• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6322 din data 2009-11-16
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6322

Şedinţa publică de la 16 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier N. E. B.

 

**************************

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamanta T. M., împotriva sentinţei nr. 2494 din 11 mai 2005, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ G, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurenta reclamantă T. M., asistată de avocat H. D., lipsind intimata pârâtă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Instanţa, constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat C.H. pentru recurenta reclamantă T. M., a susţinut motivele de recurs formulate în scris în raport de care a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii şi obligarea pârâtei să reia plata indemnizaţiei de şomaj, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr.2494 din 11 mai 2005, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...) s-a respins cererea formulata de petenta T. M. in contradictoriu cu intimata AJOFM G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Petenta a lucrat la U.M T. pana la 30.05.2007 data la care a fost disponibilizata urmând sa beneficieze de prevederile OUG nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea OUG nr. 95/2002 privind industria de apărare.

In urma cererii sale de a i se acorda indemnizaţia de şomaj , A.J.O.F.M a emis dispoziţia nr. (...) prin care s-a stabilit ca începând cu 30.05.2007 petenta sa beneficieze de indemnizaţia de şomaj conform Legii 76/2002 .

La data de 23.10.2008 petenta a solicitat prin cerere scrisa intimatei sa se inceteze plata indemnizatiei de somaj incepand cu 01.11.2008 intrucat indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta (fila 22).

In urma acestei cereri intimata AJOFM a emis dispozitia de incetare a platii indemnizatiei de somaj nr. (...) pentru pensionare.

Prin decizia nr. 8751 din 05.12.2008 Casa Judeteana de Pensii G a respins cererea de inscriere la pensie pentru limita de varsta a petentei pentru motive legate de neindeplinirea conditiilor de reducere a varstei standard de pensionare iar ulterior petenta a solicitat la AJOFM reluarea platii indemnizatiei de somaj aratand ca i s-a respins cererea de inscriere la pensie.

Potrivit dispozitiilor art. 44 lit. g din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj :” Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc… la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta, ….”

Examinand continutul acestei norme legale Tribunalul a constatat ca legiuitorul nu a condiţionat încetarea plaţii indemnizaţiei de şomaj de emiterea de către casa de pensii a deciziei de pensionare, ci de imprejurarea indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta.

Astfel, la data la care beneficiarul de indemnizatie de somaj indeplineste conditiile pentru pensionare la limita de varsta urmeaza sa inceteze plata indemnizatiei, indiferent de solutionarea pozitiva sau negativa a cererii de inscriere la pensie .

Imprejurarea ca petentei i s-a respins cererea de inscriere la pensie nu este natura sa aiba ca si consecinta reluarea de catre AJOFM a platii indemnizatiei de somaj , cazurile in care aceasta plata este reluata sunt legate de motivele de suspendare a platii indemnizatiei de somaj , motive care sunt strict si limitativ prevazute in Legea nr. 76/2002 si dintre care nu face parte si situatia respingerii cererii de inscriere la pensie.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta T. M. invocand urmatoarele:

Ca prin Decizia nr. 8751/05.12.2008, a făcut dovada ca nu îndeplinea condiţiile de pensionare.

Ca cererea depusa la AJOFM G nu poate fi considerata un motiv de încetare a ajutorului de şomaj, legal aceasta fiind pentru încetare numai in cazul îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Analizând motivele de recurs in raport cu sentinţa recurată, Curtea retine următoarele:

La data de 23.10.2008 recurenta, titulara a indemnizaţie de şomaj, formulează cerere către AJOFM G prin care solicita „ închiderea carnetului de munca cu data de 01.11.2008 deoarece îndeplinesc condiţia de pensionare pentru limita de vârsta”.

Prin urmare unitatea intimata emite Dispoziţia nr. (...) prin care dispună ca începând cu data de 01.11.2008 încetează indemnizaţia de şomaj pentru motivul pensionarii.

Prin decizia nr. 8751/05.12.2008, CJP G respinge cererea de înscriere la pensie pentru limita de vârsta deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare din L. 19/2000.

Ca urmare, recurenta formulează cerere de repunere in plata indemnizaţiei de şomaj, cerere ce este refuzata aşa cum rezulta din adresa nr. 4958/24.02.2009.

Potrivit L. 76/2002 şomerii prevăzuţi la art.17 alin. (1) din lege beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile cuprinse in art. 34.

Odată îndeplinite condiţiile stabilite in lege, şomerii beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc in condiţiile legii, una din cauzele de încetare fiind cuprinsa in art. 44 g) din lege, la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;

Prin urmare indemnizaţia de şomaj are o natura legala, odată stabilit dreptul şomerului la plata indemnizaţiei, acesta încetează numai in condiţiile legii.

Condiţiile de pensionare la care trimite art. 44(g) din lege sunt cele prevăzute in L. 19/2000 si nu cele care sunt invocate de catre beneficiari.

Or, aşa cum rezulta din decizia emisa de către CJP G, recurenta nu îndeplinea condiţiile legale pentru deschiderea dreptului la pensie.

Ca urmare nu erau îndeplinite nici condiţiile legale de încetare a plaţii indemnizaţiei de şomaj, atât timp cat condiţiile de pensionare nu erau îndeplinite aşa cum cere textul de lege amintit.

Faptul ca recurenta s-a aflat in eroare cu privire la îndeplinirea condiţiilor de pensionare nu duce la pierderea unui drept legal câştigat, acela privind indemnizaţia de şomaj.

Prin urmare in mod greşit unitatea intimata nu a recunoscut in continuare dreptul legal al recurentei la indemnizaţia de şomaj.

Având in vedere cele mai sus arătate, Curtea constata ca recursul formulat in cauza este întemeiat, urmând a fi admis, modificata sentinţa in sensul admiterii contestaţiei aşa cum a fost formulata.

Va fi obligata intimata, potrivit art. 274 C o d u l d e procedura civila la 400 lei cheltuieli de judecata către recurenta.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de reclamanta T. M., împotriva sentinţei nr. 2494 din 11 mai 2005, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ G.

Modifică sentinţa în sensul că admite contestaţia, anulează decizia de încetare a indemnizaţie de şomaj.

Repune părţile în situaţia anterioară încetări dreptului de şomaj.

Obligă intimata la 400 lei cheltuieli de judecată către recurenta T. M..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 O. 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. E. B.

 

 

Red. Jud.L.B.08.12.2009

Tehn.I.C./Ex.2

J.F./L. U. şi

R. N.

Toate spetele


Sus ↑