• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Alte cereri. Fond

Hotararea nr. 56 din data 2008-03-31
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

 

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

 

SENTINŢA Nr. 56/F/CA/2008

 

Şedinţa publică de la 31 Martie 2008

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

     

Pe rol se află soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul S. J. în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII ş.a., având ca obiect modificarea Hotărârii nr.464/17.12.2007 CNCD.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă consilier juridic T. J. pentru pârâtă, lipsind restul părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că s-au înregistrat la dosar note de şedinţă, note scrise şi borderou cheltuieli din partea reclamantului.

Reprezentantul pârâtei depune la dosar decont cheltuieli (filele 63,64).

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea acţiunii ca nelegală şi netemeinică pentru motivele arătate în întâmpinare. Solicită cheltuieli de judecată conform decontului de la dosar.

 

  • CURTEA DE APEL –

 

Asupra cauzei de faţă:

 

Prin Hotărârea nr.464/2007 pronunţată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a fost respinsă cererea formulată de petentul S. J. pentru constatarea discriminării diferitelor categorii de pensionari, cu motivarea că nu pot fi reţinute aspecte care intră sub incidenţa art. 2 al. 1 din OG nr. 137/2000.

Petentul invocă existenţa unei discriminări între persoanele cu handicap pensionate în baza L. 3/1977 , cum este şi situaţia petentului care s-a pensionat în anul 1990, şi persoanele cu handicap care s-au pensionat în anul 2002, în baza L. 19/2000, HG 1550/2004, OUG 4/2005. Petentul susţine că , în baza art. 180 din L. 19/2000, pensia stabilită în baza legislaţiei anterioare , în vigoare la data când s-a pensionat L. 3/1977, a devenit pensie în baza L. 19/2000. Acest aspect determină aplicabilitatea prevederilor privind dreptul persoanelor cu handicap , indiferent de valoarea ce rezultă din punctul de pensie, prin scăderea stagiului de 10 ani, de la cei 30 care au fost luaţi în considerare pentru recalculare. Fiind pensionat în baza L. 3/1977 , reclamantul nu poate beneficia de prevederile art. 47 din L. 19, ceea ce determină discriminarea.

Împotriva acestei hotărâri a formulat plângere contestatorul prin care solicită desfiinţarea şi constatarea discriminării. Reclamantul arată că nu a fost menţionată corect calea de atac. Reclamantul menţionează că în art. 180 al. 1 din L. 19/2000 se arată că la data intrării în vigoare a acestei legi, pensiile stabilite în baza altor legislaţii devin pensii în înţelesul acestei legi, ceea ce înseamnă că de la data de 1 04 2001 trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca şi cei pensionaţi începând cu anul 2002, şi anume asimilarea perioadei de 6 ani cât a fost pensionat de invaliditate, 1 12 1984- 1 12 2990 . În cauză nu se ajunge la aplicarea retroactivă a legii, ci aplicarea în cazul reclamantului a prevederilor L. 19/2000, HG 1550/2004.

Analizând plângerea formulată, Curtea constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

Reclamantul a fost pensionat în baza L. 3/1977 pentru limită de vârstă, iar ulterior a obţinut certificatul de handicap în anul 1993. Reclamantul a solicitat valorificarea acestui drept în condiţiile noii legi a pensiilor, L. 19/2000 , acţiune pierdută în instanţă. După intrarea în vigoare a OUG. 4/2005 , reclamantul a formulat o nouă acţiune prin care a solicitat valorificarea certificatului de handicap, acţiune respinsă de instanţă în baza Ordonanţei si HG 1550/2004 , deoarece acest certificat a fost obţinut ulterior, in condiţiile in care reclamantul beneficia de dreptul de pensie. Aprecierea condiţiilor de pensionare se realizează la data deschiderii dreptului la pensie.

Potrivit art. 47 din L. 19/2000, persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare prevazute în anexa nr. 3 şi mărirea punctajului mediu anual. Potrivit OUG 4/2005 stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este dat de vechimea integrală în muncă, conform legislaţiei în vigoare de la data deschiderii dreptului la pensie. Reclamantul beneficiază de stagiul complet de cotizare şi de categoria de pensie de la data începerii operaţiunii de evaluare , potrivit HG 1550/2004.Legea mentioneaza ca pentru persoanele ale caror drepturi s-au deschis in intervalul 1 07 1977-31 03 2001 , stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de L. 3/1977, respectiv de 30 de ani.

Este adevărat că prin art. 198 din L. 19 se abrogă prevederile L. 3/1997 , dar aceasta nu inseamna ca se aplica imediat şi retroactiv dispozitiile legii noi, fata de prevederile art. 15 al.2 din Constitutie si reglementarile speciale din domeniul pensiilor.Noua legislatie referitoare la pensii nu se aplică automat celor pensionaţi anterior , sub imperiul altei legislaţii.

Consiliul a facut referire la considerentele Deciziei nr. 294/2001 a Curtii Constitutionale în care se menţionează că legiuitorul are deplină autoritate să stabilească periodic noi modalităţi şi condiţii de acordare , de calculare a pensiilor, astfel după cum a procedat şi prin adoptarea L.19. Noiile reglementări pot fi avantajoase sau dezavantajoase beneficiarilor de pensii, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării şi fondurilor de asigurări sociale disponibile.Dispoziţiile legale noi se aplică numai pentru viitor, pentru persoanele care se vor înscrie la pensie după intrarea în vigoare a legii, fara să aducă atingere drepturilor anterior stabilite.

În consecinţă în mod corect a constatat Consiliul că în cauză nu există discriminare în sensul disapoziţiilor art. 2 din OUG 137/2000 între diferite categorii de pensionari. Articolul 47 din L. 19/2000 instituie o măsură favorabilă unor categorii de persoane aflate într-o situaţie obiectiv diferită de cea a reclamantului , prin faptul că persoanele asigurate au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat şi asiguraţii nevăzători. Aceste personae beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstei standard de pensionare , cu 15 , respectiv 10 ani, indiferent de vârstă, dacă au realizat o treime sau două treimi din stagiul de cotizare . Reclamantul se află intr-o cu totul altă situaţie, având calitatea de pensionar în baza L. 3/1977, iar ulterior a obţinut certificatul de handicap, astfel că situaţiile sunt obiectiv diferite pentru a justifica reglementări legale deosebite.

Reclamantul a formulat calea de atac în condiţiile stabilite de OUG 137/2000.

În consecinţă , acţiunea reclamantului este nefondată şi în consecinţă va fi respinsă.

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu a avut calitatea de parte şi în procedura în faţa Consiliului, astfel că a fost parte şi la judecata la fond .

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă , va fi obligat reclamantul să plătescă către Casa Judeteană de Pensii suma de 100 lei cheltuieli de judecata reprezentând contravaloare transport pentru prezenţa reprezentantului legal la termenele de judecata , dovedite cu bonurile fiscale.

 

Pentru aceste motive,
În numele legii,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Respinge acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul S. J. domiciliat în D., E. Nouă, (...) 1, .17, jud.Sibiu împotriva pârâţilor CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII cu sediul în B, sector 1, P-ţa (...) (...), nr.1-3, CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII cu sediul în Sibiu, Calea E., nr.17 şi CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE cu sediul în B, sector 2,(...), privind anularea Hotărârii nr.464/17.12.2007 emisă de pârâtul de ordinul 1.

Obligă reclamantul să plătească pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 31 Martie 2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

 

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Toate spetele


Sus ↑