• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1083/2009 din data 2009-10-29
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 1083 /2009

Şedinţa publică de la 29 octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) (...) - judecător

(...) D. - judecător

J. N. - grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursului formulat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A împotriva sentinţei civile nr. 43 din 14.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

La apelul nominal efectuat în cauză se prezintă avocat N. N. B. pentru reclamanta intimată N. B. şi consilier juridic E. J. M. pentru pârâta recurentă Casa Judeţeană de Pensii A.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentantele părţilor declară că nu au cereri de formulat.

Instanţa, reţinând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat ori cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta pârâtei recurente susţine motivele de recurs astfel cum au fost în scris detaliate, solicitând admiterea recursului , casarea sentinţei civile atacate şi pe fond respingerea acţiunii , în sensul de a se constata că în mod corect a fost emisă decizia de pensionare cu data de 27.08.2008. Precizează că doar la această dată reclamanta a depus o nouă cerere împreună cu acte în completare, faţă de care C.J.P. A a soluţionat cererea prin admitere, emiţând în consecinţă decizia cu data depunerii cererii , respectiv 27.08.2008, conform art. 83 alin.4 lit.a din Legea nr. 19/2000. Arată că cererea depusă de reclamantă la data de 8.05.2008 pentru acordarea drepturilor de pensie a fost soluţionată prin respingere, emiţându-se decizia 9556/13.07.2008.

Reprezentanta reclamantei intimate solicită respingerea recursului, cu cheltuieli de judecată. Învederează că instanţa de fond în mod temeinic a reţinut că drepturile de pensionare ale reclamantei s-au născut la data de 8.05.2008, întrucât la această dată la dosar existau toate actele necesare pensionării, în speţă fiind incidente dispoziţiile Legii speciale nr. 128/1997, care statuează că în ce priveşte personalului didactic , perioada petrecută în concediu fără plată reprezintă vechime în muncă . De asemenea, conform Legii nr. 128/1997, reclamanta beneficiază şi de pensionare anticipată cu trei ani înainte de vârsta standard de pensionare. Precizează că pârâta le-a solicitat o adeverinţă din care să rezulte dacă perioada de concediu fără plată reprezintă sau nu vechime în muncă, adeverinţă pe care au prezentat-o la C.J.P. , care a procedat la înregistrarea incorectă a acesteia sub un alt număr de dosar. Solicită a se reţine că au depus adeverinţa solicitată în termen, necunoaşterea legii de către pârâtă neputându-i-se imputa reclamantei.

Depune la dosar concluzii scrise , factura şi chitanţa eliberată în urma achitării onorariului de avocat în sumă de 1190 lei.

Instanţa, având în vedere lucrările dosarului şi concluziile expuse în dezbateri, lasă cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului civil de faţă:

 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A l b a sub dosar nr(...) reclamanta N. B. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii A solicitând să se constate că întruneşte condiţiile de pensionare prevăzute de Legea nr. 128/1997 la art.127, anularea deciziei nr. 9556/31.07.2008 prin care s-a respins cererea de pensionare şi obligarea pârâtei să emită deciziei de pensionare începând cu data de 08.05.2008.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că a depus cerere de pensionare la data de 8.05.2008, solicitând înscrierea la pensie în condiţiile Legii nr. 128/1997, deoarece are o vechime în învăţământ de 25 de ani, vechime în care este inclusă şi perioada de un an concediu fără plată.

Deşi iniţial pârâta i-a respins cererea, ulterior a emis o deciziei prin care s-a reţinut data depunerii cererii ca fiind 27.08.2008.

Prin sentinţa civilă nr. 43/2009 T r i b u n a l u l A l b a a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă şi a anulat decizia de pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă nr. (...)/28.11.2008 emisă de pârâtă, dispunându-se emiterea unei noi decizii de pensie cu stabilirea şi plata obligaţiilor băneşti cuvenite reclamantei cu titlu pensie lunară începând cu data de 8.05.2008. A fost respins capătul de cerere privind anularea deciziei nr. 9556/31.07.2008 ca fiind rămas fără obiect. Pârâta a fost obligată la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că decizia de respingere nr. 9556/2008 a fost revocată de pârâtă prin emiterea deciziei nr. (...)/2008 astfel că acest petit a rămas fără obiect.

În privinţa deciziei nr. (...)/28.11.2008 s-a reţinut că reclamantei i s-a reţinut un stagiu de cotizare de 28 ani, 1 lună şi 6 zile în care a fost inclusă şi perioada în care reclamanta s-a aflat în concediu fără plată şi care constituie vechime în învăţământ.

Sub aspectul vechimii în învăţământ situaţia reclamantei era neschimbată la data de 27.08.2008 raportat la data formulării primei cereri - 8.05.2008.

Prin urmare, pârâta a recunoscut voluntar că reclamanta întruneşte condiţiile de pensionare şi a valorificat perioada 01.09.1999-31.08.2000 prin emiterea deciziei de pensie, deşi condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească reclamanta pentru pensionare erau îndeplinite şi la data de 8.05.2008.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii A prin care a solicitat admiterea acestuia, casarea sentinţei şi pe fond respingerea acţiunii civile formulate de către reclamantă.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că în mod greşit instanţa de fond a admis contestaţia reclamantei, ţinând cont că este vorba de un alt dosar de pensie respectiv (...) a căruia cerere a fost depusă în data de 27.08.2008, fiind inadmisibilă dispoziţia instanţei de fond de a acorda plata drepturilor începând cu 08.05.2008.

