• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 413 din data 2009-02-25
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de Muncă

şi Asigurări Sociale

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 413

Şedinţa publică din 25 februarie 2009

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de către reclamantul-recurent N. N. împotriva sentinţei civile nr. 2171/28.11.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta-intimată Casa Judeţeană de Pensii C-S.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă recurentul-reclamant personal şi consilier juridic E. J., în reprezentarea pârâtei-intimate Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că pârâta-intimată a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin registratura instanţei, la data de 17.02.2009, un exemplar de pe aceasta fiind comunicat reclamantului-recurent.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, se acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamantul-recurent solicită admiterea recursului şi admiterea în totalitate a acţiunii formulată împotriva Casei Judeţene de Pensii C-S, arătând că la deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, pârâta era obligată să ţină cont de toată activitatea desfăşurată în condiţii speciale, cu cheltuieli de judecată.

Reprezentantul instituţiei pârâte solicită respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei civile recurate, pentru motivele arătate prin întâmpinare.

 

CURTEA,

 

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2171/28.11.2008, pronunţată în dosarul nr(...),Tribunalul C – S a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de către reclamantul N. N. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C – S, acţiune prin care reclamantul solicită obligarea pârâtei să-i admită cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, cu începere de la data de 1 iunie 2008, cu luarea în considerare a vârstei de pensionare şi a stagiului complet de cotizare în condiţiile reglementate de art. 1671 din Legea nr. 18/2000, cu cheltuieli de judecată

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, la data depunerii cererii de înscriere la pensie, reclamantul avea vârsta de 53 de ani şi 8 luni şi un stagiu de cotizare de 47 de ani 10 luni şi 8 zile, din care un stagiu de 11 ani 11 luni şi 26 de zile în grupa I de muncă, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. (...)/21.08.2003 şi carnetul de muncă al reclamantului anexate cererii de acordare a pensiei.

Din coroborarea prevederilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 cu cele ale Anexei III la Legea nr. 19/2000 rezultă că, în raport de data înscrierii la pensie: 19 mai 2008, reclamantul îndeplinea condiţiile de pensionare la vârsta de 65 de ani. Ca urmare a realizării stagiului de cotizare de 11 ani 11 luni şi 26 zile în grupa I de muncă beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 7 ani, conform art. 1671 tabelul nr. 4 din Legea nr. 19/2000. Prin urmare, vârsta de pensionare redusă a reclamantului de 53 de ani şi 8 luni nu-i permite deschiderea dreptului la pensie cu începere de la data de 19 mai 2008, deoarece vârsta de pensionare redusă a acestuia la data înscrierii la pensie trebuia să fie de 57 de ani şi 4 luni.

Reclamantul a formulat, în termenul legal, recurs împotriva sentinţei civile nr. 2171/28.11.2008 a Tribunalului C – S, solicitând admiterea cererii de recurs, modificarea în tot a hotărârii recurate şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea recursului se arată că vârsta standard de pensionare, la data solicitării deschiderii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, era de 63 de ani şi 4 luni, conform anexei 3 la Legea nr. 19/2000 coroborat cu art. 1671 alin. 4 din Legea nr. 19/2000, care prevede că reducerile menţionate în tabelul 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii, în care se deschide dreptul la pensie prevăzute în anexa 3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului şi lunii respective, iar nu de 65 de ani aşa cum susţin intimata şi instanţa de fond. Potrivit art. 1671 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, reclamantul beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 10 ani şi 10 luni pentru stagiul de cotizare de 18 ani 10 luni şi 21 zile din minerit. Prin urmare, reclamantul putea solicita deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă la vârsta standard de pensionare de 52 de ani şi 6 luni. La data formulării cererii de pensionare reclamantul avea vârsta de 53 de ani şi 8 luni.

Recurentul susţine că, la deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, pârâta era obligată să ia în considerare activitatea prestată de salariat în condiţii speciale în sisteme neintegrate, respectiv perioada de 6 ani şi 6 luni, deoarece stagiile de cotizare sau vechimea în muncă se recunosc reciproc în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, conform art. 1671 alin. 3 coroborat cu art. 194 din Legea nr. 19/2000, precum şi cu art. 21 din Legea nr. 179/2004.

Instanţa de fond nu a indicat motivele pentru care a înlăturat susţinerile reclamantului şi probele administrate de către el, însuşindu-şi doar apărările invocate de către pârâtă prin întâmpinare.

În drept, se invocă dispoziţiile art.304 pct.7 şi 9 şi art.3041 Cod de procedură civilă.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii C – S a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, arătând că motivele de recurs nu sunt susţinute de vreo probă legală.

În drept, se invocă dispoziţiile aer.208 Cod procedură civilă.

