• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Plata asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 6899R din data 2009-11-25
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DOSAR NR(...)

Format vechi nr.3910/2009

R O M A N I A

CURTEA DE APEL B

SECTIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILA NR.6899/R

Şedinţa publică de la 25 noiembrie 2009

Curtea compusă din :

PRESEDINTE (...) (...) (...)

JUDECATOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) T.

GREFIER E. N.

*********************

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra cererii de recurs formulată de recurenţii Ministerul Apărării Naţionale şi Unitatea Militară 02553 T, prin Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, împotriva sentinţei civile nr.2737 din data de 31.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.23815/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimaţii D. O. şi Centrul Militar Zonal T UM 02553 T, având ca obiect:”plată asigurări sociale – recalculare pensie militară”.

Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică de la 18 noiembrie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 25 noiembrie 2009, când a dat următoarea decizie.

 

C U R T E A,

 

Prin sentinţa nr.2737 din data de 31.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale s-a admis, în parte, acţiunea precizată formulată de reclamantul D. O., în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării Naţionale şi s-a obligat pârâtul Ministerul Apărării Naţionale să plătească reclamantului suma de 4153 lei cu titlu de diferenţe de drepturi de pensie aferente perioadei 01.07.2005-01.07.2008, precum şi la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în valoare de 850 lei, reprezentând parte din onorariu de expert în sumă de 1325 lei, astfel cum a fost majorat în şedinţa publică de la 24.02.2009.

Prin aceeaşi sentinţă, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată împotriva pârâtului Ministerul Apărării Naţionale, sub celelalte aspecte, precum şi acţiunea formulată împotriva pârâtului Centrul Militar Zonal T UM 02553 T.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, reclamantul este beneficiarul unei pensii militare stabilită anterior intrării în vigoare a Legii nr.164/2001, ceea ce înseamnă că este beneficiarul procesului de recalculare reglementat prin art.79 din Legea nr.164/2001.

S-a constatat că reclamantul a efectuat demersuri pentru a obţine acte necesare în vederea recalculării pensiei militare, începând cu anul 2005, numai că Fişa cu elementele necesare pentru stabilirea soldei lunare brute ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat a fost întocmită la data de 25.05.2005, sub nr. CR 1066, conform menţiunilor din copia aflată la fila 7 din dosarul declinat, şi eliberată reclamantului la data de 19.12.2007, conform susţinerii din cererea introductivă şi din copia cererii adresată pârâtului de la fila 9 din dosarul declinat.

S-a arătat că, la Direcţia Financiar Contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale a fost înregistrat cu nr. P 77/04J1L2008 petiţia reclamantului însoţită de fotocopia G. cu elementele necesare stabilirii soldei lunare brute ca bază de calcul pentru recalcularea pensiilor militare de stat întocmită de Centru Militar Zonal T, iar urmare solicitării pârâtului, a fost depusă Fişa de recalculare, în original, la data de 12.06.2008. Din acest motiv pârâtul a procedat la recalcularea pensiei emiţând decizia nr. (...)/17.09.2008.

Astfel, potrivit menţiunilor din decizia nr.(...)/17.09.2008, depusă, drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate începând cu data de 01.07.2008.

S-a precizat că potrivit dispoziţiilor art.9 alin.1 din HG nr.1188/2001 modificate prin HG nr.691/2004, recalcularea pensiilor militare de stat se efectuează de către organele de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pentru pensionarii din evidenţă, la cererea acestora însoţită de Fişa cu elementele necesare la stabilirea soldei lunare brute ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat, prevăzute în anexele nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice, însă s-a reţinut că, în speţă, reclamantul a efectuat demersuri pentru a obţine fişa necesară cu elementele necesare recalculării încă din anul 2005, mai mult decât atât, s-a apreciat că reclamantul este îndreptăţit să beneficieze de recalcularea drepturilor de pensie anterior datei de 01.07.2008 şi potrivit dispoziţiilor art.8 alin.2 şi 3 din HG nr.1188/2001 modificată prin HG nr.691/2004.

S-a constatat că potrivit dispoziţiilor art.8 alin.2 din HG nr.1188/2001 modificată prin HG nr.691/2004, sumele rezultate ca diferenţă între pensiile recalculate potrivit prevederilor art.79 alin.1 lit.a din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pensiile recalculate conform prezentelor norme metodologice se adaugă la pensia aflată în plată la data aplicării Legii nr.479/2003.

