• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1189 din data 2009-10-19
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1189

Şedinţa publică de la 19 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) H.

Grefier U. D.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

La ordine au venit spre soluţionare recursurile civile formulate de contestatoarea N. M., precum şi pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, ambele îndreptate împotriva sentinţei civile nr. 183/D din 04 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns recurenta – contestatoare N. M. asistată de avocat E. E. şi consilier juridic (...) N. pentru recurenta – pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral al cauzei de către grefier, după care:

Consilier juridic (...) N. pentru recurenta – pârâtă depune la dosar jurisprudenţă.

La solicitarea instanţei părţile prezente arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind chestiuni prealabile de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Avocat E. E. pentru recurenta – contestatoare având cuvântul solicită admiterea recursului sentinţa civilă pronunţată de instanţa de fond este netemeinică şi legală şi anularea deciziei de pensionare cu obligarea intimatei la eliberarea unei alte decizii şi a drepturilor cuvenite reactualizare şi penalităţile aferente acestora acordarea sporului de 0,3%. Arată că la data de 28.01.2008 a fost depus dosarul pentru pensionare şi cererea prin care s-a solicitat ieşirea la pensie pentru limită de vârstă, intimata emite decizia de pensionare cu această dată prin care se stipulează că plata drepturile băneşti se face începând cu 28.01.2009 în condiţiile în care prin cererea de ieşire la pensie s-a specificat că se solicită ieşirea la pensie începând cu 1.01.2008. Mai arată că recurenta îndeplinea condiţiile de ieşire la pensie începând cu luna mai 2007 iar faptul că aceasta a solicitat abia la data de 28.01.20o8 ieşirea la pensie nu poate fi imputat pârâtei care menţionează că deşi recurenta îndeplinea condiţiile de pensionare în mai 2007 cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile cu atât mai mult cu cât cererea recurentei de încetare a contractului individual de muncă în condiţiile legii a stipulat ca şi dată de încetare a raporturilor de muncă data de 01.01.2008. Arată că legea nu prevede nici restricţie să fie obligat când să iasă la pensie, iar cererea de ieşire la pensie a fost depusă în termenul legal de 30 zile.

Consilier juridic N. (...) pentru recurenta – pârâtă având cuvântul solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat. Arată că majorarea de 0,3% se acordă celor care a lucrat până la vârsta standard şi stagiu complet. Arată că instanţa de fond la pronunţarea sentinţei nu a avut în vedere data deschiderii drepturilor respectiv data de 28.01.2008, raportat la data la care au intervenit modificările legislative. Potrivit art. 78 alin.8 din Legea nr. 19/2000 are reglementare cu caracter general, iar la data solicitării drepturilor de limită de vârstă reclamanta nu îndeplinea condiţiile pentru majorarea punctajului mediu anual cu 0,3% pentru fiecare lună.

Avocat E. E. pentru recurenta - contestatare având cuvântul pe recursul formulat de recurenta – pârâtă solicită respingerea acestuia consideră sentinţa ca netemeinică şi nelegală. Arată că la data ieşirii la pensie reclamanta era îndreptăţită să solicite pensionarea în anul 2007 iar celelalte luni până la depunerea cererii fiind luni suplimentare. Pârâta a aplicat sporul de 0,3% doar pentru lunile suplimentare. Depune concluzii scrise şi solicită cheltuieli de judecată.

Consilier juridic N. (...) pentru recurenta – pârâtă având cuvântul pe recursul formulat de recurenta – contestatoare solicită respingerea acestuia. Arată că contestatoarea a depus la data de 1.01.2009 cerere pentru recalculare urmare căreia i s-a emis o altă decizie pentru stadiul suplimentar întrucât în timpul pensionării aceasta a lucrat suplimentar timp de 12 luni. Nu solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

C U R T E A

-deliberând-

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 183 din 4.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u, în dosarul nr(...), s-a admis contestatia în parte, formulată de contestatoarea : N. M. din Municipiul B str. (...) , (...).32, Sc. D, Ap. 8 , jud. B , în contradictoriu cu intimata : CASA JUDETEANA DE PENSII B - cu sediul in str. I. S. (...) nr. 63, jud. B .

