• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 3910 din data 2009-06-12
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 3910

 

Şedinţa publică de la 12 Iunie 2009

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...) N.

Grefier: B. H.

 

Pe rol, pronunţarea în recursul declarat de pârâta Societatea Comercială pentru Servicii de N. în S. Electrice de Transport „T.” SA împotriva sentinţei civile nr. 554/12.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. G, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

N. dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la 05.06.2009, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză la 12.06.2009, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CURTEA:

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.01.2009 reclamantul E. G a chemat in judecată pârâta SC T. SA Sucursala C solicitând instanţei să fie obligată să-i acorde ajutorul material anual reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică gratuită de 1200 kw pe an pentru consumul casnic la care era îndreptăţit potrivit dispoziţiilor art. 7.22 din CCM la nivelul societăţii pârâte.

In motivarea acţiunii a arătat că a fost salariatul societătii pârâte timp de 28 de ani, iar l-a data de 08.11.2008 s-a dispus în baza art. 58,65,68 Codul muncii încetarea contractului său individual de muncă, ca urmare a concedierii colective .

A solicitat pârâtei prin cererea nr. 46/12.01.2009 acordarea ajutorului material anual, insă pârâta a refuzat acordarea acestuia pe motiv că „contractul individual de muncă a incetat ca urmare a concedierii colective, iar nu ca urmare a pensionării”.

Nu s-a tinut cont că avea deja decizia nr. (...)/17.04.2007 pentru acordarea pensiei anticipate partiale.

A precizat că prin adresa nr. 657/10.11.2008 SC T. SA a solicitat Casei Judetene de Pensii D să i se acorde pensia anticipată partială incepând cu data de 08.11.2008, conform deciziei de pensionare nr. (...)/17.04.2007, ceea ce face ca incheierea contractului individual de muncă să coincidă cu data intrării la pensie.

Astfel, mentionează că in cazul său concedierea colectivă si pensionarea au avut loc la aceeasi dată, respectiv 08.11.2008.

In drept isi intemeiază actiunea pe disp. art. 7.22 din CCM la nivel de unitate.

In dovedirea acţiunii a solicitat proba cu acte, depunând la dosar copii xerox de pe adresele nr 27/15.01.2009, 657/2008, decizia nr. (...)/17.04.2007 de acordare a pensiei anticipate partiale, extras CCM-art. 7.22, carnet de muncă, sentinţa nr.1587/11.09.2006 a T r i b u n a l u l u i D o l j, decizia nr. 5146/17.12.2007 a T r i b u n a l u l u i D o l j.

In şedinţa publică de la 12.02.2009 pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

In motivarea întâmpinării a arătat că reclamantul nu îndeplineşte cerinţele art. 7.22 alin 1 din CCM aplicabil.

Potrivit art. 7.22 alin 1 din CCM beneficiază de ajutorul material anual salariaţii care s-au pensionat in SC T. SA rezultă că trebuia ca la data pensionării solicitantul să fi avut calitatea de salariat al SC T. SA situaţie in care reclamantul nu se regăseşte.

Datorită faptului că încetarea D. a avut loc in temeiul art. 55 lit. c, 58, 65, 68 din Codul muncii şi nu in temeiul art. 56 lit. d Codul muncii, consideră că reclamantul nu îndeplineşte cerinţa prev. de art. 7.22 alin 1 din CCM , incetarea contractului individual de muncă interbenind conform deciziei nr. (...)/17.04.2007 emisă de CJP D, anterioară incetării D..

Prin sentinţa nr.554/12 02 2009, T r i b u n a l u l D o l j- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a admis acţiunea formulată de reclamant E. G, domiciliat in C, str. (...) (...), . 1-3-5, . 1, . 8 impotriva pârâtei SC T. SA - SUCURSALA C

A obligat pârâta să acorde reclamantului ajutor material anual reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică prev de art 7.22 al 1 din CCM al societăţii pârâte

Pentru a pronunţa această sentinţă,prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin decizia nr. (...)/17.04.2007 s-a dispus acordarea pensiei anticipate partiale in favoarea reclamantului

Reclamantul a fost salariatul societătii pârâte timp de 28 de ani consecutivi, iar l-a data de 08.11.2008 s-a dispus în baza art. 58,65,68 Codul muncii încetarea contractului său individual de muncă, ca urmare a concedierii colective , in baza HOT. AGA nr. 8/20.08.2008.

A solicitat pârâtei prin cererea nr. 46/12.01.2009 acordarea ajutorului material anual conform art. 7.22 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, insă pârâta a refuzat acordarea acestuia pe motiv că „contractul individual de muncă a incetat ca urmare a concedierii colective, iar nu ca urmare a pensionării”.

