-se în considerare că perioada lucrată ulterior datei de 21.02.2005 constituie stagiu suplimentar conf. art. 78 alin.8, raportat la art. 5 din Legea 10/2000, stagiu ce îi conferea dreptul la majorarea punctajului cu 0,3% pentru fiecare lună lucrată.

Legal citată, intimata a formulat întâmpinare ( fila 27 ), solicitând judecarea cauzei în lipsă şi formulând concluzii de respingere a recursului ca nefundat justificat de faptul că recurenta se află în eroare de drept cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 41, 42 şi 167 din Legea 19/2000. Examinând recursul în raport de motivele invocate, de actele şi lucrările dosarului, precum şi faţă de dispoziţiile art.300, 3041, 312 Cod procedură civilă constată că acesta este nefondat justificat de considerentele ce se vor dezvolta.

T. dedusă judecăţii implică interpretarea unor dispoziţii legale, respectiv ale art. 41, 42 şi 167 din Legea 19/2000, modificată – în varianta de la data formulării cererii de pensionare -, interpretare funcţie de care se pune problema modificării sau nu a datei de la care contestatoarea îndeplinea condiţiile legale pentru pensionare pentru limită de vârstă, respectiv a stagiului suplimentar de cotizare şi a modului de calcul a punctajului realizat.

Aşa cum s-a reţinut şi de către prima instanţă şi a invocat şi intimata în întâmpinările formulate la fond şi recurs, emiterea deciziei de pensionare s-a realizat cu interpretarea şi aplicarea corectă a legii; astfel, vârsta standard de pensionare se realizează în funcţie de data naşterii ( 21.08.1953 ) prin aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Legea 19/2000 coroborate cu ale pct-ului 3, cap.II, secţiunea Pensii ( B) din Ordinul 340/2001- conform cărora „vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme”. Se obţine astfel vârsta de 59 ani şi 6 luni, din care se scade reducerea cuvenită ca urmare a activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă ( de 6 ani conf. art. 167 cu referire la art.42 din Legea 19/2000 ); ori 53 de ani şi 6 luni contestatoarea avea la 21.02.2007, aşa cum s-a reţinut şi în decizia contestată.

În atare împrejurări, nu se mai poate pune problema unui stagiu suplimentar care să aibă drept consecinţă modificarea punctajului aşa cum s-a solicitat; sub acest aspect, este de menţionat că susţinerile intimatei din întâmpinarea depusă în recurs cum că ar constitui o cerere nouă, nu se confirmă, având în vedere răspunsul la întâmpinare formulat de contestatoare la instanţa de fond ( filele 14-15 ), unde se solicită şi reţinerea stagiului suplimentar de cotizare dup data de 21.02.2005 şi majorarea punctajului cu 0,3% pentru fiecare lună.

Prin urmare, pentru considerentele expuse, constatând că nici una din susţinerile recurentului nu se confirmă ca fiind întemeiate, şi că nu sunt alte motive care să fie analizate din oficiu, recursul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge recursul promovat de contestatoarea D. B., împotriva sentinţei civile nr.725 din 3august 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...), ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 februarie 2008.

Preşedinte, Judecători,

B. E. B. E. N.

E. P. E. O.

Grefier,

B. B.

 

Red.s.G.E./D.N.

Red.d.r.B. 30.01.2008

Tehn.2 ex.A.A.30.01.2008

Toate spetele


Sus ↑