• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 7446R din data 2009-12-15
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

- R O M Â N I A -

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

 

DOSAR NR(...)

Format vechi nr.5731/2009

 

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr. 7446/R

Şedinţa publică din data de 15 decembrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...) (...)

JUDECĂTOR (...) M.

GREFIER D. N.

****************

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de recurenta-intimată Casa de Pensii a Municipiului B împotriva sentinţei civile nr. 4823 din data de 03.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr.32501/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul-contestator E. G, având ca obiect contestaţie împotriva deciziei de pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul-contestator E. G personal, lipsind recurenta-intimată Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri, chestiuni prealabile de formulat, excepţii de invocat sau înscrisuri noi de ataşat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbaterea recursului.

Intimatul-contestator E. G solicită respingerea recursului declarat de recurenta-intimată Casa de Pensii a Municipiului B ca neîntemeiat, pentru motivele expuse în întâmpinare, cu consecinţa menţinerii hotărârii judecătoreşti recurate ca fiind temeinică şi legală. Fără cheltuieli de judecată.

Curtea declară închise dezbaterile potrivit dispoziţiilor art.150 Cod proc. civ. şi reţine cauza spre soluţionare.

 

 

C U R T E A,

 

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 02.09.2008 sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, contestatorul E. G a chemat în judecata pe intimata Casa de Pensii a Municipiului B, solicitând anularea deciziei din 24.07.2008 de respingere a cererii de pensionare pentru limită de vârstă, obligarea acesteia la emiterea unei decizii de pensie pentru limită de vârstă pe baza unui stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni şi a unei vârste standard de pensionare de 56 ani şi 9 luni, începând cu data de 01.01.2008.

Prin sentinţa civilă nr. 4823 din 03.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i a fost admisă în parte acţiunea formulată de contestatorul E. G, a fost anulată decizia emisă de intimata Casa de Pensii a Municipiului B la 24.07.2008; a fost obligată intimata să emită contestatorului decizia de pensie începând cu 17.03.2008, pe baza vârstei standard de pensionare de 63 ani şi 3 luni redusă la 56 ani şi 9 luni şi a unui stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin decizia din 24.07.2008, intimata a respins cererea contestatorului din 17.03.2008 de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, motivând că vârsta standard de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiţii deosebite şi conform legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârsta prevăzută Ia art. 42 din Legea nr. 19.2000.

S-a observat că în decizie se menţionează că, fiind născut la 02.01.1951, contestatorul avea la data înscrierii la pensie, 17.03.2008, vârsta de 57 de ani şi o lună, precum şi că acestuia i se aplică o reducere a vârstei standard de 6 ani şi 6 luni datorită condiţiilor speciale şi deosebite de muncă, precum şi că acesta a realizat un stagiu de cotizare de 44 ani 3 luni şi 26 zile, dar că vârsta standard de pensionare este de 65 ani.

Din anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000 rezultă că vârsta standard de pensionare aplicabilă contestatorului era la data cererii sale din 17.03.2008 de 63 ani şi 3 luni, iar stagiul complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni.

Pe baza reducerii vârstei aplicată de intimată, de 6 ani şi 6 luni, rezultă că vârsta la care se putea pensiona contestatorul era de 56 ani şi 9 luni.

Faţă de cele reţinute, văzându-se art. 86 din Legea nr. 19/2000 şi art. 83 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 care stabileşte că "În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost depuse cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie se acordă şi se plătesc de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limită de vârstă", şi anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, instanţa de fond a admis acţiunea şi a anulat astfel decizia emisă de intimată, obligând-o pe aceasta să emită decizie de pensie contestatorului, prin care să stabilească, începând cu data de 17.03.2008, drepturile de pensie ale contestatorului cu luarea în considerare a vârstei standard de pensionare de 63 ani şi 3 luni, reduse la 56 ani şi 09 luni, şi a stagiului complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs la data de 13.08.2009 intimata Casa de Pensii a Municipiului B, înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale la data de 14.09.2009 sub nr(...).

În motivarea recursului întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.3041 din C o d u l d e procedură civilă, recurenta a susţinut nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii dată de instanţa de fond şi a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate şi respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Consideră recurenta că hotărârea prin care a fost obligată la calcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni a fost dată cu încălcarea legii, a dispoziţiilor art. 41 din Legea nr.19/2000 care prevăd vârsta standard de pensionare, eşalonarea acestor vârste detaliată în anexa nr. 3, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare.

