• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Pretentii. Recurs

Hotararea nr. 323 din data 2009-03-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA I CIVILĂ ŞI PT. CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DECIZIE Nr. 323

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...) - preşedinte secţie

Judecător - (...) (...) - preşedinte instanţă

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

x.x.x.

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanta REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI O. împotriva deciziei civile nr. 312/A din 10 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosar nr(...), şi a sentinţei civile nr. 2079 din 18 aprilie 2008, pronunţată de Judecătoria (...). (...). S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns consilier juridic P. Ş., reprezentând recurenta reclamantă REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI O., şi consilier juridic N. N., reprezentând intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care Curtea, constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului.

Consilier juridic O. Ş., pentru recurenta reclamantă, a susţinut oral motivele de recurs formulate în scris, arătând că pârâta a emis decizia de pensionare, pentru salariatul reclamantei, fără a respecta condiţiile legale, cererea de pensionare nefiind semnată. Astfel, vinovăţia pârâtei reiese din neglijenţa salariaţilor acesteia la verificarea dosarului de pensionare, fapta ilicită constă în emiterea deciziei de pensionare. A pus concluzii de admitere a recursului şi în principal, modificarea deciziei în sensul de ase constata culpa exclusivă a Casei Judeţene de Pensii M şi să fie obligată aceasta la plata prejudiciului cauzat. În subsidiar, a solicitat modificarea deciziei şi să se constate culpa comună a părţilor şi să fie obligate în solidar la plata prejudiciului cauza unităţii reclamante, cu cheltuieli de judecată.

Consilier juridic M. N., pentru intimata pârâtă, a arătat că principala atribuţie a Casei de Pensii este aceea de a emite o decizie de admitere sau respingere a cererii de pensionare, restul rămânând la latitudinea angajatorului, căruia îi aparţine culpa în această situaţie. A solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin acţiunea înregistrată la 31.10.2007, reclamanta S. (...). (...). S a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii M, pentru a fi obligată la plata sumei de 197.688,14 lei, reprezentând echivalentul prejudiciului pe care i l-a cauzat prin fapta sa culpabilă.

În motivarea acţiunii, a arătat că, în fapt, la data de 20.01.2004 a notificat Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Muncă M şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă M, intenţia de a restructura un număr de salariaţi, urmare proiectului de reorganizare şi eficientizare a activităţii.

Una dintre soluţiile propuse la acea dată de către reclamantă, a fost pensionarea pentru limită de vârstă, pensionare care se putea face în baza prevederilor art. 41 alin.5 din Legea 19/2000.

Prin adresa nr.4442/19.02.2004, Casa Judeţeană de Pensii M a răspuns adreselor reclamantei nr.275/19.01.2004 şi 849/13.02.2004 comunicându-i că persoanele pe care unitatea reclamantă în cauză le-a propus pentru pensionare îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, confirmând astfel că a verificat documentele transmise şi că acestea îndeplineau condiţiile prevăzute de lege pentru înscrierea la pensie.

Ulterior, Casa Judeţeană de Pensii M a emis deciziile de pensionare, care au fost comunicate de reclamantă salariaţilor aflaţi în această situaţie, încetând de drept contractele individuale de muncă ale acestora.

Decizia de pensionare nr.(...)/01.03.2004 a fost contestată în instanţă de numitul H. J. N. E., iar prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, decizia a fost anulată dispunându-se reintegrarea contestatorului şi plata drepturilor salariale aferente, de la data încetării contractului de muncă până la reintegrarea efectivă, cuantumul drepturilor salariale pe această perioadă fiind de 197.688,14 lei.

Apreciază reclamanta că această sumă reprezintă prejudiciul pe care i l-a produs pârâta datorită neglijenţei de care a dat dovadă atunci când a emis deciziile de pensionare.

Prin s.c.nr.553/23.11.2007, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii având ca obiect pretenţii, în favoarea Judecătoriei (...). (...). S.

Prin sentinţa civilă nr.2079/18.04.2008 Judecătoria (...). (...). S a respins acţiunea reţinându-se că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale întrucât nu exista un raport de cauzalitate între pensionare şi sumele plătite de reclamantă cu titlu de drepturi salariale, urmare anulării deciziei de pensionare, propunerea de pensionare pentru limită de vârstă a salariatului H. J. N. E. fiind făcută de reclamantă, nu de pârâtă, şi în lipsa unei cereri scrise şi semnate personal de salariat.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs reclamanta, calea de atac fiind recalificată ca apel. Reclamanta a susţinut că greşit s-a reţinut că nu există vinovăţia pârâtei sub forma neglijenţei ,atâta timp cât aceasta, prin angajaţii săi, nu a verificat corespunzător dosarelor de pensionare transmise de reclamantă.

Prin decizia civilă nr. 312 din 10 decembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i s-a respins apelul ca nefondat.