Examinând recursul prin raportare la motivele invocate, la probele administrate în cauză şi la dispoziţiile art.3041 Cod procedură civilă coroborate cu cele ale art.304 pct.7 şi 9 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că este întemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Prin decizia nr.1.(...)/13.08.2008, emisă de Casa Judeţeană de Pensii C – S, a fost respinsă cererea de pensionare pentru limită de vârstă, depusă de reclamantul N. N. la Casa Judeţeană de Pensii C – S la data de 19.05.2008, întrucât vârsta reclamantului la data înscrierii la pensie de 53 de ani şi 8 luni a fost mai mică decât vârsta standard de pensionare, respectiv aceea de 65 de ani, nefiind îndeplinite cerinţele art.41 alin.1 din Legea nr.19/2000.

Conform art.41 alin.1 din Legea nr.19/2000, „pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile pentru vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public”.

În alin.2 al art.41 in Legea nr.19/2000, se prevede că vârsta standard de pensionare este de 65 ani pentru bărbaţi şi că atingerea acestei vârste se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea vârstei de pensionare de la 62 de ani, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3 la Legea nr.19/2000.

Potrivit Anexei nr.3 la Legea nr.19/2000, bărbaţii care solicită pensionarea în perioada aprilie 2008 – iulie 2008 trebuie să aibă vârsta de 63 ani şi 4 luni, un stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 6 luni şi un stagiu minim de cotizare de 11 ani şi 6 luni.

Din coroborarea alineatelor 1, 2, 3 şi 4 ale art. 1671 din Legea nr. 19/2000 cu menţiunile Tabelului nr. 4 din aceeaşi lege, rezultă că reclamantul putea solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare corespunzătoare anului, respectiv lunii, în care se deschide dreptul la pensie, prevăzut în anexa nr. 3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul la pensie, nefiind îndeplinite cerinţele art. 43 şi art. 44 din Legea nr. 19/2000.

Prin urmare, vârsta standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 este, în cazul reclamantului, de 63 de ani şi 4 luni, deoarece a formulat cererea de înscriere la pensie la data de 19.05.2008, iar nu de 65 de ani, cum greşit a apreciat instanţa de fond.

Din cuprinsul deciziei nr. 1.(...)/13.08.2008, emisă de către pârâta intimată, coroborată cu înscrisurile depuse în probaţiune de către reclamant la dosarul de fond, rezultă că reclamantul a prestat activitate în condiţii speciale de muncă o perioadă de 18 ani 10 luni şi 21 de zile, din care un număr de 11 ani 11 luni şi 26 de zile au fost efectuaţi înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, astfel încât este îndreptăţit la reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută în Anexa nr. 3 cu 10 ani şi 10 luni, conform Tabelului nr. 4 din Legea nr. 19/2000, modificată şi completată.

Faţă de considerentele expuse anterior, Curtea constată că, la data formulării cererii de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, respectiv la data de 19 mai 2008, reclamantul avea împlinită vârsta standard de pensionare, întrucât aceasta este de 52 ani şi 6 luni.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 1-3 coroborat cu art. 304 pct. 7 şi pct. 9 Cod procedură civilă şi art. 87, art. 1671 alin. 1-alin. 4 din Legea nr. 19/2000, modificată şi completată, precum şi cu menţiunile Anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000, Curtea va admite recursul declarat de către reclamant ca fiind întemeiat şi va modifica în tot hotărârea recurată, în sensul că va admite acţiunea civilă formulată de către reclamantul N. N. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S şi va obliga pârâta să acorde reclamantului pensie pentru limită de vârstă, cu începere de la data de 1.06.2008, în condiţiile reglementate de art. 1671 din Legea nr. 19/2000, modificată şi completată.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, va obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 140 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în fond, constând din cheltuieli de transport. C nu va acorda cheltuieli de judecată în recurs, deşi recurentul a solicitat obligarea intimatei la plata acestora, întrucât nu au fost depuse la dosar dovezi privind cuantumul acestor cheltuieli de judecată până la soluţionarea cererii de recurs.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Admite recursul declarat de către reclamantul-recurent N. N. împotriva sentinţei civile nr. 2171/28.11.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta-intimată Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Modifică în tot hotărârea recurată, în sensul că:

Admite acţiunea civilă formulată de către reclamantul N. N. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Obligă pârâta să acorde reclamantului pensie pentru limită de vârstă, cu începere de la data de 1.06.2008, în condiţiile reglementate de art. 1671 din Legea nr. 19/2000, modificată şi completată.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 140 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în fond.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 februarie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) Dr. (...) (...) (...) (...)

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

Red. C.P. / 20.03.2009

TehnoredA.S./ 20.03.2009/2 ex

Prima instanţă: E. T. şi H. Ş. – Trib. C-S

Toate spetele


Sus ↑