• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 660 din data 2009-04-10
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

România

Curtea de A p e l T i m i ş o a r a

Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale

 

 

Decizia civilă nr. 660

Şedinţa publică din 10 aprilie 2009

Instanţa constituită din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...) (...)

Judecător: (...) P.

Grefier: N. M.

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S împotriva sentinţei civile nr. 2285 pronunţată la 10 decembrie 2008 de către Tribunalul C S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta E. N., având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta intimată personal, lipsă fiind pârâta recurentă.

Procedura completă.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că la 6 aprilie 2009, prin serviciul registratură al instanţei, reclamanta intimată a depus la dosar întâmpinare.

Constatând că nu mai sunt alte cereri sau probe de administrat, instanţa consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Reclamanta intimată a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat.

 

Instanţa

 

Deliberând asupra recursului de faţă a constatat următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul C S la 21 august 2008 sub nr. 2129/115, reclamanta E. N. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S solicitând instanţei ca, prin hotărârea judecătorească pe care o va pronunţa, să oblige pârâta să-i recalculeze şi să-i plătească diferenţa de pensie reprezentând sporuri necuprinse în calcularea pensiei.

In motivarea acţiunii arată că la calcularea punctajului nu s-a ţinut cont de sporul de condiţii deosebite de care a beneficiat , deşi a depus la pârâtă înscrisuri doveditoare.

Prin sentinţa civilă nr. 2285 pronunţată la 10 decembrie 2008, instanţa a admis în parte acţiunea reclamantei şi a dispus anularea deciziei de pensionare nr. (...)/6 august 2008 şi a obligat pârâta să emită pe numele reclamantei o nouă decizie de pensionare prin care să-i recalculeze acesteia pensia valorificând şi stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite în perioada 1 aprilie 2001 – 31 martie 2008, conform adeverinţei nr. 969/13 mai 2008, a obligat pârâta să-i plătească reclamantei eventualele diferenţe dintre pensia astfel recalculată şi cea aflată în plată, a respins restul pretenţiilor formulate de reclamantă.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin decizia de pensionare nr. (...)/6 august 2008, pârâta a admis cererea de pensionare a reclamantei şi i-a acordat pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă începând cu 15 mai 2008.

Pârâta a reţinut în cuprinsul deciziei de pensionare că reclamanta a realizat un stagiu de cotizare de 4 ani 3 luni şi 29 de zile în grupa a II-a de muncă, precum şi un stagiu de cotizare în condiţii normale de 12 ani şi 8 luni, deşi în conformitate cu adeverinţa nr. 969/13 mai 2008 emisă de către Consiliul Judeţean C S – Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, rezultă că reclamanta a muncit în condiţii deosebite în toată perioada 2 decembrie 1996 – 31 martie 2008 şi a beneficiat de spor de condiţii deosebite în toată perioada 2 decembrie 1996 – 31 martie 2008 şi a beneficiat de spor de condiţii deosebite de 15% conform art. 8 lit. 1 pct. 5 din HG nr. 281/1993.

A mai reţinut că sporul de 15% pentru condiţii deosebite a fost inclus în salariul brut al reclamantei şi a fost valorificat la rubrica „suma contributivă” la calculul drepturilor de pensie cuvenite acestuia.

In termen legal, împotriva sentinţei civile menţionate mai sus, a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S, recurs înregistrat la Curtea de A p e l T i m i ş o a r a sub nr(...).

Solicită modificarea în parte a sentinţei recurate în sensul respingerii în totalitate a acţiunii reclamantei.

Recursul este întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 cod procedură civilă, coroborat cu art. 3041 cod procedură civilă.

Arată că interpretarea instanţei de fond este eronată, deoarece adeverinţa nr. 969/13 mai 2008 eliberată de Căminul pentru persoane vârstnice Reşiţa a fost valorificată la pensie, în condiţiile legii; că după data de 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare este dovedită de reclamantă cu carnetul de muncă, dar şi cu adeverinţa nr. 1801 din 2 iulie 2008, adeverinţă care certifică datele necesare determinării stagiului de cotizare în vederea stabilirii pensiei; că din aceste înscrisuri nu rezultă că reclamanta, după data de 1 aprilie 2001, a lucrat în condiţii deosebite de muncă, ci în condiţii normale de muncă; că angajatorul reclamantei nu a depus un aviz din care să rezulte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Prin întâmpinare, reclamanta intimată a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Arată că în mod greşit pârâta susţine că a lucrat în condiţii normale de muncă; că prin art. 8 alin. 1 şi 2 din HG nr. 261/2001, legiuitorul a acordat un termen de 6 ani, respectiv până în anul 2007, în cadrul căruia locurile de muncă în condiţii deosebite rămân ca atare; că din adresele nr. 532/10 iulie 1995 a J. C S şi nr. 263/14 decembrie 1993 a Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap rezultă desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite de muncă.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, a dispoziţiilor art. 304 pct. 8 şi 9 coroborat cu art. 3041 cod procedură civilă, instanţa a apreciat recursul întemeiat, urmând a-l admite cu următoarea motivare:

In mod greşit a procedat instanţa de fond la anularea deciziei de pensionare reţinând că la emiterea deciziei de pensionare pârâta nu a valorificat stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite în perioada 1 aprilie 2001 – 31 martie 2008.

Reclamanta a fost pensionată prin decizia nr. 1.(...)/6 august 2008, la emiterea deciziei pârâta aplicând anexa 3 din Legea nr. 19/2000 privind vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare.

Prin contestaţia adresată instanţei la 21 august 2008 şi care determină limitele investirii instanţei de judecată, reclamanta a contestat decizia de pensionare sub un singur aspect, acela al neluării în calcul la determinarea punctajului mediu anual a sporului pentru condiţii deosebite dovedit cu adeverinţa nr. 969/13 mai 2008.

Pe parcursul judecăţii în faţa instanţei de fond, reclamanta nu a contestat stagiul de cotizare utilizat de pârâtă la determinarea punctajului mediu anual şi nici nu a solicitat aplicarea unei alte anexe din Legea nr. 19/2000, astfel că singurul aspect cu care a fost investită instanţa este cel al luării în calcul a sporului pentru condiţii deosebite.

Din probatoriul administrat în cauză şi aşa cum reţine şi instanţa de fond, sporul de 15% a fost inclus în salariul brut al reclamantei şi a fost valorificat la „suma contributivă” la calculul drepturilor de pensie.

Nefiind contestat stagiul complet de cotizare utilizat de pârâtă la determinarea punctajului mediu anual, în mod greşit a reţinut instanţa de fond că pârâta nu a valorificat stagiul realizat de reclamantă în condiţii deosebite în perioada 1 aprilie 2001 – 31 martie 2008.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere că sporul pentru condiţii deosebite a fost inclus în calculul pensiei, iar instanţa a anulat decizie de pensionare pentru ceva ce nu s-a cerut, în baza art. 312 alin. 1 cod procedură civilă, instanţa urmează a admite recursul declarat de către pârâtă şi a modifica sentinţa recurată în sensul respingerii contestaţiei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S împotriva sentinţei civile nr. 2285 pronunţată la 10 decembrie 2008 de către Tribunalul C S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta E. N..

Modifică în parte sentinţa recurată în sensul că:

Respinge în tot acţiunea formulată de reclamanta E. N. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C S.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, 10 aprilie 2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

G. E. N. B. E. D. P.

 

 

 

 

 

 

Grefier,

N. M.

 

 

 

 

Red. MB/dact. MB

2 ex.

12.06.2009

Primă instanţă:

E. E., E. M. – Tribunalul C S

Toate spetele


Sus ↑