• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 2686/R/2009 din data 2009-11-23
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2686/R/2009

Şedinţa publică din 23 noiembrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...) (...)

(...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

S-a luat spre examinare recursul declarat de pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr. 2261 din 27 august 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), privind şi pe reclamantul D. N., având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamantul intimat D. N., lipsă fiind reprezentanta pârâtei recurente.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la data de 10 noiembrie 2009, prin registratura instanţei, reclamantul intimat D. N. a depus la dosar întâmpinare.

La întrebarea instanţei, dacă perioada contestată a fost recunoscută de către Casa Judeţeană de Pensii C, reclamantul intimat D. N. arată că i s-a recalculat pensia din 1 iunie 2009 iar el a solicitat din 01 martie 2009.

La întrebarea instanţei, dacă i s-a acordat pensia din data de 01 iunie 2009 de către Casa Judeţeană de Pensii C, şi dacă i s-a recalculat această pensie, reclamantul intimat susţine că nu.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamantul intimat solicită respingerea recursului întrucât nu este întemeiat pentru motivele arătate în scris prin întâmpinarea depusă la dosar.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr. 2261 din 27.08.2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), s-a admis acţiunea formulată şi precizată de reclamantul D. N., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C şi în consecinţă a fost obligată pârâta la recalcularea pensiei anticipate parţiale stabilită prin decizia de pensionare nr.(...)/26.03.2009 cu luarea în calcul şi a perioadei 01.03.2009-01.06.2009 ca vechime în muncă, cu plata drepturilor stabilite reclamantului începând cu data de 26.02.2009.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că, pârâta a emis decizia nrt.(...)/26.03.2009 privind acordarea pensiei anticipate parţiale reclamantului începând cu data de 26.02.2009.

Din adeverinţa nr.3302/05.06.2009 emisă de Primăria Comunei E., rezultă că reclamantul realizează venituri din indemnizaţia de consilier ales în Consiliul local al comunei E..

Potrivit Deciziei nr.LIV din 04.06.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, persoanele alese in funcţii de consilier local pot cumula pensia anticipată respectiv pensia anticipată parţială cu indemnizaţia prevăzută de dispoziţiile art.34 din Legea nr. 393/2004, modificată şi completată.

În această situaţie, decizia de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale luată de către pârâtă este nelegală şi în consecinţă, aceasta a fost obligată să recalculeze pensia anticipată parţială stabilită prin decizia de pensionare nr.(...)/26.03.2009 cu luarea în calcul şi a perioadei 01.03.-01.06.2009 ca vechime în muncă, cu plata drepturilor stabilite reclamantului începând cu data de 26.02.2009.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate şi respingerea acţiunii reclamantului.

În motivare pârâta arată că potrivit art.83 alin.2 al Legii nr.19/2000 drepturile de pensie anticipata sau pensie anticipata parţiala se acorda de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dar nu se plătească înainte de data încetării calităţii de asigurat (desfacerea contractului de munca).

Potrivit art.49 alin.4 la data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limita de vârsta, pensia anticipata devine pensie pentru limita de vârsta si se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

Potrivit art.95, alin.1 numai beneficiarii pensiei pentru limita de vârsta pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare.

În acest caz drepturile se pot acorda de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Aşadar, instanţa nu numai ca a încălcat toate prevederile de mai sus, ci chiar in mod ilogic a acordat adăugare la pensie de la 26.02.2009 pentru perioada muncita in intervalul ulterior acestei date: 1.03.2009-1.06.2009.

Potrivit art. 94 din Legea nr.19/2000: (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, printre cazurile enumerate nu se numără cel al pensiei anticipate. Aşadar, nu se observa cazul sau intre cele permise de lege.

Consideram ca raţiunea legiuitorului a fost aceea ca pensia anticipata reprezintă un efort din partea statului pentru a veni in ajutorul celor care, având o vechime completa, doresc sa nu aştepte pana la împlinirea vârstei standard. Insa statul condiţionează acordarea acestor sume solicitând ca beneficiarul sa nu realizeze venituri sau daca doreşte sa aibă orice alte venituri sa îşi suspende pensia pe acest interval.

Potrivit art.5 din lege o persoana numita intr-o funcţie este asigurat obligatoriu prin efectul legii, veniturile sale fiind baza de calcul CAS.

Potrivit art.92 din Legea nr.19/2000 pensia anticipata se suspenda când

beneficiarul se găseşte intr-una din situaţiile art.5 din lege.

Potrivit art.83,alin.2 al Legii nr.19/2000 drepturile de pensie anticipata sau pensie anticipata parţiala se acorda de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dar nu se plătesc înainte de data încetării calităţii de asigurat.