La data de 08.05.2008 dosarul de pensie era incomplet, iar reclamanta a primit decizie de respingere.

Doar la data de 27.08.2008 reclamanta a depus o cerere la care a ataşat diploma de licenţă în copie, adeverinţa care atestă urmarea cursurilor la zi şi adeverinţa de la Inspectoratul Şcolar din care rezultă că perioada 01.09.1999-31.08.2000 reprezintă vechime în muncă.

Reclamanta intimată a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei atacate ca temeinică şi legală.

În susţinerea recursului şi în apărare au fost depuse înscrisuri.

CURTEA, analizând sentinţa atacată, prin raportare la criticile aduse şi în limitele prevăzute de art. 3041 Cod procedură civilă, reţine următoarele:

Recursul este nefondat.

Recurenta susţine că drepturile de pensie cuvenite reclamantei nu pot fi acordate începând cu data de 8.05.2008, deoarece doar o dată cu depunerea actelor la cererea din 27.08.2008 dosarul a fost complet, iar reclamanta a făcut dovada vechimii de 25 de ani în învăţământ.

Susţinerea aceasta nu poate fi primită.

La data de 8.05.2008 reclamanta depune la CJP A o cerere prin care solicită pensionarea potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, art. 127, având în vedere că prin decizia nr. 9556/27.04.2007 i s-a respins cererea de pensionare anticipată parţial formulată în temeiul Legii nr. 19/2000.

Pe această cerere există menţiunea că „actele doveditoare au fost depuse la Casa Judeţeană de Pensii în dosar nr. 9319/28.02.2007”.

Verificând dosarul nr. 9319/2007, aflat la dispoziţia pârâtei, se constată că acesta cuprinde adresa nr. 7890/2006 prin care se aduce la cunoştinţă că reclamantei i s-a aprobat concediul fără plată în anul şcolar 1999/2000, precum şi adeverinţa nr. 581/2007 emisă de Grup Şcolar I., D. şi D. unde se arată, la poziţia 48, că în perioada 01.09.1999-31.08.2000 reclamanta a fost în concediu fără plată conform prev. art. 102 alin. 1 din T., în vederea efectuării unui program de studii de specialitate, iar la poziţia 49 că între 01.09.2000-31.08.2002 a fost în concediu fără plată care nu constituie vechime în muncă şi în învăţământ.

De altfel , aceste menţiuni se regăsesc şi în carnetul de muncă al reclamantei, la poziţiile 75-81.

Potrivit art. 102 din Legea nr. 128/1997 alin. 1 şi 3 personalul didactic titular are dreptul la concedii fără plată, fiindu-le rezervată catedra dacă efectuează cursuri de specializare. Această perioadă conform art. 101, alin. 6 se consideră vechime la catedră.

Având în vedere aceste prevederi, precum şi faptul că reclamanta a activat în învăţământ începând cu data de 01.09.1975 până la data de 31.08.2000, iar la data de 8.05.2008 avea vârsta de 56 ani şi 2 luni, este evident că întrunea condiţiile pentru a fi pensionată în condiţiile art. 127 alin. 3 din Legea nr. 128/1997, potrivit cărora personalul didactic poate fi pensionat cu trei ani înaintea de limitele de vârstă cerute de legislaţia în vigoare (care la data de 8.05.2008 era de 58 de ani şi 4 luni pentru femei), dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani - femeile.

De altfel, trebuie remarcat că în decizia prin care reclamantei i s-a admis cererea de înscriere la pensie întemeiată pe Legea nr. 128/1997 se menţionează că decizia iniţială a fost revizuită prin cumularea perioadei 01.09.1987-31.08.1989 conform adeverinţelor nr. 581/2007 şi 549/2006, adeverinţe care erau depuse la dosarul de pensie încă din februarie 2007, deci pârâta era datoare să le valorifice.

Prin urmare, în mod corect a reţinut prima instanţă că la data formulării cererii din 8.05.2008 reclamanta întrunea condiţiile legale pentru a fi pensionată în condiţiile art. 127 din Legea nr. 128/1997. Este greşită susţinerea pârâtei că nu putea lua în considerare unele acte, deoarece erau depuse în alt dosar de pensionare, deoarece dosarele de pensie se află în posesia sa, putând oricând să le consulte, doar în situaţia în care acestea sunt neîndestulătoare pârâta putând să pună în vedere părţii să procedeze la completarea lor.

Faţă de considerentele menţionate, sentinţa fiind la adăpost de criticile aduse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, instanţa va respinge ca neîntemeiat recursul cu care a fost investită.

Fiind căzută în pretenţii, recurenta va fi obligată să plătească intimatei cheltuielile de judecată ocazionate de aceste proces, în sumă de 1190 lei, reprezentând onorariu avocaţial (fila 83, 84).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 43/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

Obligă recurenta să plătească intimatei N. B. suma de 1190 lei, cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 29.10.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) D.

 

Grefier,

J. N.

 

 

Tehnored. CM/23.11.2009

Jud.fond-L.E. E., L. E.

Toate spetele


Sus ↑