• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 173/R din data 2009-02-13
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

 

 

Decizie nr. 173/R

Şedinţa publică din 13 februarie 2009

Completul compus din:

E. V. - Preşedinte

T. J. - Judecător

B. E. - Judecător

Grefier - N. D.

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta E.ON GAZ Distribuţie, cu sediul în Tg-M, P-ţa (...) nr.21, jud. M, împotriva sentinţei civile nr.1851 din 14 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reprezentantul pârâtei-recurente, consilier juridic Ţ. E. şi reclamanta-intimată G. H..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul a fost declarat în termenul prevăzut de lege, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru.

Reprezentantul pârâtei-recurente nu are alte cereri de formulat în cauză şi nici alte înscrisuri de depus.

Reclamanta-intimată depune la dosar întâmpinare, decizia nr.253/05.05.2008, privind încetarea contractului individual de muncă şi adeverinţa eliberată de pârâta-recurentă prin care comunică Casei Judeţene de Pensii M împrejurarea că, începând cu data de 1 mai 2008 reclamantei i-a încetat contractul de muncă.

Neformulându-se alte cereri, instanţa acordă cuvântul asupra recursului declarat în cauză.

Reprezentantul pârâtei-recurente solicită admiterea recursului conform memoriului de la dosar, modificarea parţială a sentinţei atacate în sensul ca la pronunţarea hotărârii să se ţină cont de data depunerii şi data aprobării cererii de pensionare a reclamantei. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Reclamanta-intimată solicită respingerea recursului pentru considerentele expuse în întâmpinare şi menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică.

 

 

 

C U R T E A,

 

 

 

Prin cererea înaintată la 6 iunie 2008 la T r i b u n a l u l M u r e ş, reclamanta G. H. a chemat în judecată pe pârâta E.ON Gaz Distribuţie M, solicitând anularea deciziei nr.253 din 5 mai 2008 emisă de pârâtă şi obligarea acesteia la plata drepturilor salariale cuvenite ca angajat, respectiv diferenţa de număr de salarii, conform ofertei voluntare a pârâtei care era în vigoare la data pensionării reclamantei.

În motivarea acţiunii, reclamanta a relevat că a fost angajată la societatea pârâtă până la data de 1 mai 2008 când au încetat raporturile de muncă ca urmare a pensionării anticipate şi potrivit regulamentului de pensionare emisă de pârâtă avea dreptul la plata a 8 salarii sub forma unei indemnizaţii. Cu toate acestea pârâta nu a respectat regulamentul de pensionare (protocol) acordând reclamantei numai trei salarii în baza vechiului regulament, motivat de faptul că reclamanta a fost înscrisă la pensia anticipată la data de 1 ianuarie 2008, când noul protocol de pensionare nu era în vigoare.

Prin sentinţa civilă nr.1851 din 14 noiembrie 2008, T r i b u n a l u l M u r e ş a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta G. H. în contradictoriu cu pârâta E.ON Gaz Distribuţie Tg-M; a obligat pârâta să plătească reclamantei diferenţa de indemnizaţie pentru pensionare anticipată echivalentă cu 5 salarii de bază avute la data de 15.01.2008, fără a se depăşi suma de 40.000 lei raportat la 8 salarii de bază vute la aceiaşi dată; a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind anularea deciziei nr.253 din data de 05.05.2000 privind încetarea contractului individual de muncă al reclamantei

Împotriva sentinţei civile menţionate, pârâta a înaintat în termen legal recurs, conform art.301 C.pr.civ., solicitând modificarea în tot a acesteia, în sensul respingerii ca nefondate a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă, cu invocarea motivul prev. de art.304 pct.9 C.pr.civ., coroborat cu art.304 ind.1 din acelaşi cod.

În cuprinsul memoriului de recurs s-a relevat că, reclamanta a solicitat pensionarea anticipată la data de 10 ianuarie 2008, cerere aprobată de Casa Judeţeană de Pensii la data de 17 aprilie 2008, când nu era în vigoare niciun regulament de pensionare anticipată, care să prevadă plata unor salarii compensatorii. Noul regulament de pensionare anticipată a intrat în vigoare numai cu data de 24 aprilie 2008, iar acest regulament este un document intern, în sensul că produce efecte numai faţă de angajaţii pârâtei, calitate pe care reclamanta nu o mai avea, fiindu-i aprobată cererea de pensionare.