Anexa 3 a Legii nr. 19/2000 se referă la vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe perioada aprilie 2001-martie 2015, iar anexa 9 a ordinului nr. 340/2001 se refera tot la vârstele standard şi la stagiile minime şi complete de cotizare, dar în funcţie de data naşterii fiecărui asigurat.

De altfel, conform ordinului nr. 340/2001, cap. B. pct. I. art. 3. "vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliata în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme".

Aşa cum se prevede în anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000, vârsta oricărui asigurat pentru a ieşi la pensie în luna martie 2008 trebuie să fie de 63 ani şi 3 luni, iar stagiul complet de cotizare trebuie să fie de 31 ani şi 6 luni.

Reclamantul avea în 1 martie 2008 vârsta de 57 ani 1 lună şi, conform art. 41 din Legea nr. 19/2000 coroborat cu anexa nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001, pentru bărbaţii născuţi in ianuarie 1951, vârsta standard de pensionare este de 65 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 ani. In cazul contestatorului, vârsta standard a fost redusă cu 6 ani şi 6 luni, conform prevederilor art. 42, alin. (1) din Legea nr. 19/2000.

A pronunţa o hotărâre judecătorească prin care se O. conţinutul, deci însăşi existenta anexei nr. 9 a Ordinului 340/2001 reprezintă, implicit, abrogarea acesteia, ceea ce încalcă principiul separaţiei puterilor in stat, principiu statuat de art. 1 alin. (4) din Constituţia României.

La data de 03.12.2009, intimatul contestator E. G a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Examinând motivele de recurs faţă de hotărârea recurată şi probele administrate în cauză, cercetând pricina sub toate aspectele după cum dispune art.3041 Cod pr.civilă, Curtea constată recursul nefondat pentru următoarele considerente:

În esenţă, criticile recurentei Casa de Pensii a Municipiului B vizează greşita interpretare şi aplicare a legii sub aspectul condiţiilor în care se acordă drepturi de pensie unei persoane în temeiul Legii nr.19/2000, prin raportare la situaţia de fapt care impune stabilirea vârstei standard de pensionare cu o reducere datorată activităţilor desfăşurate în grupa a II-a de muncă şi a stagiului complet de cotizare.

Deşi tribunalul a expus în considerentele hotărârii argumentele pentru care sunt aplicabile detalierile din anexa 3 a Legii nr.19/2000, iar nu cele cuprinse în anexa 9 din Ordinul nr.340/2001, instituţia recurentă se limitează la a critica această dispoziţie fără însă a prezenta vreun argument de fapt sau de drept.

Aşa fiind, Curtea consideră corect raţionamentul tribunalului pentru că în situaţia unor norme juridice cuprinse în acte normative cu valoare diferită, trebuie aplicat actul normativ cu forţă superioară, în cazul de faţă legea pensiilor.

Prin urmare, corect s-a făcut aplicarea anexei 3 din Legea nr.19/2000 sub cele două aspecte prezentate anterior, iar nu a normelor din Ordinul nr. 340/2001 dat în executarea acestei legi, ordin care, în situaţia de faţă când se pune problema unei reduceri a vârstei standard de pensionare, conduce la alte rezultate decât cele rezultate din aplicarea legii. Ori, condiţiile de pensionare ale intimatului contestator trebuie apreciate pornind de la data formulării cererii de pensionare care trebuie încadrată în eşalonările expuse în anexa 3 a legii referitoare la vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi maxime de cotizare. Aşa fiind, în martie 2008, asiguratul care cere înscrierea la pensie pentru limită de vârstă trebuie să aibă 63 de ani şi 3 luni, vârstă la care se aplică reducerea pentru stagiul realizat în condiţii speciale de muncă, respectiv un stagiu de cotizare de 31 şi 6 luni. Întrucât aceste condiţii sunt realizate de intimat, cu aplicarea corectă a normelor Legii nr. 19/2000 şi cu înlăturarea normelor gerogatorii din Ordinul nr. 340/2001, prima instanţă a admis contestaţia şi a obligat instituţia recurentă la deschiderea drepturilor de pensie ale acestuia.

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art.312 al.1 Cod pr.civilă, va respinge recursul ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta-intimată Casa de Pensii a Municipiului B împotriva sentinţei civile nr. 4823 din data de 03.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr.32501/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul-contestator E. G.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.12.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) M.

 

 

 

 

 

GREFIER

D. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./ tehn. C.A.B

2 ex./29.01.2010

T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i

Judecători U. D.; K. D.

Toate spetele


Sus ↑