• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1737/R/2008 din data 2008-09-23
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1737/R/2008

 

Şedinţa publică din data de 23 T. 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) Ş.

GREFIER: N. TARŢA

 

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanta U. N. E. împotriva sentinţei civile nr. 1057 din 12 mai 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...), privind şi pe pârâta SC F. SRL Z, având ca obiect litigiu de muncă – drepturi băneşti.

La apelul nominal se prezintă reclamanta recurentă U. N. E., lipsă fiind reprezentantul pârâtei intimate SC F. SRL Z

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat în termenul legal, s-a comunicat intimatei şi este scutit de la plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la data de 15 august 2008, pârâta intimată a depus la dosar prin registratura instanţei întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca temeinică şi legală. Se constată de asaemene acă la data de 16 T. 2008, reclamanta recurentă a depus la dosar, prinr egistratura istanţei, note de şedinţă la care a anexat în copie un set de acte în sprijinul recursului.

La întrebarea instanţei, reclamanta recurentă arată că a fost angajată la firma intimată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în intervalul 01.04.2004 – 07.01.2008 când s-a pensionat în baza art. 47 lit. b din Legea nr. 19/2000, iar apoi a fost reangajată la aceeaşi firmă, pe perioadă determinată în intervalul 08.01.2008 – 31.03.2008, pentru închiderea situaţiilor financiare. Arată de asemenea că această reangajare nu era posibiliă dacă nu ar fi fost pensionată la limită de vârstă pentru handicapul de care suferă.

Nefiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reclamanta recurentă susţine recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicită admiterea acestuia şi obligarea pârâtei la plata indeminzaţiei pe care o primesc salariaţii pensionaţi pentru limită de vârstă potrivit art. 50 din Constractul Colectiv de Muncă la nivel Naţional nr. 2859/2006, egală cu cel puţin două salarii avute în luna pensionării. Solicită obligarea pârâtei intimate la plata cheltuielilor de jduecată în cuantum de 30 lei reprezentând cheltuieli de transport.

 

C U R T E A :

 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1057 din data de 12.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...), s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de petenta U. N. - E. împotriva pârâtei S.C. F. S.R.L., pentru plata indemnizaţiei constând în două salarii la pensionare.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că, reclamanta a fost angajată a unităţii pârâte pe perioada 8.01.2008-31-03.2008, având funcţia de director economic, după cum reiese şi din carnetul de muncă al acesteia.

În data de 05.10.2007, reclamantei i-a fost emisă de către Casa Judeţeană de Pensii S decizia nr. (...) pentru limită de vârstă pentru persoane cu handicap, pentru handicap accentuat.

Reclamanta a formulat în data de 01.04.2008 o cerere către unitatea pârâtă prin care a solicitat acordarea a 2 salarii de bază avute la data pensionării, cuvenite cu ocazia pensionării.

Conform art. 50 din Contractul Colectiv de Muncă Unic nr. 2895/2006 la nivel naţional pe anii 2007-2010 „salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin două salarii de bază avute în luna pensionării”.

Astfel, având în vedere faptul că reclamanta s-a pensionat pentru handicap, nu se încadrează în prevederile art. 50 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel naţional nr. 2895/2006, care se referă în mod expres la pensionarii pentru limită de vârstă.

Având în vedere acest fapt, instanţa a respins cererea principală a reclamantei şi prin urmare a respins şi cererea accesorie privind acordarea de daune morale.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal reclamanta, solicitând modificarea, în sensul admiterii acţiunii.

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că a fost angajata intimatei în perioada 1.04.2004 – 7.01.2008, când s-a pensionat în baza Legii nr. 19/2000 pentru limită de vârstă.

În perioada 8.01.2008 – 31.03.2008 a fost reangajată la aceeaşi unitate, pe perioadă determinată.

Reclamanta a arătat că deşi prezintă un handicap, acesta este dobândit înaintea primei angajări, ea fiind pensionată pentru limită de vârstă.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:

În baza deciziei nr.(...)/5.10.2007 reclamanta s-a pensionat pentru limită de vârstă ca persoană cu handicap.

Din cauza handicapului beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani, iar la data depunerii cererii de pensionare avea 51 de ani şi 11 luni, vârsta standard de pensionare fiind 60 de ani.

Din cele arătate reiese că reclamanta este beneficiara unei pensii pentru limită de vârstă, faptul că beneficiază de reducerea standard de pensionare urmare a handicapului nemodificând tipul pensiei.

Conform art.50 din CCM Unic la nivel naţional, salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin 2 salarii de bază avute la data pensionării.

Prin cererea adresată intimatei la data de 1.04.2008 reclamanta a solicitat acordarea a 2 salarii de bază avute la data pensionării, răspunsul primit fiind în sensul că ea nu se încadrează în prevederile art.50 din CCM Unic la nivel naţional, întrucât beneficiază de pensie de handicap.

Întrucât din cele anterior arătate reiese că reclamanta este beneficiara unei pensii pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani din cauza handicapului de care suferă, instanţa constată că se încadrează în categoria salariaţilor care sunt îndreptăţiţi să primească la pensionare indemnizaţia prev. de art. 50 din CCM Unic la nivel naţional.

Având în vedere cele arătate, instanţa va admite recursul în baza art.312 alin.1, art.304 pct.9 Cod proc.civ., şi va modifica sentinţa în sensul obligării pârâtei să plătească reclamantei indemnizaţia egală cu două salarii de bază avute la data de 30 august 2007, conform art. 50 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pentru anii 2007 - 2010.

În ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata daunelor morale, aceasta va fi respinsă, întrucât reclamanta nu a făcut dovada unui prejudiciu moral, suferit de pe urma refuzului societăţii de a-i acorda acest drept.

În baza art.274 alin.1 Cod proc.civ., va obliga pârâta la plata cheltuielilor de judecată în recurs în sumă de 30 lei, în favoarea reclamantei, reprezentând cheltuieli de transport.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Admite recursul declarat de reclamanta U. N. - E. împotriva sentinţei civile nr. 1057 din 12 mai 2008 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în sensul că admite în parte acţiunea reclamantei în contradictoriu cu pârâta S.C. F. S.R.L. Z şi în consecinţă:

Obligă pârâta să plătească reclamantei indemnizaţia egală cu două salarii de bază avute la data de 30 august 2007, conform art. 50 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pentru anii 2007 - 2010.

Respinge cererea reclamantei având ca obiect obligarea pârâtei la plata daunelor morale.

Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în recurs în sumă de 30 lei, în favoarea reclamantei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 23 T. 2008.

 

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) Ş.

 

 

 

 

 

 

 

GREFIER,

N. TARŢA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED. C.M.V. , DACT. C.G.

3 EX./9.10.2008

Jud.primă instanţă: N.C.D., P. E.

Toate spetele


Sus ↑