• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. DEC 237/CA din data 2009-06-17
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA COMERCIALĂ, MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ,

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ NR. 237/CA

Şedinţa publică de la 17 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...) (...)

Judecător - (...) (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - N. I.

Pe rol judecarea recursului în contencios administrativ declarat de recurenta reclamantă - N. O., domiciliată în T,(...), împotriva Sentinţei civile nr. 234/13.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata pârâtă - INSTITUŢIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI T, cu sediul în T,(...), judeţ T, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită, părţile fiind citate cu respectarea dispoziţiilor art. 87 şi următoarele din C o d u l d e pr. civilă.

În referatul oral făcut asupra cauzei grefierul de şedinţă învederează că recursul formulat de reclamantă este motivat, timbrat cu taxă judiciară de timbru în sumă de 2 lei conform chitanţei nr. (...)/4.06.2009 şi timbru judiciar de 0,50 lei.

Se solicită judecata cauzei în lipsă.

Curtea constată că nu sunt motive de amânare apreciază dosarul în stare de judecată şi rămâne în pronunţare luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.

C U R T E A

 

Asupra recursului în contencios administrativ de faţă:

 

Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l T u l c e a sub nr(...), reclamant N. O. a chemat în judecată Primăria Municipiului T şi Consiliul Local pentru anularea Dispoziţiei nr. 2866 din 27 martie 2008, obligarea la plata pagubei cauzate la plata tuturor drepturilor băneşti de la data de 1 aprilie 2008 până la data punerii în executare a hotărârii instanţei, repunerea în funcţia deţinută anterior, obligarea la daune morale, precum şi suspendarea executării actului până la pronunţarea instanţei de fond.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că a depus cerere prin care a solicitat aprobarea depunerii dosarului de pensie, precum şi cerere de a înceta raportul de serviciu numai după primirea deciziei de pensionare de la C.N.P.A.S.

Prin Dispoziţia nr. 2866 din 27 martie 2008, s-a dispus încetarea raporturilor de muncă prin pensionare, începând cu data de 1 aprilie 2008, dar contestatoarea consideră că decizia este nelegală pentru că încetarea raporturilor de muncă s-a dispus înainte de primirea deciziei de pensionare.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 7, art. 14, art. 8 şi art. 15 din Legea nr. 554/2004.

În dovedirea contestaţiei, contestatoarea a depus la dosar cererea nr. 12595 din 27 martie 2008, Dispoziţia nr.2866, Dispoziţia nr. 5547/28 mai 2007, copie carnet de muncă, copie Decizie pensionare nr. (...) din 30 aprilie 2005.

Primăria Municipiului T şi Consiliul Local au formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată, întrucât contestatoarea a continuat activitatea până la 12 mai 2008, conform Dispoziţiei nr. 3250/9 mai 2008 şi nu până la 1 aprilie 2008.

Totodată, s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei şi Consiliului Local T.

Prin Sentinţa civilă nr. 234/13.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a a fost admisă excepţia lipsi calităţii procesuale pasive a Primăriei T şi a Consiliului Local T. A fost respinsă acţiunea reclamantei împotriva pârâtei Instituţia Primarului Municipiului T, precum şi cererea de suspendare a executării actului, ca nefondate.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că reclamanta a fost încadrată la Primăria Municipiului T în calitate de referent clasa III grad superior, în cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală şi prin Dispoziţia nr. 2866 din 27 martie 2008, Primarul Municipiului T a dispus încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale acesteia, prin pensionare, conform art. 98 lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată coroborat cu dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.

Potrivit dispoziţiilor art. 98 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, raportul de serviciu al funcţionarilor publici încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensioare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială ori invaliditate.

Instanţa a reţinut că din cuprinsul dispoziţiei contestate, din menţiunea efectuată în carnetul de muncă rezultă că reclamanta îndeplinea condiţiile pentru pensionare astfel că şi Decizia de pensionare nr. (...) din 30 aprilie 2008 a consfinţit dreptul petentei la acordarea pensiei începând cu data îndeplinirii condiţiilor, respectiv 1 aprilie 2008.

Deci, sub acest aspect, al datei încetării raporturilor de muncă ale contestatoarei, dispoziţia Primarului a fost apreciată ca temeinică şi legală, nefiind motive de nulitate care să efectueze legalitatea actului întocmit.

