• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 583/R/2009 din data 2009-03-10
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 583/R/2009

Şedinţa publică din data de 10 martie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...)-(...) (...) - Judecător

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) E.

GREFIER : O. O.

 

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, recursul declarat de reclamantul E. D. împotriva sentinţei civile nr. 1797 din 7 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe pârâta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, având ca obiect asigurări sociale – obligaţia de a face.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din data de 3 martie 2009, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr.1797 din 07 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul E. D. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C având ca obiect asigurări sociale.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul E. D. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii C şi a solicitat obligarea acesteia să pună în executare sentinţa civilă nr.311/05.02.2007, să oblige pârâta să-i plătească pensia cuvenită lună de lună conform punctajului mediu anual de 2,34618 puncte stabilit prin sentinţa arătată, să oblige pârâta la plata sumei de 4150 lei şi să aplice pârâtei amenda civilă de 50 lei/zi de întârziere până la executarea obligaţiei.

În motivarea cererii, reclamantul susţine că pârâta a emis decizia de pensionare nr.(...)/18.05.2007, cu un punctaj de 2,34618 puncte stabilit prin sentinţa civilă nr.311/2007, cu aplicare de la 01.01.2002 şi că refuză să-i plătească diferenţa de la 5879 lei până la 8601 lei.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea cererii reclamantului, motivând că sentinţa civilă nr.311/2007 a fost pusă în executare.

Prin sentinţa civilă nr.311/2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.924/R/2007 a Curţii de A P E L C L U J, pârâta a fost obligată să emită reclamantului decizia de pensionare cu punctajul de 2,34618 puncte şi să-i restituie sumele de bani reţinute nelegal începând cu data de 20.12.2003.

Pârâta a emis reclamantului decizia de pensionare nr.(...)/18.05.2007 cu punctajul de 2,34618 puncte şi cu precizarea că sumele restante se plătesc începând cu data de 20.12.2003.

Pârâta a plătit reclamantului suma de 5879 lei în iulie 2007.

Punctajul reclamantului s-a modificat la 1,45455 puncte prin decizia de pensionare nr.(...)/30.11.2005.

Aşa fiind, reclamantul avea dreptul la o pensie conform punctajului de 2,34618 puncte până la data de 30.11.2005 când a avut loc recalcularea pensiei.

În consecinţă, cererea sa este nefondată şi a fost respinsă.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat recurs contestatorul E. D., solicitând admiterea acestuia şi modificarea în totalitate a sentinţei atacate, în sensul admiterii contestaţiei astfel cum aceasta a fost formulată.

În motivarea recursului, s-a arătat că petenta, după emiterea Deciziei de pensie nr. (...)/18 mai 2007 cu punctajul de 2,34618 puncte, stabilit prin hotărâre judecătorească, a continuat să îi plătească pensia tot la punctajul şi cuantumul pensiei avut înainte de proces.

În ceea ce priveşte existenţa unei decizii de recalculare având numărul (...)/30.01.2005, pârâta nu a putut face dovada comunicării ei legale cu contestatorul, ca urmare acest act este inexistent.

În drept au fost invocate prevederile art. 304 C.pr.civilă şi Legea 19/2000.

Analizând recursul formulat, atât prin prisma motivelor invocate, cât şi din oficiu, instanţa constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Curtea reţine că sentinţa nr. 311/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j şi invocată de recurent a avut în vedere situaţia de dinaintea recalculării pensiei iar abia apoi pârâta a procedat la recalcularea pensiei reclamantului.

Recalcularea pensiei nu este o chestiune opţională ci una obligatorie. Chiar dacă sentinţa nr. 311/2007 a fost pusă în executare aceasta nu împiedică recalcularea pensiei deoarece sentinţa nr. 311/2007 nu a avut în vedere şi recalcularea pensiei. Emiterea deciziei de recalculare era posibilă chiar dacă s-a făcut anterior sau ulterior deciziei emisă în urma sentinţei nr. 311/2007 deoarece sunt chestiuni distincte iar cu privire la ambele pârâta avea obligativitatea emiterii lor.

Din interpretarea art. 89 alin. 1 raportat la art. 86 din Legea nr. 19/2000, corelate cu dispoziţiile art. 95 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, care prevede că „Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare“ rezultă că revizuirea drepturilor de pensie se face de către emitentul deciziei de pensionare, care emite o decizie motivată, decizie pe care beneficiarul pensiei o poate ataca în instanţă.

Comunicarea acestei decizii nu produce efecte cu privire la existenţa sau inexistenţa drepturilor stabilite prin decizie, ci doar semnifică data de la care începe să curgă termenul în care aceasta urmează a fi atacată. Ca atare, atâta vreme cât decizia de recalculare nu a fost anulată prin hotărâre judecătorească, ea îşi produce efecte, neputând fi considerată un act inexistent, aşa cum susţine recurentul.

În consecinţă, faţă de considerentele arătate mai sus, reţinând că motivele de recurs formulate sunt neîntemeiate, în baza art. 304 rap. la art. 312 C.pr.civilă, Curtea va respinge ca nefundat recursul formulat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul E. D. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C împotriva sentinţei civile nr. 1797 din 7 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 10 martie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) H. (...) (...) (...) E.

 

 

 

GREFIER

O. O.

 

 

Red.D.C.G./S.M.D.

2 ex./16.03.2009

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