Prin adresa nr. 657/10.11.2008 SC T. SA a solicitat Casei Judetene de Pensii D să i se acorde pensia anticipată partială incepând cu data de 08.11.2008, conform deciziei de pensionare nr. (...)/17.04.2007, ceea ce face ca incheierea contractului individual de muncă să coincidă cu data intrării la pensie.

Instanta constată că dispozitiile aplicabile in cauză sunt următoarele:

Art. 7. 22 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate „ salariaţii care s-au pensionat şi au lucrat minim 15 ani sau ultimii 10 ani consecutivi înainte de pensionare in SC T. SA vor beneficia de un ajutor material anual reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică gratuită de 1200 kw pe an pentru consumul casnic.

Instanta urmează să admită actiunea constatând că este intemeiată, deoarece din interpretarea prevederilor art. 7.22 din CCM se constată că reclamantul îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute in dispoziţiile menţionate pentru a beneficia de ajutorul material, respectiv salariatul să fie pensionat şi să fi lucrat minim 15 ani sau ultimii 10 ani consecutivi înainte de pensionare in unităţile menţionate in CCM.

In cauză data incetării contractului individual de muncă coincide cu data deschiderii dreptului de pensie -08.11.2008.

In condiţiile in care reclamantul a suportat obligaţia de concediere ca urmare a faptului că îndeplinea, ca si criteriu de prioritate, condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, in egală măsură aceste conditii trebuie să fie primite ca un drept al acestuia, la îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea ajutorului material.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivare a susţinut că instanţa de fond în mod greşit a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile prev.de art.7.22 alin.1 din CCM deoarece raportul de muncă al intimatului nu a încetat ca urmare a pensionării ci în temeiul art.55 lit.c ,art.58,65 şi 69 Codul muncii la data de 08 11 2008 prin emiterea deciziei nr.1721/10 10 2008.

În drept a invocat dispoziţiile art.299-312 Cod procedură civilă.

La data de 29 05 2009 intimatul a depus întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

S-a depus la dosar decizia nr.1721/ 10 10 2008.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului ,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză ,Curtea constată şi reţine următoarele:

Conform art.7.22 alin.1 din CCM încheiat la nivelul SC T. SA ,salariaţii care s-au pensionat din SC T. SA şi au lucrat minim 15 ani sau în ultimii 10 ani consecutivi înainte de pensionare ,în SC T. SA (inclusiv în CN ,,U. „-SA ,filialele acesteia şi fostele unităţi ale MEF,RENEL ,D.) vor beneficia de un ajutor material anual reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică gratuită de 1200 kwh/an pentru consumul casnic.

În această dispoziţie se foloseşte expresia ,,salariaţii care s-au pensionat din SC T. SA”, nu condiţionează acordarea acestui ajutor de menţionarea ca drept temei al încetării raporturilor de muncă pensionarea.

Intimatul a solicitat pensionarea anticipată parţială la data de 08 12 2006 şi s-a emis decizia de pensionare anticipată parţială nr.(...)/17 04 2007 ceea ce înseamnă că dreptul său la pensie s-a deschis la această dată chiar dacă nu i s-a plătit efectiv pensia,existând un impediment legal pentru cumulul pensiei anticipate parţial cu salariu.

Susţinerea recurentului că intimatul nu s-a pensionat de la SC T. SA este nefondată atâta timp cât ,după emiterea deciziei de concediere nr.1721/10 10 2008,angajatorul înaintează adresa nr.657/10 11 2008 către CJP D prin care arată că au încetat raporturile de muncă şi astfel şi calitatea de asigurat a intimatului iar pensia care este pusă în plată este cea stabilită prin decizia nr.(...)/17 04 2007.

În consecinţă ultimul angajator al intimatului înainte de pensionare a fost recurentul ,astfel că instanţa de fond în mod corect a constatat ca fiind îndeplinite condiţiile prev.de art.7.22 alin.1 din CCM pentru acordarea ajutorului material anual reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică gratuită de 1200 kwh/an pentru consumul casnic.

Faţă de considerentele expuse ,Curtea urmează ca în baza art.312 Cod procedură civilă să respingă recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de pârâta Societatea Comercială pentru Servicii de N. în S. Electrice de Transport „T.” SA împotriva sentinţei civile nr. 554/12.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. G, având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 iunie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) N.

 

Grefier,

B. H.

 

 

Red.jud.M.M.

2ex/09 07 2009

Jud.fond.C.V.

M.O.

Toate spetele


Sus ↑