• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 1442R din data 2009-03-09
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DOSAR NR(...) (număr în format vechi 7897/2008)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.1442/R

 

Şedinţa publică din 09.03.2009

Curtea constituită din:

Preşedinte: (...) (...) (...)

Judecător: (...) C (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: J. S. N.

 

 

Pe rol fiind, soluţionarea recursului formulat de către recurent O. N. împotriva sentinţei civile nr.5430 din data de 02.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul 11737/3/AS/2007, în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, având ca obiect „obligaţia de a face”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că, prin cererea de recurs, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform art.242 alin.2 c.p.c.

Curtea, având în vedere faptul că prin cererea de recurs s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform art.242 alin.2 c.p.c., constată cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Prin cererea înregistrată la data de 24.03.2008 pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. 11737/3/AS/2008, reclamantul O. N. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, să se dispună recalcularea pensiei conform prevederilor Legii nr.544/2001, precum şi obligarea pârâtei la plata de daune în sumă de 10.000 RON.

Prin sentinţa civilă nr. 5430/2.09.2008 T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a respins acţiunea formulată de reclamantul O. N., în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Reclamantul nu a putut face dovada înregistrării la pârâtă a cererii de recalculare şi nici că numarul de înregistrare trecut de către acesta de mână pe această cerere a fost dat de către pârâtă prin Serviciul Registratură cererii sale, nedepunând o copie a unui bon tipizat cu nr. de înregistrare dat de pârâtă la depunerea oricărei cereri la registratură, astfel că nu se poate presupune că cererea depusă în copie la dosar a ajuns la intimată.

Tribunalul a mai reţinut că la dosarul de pensionare în original al reclamantului aflat la Casa de Pensii nu există adeverinţele cu salariile pe perioada 1949-1957 de care face vorbire acesta.

Având în vedere cele reţinute şi ţinând cont de prevederile art.1169 C.civ, care stabilesc că „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească", reclamantul neputând astfel să facă dovada pretenţiilor sale, iar instanţa fiind pusă în imposibilitatea de a analiza în ce măsură susţinerile reclamantului sunt temeinice şi legale, Tribunalul a respins cererea ca neîntemeiată. De asemenea, a fost respinsă şi cererea de daune formulată de către reclamant, deoarece acesta nu a făcut dovada că intimata nu i-a respectat vreun drept sau nu i-a răspuns nemotivat la vreo cerere încât să-i fi produs vreun prejudiciu.

În termen legal, împotriva acestei sentinţe a formulat recurs motivat recurentul-reclamant O. N., criticând sentinţa pentru următoarele motive de netemeinicie şi nelegalitate:

Consideră că hotărârea susmenţionată este nelegală şi netemeinică, deoarece instanţa de fond nu a verificat pe cale oficială dacă a depus la Casa de Pensii adeverinţele de salarizare menţionate în cererea adresată acesteia.

Spre a dovedi reaua credinţă a pârâtei, care a prezentat instanţei dosar „original" incomplet, din care a sustras atât cererea sa de recalculare a pensiei, cât şi adeverinţele de salarizare, precum şi netemeinicia sentinţei recurate, anexează motivelor sale de recurs şi unele inscrisuri, pe care le-a depus şi la Casa de Pensii, la timpul respectiv: Copie după cererea de recalculare a pensiei; Copie după bonul de înregistrare a cererii de recalculare, eliberat de registratura Casei de Pensii; Copii după revenirile la cererea iniţială de recalculare a pensiei; Copii după adeverinţele doveditoare ale salariilor primite şi pe baza cărora, Casa de Pensii, trebuie să recalculeze pensia.

In sustinerea recursului au fost depuse, in copie, cererea de recalculare a pensiei inregistrata sub nr. (...)/05.02.2008, bonul de inregistrare a acestei cereri, adeverintele nr.1752/19.12.2007 emisă de BRD-H. SA şi nr.45705/16.01.2008 emisă de UM 02405 Piteşti.

Analizand recursul declarat prin prisma criticilor formulate, Curtea constata ca acesta este fondat, pentru urmatoarele considerente:

Prin buletinul de calcul nr.85326/24.03.2005, in conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005 aprobate prin Legea nr. 78/2005, coroborate cu prevederile HG nr. 1550/2004 şi ale HG 550/2005, au fost recalculate drepturile de pensie cuvenite recurentului reclamant, stabilindu-se în favoarea acestuia, cu începere din data de 01.07.2005, o pensie pentru limita de varsta pe baza unui punctaj mediu anual de 2,29664 puncte şi a unei valori a punctului de pensie de 295,56 lei.

Din adeverintele nr.1752/19.12.2007 emisă de BRD-H. SA şi nr.45705/16.01.2008 emisă de UM 02405 Piteşti rezultă că în perioada 29.07.1949-30.11.1949 recurentul a avut un salariu tarifar lunar de 6968 lei, in perioada aug. 1951-sept. 1951 un salariu brut de 13.350 lei, iar in perioada oct. 1951-ian. 1952 un salariu brut in cuantum de 15.730 lei. De asemenea, in cuprinsul adeverintei nr. 45705/16.01.2008 emisă de UM 02405 Piteşti sunt evidentiate si alte drepturi salariale incasate de recurent in perioada febr. 1952-aprilie 1957.

