• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 16 din data 2008-01-15
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 16

Şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) N.

Grefier J. E.

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V împotriva sentinţei civile nr.1220 din 25.10.2007 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i (dosar nr(...)) intimat fiind E. D..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dosarul este la prim termen şi că s-a solicitat judecata în lipsă de către recurent.

Instanţa constată recursul formulat în termen şi motivat. Având în vedere că s-a solicitat judecata în lipsă, mai constată recursul în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe acesta.

După deliberare,

 

CURTEA DE APEL

 

Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l V a s l u i, E. D. a contestat decizia nr. 62319 din 25 iunie 2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii V.

În motivarea acţiunii, contestatoarea a arătat că este nemulţumită de punctajul calculat fără luarea în considerare a perioadei în care a urmat cursurile şcolii profesionale şi de faptul că, la transformarea pensiei anticipate parţial în pensie pentru limită de vârstă, nu a beneficiat de reducerea cu un an a limitei de vârstă, deşi este mamă a trei copii.

Prin întâmpinarea formulată, intimata Casa Judeţeană de Pensii V a solicitat respingerea contestaţiei.

În motivarea poziţiei sale procesuale, intimata a arătat că numai perioada în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar constituie stagiu asimilat, iar reducerea cu un an a vârstei de pensionare pentru naşterea a trei copii nu poate fi acordată deoarece contestatoarea, care a beneficiat de reducerea vârstei de pensionare prevăzute de art. 50 din Legea nr. 19/2000, nu poate beneficia cumulat de două reduceri ale vârstei de pensionare.

Părţile au depus copii de pe înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. 1220 din 25 octombrie 2007, T r i b u n a l u l V a s l u i a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea E. D. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii V.

Intimata a fost obligată să emită decizie privind trecerea contestatoarei la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 22 mai 2006 şi să achite acesteia diferenţa dintre cuantumul pensiei pentru limită de vârstă şi cuantumul pensiei anticipate, pentru perioada 22 mai 2006-22 mai 2007.

A fost respinsă cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la recalcularea punctajului său mediu anual.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Contestatoarea a fost pensionată anticipat la 26 iulie 2005, cu un an şi 10 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. La acest moment, contestatoarea nu a valorificat reducerea de 1 an a vârstei standard de pensionare

acordată prin art. 482 din Legea nr. 19/2000 ca urmare a faptului că a născut 3 copii.

Faţă de data naşterii contestatoarei -22.04.1949-şi faptul că aceasta a realizat un stagiu de cotizare de 27 ani 1 lună şi 15 zile, mai mare decât stagiul complet de cotizare cerut de lege, vârsta standard de pensionare a contestatoarei este de 58 ani şi o lună, împlinită la data de 22.05.2007. Însă contestatoarea a născut 3 copii şi trebuie să se bucure şi de prevederile art. 482 pct. 1 din Legea nr. 19/2000, care prevede reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an, adică pentru contestatoare 57 ani şi o lună, împliniţi la data de 22.05.2006.

Potrivit art. 52 din Legea nr. 19/2000, la împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată parţial devine pensie pentru limită de vârstă. În consecinţă, la împlinirea vârstei standard de pensionare diminuate cu 1 an, contestatoarea ar fi trebuit să fie trecută la pensie pentru limită de vârstă. În acest mod, cele două reduceri nu sunt cumulate, aplicate concomitent, ci aplicate succesiv, fapt neinterzis de lege: în primul rând, reducerea prevăzută de art. 50 din Legea nr. 19/2000, la ieşirea la pensie anticipată parţială; în al doilea rând, reducerea prevăzută de art. 482 din aceeaşi lege, la trecerea la pensie pentru limită de vârstă.

Numai această interpretare şi aplicare a legii corespunde scopului pentru care a fost instituit beneficiul art. 482 din legea nr. 19/2000, în considerarea efortului şi a uzurii fizice presupuse de naşterea şi creşterea a trei copii.

În consecinţă, în temeiul art. 89 din Legea nr. 19/2000, constatându-se o eroare în stabilirea şi plata drepturilor de pensie ale contestatoarei, se va dispune corectarea acesteia, prin obligarea intimatei la emiterea deciziei de trecere a contestatoarei la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 22 mai 2006, precum şi la plata diferenţei dintre pensia pentru limita de vârstă cuvenită şi cea anticipată parţial încasată efectiv pentru perioada 22 mai 2006-22 mai 2007.