S-a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.8 alin.3 din HG nr.1188/2001 modificată prin HG nr.691/2004, drepturile de pensie stabilite conform alin.2 se acordă de la data intrării în vigoare a Legii nr.479/2003 şi se plătesc în termenul general de prescripţie. Ca atare, termenul de prescripţie se calculează în raport de data depunerii cererii la organul competent în plata acestor sume.

Faptul că cererea de recalculare a fost depusă, doar în anul 2008, are consecinţe în ceea ce priveşte aplicarea acestui text de lege cu privire la perioada de la care i se pot acorda respectivele sume recalculate, care nu poate fi decât perioada situată în termenul de prescripţie.

Astfel, cum Legea nr.479/2003 a intrat în vigoare în prima lună următoare încheierii actualului proces de reacordare a pensiilor militare, conform art. IV din acest act normativ, s-a apreciat că reclamantul putea beneficia de pensie militară la data de 01.08.2004.

Prin urmare, în raport de prevederile legale mai sus menţionate, coroborate cu faptul că reclamantul a depus cererea de recalculare însoţită de fişa de pensie în original la data de, 12.06.2008, tribunalul a considerat că reclamantul avea dreptul să beneficieze de pensia recalculată începând cu luna iulie 2005.

De asemenea, s-a mai reţinut că expertiza contabilă a stabilit că între pensia stabilită de expert ca fiind cuvenită reclamantului în perioada 01.01.2002 - 31.07.2004 şi pensia stabilită de serviciul pensii militare din cadrul Direcţiei Financiare Contabile, nu a rezultat nicio diferenţă.

S-a avut în vedere că pârâtul a recalculat drepturile de pensie ale reclamantului începând cu data de 01.07.2008, fiind prima zi a lunii următoare în care a fost prezentată fişa cu elementele necesare pentru stabilirea soldei lunare brute ca bază de calcul şi nu de la 01.08.2004 conform HG nr.1188/2001 modificată prin HG nr.691/2004.

Ca atare, s-a constatat că diferenţa de drepturi achitată în minus este de 5254 lei, din care sumele ce pot fi plătite reclamantului pentru că provin din perioada situată în cadrul termenului general de prescripţie, este de 4153 lei, pentru perioada 01.07.2005 - 01.07.2008, sumă pe care pârâtul Ministerul Apărării Naţionale a fost obligat să o achite reclamantului în calitatea sa de plătitor al drepturilor de pensie.

S-a menţionat că, deşi reclamantul a solicitat plata diferenţelor de drepturi începând cu data de 25.05.2005, o astfel de cerere nu poate fi admisă, pentru că tot reclamantul a solicitat ca plata să se facă în termenul de prescripţie, care nu curge de la data indicată în cerere, ci se calculează în raport de data depunerii cererii de recalculare şi a fişei cu elementele necesare recalculării.

Mai mult decât atât, Tribunalul a precizat că reclamantul avea posibilitatea, în măsura în care pârâtul nu i-a comunicat Fişa de pensie, să promoveze acţiune prin care să solicite obligarea acestuia la emiterea respectivei fişe, situaţie în care termenul de prescripţie ar fi fost întrerupt.

Întrucât există temei legal pentru ca însăşi pensia cuvenită să fie plătită pentru perioada încadrată în termenul de prescripţie, respectiv să fie executată în natură obligaţia referitoare la plata pensiei, cererea privind obligarea acestui pârât la plata diferenţelor de drepturi a fost apreciată ca fiind neîntemeiată, întrucât nu mai este necesar a se analiza dacă s-a produs vreun prejudiciu ca urmare a comunicării fişei cu întârziere, deoarece nu se poate ca, în mod cumulativ, partea să beneficieze şi de executarea în natură a obligaţiei şi de despăgubiri în acelaşi timp.

În ceea ce priveşte cererea privind plata daunelor morale, s-a dispus respingerea acesteia, deoarece nu s-a făcut dovada îndeplinirii condiţii pentru angajarea răspunderii civile sub acest aspect, în sensul dispoziţiilor art. 998-999 Cod civil, s-a apreciat că simpla afirmare a prejudiciului fără ca acesta să fie dovedit, nu este suficientă pentru a se dispune în sensul solicitat de reclamant.

Împotriva acestei hotărâri, au declarat recurs, pârâţii Ministerul Apărării Naţionale şi Unitatea Militară 02553 T, prin Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, criticând soluţia pentru nelegalitate.

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ., recurenţii au arătat că soluţionând cauza dedusă judecăţii, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre cu aplicarea greşită a legii (art.304, pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă).

S-a învederat că interpretând eronat textele de lege aplicabile în cauză, instanţa de fond a admis în parte, acţiunea reclamantului, obligând Ministerul Apărării Naţionale "să plătească reclamantului diferenţele de drepturi de pensie aferente perioadei 01.07.2005-01.07.2008".