A fost anulată decizia (...)/28.II.2008 si a fost obligată intimata să emită o nouă decizie de pensionare cu aplicarea dispozitiilor art. 78(8) Lg. 19/2000 pentru perioada cuprinsă de la data împlinirii condiţiilor legale de pensionare , respectiv 55 ani şi 28 ani şi 8 luni stagiul complet de cotizare si data formulării cererii de pensionare .

A fost respinsă completarea la actiune .

Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul a avut în vedere următoarele :

Imprejurarea că reclamanta îndeplinea condiţiile de pensionare începând cu luna mai 2007 – nu este imputabil casei judeţene de pensii întrucât aceasta a solicitat ieşirea la pensie începând cu 28.01.2008.

Potrivit dispoziţiei art. 83 (1) Legea 19/2000 drepturile la pensie pentru limită de vârstă se acordă şi se plătesc de la data împlinirii condiţiilor de pensionare dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

În cauză astfel cum s-a mai arătat deşi contestatoarea îndeplinea condiţiile de pensionare în mai 2007 cererea s-a depus cu depăşirea termenului prevăzut de art. 83 (1), fapt ce impune aplicarea dispoziţiilor art. 83 (4) care arată că „ …. În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost depuse cu depăşirea termenului prevăzut la al. 1 drepturile se acordă şi se plătesc de la data depunerii cererii în cazul pensiei pentru limită de vârstă”.

Referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 78 (8) Legea 19/2000 se constată:

Potrivit art. 77 Legea 19/2000 „punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărţirea nr. de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la nr. de ani corespunzător stagiului complet de cotizare conform anexei 3” – respectiv 29 ani.

Punctajul anual al asiguratului se determină în conformitate cu dispoziţiile art. 78(1) respectiv prin împărţirea la 12 a punctajului realizat în anul respectiv din însumarea nr. de puncte realizat în fiecare lună.

Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual inclusiv sporurile şi adausurile după caz a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale la salariul mediu brut lunar din luna respectivă comunicat de J..

Potrivit dispoziţiilor art. 78(8) Legea 19/2000 asiguraţii care după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă reglementate de prezenta lege contribuie o anumită perioadă la sistemul public – beneficiază de perioada punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună respectiv 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

În speţă, intimata a considerat că nu sunt îndeplinite aceste condiţii, contestatoarea nerealizând stagiu suplimentar.

Instanţa a înlăturat aceste susţineri considerând că în speţă contestatoarea a realizat stagiul suplimentar perioada cuprinsă de la data împlinirii condiţiilor legale de pensionare şi data depunerii cererii 28.01.2008 respectiv 59,6 conform anexei nr. 3 din care se scad 5 ani şi 6 luni – reducere urmare a lucrării în grupa I şi II, vârsta rămasă fiind de 54 ani şi 29 ani stagiul complet de cotizare.

În interpretarea dată instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile deciziei 652/28.06.2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 (8) Legea 19/2000 prin care s-a respins excepţia de neconstituţionalitate cu următoarea motivare: Dispoziţiile art. 78 (8) Legea 19/2000 prevăd la modul general „ dreptul tuturor asiguraţilor care după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă mai contribuie la sistemul public o anumită perioadă, de a beneficia de majorarea punctajului realizat în această perioadă, fără a se face distincţie între situaţiile în care contribuţia suplimentară s-a realizat înainte sau după înscrierea la pensie.

Având în vedere considerentele expuse se apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 78(8) Legea 19/2000 modificată pentru perioada realizată ca stagiu suplimentar înainte de data înscrierii la pensie a contestatoarei (perioada de la data împlinirii condiţiilor de pensionare şi data înscrierii la pensie).

În ce priveşte punctul III per acţiune privind nereducerea stagiului de cotizare pentru cei care au lucrat în grupa a II-a de muncă instanţa urmează să respingă cererea întrucât dispoziţiile art. 42 Legea 19/2000 face referire la vârsta standard de pensionare.

Impotriva sentinţei civile mai sus menţionate a declarat în termen legal recurs reclamanta N. M. şi Casa Judeţeană de Pensii B.

Reclamanta N. M. a criticat sentinţa Tribunalului, pentru următoarele motive:

- greşit a interpretat instanţa de fond că reclamanta nu era îndreptăţită la plata diferenţei cu titlu de pensie pentru perioada de 01. – 27.01.2008 şi plata majorărilor de întârziere de 0,1%.