Din buletinul de calcul nr.85326/24.03.2005 rezultă că la stabilirea drepturilor de pensie cuvenite recurentului reclamant nu au fost luate în considerare veniturile menţionate în cele doua adeverinte (fila 8 dosar fond). In mod evident, adeverintele fiind depuse la dosarul de pensionare ulterior emiterii buletinului de calcul, aceste venituri nici nu ar fi putut fi avute in vedere.

Prin cererea inregistrata sub nr. (...)/05.02.2008 recurentul reclamant a solicitat insa, in baza art. 7 alin. 3 din OUG nr. 4/2005, recalcularea pensiei pentru limita de varsta, in raport de aceste inscrisuri doveditoare noi, respectiv adeverintele nr.1752/19.12.2007 emisă de BRD-H. SA şi nr.45705/16.01.2008 emisă de UM 02405 Piteşti. Curtea apreciaza ca fiind dovedite sustinerile recurentului reclamant privind inregistrarea acestor adeverinte la dosarul de pensionare, in baza art. 174 C.proc.civ., avand in vedere faptul ca acesta a prezentat bonul de inregistrare nr. (...)/05.02.2008, iar intimata parata nu a infatisat inscrisurile depuse sub acest numar.

Curtea precizeaza ca recurentul reclamant a prezentat aceste inscrisuri numai in faza recursului si ca modificarea hotararii instantei de fond se va dispune numai in considerarea acestor probe noi, administrate in instanta de recurs, prin care s-a dovedit inregistrarea cererii de recalculare a pensiei la Casa locala de pensii sector 5.

Din inscrisurile aflate la dosar rezulta ca intimata parata nu a solutionat aceasta cerere de recalculare a pensiei, ultima decizie emisa in temeiul OUG nr. 4/2005 fiind cea aferenta buletinului de calcul din 24.03.2005. Conform art. 7 alin. 5 din OUG nr. 4/2005, coroborat cu art. 86 din Legea nr. 19/2000, aceasta cerere trebuia solutionata in 45 zile de la inregistrare. G. de aceste dispozitii, Curtea apreciaza ca fiind intemeiata cererea de obligare a D. la emiterea unei astfel de decizii, prin care sa solutioneze cererea de recalculare a pensiei formulata de recurentul reclamant.

In ceea ce priveste temeinicia acestei cereri, Curtea retine ca veniturile specificate in aceste adeverinte au fost incasate cu titlu de salariu si trebuie luate in considerare la calcularea drepturilor de pensie, concluzie care se impune prin interpretarea coroborata a prevederilor art. 1, art. 2 din OUG nr. 4/2005 si ale art. 78 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.

Conform art. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculeaza in conditiile prevazute de acest act normativ. Potrivit art. 2 din ordonanta recalcularea prevăzută de art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei cu respectarea prevederilor Legii 19/2000.

Potrivit art. 78 alin.1 din Legea nr. 19/2000 punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.

Pentru considerentele mai sus expuse, Curtea, văzând şi dispoziţiile art. 312 C.proc.civ., apreciază ca fiind întemeiat recursul formulat, urmand a fi admis, in sensul admiterii actiunii. Prin urmare, se va dispune obligarea paratei sa emita o decizie, prin care sa recalculeze pensia pentru limita de varsta cuvenita reclamantului, retroactiv, incepand cu data de 01.07.2005, cu luarea in considerare si a tuturor veniturilor atestate de adeverintele nr.1752/19.12.2007 emisă de BRD-H. SA şi nr.45705/16.01.2008 emisă de UM 02405 Piteşti.

Intrucat recurentul reclamant a inregistrat cererea de recalculare a pensiei pe baza acestor inscrisuri doveditoare anterior datei de 01.07.2008, adica inauntrul termenului de 3 ani de la data etapei de recalculare a pensiei aplicabila in cazul sau, conform HG nr. 550/2005, drepturile in urma recalcularii i se cuvin de la data de 01.07.2005, in acest sens fiind dispozitiile art. 7 alin. 5 din OUG nr. 4/2005.

Prin valorificarea unor venituri suplimentare care nu au fost avute in vedere la stabilirea initiala a pensiei, punctajul mediu anual al reclamantului se va majora, astfel ca instanta va obliga parata si la plata sumelor reprezentand diferentele dintre pensia cuvenita in urma recalcularii si pensia efectiv incasata in perioada 01.07.2005 la zi.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Admite recursul declarat de recurentul-reclamant O. N. împotriva sentinţei civile nr.5430/2.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.11737/3/AS/2008 , în contradictoriu cu intimata-pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B .

Modifică în tot sentinţa atacată, în sensul că:

Admite acţiunea formulată de reclamantul O. N. în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B .

Obligă pârâta să emită o decizie prin care să recalculeze pensia pentru limită de vârstă, cuvenită reclamantului, începând cu 1.07.2005, cu luarea în considerare a veniturilor din adeverinţa nr.1752/19.12.2007 emisă de BRD-H. SA şi adeverinţa nr.45705/16.01.2008 emisă de UM 02405 Piteşti.

Obligă pârâta la plata diferenţelor de pensie cuvenite reclamantului, conform prezentei hotărâri.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 martie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

H. J. N. C B. M. I.

 

 

GREFIER

J. S. N.

 

Red.: S.G.I./25.03.2009

Dact.: Z.G.

2 ex.

16.03.2009

Jud.fond: M.B.

C.B.

Toate spetele


Sus ↑