O primă critică s-a referit la recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care s-a efectuat în temeiul art. 79 din această lege, potrivit Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001, cu modificările şi completările dispuse prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2004.

S-a susţinut că potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 691/05.05.2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2001, „recalcularea pensiilor militare de stat se efectuează de către organele de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pentru pensionarii din evidenţă, la cererea acestora însoţită de Fişa cu elementele necesare la stabilirea soldei lunare brute ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat, prevăzute în anexele nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. "

S-a învederat instanţei de recurs faptul că, la Direcţia Financiar - Contabilă - Serviciul pensii militare si drepturi sociale a fost înregistrată cu nr. P 77/04.01.2008 petiţia reclamantului însoţită de fotocopia G. cu elementele necesare stabilirii soldei lunare brute ca bază de calcul pentru recalcularea pensiilor militare de stat întocmită de Centrul Militar Zonal T, ulterior reclamantul fiind înştiinţat prin adresa nr. P 77/08.02.2008, că pentru recalcularea pensiei militare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 691/2004, cu privire la faptul că este necesar să transmită organului de pensii Fişa de recalculare întocmită de Centrul Militar Zonal T, în original.

Ca urmare, la Direcţia Financiar - Contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale a fost înregistrată, cu nr. P 22460/12.06.2008, o nouă petiţie a reclamantului, la care a fost anexată şi Fişa de recalculare mai sus menţionată, în original, iar în baza acestui document s-a efectuat recalcularea pensiei militare reclamantului D. I. O., potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului " nr. 691/2004, în acest sens fiind emisă decizia nr. (...)/17.09.2008.

S-a precizat că în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2004, sumele rezultate ca diferenţă între pensiile recalculate potrivit prevederilor art. 79 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 164/2001 şi pensiile recalculate conform acestor norme metodologice se acordă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 479/2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, respectiv data de 01.08.2004 şi se plătesc în termenul general de prescripţie.

S-a menţionat că pentru pensionarii care au depus la Direcţia financiar - contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale, fişele de recalculare întocmite de centrele militare de sector (judeţene) până la data de 01.08.2007 (în termenul general de prescripţie de 3 ani de la data aplicării prevederilor Legii nr. 479/2003), drepturile de pensie militară recalculate în temeiul art. 79 din Legea nr. 164/2001 au fost acordate de la data de 01.08.2004 până la data emiterii deciziei de recalculare.

S-a adăugat că pentru cei care au depus fişele menţionate mai sus peste termenul general de prescripţie, drepturile de pensie militară de stat recalculate au fost acordate începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care fişa a fost înregistrată la Direcţia financiar-contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale, conform prevederilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001.

S-a menţionat că prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001 s-au aprobat Normele metodologice privind recalcularea pensiilor militare stabilite conform legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001, iar prevederile acestei hotărâri de Guvern au fost modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 633/2006, în sensul punerii în executare a hotărârii Curţii de A p e l G a l a ţ i - Sentinţa civilă nr. 93/20.04.2004.

S-a susţinut că de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 633/2006 au beneficiat cadrele militare în rezervă al căror drept la pensie a fost deschis anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 (aprilie 2001), care în perioada de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1188/2001 (ianuarie 2002 - iulie 2004) au beneficiat de un număr de gradaţii mai mare decât cel acordat prin acest act normativ sau au beneficiat de spor la vechimea în serviciu pentru activităţi desfăşurate în grupa I sau a Il-a de muncă.

Astfel, în baza cererii reclamantului, înregistrată la Direcţia financiar-contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale cu nr. P 46316/29.12.2006, prin care acesta a solicitat recalcularea drepturilor de pensie militară potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 633/2006, la data de 08.02.2008 au fost emise Buletinul de calcul şi Referatul de plată a diferenţelor de pensie rezultate la recalcularea efectuată conform Hotărârii Guvernului nr. 633/2006, iar sumele cuvenite i s-au expediat reclamantului pe cuponul mandat plată pensie din luna martie 2008.

S-a făcut precizarea că, prin cererea înregistrată la Direcţia financiar-contabilă cu nr. P 46316/29.12.2006, reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie militară potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 633/2006, nu şi recalcularea acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 691/2004, iar la data de 16.04.2008, la Direcţia financiar-contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale, a fost înregistrată, cu nr. P 14306, Fişa cu locurile de muncă în care a lucrat reclamantul, întocmită de Centrul Militar Judeţean T. înscrisul menţionat a fost transmis organului de pensii pentru recalcularea pensiei militare în baza prevederilor Legii nr. 90/2007 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.