Casa Judeţeană de Pensii, a criticat hotărârea pentru motive de nelegalitate, în mod greşit s-a admis acţiunea reclamantei, s-a anulat decizia nr. (...)/28.02.2009 prin care s-a deschis dreptul la pensie pentru limită de vârstă a reclamantei.

Analizând decizia civilă recurată, sub aspectul motivelor de recurs, Curtea reţine următoarele :

Reclamanta N. M. s-a pensionar începând cu data de 29.01.2008, deşi îndeplinea condiţiile de pensionare începând cu luna mai 2007.

Instanţa de fond nu a făcut o apreciere judicioasă asupra situaţiei de fapt şi de drept, astfel încât, greşit a dispus anularea deciziei nr. (...)/28.02.2008 şi obligarea pârâtei la emiterea unei alte decizii cu aplicarea dispoziţiilor art. 78 al. 8 din Legea 19/2000.

Prima instanţă, la pronunţarea sentinţei nu a avut în vedere data deschiderii drepturilor respectiv 28.01.2008, raportat la data la care au intervenit modificările legislative ale art. 78 al.8 din Legea 19/2000.

Prin P.. nr. 129/26.02.2008, publicat în M.O. nr. 162/3.03.2008 a fost modificat rd. Nr. 340/2001 ( de aplicare a Legii nr. 19/2000) în sensul că beneficiază de majorarea punctajului prevăzut la art. 78 al.8 din Legea nr. 19/2000, persoanele care după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, contravine o anumită perioadă de timp la sistemul public de pensii.

Potrivit secţiunii VI pct. 26 ordinul 340/2001, „beneficiază de majorarea punctajului prevăzut la art. 78 al.8 din lege persoanele care după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.

Această majorare se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare, realizată după împlinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă „.

Condiţiile cumulative sunt cele prevăzute de art. 41 legea 19/2000 respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Aşa fiind, având în vedere data publicării P..nr. 129/2008, aplicarea dispoziţiilor se va face începând cu data de 3.03.2008, iar legea civilă nu retroactivează.

Intrucât, modificările legislative nu existau şi nu puteau fi aplicate, cu atât mai mult la data solicitării drepturilor de limită de vârstă, reclamanta nu îndeplinea condiţiile pentru majorarea punctajului mediu anual cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv 3,06% pentru fiecare au lucrat după îndeplinirea condiţiilor de pensionare.

Aşa cum a susţinut şi recurenta pârâtă, reclamanta N. M. a formulat cerere la Casa Judeţeană de Pensii, pentru a i se lua în calcul adăugarea stagiului de cotizare lucrat după pensionare, cererea fiind admisă s-a emis decizia nr. (...) din 31.03.2009 ( fl. 43 dosar recurs) prin care i-a fost calculat reclamantei recurentei un stagiu suplimentar potrivit art. 78 al.8 din Legea nr. 19/2000 de 8 ani şi 7 luni.

Faţă de cele mai sus reţinute, Curtea de apel, în lipsa altor motive de casare dintre cele prevăzute de art. 306 al.2 cod pr.civilă, constată fondat recursul recurentei pârâte Casa Judeţeană de Pensii B şi nefondat recursul reclamantei – recurentei, urmând ca în temeiul art. 312 cod pr.civilă, să dispună potrivit dispozitivului prezentei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta – contestatoare N. M. din B, str. (...), . 32, .D, .8, jud. B împotriva sentinţei civile nr. 183/D din 04 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

Admite recursul formulat de recurenta – pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B – din B, str. I.S. (...), nr. 63, jud. B împotriva aceleiaşi sentinţe civile şi în consecinţă :

Modifică în parte hotărârea recurată în sensul că respinge ca nefondată cererea privind emiterea unei noi decizii de pensionare cu aplicarea dispoziţiilor art. 78 (8) din Legea 19/2000 şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Modifică celelalte dispoziţii ale hotărârii recurate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.X.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Pt. (...) (...) H. aflată în delegaţie

Preşedinte instanţă,

 

GREFIER,

U. D.

Red.sent. E. ., E. A.

Red.d.r. V-N.G.

U..ct/4 ex.

12.XI.2009

Toate spetele


Sus ↑