Ultima reglementare legislativa este art. 8 al L.nr.209/2009, aceasta apreciază ca situaţia consilierilor locali poate fi sensibil asimilata cu cea a nerealizării de venituri, data fiind micimea indemnizaţiei de şedinţa si reducerea acestora la un număr limitat pe luna Insa aceasta lege îşi afla aplicare numai de la data intrării sale in vigoare - 9.03.2009 + 3 = 12.03.2009 si nu retroactiv - cum ar fi in cazul reclamantului. Tot in urma acestei legi s-a modificat si articolul 26 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni. "- asupra sumei nu se datorează CAS, nu va fi cuprinsa in declaraţia nominala.

Cum debitul este realizat anterior intrării in vigoare a legii este evident ca in cazul de fata nu se puteau cumula prin stricta interdicţie a legii pensia cu indemnizaţia.

Examinând recursul formulat prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, se reţine că acesta este parţial fondat, urmând a fi admis în parte pentru următoarele considerente:

Aşa cum în mod corect a reţinut şi prima instanţă prin Decizia nr.LIV din 04.06.2007 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii s-a statuat că „dispoziţiile art. 92 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că: persoanele alese in funcţii de consilier local pot cumula pensia anticipată respectiv pensia anticipată parţială cu indemnizaţia prevăzută de dispoziţiile art.34 din Legea nr. 393/2004, modificată şi completată”.

Având în vedere caracterul obligatoriu al acestei decizii conform art. 329 alin. (3) Cod procedură civilă, susţinerile contrare ale recurentei urmează să fie înlăturate de instanţa de recurs.

Deşi nu există o dispoziţie expresă în Legea 19/2000 referitoare la recalcularea pensiei anticipate după realizarea unui stagiu de cotizare, în condiţiile în care conform deciziei în interesul legii menţionată anterior s-a stabilit că se poate cumula pensia anticipată parţial cu indemnizaţia de consilier local, iar pentru veniturile obţinute din indemnizaţie în perioada 01.03.2009-01.06.2009 s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, Curtea reţine că singura modalitate de a se respecta principiul contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. e) din Legea 19/2000 (conform căruia drepturile sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite) este aceea de a se recalcula pensia anticipată parţial, dispoziţiile art. 95 din Legea 19/2000 urmând a fi aplicate în mod corespunzător.

De altfel, chiar şi ultimul aspect invocat în memoriul de recurs referitor la faptul că în urma modificării Legii 19/2000 prin Legea 209/2009 (în vigoare din 12 iunie 2009) nu se mai datorează contribuţia la asigurări sociale asupra sumelor obţinute din indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali reprezintă un argument în favoarea celor reţinute anterior de instanţă. Astfel, per a contrario rezultă că anterior se datora contribuţia la asigurări sociale asupra acestor venituri şi pentru respectarea principiului contributivităţii trebuie ca şi aceste venituri să fie valorificate la recalcularea pensiei reclamantului.

Susţinerile recurentei relative la data de la care trebuie obligată să plătească drepturile de pensie recalculate sunt însă corecte. Astfel, în mod evident nu se poate dispune recalcularea pensiei cu luarea în considerare a perioadei 01.03.2009-01.06.2009 de la o dată care este anterioară stagiului ce urmează a fi valorificat. Pentru identitate de raţiune, Curtea apreciază că în cauză se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 95 din Legea 19/2000, respectiv plata drepturilor recalculate să se acorde începând cu luna următoare celei în care s-a depuse cererea de recalculare, respectiv 01.07.2009, cererea fiind depusă în 11.06. 2009 (fila 17 dosar fond). Drept urmare. Curtea reţine că instanţa de fond a interpretat greşit dispoziţiile legale menţionate anterior, în cauză fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 312 alin. (1) şi (3) Cod procedură civilă se va admite în parte recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C împotriva sentinţei civile nr. 2261 din 27.08.2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), care va fi modificată în parte în sensul că data de la care pârâta va fi obligată să plătească reclamantului drepturile de pensie recalculate cu luarea în considerare ca stagiu de cotizare a perioadei 01.03.2009-01.06.2009 este 01.07.2009. Se vor menţine celelalte dispoziţii din sentinţa recurată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite în parte recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C împotriva sentinţei civile nr. 2261 din 27.08.2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în parte în sensul că data de la care pârâta este obligată să plătească reclamantului drepturile de pensie recalculate cu luarea în considerare ca stagiu de cotizare a perioadei 01.03.2009-01.06.2009 este 01.07.2009.

Menţine celelalte dispoziţii.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 23 noiembrie 2009.

 

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER

(...) (...)

 

 

 

Red.L.D./Dact.S.M.

4 ex./17.12.2009

Jud.fond:E.E. şi P.V.

Toate spetele


Sus ↑