Ca urmare, au fost emise deciziile nr. (...)/2008 care au fost expediate reclamantului la domiciliu, împreună cu referatul de plată privind calculul diferenţei de pensie, conform acestor decizii, fiind menţionat că potrivit prevederilor art. 2 şi 3 din Legii nr. 90/2007, „drepturile de pensie recalculate conform art. 9 alin. (5) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se acordă şi se plătesc de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în termenul legal de prescripţie".

S-a învederat că diferenţele dintre drepturile de pensie recalculate şi cele plătite pentru perioada 01.01.2008 - 31.10.2008 (pentru recalcularea de la pct.l) şi pentru perioada 01.07.2007 -31.10.2008 (pentru recalcularea de la pct. 2) în sumă de 2.411 lei brut (2.061 lei net) au fost achitate reclamantului cu mandatul poştal nr. (...)/04.11.2008.

S-a arătat că potrivit dispoziţiilor art. II, alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, începând cu data de 1.10.2008, valoarea de referinţă sectorială pentru determinarea soldelor de funcţie şi grad ale personalului militar , potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit la valoarea de 197,3387 lei, iar potrivit prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001, "cuantumul pensiilor militare se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/ indemnizaţia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22 - 25, 33 şi art. 78 alin. (1)".

Având în vedere actualizarea pensiilor militare la data de 01.10.2008, s-a arătat că în speţă a rezultat o diferenţă pentru luna octombrie 2008 în sumă de 210 lei brut (166 lei net), care a fost acordată reclamantului în luna decembrie, odată cu pensia cuvenită pentru această lună.

Prin întâmpinarea depusă, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, prin prisma criticilor invocate de către recurenţii, încadrate în motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:

Intimatul contestator a fost pensionat potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care recalcularea pensiei sale se efectuează în temeiul art. 79 din această lege, potrivit Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001, cu modificările şi completările dispuse prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2004.

Astfel, la cererea intimatului contestator înregistrată cu nr.P 22460/12.06.2008 la Direcţia Financiar - Contabilă - Serviciul pensii militare si drepturi sociale, însoţită de Fişa în original întocmită de Centrul Militar Zonal T, cu elementele necesare la stabilirea soldei lunare brute ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat, organele de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale au recalculat pensia militară cuvenită acestuia, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 691/05.05.2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2001, fiind emisă în acest sens decizia nr. (...)/17.09.2008.

În speţă, prima instanţă a interpretat corect prevederile art. 8 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2004, potrivit cărora sumele rezultate ca diferenţă între pensiile recalculate potrivit prevederilor art. 79 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 164/2001 şi pensiile recalculate conform acestor norme metodologice se acordă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 479/2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, respectiv data de 01.08.2004 şi se plătesc în termenul general de prescripţie.

Astfel, instanţa de fond a reţinut judicios că diferenţele de drepturi rezultate ca urmare a recalculării pensiei militare potrivit art. 79 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 164/2001, se plătesc în termenul general de prescripţie, respectiv cu începere iulie 2005, iar nu din data de 01.08.2004, în raport de data la care intimatul contestator a formulat cererea de recalculare a pensie militare, în baza fişei în original întocmită de Centrul Militar Zonal T, anume 12.06.2008.

Susţinerea recurenţilor potrivit căreia drepturile de pensie militară recalculate în temeiul art. 79 din Legea nr. 164/2001 se acordă de la data de 01.08.2004 până la data emiterii deciziei de recalculare pentru pensionarii care au depus la Direcţia financiar - contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale, fişele de recalculare întocmite de centrele militare de sector (judeţene) până la data de 01.08.2007 şi de data de întâi a lunii următoare celei în care fişa a fost înregistrată la Direcţia financiar-contabilă - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale, pentru cei care au depus fişele menţionate după data de 01.08.2007, nu poate fi primită de către C, în lipsa unui temei legal care să dispună în acest sens, în speţă prima instanţă reţinând corect că termenul de prescripţie se calculează în raport de data depunerii cererii de recalculare şi a fişei cu elementele necesare recalculării.

Pentru toate considerentele arătate, în baza art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenţii Ministerul Apărării Naţionale şi Unitatea Militară 02553 T, prin Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, împotriva sentinţei civile nr.2737 din data de 31.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.23815/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimaţii D. O. şi Centrul Militar Zonal T UM 02553 T.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.11.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) T. (...)

(...)

 

GREFIER

N. E.

Red.: F.G.R.

Dact.: A.C./2ex.

17.12.2009, Jud. fond: D. B.; N. B.

Toate spetele


Sus ↑