Mai mult decât atât, din înscrisurile depuse de către emitentul actului contestat a rezultat că i s-au acordat reclamantei toate drepturile cuvenite conform contractului de muncă, chiar până la 12 mai 2008, şi nu numai până la data de 1 aprilie 2008, astfel că şi sub acest aspect al acordării drepturilor salariale cuvenite până la pensionarea efectivă, dispoziţia emisă nu poate fi considerată nelegală.

Cu privire la excepţia invocată, instanţa a luat act în timpul procesului că Primăria T şi Consiliul Local T nu au calitate procesuală pasivă în cauză, astfel că urmare precizărilor făcute de apărătorul contestatoarei şi în funcţie de faptul că emitentul actului contestat este Primarul Municipiului T, instanţa a decis în consecinţă, constatând că în cauză acţiunea este formulată împotriva Primarului Municipiului T.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs reclamanta – N. O. care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului s-a arătat de recurentă că instanţa de fond trebuia să se pronunţe cu privire la legalitatea actului de dispoziţie al primarului, respectiv a Deciziei nr. 2866/27.03.2008 cu privire la încetarea raportului de muncă al angajatei Primăriei T.

Susţine recurenta că în conformitate cu dispoziţiile art.41 alin.6 din Legea nr.19/2000 nu se putea dispune încetarea raporturilor de serviciu decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.

Cum în cauză reclamanta a contestat prima decizie de pensionare cu privire la cuantumul pensiei care a fost calculate cu neincluderea anumitor sporuri aferente funcţiilor pe care le-a avut în perioada muncii depuse, consideră că angajatorul nu avea dreptul să înceteze raportul de muncă până nu avea decizia de pensionare definitivă a CNPAS T.

În susţinerea acestor motive recurenta face trimitere la dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 19/2000 şi Statutul funcţionarilor publici.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299, 312-316 Cod pr. civilă.

Intimatul pârât legal citat a formulat întâmpinare care însă a ajuns la dosar după ce Curtea s-a pronunţat asupra recursului.

Examinând cauza prin prisma argumentelor invocat, având în vedere şi dispoziţiile art.304/ C.pr.civ., Curtea constată că recursul nu este fondat.

Prin Dispoziţia nr.2866/27.03.2008 emisă de Primarul Municipiului T, s-a dispus ca începând cu data de 01.04.2008 încetează de drept raportul de serviciu al reclamantei, prin pensionare pentru limită de vârstă, conform art.98 lit.d din Legea nr.188/1999, coroborat cu art.41 alin.1 din Legea nr.19/2000.

În conformitate cu dispoziţiile art. 97 din Legea nr.188/1999, încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică şi are loc în următoarele condiţii:

a) de drept;

Iar potrivit art. 98

(1) Raportul de serviciu încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială ori invaliditate a funcţionarului public, potrivit legii;

În speţă, din Decizia de pensionare nr.(...)/30.04.2005 rezultă că drepturile reclamantei au fost stabilite începând cu data de 01.04.2008, aceeaşi dată care a fost trecută şi în dispoziţia contestată.

Pe de altă parte, după cum însăşi reclamanta a arătat, raportul său de serviciu nu a încetat în fapt la data de 01.04.2008, aceasta desfăşurându-şi activitatea până la data de 12.05.2008, cu plata drepturilor salariale cuvenite.

Prin urmare, în mod corect a reţinut prima instanţă că nu sunt motive care să afecteze legalitatea Dispoziţiei primarului nr.2866/27.03.2008, mai mult, această decizie nici nu a fost pusă în executare.

Având în vedere acest aspect precum şi faptul că celelalte capete de cerere sunt accesorii celui prin care se solicită anularea dispoziţiei primarului, în mod corect întreaga acţiune a fost respinsă ca nefondată.

Pe cale de consecinţă, neexistând motive de nelegalitate a hotărârii atacate, Curtea apreciază că recursul este nefondat, urmând ca în temeiul art.312 Cod pr.civilă să fie respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul în contencios administrativ declarat de recurenta reclamantă - N. O., domiciliată în T,(...), împotriva Sentinţei civile nr. 234/13.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata pârâtă - INSTITUŢIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI T, cu sediul în T,(...), judeţ T, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 17 Iunie 2009.

 

Pt. preşedinte, Judecător Pt.judecător (...) (...) (...), (...) (...) (...) (...) (...)

aflată în C.O., semnează aflată în C.O., semnează

cf. art. 261(2) C.pr.civ., cf. art. 261(2) C.pr.civ.,

preşedinte instanţă preşedinte instanţă

O. T. O. T.

Grefier

N. I.

 

 

 

Jud.fond E.E. dec.jud.-M.(...) (...)/2 ex.

 

Toate spetele


Sus ↑