• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie calcul CAS. Recurs

Hotararea nr. 17 din data 2008-01-16
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr.17/2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ D(...)V. 2008

PREŞEDINTE: (...) (...) – judecător

(...) (...) – judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) – grefier

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La ordine a venit spre pronunţare recursul civil declarat de reclamanta H. B., împotriva sentinţei civile nr. 724 din 3.08.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

Dezbaterile pe fond au avut loc la termenul din 14 ianuarie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi ce s-a întocmit.

C U R T E A

- deliberând –

Asupra recursului civil de faţă instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 724/C/2007, pronunţată în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i N e a m ţ a fost respinsă contestaţia formulată de contestatoarea H. B., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii N, ca nefondată.

În motivarea sentinţei, instanţa de fond a arătat că prin cererea înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i P i a t r a N e a m ţ sub nr(...), reclamanta H. B. a chemat în judecată pe pârâta SC F. SA P N, solicitând reanalizarea dosarului său de pensie pentru limită de vârstă.

În motivare, reclamanta a arătat că menţiunile din carnetul de muncă şi salariul o îndreptăţesc să fie încadrată în art. 41,42 şi respectiv 167 din Legea nr. 19/2000 şi că în mod greşit i s-a recunoscut un stagiu de cotizare de 29,2 ani.

În dovedire a anexat copie decizia de pensionare nr.(...) din 30.11.2006 emisă de CJP N şi carnetul de muncă.

Prin sentinţa civilă nr.468 din 05.02.2007, J u d e c ă t o r i a P i a t r a N e a m ţ a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i N e a m ţ, reţinând că în speţă se contestă o decizie de pensionare emisă de CJP N.

Drept urmare, cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub acelaşi nr. în data de 07.03.2007.

La termenul din data de 27.04.2007, pârâta SC F. SA P N a depus o notă prin care arată că reclamanta s-a prezentat la sediul societăţii şi a precizat că, în fapt, a chemat în judecată CJP N, contestând modul de calcul al pensiei.

Faţă de această precizare, instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC F. SA P N, care a fost admisă prin încheiere, aceasta fiind scoasă din cauză. S-a dispus totodată, citarea în calitate de intimat a CJP N.

Intimata CJP N a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată şi menţinerea deciziei de pensionare nr.(...) din 30.11.2006 ca fiind legal întocmită.

În susţinerea întâmpinării a arătat că modul de stabilire a pensiei respectă întrutotul dispoziţiile legale menţionate de contestatoare, dispoziţii care trebuie însă coroborate cu prevederile Ordinului 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 19/2000. Astfel, vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în Anexa 3 detaliată în funcţie de data naşterii în Anexa nr.9 la normele menţionate.

Intimata a explicitat, în continuare, detaliat modul de calcul al pensiei contestatoarei, concluzionând că pensia a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale.

În apărare a depus decizia de pensionare nr.(...) din 30.11.2006 însoţită de buletinul de calcul şi documentaţia ce a stat la baza emiterii acesteia.

Contestatoarea H. B. a depus un răspuns la întâmpinarea formulată de intimată, solicitând respingerea susţinerilor acesteia şi arătând care este în opinia sa modul în care drepturile de pensie ar fi trebuit calculate.

Din analiza actelor dosarului şi a dispoziţiilor legale în materie, instanţa a constatat că acţiunea este nefondată, motivat de următoarele considerente de fapt şi de drept.

Potrivit dispoziţiilor art.41 A.1 din Legea nr. 19/2000, modificată şi completată: „Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public".

De asemenea, în capitolul B, secţiunea a II-a, pct.3 din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare: „Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme".

Astfel, având în vedere dispoziţiile art.41 A.2 şi ale 167 A.2 din Legea nr. 19/2000, ale Anexei 3 la această lege şi prevederile cuprinse în Anexa 9 la Ordinul nr.340/2001, s-a apreciat că, vârsta standard de pensionare a petentei, născută la data de 01.10.1953, este de 59 ani şi 7 luni, iar stagiul complet de cotizare de 29 ani şi 2 luni, aşa după cum în mod corect şi legal s-a stabilit prin decizia de pensionare contestată.

În temeiul art.42 A.1 - tabelul 1 din Legea nr. 19/2000, pentru activitatea desfăşurată în grupa a -II-a de muncă, de 29 de ani, 01 luni şi 26 zi, activitate stabilită în baza documentaţiei depusă la dosarul de pensie, petenta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani şi 6 luni, astfel cum a fost menţionat în actul decizional suspus judecăţii. Deci, scăzând din vârsta standard de 59 ani şi 7 luni reducerea de care beneficiază, rezultă vârsta de 53 ani şi 01 luni, astfel cum corect a stabilit intimata.

S-a mai apreciat că, punctajul mediu anual realizat de contestatoare, a fost stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.77 şi ale art.78 din Legea nr. 19/2000.

Faţă de considerentele ce preced, în temeiul textelor de lege invocate, instanţa a constatat că actul decizional contestat a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi în consecinţă urmează să respingă contestaţia formulată, ca nefondată.

