• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 174/R/2009 din data 2009-01-28
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 174/R/2009

Şedinţa publică din 28 ianuarie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...)-(...) (...)

(...) E.

GREFIER : D. N.

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul E. B. împotriva sentinţei civile nr. 1109 din 03 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în cauză, la prima strigare a cauzei, se prezintă reclamantul recurent E. B., lipsă fiind reprezentantul pârâtei intimate.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat pârâtei intimate şi este scutit de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la data de 28 ianuarie 2009, prin registratura instanţei, pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii M a depus la dosar întâmpinare.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reclamantul recurent E. B. solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii contestaţiei formulate cu consecinţa anulării deciziei nr. (...)/06.08.2008 emisă de pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii M şi admiterea cererii de înscriere la pensie pentru limita de vârstă, susţinând concis motivele arătate în scris prin memoriul de recurs depus la dosar, precum şi a întâmpinării pe care o depune la dosar.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A :

 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1.109 din data de 3 octombrie 2008 pronunţată în dosarul nr(...) de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş a fost respinsă contestaţia formulată de contestatorul E. B., împotriva deciziei nr. R-(...)/06.08.2008, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii M.

Pentru a pronunţa această hotărâre, pe baza probelor de la dosar, instanţa a reţinut următoarele: prin decizia nr. R (...)/06.08.2008 emisă de intimată, s-a respins cererea contestatorului de înscriere la pensie pentru limită de vârstă,cu motivarea că, stagiul de cotizare realizat în condiţiile speciale şi grupa I de muncă, nu permite reducerea necesară a vârstei standard de pensionare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 41 din Legea 19/2000 cu modificările la zi:

„ (1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

(2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa 3”, iar potrivit dispoziţiilor art. 167 (1) lit. a din Legea 19/2000:

„ persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin prezenta lege în condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3;”

În conformitate cu dispoziţiile anexei 3 în care se stabilesc vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare, pentru bărbaţi situaţia se constată că la data de 19.06.2008, data la care contestatorul a înregistrat cererea de pensionare, vârsta contestatorului trebuia să fie de 63 ani şi 4 luni.

Din buletinul de calcul, coroborat cu înscrierile din carnetul de muncă se reţine că contestatorul a realizat un stagiu de cotizare de 5 ani 5 luni şi 17 zile în grupa I de muncă ,23 de ani 11 luni şi 20 zile în grupa II de muncă şi 7 ani 2 luni şi 6 zile în condiţii normale

Având în vedere dispoziţiile art. 42 din Legea 19/2000 cu modificările la zi: „ (1) Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.”

Potrivit acestui tabel, pentru un stagiu în condiţii deosebite de muncă(ani împliniţi)de 28 de ani până la 30 de ani, reducerea vârstei standard de pensionare se face cu 6,5 ani.

În cazul contestatorului, s-a arătat că acesta are 29 ani 5 luni 6 zile (grupa I şi II de muncă) potrivit dispoziţiilor legale amintite, acesta beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare care aşa cum s-a reţinut este de 63 ani şi 4 luni, cu 6 ani şi 6 luni, vârsta la care se poate pensiona fiind de 56 ani şi 10 luni( 63 ani 4 luni – 6 ani 6 luni)

Contestatorul este născut la data de 18.02.1953. La data de 19.06.2008 când a formulat cerere de pensionare avea împlinită vârsta de 55 ani şi 4 luni , deci nu îndeplinea condiţia de vârstă de pensionare, care a fost arătată anterior.

Pentru considerentele de fapt şi de drept reţinute, instanţa a apreciat neîntemeiată contestaţia, respingând-o.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul E. B. solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei, în sensul admiterii contestaţiei formulate, cu consecinţa anulării Deciziei nr.(...)/06.08.2008 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii M.

În motivarea recursului se arată că, prima instanţă a interpretat în mod greşit probele administrate în cauză, iar prin luarea în considerare a poziţiei pârâtei exprimate în întâmpinarea depusă la dosar, practic l-a lipsit ilegal de dreptul de a ieşi la pensie în condiţiile art.42 al.1. tabel 1, raportat la Anexa 3 din Legea nr.19/2000, începând cu data de 19.06.2008.

Acesta mai arată că în buletinul de calcul al pârâtei la alin.16 apare stagiul aferent grupei a I-a şi a II-a de 8 ani şi 6 luni, care cu rea credinţă nu s-a luat în calcul la stabilirea stagiului de cotizare al reclamantului în condiţii deosebite, astfel că luând în calcul cei 29 ani şi 5 luni şi 17 zile, care în fapt reprezintă timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite.

În art.42 al.1 tabel 1 din Legea nr.19/2000 se menţionează explicit că reducerea vârstelor standard de pensionare se face în raport cu stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă.

Examinând hotărârea recurată prin prisma motivelor invocate (care pot fi încadrate conform art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă), Curtea de Apel urmează să respingă recursul pentru următoarele considerente:

În mod corect a reţinut prima instanţă că pentru activitatea de 29 ani 5 luni şi 6 zile desfăşurată în grupa I şi a II-a de muncă recurentul beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 6, 5 ani conform art. 42 alin. (1) din Legea 19/2000.

Susţinerile recurentului în sensul că la stagiul de 29 ani şi 5 luni ar trebui să se adauge şi stagiul de cotizare aferent grupei I şi a II-a de muncă (stagiu determinat conform art. 14 din Legea 3/1977) sunt neîntemeiate în condiţiile în care art. 42 din Legea 19/2000 prevede expres că pentru reducerea vârstei standard de pensionare se are în vedere stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite, nu şi stagiul de cotizare aferent grupei I şi a II-a de muncă. Acest stagiu de cotizare se valorifică la determinarea stagiului total de cotizare. Dispoziţii similare sunt şi în art. 441 alin. (2) lit. a) din Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 19/2000 care se referă la perioadele lucrate în grupa I şi a II-a de muncă.

De asemenea, contrar celor invocate de recurent, se apreciază că vârsta standard de pensionare pentru acesta este de 65 de ani conform art. 41 alin. (2) din Legea 19/2000, recurentului nefiindu-i aplicabilă Anexa 3 din Legea 19/2000. Dispoziţia referitoare la vârsta standard de pensionare corespunzătoare anului şi lunii în care se deschide dreptul la pensie din care se face reducerea vârstei de pensionare este prevăzută numai pentru reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă (art. 167 1 din Legea 19/2000), însă această reducere este mai puţin favorabilă recurentului.

Având în vedere aceste considerente, apreciind că prima instanţă a aplicat corect dispoziţiile legale incidente în cauză, se constată că motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă nu este întemeiat.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 3041 şi 312 alin. (1) Cod procedură civilă se va respinge ca neîntemeiat recursul declarat în cauză.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. B. împotriva sentinţei civile nr. 1109 din 03.10.2008 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 28.01.2009.

 

 

 

 

PREŞEDINTE JUDECATORI GREFIER

(...) (...) (...)-(...) (...) (...) E. D. N.

 

 

 

 

Red.LD/Dact.SM

2 Ex./24.02.2009

 

Toate spetele


Sus ↑