Contestatoarea a mai solicitat recalcularea punctajului său mediu anual, însă motivele invocate, privind neluarea în calcul a perioadei în care a urmat cursurile şcolii profesionale, nu sunt de natură a influenţa cuantumul punctajului mediu anual, urmând ca această cerere să fie respinsă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii V.

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 299-316 Cod proc. civilă, se susţine, în primul rând, că instanţa de fond nu a luat în considerare că intimata contestatoare a solicitat transformarea pensiei pentru limită de vârstă şi plata diferenţei neacordate începând cu data de 25 iunie 2006 şi a acordat în mod greşit diferenţa de pensie începând cu data de 22 mai 2006.

În al doilea rând, intimata, beneficiară a pensiei anticipate parţial stabilite conform art. 50 alin. 1, a beneficiat de reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani şi nu poate beneficia şi de reducerea prevăzută de art. 482 dat fiind că această reducere nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de legile speciale. În mod imperativ, în cuprinsul art. 52 se face vorbire de împlinirea vârstei standard de pensionare şi nu de împlinirea vârstei standard reduse conform legii pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, aşa cum este prevăzut în art. 64 din lege.

Intimata E. D. nu a formulat întâmpinare.

În recurs nu au fost administrate probe noi şi nu s-au invocat din oficiu motive de ordine publică.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanţe, prin prisma criticilor formulate de recurentă, întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi 9 Cod proc. civilă, Curtea constată următoarele:

Prin decizia nr. 62319 din 29.07.2005 emisă de recurenta Casa Judeţeană de Pensii V, intimatei E. D. i s-a acordat pensie anticipată parţială în condiţiile art. 50 din Legea nr. 19/2000, fiindu-i redusă vârsta standard de pensionare cu 22 luni, de la 58 ani şi 1 lună, la 56 ani şi 3 luni.

Cuantumul pensiei anticipate parţiale a fost stabilit din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 19/2000, la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. art. 50 alin. 2 şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

În aplicarea acestei prevederi legale, recurenta a emis decizia nr. 62319 din 25.06.2007, contestată de intimată, prin care pensia anticipată parţială a devenit pensie pentru limită de vârstă, fiind recalculată prin eliminarea diminuării de 11%.

Aşadar, intimata nu a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă acordată în condiţiile art. 41-48 din Legea nr. 19/2000, pentru a fi aplicate dispoziţiile art. 482 privind reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an pentru naşterea şi creşterea a trei copii. Pensia pentru limită de vârstă a rezultat din recalcularea pensiei anticipate parţiale, recalculare care are loc la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 19/2000, aşa cum dispune în mod expres art. 52 din lege, nu la împlinirea vârstei standard de pensionare reduse prevăzute de art. 482 alin. 1 din acelaşi act normativ, cum eronat a reţinut instanţa de fond.

În ceea ce priveşte data de la care prima instanţă a acordat pensia pentru limită de vârstă, se constată că acest motiv de recurs este neîntemeiat. Intimata nu a solicitat, aşa cum susţine recurenta, acordarea pensiei pentru limită de vârstă începând cu data de 25 iunie 2006, aşa încât instanţa nu a acordat mai mult decât s-a cerut.

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, constatând că este incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod proc. civilă, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 312 alin. 2 şi 3 Cod proc. civilă, se va admite recursul şi se va modifica în parte sentinţa, în sensul că se va respinge cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă începând cu data de 22.05.2006 şi achitarea diferenţei dintre cuantumul pensiei pentru limită de vârstă şi cuantumul pensiei anticipate. Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de Casa Judeţeană de Pensii V, prin reprezentanţi legali, împotriva sentinţei civile nr.1220/25.10.2007 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i, sentinţă pe care o modifică în parte, în sensul că.

Respinge cererea contestatoarei privind obligarea intimatei să emită decizie de pensionare pentru limită de vârstă începând cu data de 22.05.2006 şi să achite diferenţa dintre cuantumul pensiei pentru limită de vârstă şi cuantumul pensiei anticipate pentru perioada 22.05.2006 – 22.05.2007.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate care nu contravin prezentei decizii.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.01.2008.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

B.C. M.N.C. M.C. Grefier,

 

 

Red.B.C.

Tehnored.B.C.

T r i b u n a l u l V a s l u i:

-I. E.

-O. B.

25.I.2008.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asupra recursului declarat împotriva ... constată următoarele

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂŞTE

 

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2008

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) N.

 

Grefier,

J. E.

 

 

I.P. 16 Ianuarie 2008

Toate spetele


Sus ↑