• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigii de munca. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1075/R din data 2009-10-07
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 1075/R

Şedinţa publică de la 07 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B , împotriva sentinţei civile nr.736/M din 16.04.2009 , pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică , la pronunţare , se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 1 octombrie 2009 , când partea prezentă a pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre , iar instanţa , în vederea deliberării , a amânat pronunţarea pentru data de 7 octombrie 2009.

 

 

C U R T EA

 

Asupra recursului de faţă :

Constată că prin sentinţa civilă nr. 736/16.04.2009 , T r i b u n a l u l B r a ş o v a admis contestaţia formulată de contestatoarea B. E. B. N., domiciliată în (...) B,(...), jud. B în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în mun. B, 13 E., nr. 43 A şi, în consecinţă:

A obligat intimata să emită în favoarea contestatoarei decizie de pensionare pentru limită de vârstă şi să recalculeze cuantumul pensiei, potrivit acestei decizii, începând cu data de 27.01.2008.

A obligat pârâta la plata drepturilor cuvenite reprezentând diferenţa dintre pensia pentru limită de vârstă şi pensia anticipată parţială, începând cu data de 27.01.2008.

A respins cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre , instanţa de fond a reţinut următoarele :

Contestatoarea B. E. B. N. este beneficiara pensiei anticipate parţiale stabilită prin decizia nr. (...)/01.03.2006, drepturile de pensie fiind stabilite începând cu data de 28.01.2006 (fila nr. 15).

Prin cererea înregistrată la intimată sub nr. 13470/04.02.2008 contestatoarea a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă, considerând că este îndreptăţită la stabilirea acestui tip de pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare (fila nr. 14).

În speţă, limita de vârstă prevăzută de legislaţia în vigoare, adică de Legea nr. 19/2000, este în cazul petentei, 59 de ani, după cum s-a arătat mai sus. Intimata a recunoscut faptul că petenta are o vechime în învăţământ de 25 de ani prin chiar decizia privind acordarea pensiei anticipate parţiale.

În consecinţă, petenta are dreptul la pensia pentru limită de vârstă cu trei ani înainte de limita de vârstă de 59 de ani, adică la împlinirea vârstei de 56 de ani (59 ani – 3 ani = 56 ani).

Contestatoarea a împlinit această vârstă la data de 27.01.2008, cererea pentru acordarea pensie pentru limită de vârstă fiind depusă la data de 04.02.2008.

Potrivit art. 52 din Legea nr. 19/2000, la data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limită de vârstă făcându-se la cerere.

Intimata a interpretat restrictiv aceste prevederi legale, apreciind că se aplică numai situaţiilor de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzută de art. 42 din Legea nr. 19/2000 (situaţia reducerii vârstei standard de pensionare datorită realizării de stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă), nu şi în ipoteza reducerii vârstei standard de pensionare în condiţii prevăzute de legi speciale.

Intimata porneşte greşit de la premisa că petenta are vârsta standard de pensionare de 59 de ani. Câtă vreme cei 25 de ani vechime în învăţământ conduc la reducerea vârstei standard de pensionare cu 3 ani, înseamnă că petenta are vârsta standard de pensionare de 56 de ani iar nu de 59 de ani, astfel că intimata trebuia să se raporteze şi în ipoteza verificării îndeplinirii condiţiilor pentru pensia pentru limită de vârstă la această vârstă standard de pensionare, în caz contrar, reducerea vârstei standard de pensionare datorită stagiului de cotizare realizat în învăţământ, potrivit dispoziţiilor legii speciale este golită de conţinut şi lipsită de finalitate.

Doar în situaţia asiguraţilor care au realizat stagii de cotizare în condiţii normale de muncă, intimata poate realiza raportarea la vârsta standard de pensionare fără reducerea acesteia, în speţă cea de 59 ani.

Având în vedere aceste considerente, instanţa a apreciat că cererea contestatoarei este întemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii B , în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă .

În dezvoltarea motivelor de recurs se invocă dispoziţiile art. 52 din legea 19/2000 , cărora instanţa de fond le-a dat o interpretare proprie , în sensul că vârsta standard de pensionare a intimatei contestatoare ar fi împlinită în luna iunie 2011. Ori prevederile legale menţionate sunt limitative referindu-se numai la persoanele care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite de muncă , nu şi la alte situaţii cum este aceea a contestatoarei , de cadru didactic.

Legea interzice cumularea reducerilor în cazul pensiei anticipate sau anticipate parţial cu reducerea acordată de prevederile Legii nr. 128/1997 .

Art 48 din Legea 19/2000 prevede strict situaţiile în care reducerile datorate condiţiilor deosebite sau speciale de muncă pot fi cumulate cu alte reduceri conferite de lege.

Examinând sentinţa atacată în raport cu motivele de recurs şi temeiul de drept invocat, Curtea constată cp recursul este fondat .

Contestatoarea este beneficiară a pensiei anticipate parţial , prin decizia nr. (...)/1.03.2006 .

Potrivit art. 52 , numai începând cu data de 1 ianuarie 2011 , la împlinirea vârstelor de pensionare prevăzute de lege pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 al.2 .

În contextul dispoziţiei legale , având în vedere că intimata contestatoare este beneficiara pensiei anticipate parţial, în conformitate cu Legea nr. 128/1997 care este o lege specială, - vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea 19/2000 , va fi împlinită în anul 2011.

Instanţa a interpretat extinctiv prevederile legale menţionate, apreciind că se aplică şi în ipoteza reducerii vârstei standard de pensionare în condiţii prevăzute de legi speciale.

În ceea ce priveşte reducerea vârstei standard de pensionare conform art . 42 din legea 19/2000 , prevederile sunt limitative, referindu-se numai la persoanele care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite de muncă , nu şi la alte situaţii , cum este aceea a contestatoarei , respectiv de cadru didactic.

Legea 19/2000 prevede strict situaţiile în care reducerile datorate unor condiţii deosebite sau speciale de muncă pot fi cumulate cu alte reduceri conferite de lege , şi anume art. 48 pe care se şi întemeiază cererea de chemare în judecată.

Textul de lege statuează că „ beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate , de deportare în străinătate după 23 august 1944 şi / sau de prizonierat asiguraţii cu stagiu complet de cotizare , cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art 1 al. 1 lit a,b şi c şi al. 2 din Decretul Lege 118/1990 , privind acordarea unor drepturi , persoanelor „ persecutate din motive politice”.

Dispoziţiile Decretului – Lege 118/1990 menţionate, se referă la executarea unei pedepse private de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti; privarea de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări ; internarea în spital de psihiatrie , precum şi la persoanele care au fost deportate în străinătate sau a fost constituită în prizonier de către puterea sovietică.

Din decizia 149/1998 , rezultă că intimata contestatoare se încadrează la art.- 1 al. 1 lit. e din D-L 118/1990 , care se referă la persoane strămutate în altă localitate.

Ca urmare , situaţia contestatoarei nu se circumscrie dispoziţiilor prevăzute expres de textul de lege al art. 48 şi nu există nici un temei legal pentru trecerea de la pensia anticipată parţial la pensia pentru limită de vârstă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de recurenta intimată Casa Judeţeană de Pensii B împotriva sentinţei civile nr. 736/16.04.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe care o modifică în tot , în sensul că:

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea B. E. în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii B.

Irevocabilă .

Pronunţată în şedinţa publică azi 07 Octombrie 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red CJ 23.10.2009

E. AG 9.11.2099 / 4 ex

Jud fond C S./V. N.

Toate spetele


Sus ↑