Împotriva acestei hotărâri a promovat recurs contestatoarea care a invocat nelegalitatea acesteia invocând, în esenţă, faptul că, instanţa de fond a dat o greşită interpretare a dispoziţiilor normative aplicabile în materie, cu privire la îndeplinirea vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare.

Astfel, a arătat recurenta că a contribuit la plata fondului de pensii o perioadă de 41 de ani, 9 luni şi 2 zile stagiul minim de 30 de ani fiind depăşit.

În ce priveşte vârsta de pensionare, apreciază recurenta că realizează şi această condiţie în contextul în care a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă o perioadă de 29 ani, 1 lună şi 2 zile, iar conform art.167 A.1 lit.a coroborat cu art.42 din Legea nr. 19/2000, prin reducerea vârstei standard, avea vocaţie la pensionare la vârsta de 53 de ani şi o lună, anterior anului 2006 când a fost emisă decizia contestată.

A mai invocat recurenta faptul că punctajul mediu anual, reţinut de intimată la calculul pensiei, a fost greşit calculat, intimata omiţând luarea în consideraţie a stagiului suplimentar de cotizare, care i-ar fi conferit dreptul la majorarea punctajului realizat, conform art.78 A.8, coroborat cu art.5 din Legea nr. 19/2000.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia de pensionare atacată în speţă, decizia emisă la 30.11.2006, s-a stabilit recurentei un stagiu total de cotizare de 41 de ani, 9 luni şi 2 zile, din care 29 de ani, o lună şi 26 de zile aferent grupei a II-a de muncă, cu reţinerea unui punctaj mediu anual de 1.05735 calculat în raport de dispoziţiile art.78 din Legea nr.19/2000.

Prin contestaţia formulată recurenta a invocat faptul că emiterea deciziei s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.41, art.42, coroborat cu art.167 din Legea nr. 19/2000, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art.41 din Legea nr. 19/2000, republicată, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care cumulativ, îndeplinesc, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

A.2 al art.41 stipulează că vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, atingerea vârstei standard realizându-se în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3 a legii.

La A.3 al art.41 din lege se menţionează că stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi, atingerea stagiului complet de cotizare, efectuându-se în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, de asemenea conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3 a actului normativ.

Art.42 din Legea nr. 19/2000, republicată, prevede că asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare conform tabelului nr. 1, vârstele de pensionare reduce neputând fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 55 de ani pentru bărbaţi.

Art. 167 din Legea nr. 19/2000, republicată, stabileşte că „de la data intrării în vigoare a acestui act normativ şi până la data în care stagiile complete de cotizare cerute de 30 de ani pentru femei, persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.42, în raport cu vârstele standard de pensionare, prevăzute în anexa nr. 3”.

Din coroborarea textelor normative anterior menţionate, invocate de recurentă atât în contestaţie, cât şi în recurs, din Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 340/2001 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 19/2000, republicată, anexă prin care se stabilesc vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii (fila 58 – 60 dosar fond), precum şi din documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei atacate, rezultă că în mod corect s-a stabilit recurentei atât stagiul complet de cotizare cât şi vârsta de pensionare de 53 de ani şi o lună (prin reducerea vârstei standard de pensionare, respectiv 59 ani şi 7 luni cu 6 ani şi 6 luni ca urmare a activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă), vârstă împlinită la 01.11.2006 care constituie şi data înscrierii la pensie pentru limită de vârstă.

În contextul dispoziţiilor normative anterior menţionate, nu se poate reţine susţinerea recurentei – contestatoare conform căreia a atins vârsta de pensionare la data de 01.09.2004, când a împlinit 50 de ani şi 11 luni, şi nu de 53 de ani şi o lună cum a calculat intimata, calcul asimilat persoanelor născute în aprilie 1947.

În ce priveşte calculul punctajului mediu anual, se reţine că şi critica adusă de recurentă sub acest aspect este neîntemeiată , în considerarea cap.VI, pct.26 din Ordinul nr. 340/2001 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 care menţionează că de majorarea punctajului prevăzut la art.78 A.8 din lege beneficiază persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă reglementate prin art.41 A.1, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii; această majorare, mai stipulează textul normativ anterior citat se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare realizate, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă.

În contextul în care recurenta-contestatoare nu îndeplineşte una dintre condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, respectiv vârsta standard (fără aplicarea reducerii aferente perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă), aceasta nu beneficiază de dispoziţiile art.78 A.8 din Legea nr. 19/2000 referitoare la stagiu suplimentar de cotizare.

Având în vedere cele anterior arătate, apreciind că instanţa de fond a dat o corectă interpretare dispoziţiilor normative ce au fost avute în vedere la emiterea deciziei contestate, şi, constatând că, în cauză, în raport de motivele invocate, nu se impune modificarea sentinţei atacate, instanţa, în temeiul art.3121 Cod procedură civilă va respinge ca nefondat recursul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

- DECIDE -

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de reclamanta H. B., împotriva sentinţei civile nr. 724 din 3.08.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi16 ianuarie 2008.

Preşedinte, Judecători, Grefier,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

(...) (...)

 

red.sent.G.E./D.N. tehn.DM/ex.2

red.d.r.LC/12.02 12/18.02.2008

Toate spetele


Sus ↑