Tribunalul a reţinut că nu sunt incidente disp. art. 998-999 c.pr.civ., întrucât culpa aparţine în exclusivitate reclamantei care, în calitatea sa de angajator a întocmit dosarul de pensionare şi a emis decizia privind încetarea contractului de muncă al salariatului H. J. N. E..

Dosarul de pensionare a fost întocmit de reclamantă , fără ca angajatul să-şi fi manifestat intenţia de a se pensiona, dovadă în acest sens fiind cererea întocmită de reclamanta în numele angajatului care nu a fost semnată de acesta din urmă.

S-a apreciat că avizul nr. 4442/19.02.2004 dat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii are caracter de recomandare, neexistând reglementare legală care să oblige pe angajator să ţină seama de aceasta.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, motivând că potrivit Statului CNPAS pârâtul avea obligaţia să verifice dosarele primite de la reclamantă iar vinovăţia sa a constat în neglijenţa salariaţilor, care nu au verificat corespunzător dosarele, din moment ce instanţa de judecată a considerat că deciziile de pensionare au fost nelegal emise. Recurenta a arătat că există fapta ilicită - aceea de emitere a deciziei de pensionare, există prejudiciu - sub forma sumelor de bani plătite de recurentă ca urmare a reîncadrării în muncă a salariaţilor, există vinovăţie sub forma neglijenţei şi există raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, ceea ce justifică angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtei.

Recursul nu este fondat pentru următoarele considerente.

Prin sentinţa 1078 din 24 oct. 2005 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosar nr. 5095/2005 a fost obligată S. să reintegreze în muncă petentul H. J. N. E. şi să-i plătească acestuia drepturile salariale începând cu data de la 12 martie 2004.

Urmare a acestei sentinţe, reclamanta a calculat drepturile băneşti cuvenite salariatului până în luna martie 2007 şi a achitat acestuia suma de 197 688,14 lei.

Aceste acte, precum şi cele ce au stat la baza emiterii deciziei de pensionare nr. (...)/1.03.2004, au fost avute în vedere de prima instanţă, atunci când analizat incidenţa răspunderii civile delictuale a pârâtei.

În apel s-a depus decizia 846 din 5 aprilie 2006 pronunţată de Curtea de A p e l C r a i o v a în dosarul 2875/2005 prin care s-a admis recursul declarat de S. împotriva sentinţei civile 2078 din 24.10.2005, s-a modificat sentinţa în sensul că s-a respins acţiunea reclamantului H. J. pentru reintegrare şi plata drepturilor salariale, s-a respins ca tardivă contestaţia acestuia împotriva deciziei de pensionare. Această decizie a fost anulată pe calea contestaţiei în anulare iar în urma rejudecării recursului, prin decizia 301 din 31 ianuarie 2007 pronunţată de Curtea de A p e l C r a i o v a în dosarul (...), s-a menţinut sentinţa civilă 1078/2005.

Din considerentele acestei din urmă decizii, invocată de reclamantă prin concluziile scrise depuse la tribunal, rezultă că s-a constatat nulitatea deciziei de pensionare deoarece salariatul nu a formulat cerere de pensionare, aceasta fiind completată de unitatea angajatoare în numele său.

Aşadar, corect au reţinut instanţele anterioare că aparţine reclamantei culpa pentru pensionarea salariatului, întrucât a întocmit dosarul de pensionare, a scris cererea de pensionare în numele angajatului său, ceea ce a indus în eroare direcţia judeţeană de pensii. Ca urmare, nu există vinovăţie a pârâtei sub forma neglijenţei, cât timp aceasta a analizat dacă angajatul îndeplineşte condiţiile de pensionare, executându-şi astfel atribuţiile stabilite prin lege şi statutul de funcţionare.

Potrivit art. 82 din legea 19/2000 pensionarea se face la cererea salariatului, iar casa judeţeană de pensii analizează cererea şi celelalte acte depuse de angajator. Pârâta nu avea posibilitatea de a stabili că salariatul nu a completat cererea personal, astfel că nu se află în culpă. Neexistând fapta ilicită şi vinovăţia, nu se poate angaja răspunderea civilă delictuală a pârâtei, în condiţiile în care, după cum s-a arătat, instanţa de judecată a anulat decizia doar pentru că nu fusese completată de salariat cererea de pensionare, ci de unitatea angajatoare.

Considerând că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a prev. art. 998 ,999 c.civ., că nu există motive de nelegalitate a deciziei în sensul art. 304 c.p.c., recursul se va respinge ca nefondat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de apelanta-reclamantă S. (...). (...). S deciziei civile nr. 312/A din 10 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosar nr(...), şi a sentinţei civile nr. 2079 din 18 aprilie 2008, pronunţată de Judecătoria (...). (...). S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect pretenţii.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Martie 2009

 

 

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

Red./tehnored. GI

2ex/(...)

Jud. apel – L.E., C.E.

Jud fond – U. N.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