În fine, recurenta relevă că din considerente de bună credinţă a acordat reclamantei la data pensionării trei salarii de bază, însă instanţa de fond în mod nejustificat a suplimentat cu încă 5 salarii de bază, conform noului program de pensionare anticipată pe anul 2008, hotărârea fiind astfel nelegală şi netemeinică.

Recursul dedus judecăţii este nefondat, pentru considerentele ce succed:

Reclamanta a fost angajata societăţii pârâte începând cu data de 1 august 1975, în calitate de tehnician, aspect ce rezultă din copia carnetului de muncă depus la dosar. La data de 10 ianuarie 2008 reclamanta a solicitat în scris pensionarea anticipată, cerere aprobată de Casa Judeţeană de Pensii M la 29 martie 2008, când s-a emis decizia nr.(...)/2008. Ca urmare a acestei decizii de pensionare, pârâta la data de 5 mai 2008 a emis decizia nr.253/2008, prin care raporturile de muncă între părţi au încetat în temeiul art.56 lit.d din Codul muncii. La pct.2 din decizia sus indicată s-a stipulat că la plecarea reclamantei în pensie anticipată se va urmări ca aceasta să-şi achite toate obligaţiile faţă de pârâtă iar aceasta din urmă să-i plătească toate drepturile ce i se cuvin.

 

 

 

Sub aspectul menţionat, reclamantei i s-au acordat 5 salarii negociate lunare avute la data pensionării, în raport cu prevederile art.177 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate valabil pe anii 2003-2008. În plus, reclamantei i s-au mai plătit 3 salarii de bază în temeiul regulamentului de pensionare anticipată valabil în anul 2007, întrucât mai avea până la pensionare 1,5 ani.

În cursul anului 2008 a fost emis de către societatea pârâtă un nou program special de pensionare anticipată, prin care s-au stabilit un pachet de facilităţi pentru salariaţii care mai au maxim 5 ani până la data pensionării pentru limită de vârstă. Pentru situaţia reclamantei, care mai avea până la data pensionării 1,5 ani, aceasta urma să beneficieze de un număr de 8 salarii de bază dar nu mai mult de 40.000 lei, unitatea plătindu-i anterior trei salarii de bază, în baza regulamentului menţionat.

Esenţial în cauză este faptul că noul protocol de pensionare anticipată emis de pârâtă s-a aplicat de la 24 aprilie 2008, iar încetarea contractului de muncă dintre părţi a avut loc la 5 mai 2008. Prin urmare prima instanţă în mod temeinic a reţinut că reclamanta era îndreptăţită să primească nu trei salarii în baza regulamentului valabil pentru anul 2007 ci 8 salarii de bază, în temeiul programului special de pensionare valabil pentru anul 2008. Aceasta, întrucât la data intrării în vigoare al noului regulament de pensionare anticipată reclamanta avea calitatea de angajată a societăţii pârâte, raporturile de muncă dintre părţi încetând numai la data de 5 mai 2008 când s-a emis decizia nr.253/2008.

În consecinţă, instanţa de fond a făcut o corectă aplicaţiune a dispoziţiilor art.269 alin.1 raportat la art.155 şi 161 din Codul muncii, obligând pârâta să plătească reclamantei 5 salarii de bază avute la data depunerii cererii de pensionare, fără a se depăşii suma de 40.000 lei raportat la 8 salarii de bază avute la acea dată.

Nefiind incident motivul prv. de art.304 pct.9 C.pr.civ., iar curtea nereţinând din oficiu motive de casare de ordine publică, recursul declarat de pârâtă este nefondat şi în consecinţă urmează a fi respins ca atare.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta E.ON Gaz Distribuţie, cu sediul în Tg-M P-ţa (...) nr.21, judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.1851 din 14 noiembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş, pronunţată în dosarul nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 februarie 2009.

 

PRESEDINTE JUDECĂTORI

E. V. T. J.

 

B. E.

 

GREFIER

N. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.P.U.

Tehnored.E.S.

2 exp.

09.03.2009.

Jud.fond.C.S.-C.B.E.

Asist.jud.C.F. V.-A.B.

Toate spetele


Sus ↑