• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1408 din data 2010-02-25
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 1408

Şedinţa publică de la 25 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)- Vicepreşedinte Instanţă

-(...) (...)- Preşedinte Secţie

-(...) (...)- Vicepreşedinte Instanţă

Grefier E. N.

 

XXX

Pe rol judecarea recursului declarat recurentul pârât CEC BANK SA PRIN SUCURSALA CEC BANK S, împotriva sentinţei civile nr. 936/01.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă E. P., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurentul pârât CEC BANK SA PRIN SUCURSALA CEC BANK S prin consilier juridic E. N., a lipsit intimata reclamantă E. P..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Curtea constatând cauza în stare de soluţionare acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii.

Consilier juridic E. N. pentru recurentul pârât solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea sentinţei T r i b u n a l u l u i O l t, în sensul respingerii cererii ca neîntemeiată, depune concluzii scrise şi practică judiciară similară.

 

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin sentinţa nr.936/01.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...) s-a admis cererea formulată de reclamanta E. P., în contradictoriu cu pârâtele CEC BANK - Sucursala S şi CEC BANK SA.

Au fost obligate pârâtele CEC Bank SA şi CEC Bank Sucursala S să plătească reclamantei suma de 7125 lei, ajutor material constând în 5 salarii brute avute la data încetării contractului de muncă.

S-a respins cererea de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanta a lucrat în cadrul societăţii CEC Bank SA sucursala S, pe funcţia de casier, iar salariul de bază lunar în 20.03.2009 era de 1425 lei.

Ca urmare a cererii de pensionare pentru limită de vârstă, Casa Judeţeană de Pensii O a emis decizia de pensionare cu nr. (...)/03.07.2009, iar drepturile i-au fost stabilite începând cu 20.03.2009.

Potrivit art. 34 alin. 1 pct. 1 din contractul colectiv de muncă, în cazul pensionării pentru limită de vârstă, dacă încetarea raporturilor de muncă se face prin acordul părţilor la data împlinirii condiţiilor legale de pensionare sau prelungirii perioadei de angajare cu acordul conducerii băncii sau în cazul pensionării anticipate, respectiv în cazul pensionării de invaliditate, salariaţii CEC Bank SA trebuie să primească ajutoare băneşti impozabile.

În cazul reclamantei, potrivit dispoziţiilor contractului colectiv de muncă se impunea acordarea unui ajutor material constând în 5 salarii brute avute la data încetării contractului de muncă cuvenite salariaţilor cu o vechime în CEC Bank SA mai mică de 20 de ani.

Potrivit art. 969 Cod civil, convenţiile legale făcute au putere de lege între părţile contractante şi, prin urmare, trebuie respectate.

Având în vedere că cele două pârâte nu au depus întâmpinare şi nu au făcut dovada acordării drepturilor cuvenite, ţinând cont de dispoziţiile contractului colectiv de muncă menţionate mai sus, instanţa a admis cererea astfel cum a fost formulată şi a obligat pârâtele la plata sumei de 7125 lei cu titlu de ajutor bănesc, constând în 5 salarii brute avute la data încetării contractului individual de muncă.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate prin acţiune, instanţa le-a respins,deoarece acţiunea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, potrivit art. 285 din Codul muncii, iar reclamanta nu şi-a angajat apărător care să depună delegaţie la dosar şi chitanţă cu privire la onorariu.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta, criticând-o ca netemeinică şi nelegală.

În motivele de recurs se invocă următoarele:

Instanţa de fond a soluţionat o cauză dedusă judecăţii încă de la primul termen de judecată fără a administra întreg probatoriul raportat la principiul contradictorialităţii, dar şi cu privire la dispoziţiile art.34 din CCM 2009.

Drepturile pretinse şi acordate de instanţă nu se încadrează în revederile art. 34 alin. 1, lit. a, pct. 1 din CCM 2009. În conformitate cu prevederile CCM 2009, încheiat la nivel de bancă, începând cu data de 9.03.2009, salariaţii care au depăşit vârsta limită de pensionare sau care urmează să se pensioneze pentru limita de vârstă, au fost informaţi, în scris, cu privire la data pensionării, reclamanta fiind încunoştinţată în scris, asupra datei pensionării: 01.03.2009.

Intimata reclamantă a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 20.03.2009, activitatea acesteia continuând până la 13.07.2009, fiind emisă decizia de pensionare nr. (...) din 3.07.2009 de către Casa Judeţeană de Pensii O.

Prin cererea înregistrată sub nr. 355 din 13.07.2009 intimata reclamantă a solicitat acordarea ajutorului bănesc la pensionare, în cuantum de 2 salarii brute impozabile, conform art. 34 pct. 2 din CCM 2009, ajutor care a fost achitat.

Din interpretarea dispoziţiilor art. 34 alin. 1 CCM 2009, rezultă că acordarea ajutorului bănesc este condiţionată de încetarea raporturilor de muncă „prin acordul părţilor” potrivit art. 55 lit. b din Codul muncii „la data îndepliniri condiţiilor legale de pensionare”.

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate se constată următoarele;

Reclamanta a fost angajată în cadrul CEC BANK SA PRIN SUCURSALA CEC BANK S, începând cu data de 04.07.1990 E. la data de 03.07.2009, dată emiteri deciziei de pensionare nr. (...) din 3.07.2009 de către Casa Judeţeană de Pensii O.

Intimata reclamantă îndeplinea condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă la 01.03.2009, aceasta continuându-şi activitatea până la emiterea deciziei de pensionare iar prin cererea nr. 11093 din 16.07.2009, a solicitat aprobarea încetării Contractului Individual de Muncă începând cu data de 13.07.2009.

Potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. 1 CCM 2009, la nivelul băncii, salariaţii CEC BANK SA primesc ajutare băneşti, impozabile, în următoarele situaţii:

În cazul pensionării pentru limită de vârsta, dacă încetarea raporturilor se face prin acordul părţilor la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare sau prelungirii perioadei de angajator cu acordul conducerii băncii – se acordă un ajutor material constând în 9 salarii de bază brute avute la data încetării contractului de muncă pentru salariaţii cu o vechime de peste 30 ani la CEC BANK.

Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă că acordarea ajutorului bănesc prevăzut de art. 34 alin. 1 CCM 2009 este condiţionată de încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor, sau potrivit art. 55 lit. b din Codul muncii a prelungirii a perioadei de angajare cu acordul angajatorului situaţie în care nu s-a aflat reclamanta întrucât aceasta a formulat cerere de pensionare numai după împlinirea vârstei de pensionare şi după ce a fost notificată.

Reiese astfel că raportul de muncă a încetat de drept, în condiţiile art. 56 lit. d Codul muncii, situaţie în care nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 34 alin. 1 CCM, fiind aplicabile dispoziţiile art. 34 pct. 2 din CCM, dispoziţii de care a şi beneficiat în urma formulării cererii înregistrate sub nr. 355 din 13.07.2009.

Având în vedere aceste considerente în temeiul art. 312 alin. 2 Cpc raportat la art. 304 pct. 9 Cpc se va admite recursul, se va modifica sentinţa în sensul că se va respinge acţiunea.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat recurentul pârât CEC BANK SA PRIN SUCURSALA CEC BANK S, împotriva sentinţei civile nr. 936/01.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă E. P..

Modifică sentinţa civilă nr. 936/01.10.2009.

Respinge acţiunea.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Februarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

E. N.

 

Red. D.(...)

Ex.2/IT

24.03.2010

Toate spetele


Sus ↑