• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1800/R-CA din data 2009-11-26
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1800/R-CA

Şedinţa publică din 26 O. 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) H.

Grefier E. D.

 

 

S-a luat în examinare, pentru pronunţare, recursul declarat de contestatorul N. J., împotriva sentinţei civile nr.640/AS din 25 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

Dezbaterile asupra recursului au avut loc la data de 24 O. 2009 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării de la acea dată care face parte integrantă din prezenta decizie.

Pronunţarea a fost amânată pentru astăzi, când în urma deliberării, s-a dat următoarea soluţie:

 

C U R T E A

Constată că prin cererea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş, contestatorul (...) J., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea intimatei la plata diferenţei dintre pensia care i se cuvenea şi pensia încasată efectiv, începând cu data 01.07.2005 şi până la data pronunţării sentinţei, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii contestatorul a arătat că în baza deciziei de recalculare a pensiei nr.(...)/10.11.2006 i-a fost stabilită începând cu data de 01.06.2005 o pensie de 575 lei, la care trebuia să se adauge şi suma de 553 lei lunar, rezultând o diferenţă neplătită de 11.060 lei (553 lei x 20 luni).

Prin cererea înregistrată sub nr.2913/109/28.08.2008, acelaşi contestator, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A, a solicitat anularea deciziei nr.(...)/26.06.2008 emisă de intimată, arătând că prin aceasta i s-a stabilit un punctaj mai mic faţă de cel din luna mai 2008.

Prin încheierea de şedinţă din data de 17.12.2008 s-a dispus conexarea dosarului nr(...) la dosarul nr(...).

Prin sentinţa civilă nr.640/AS/25.03.2009 a fost respinsă acţiunea.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii A sub nr.17188/17.10.2005, contestatorul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în calcul a sporului de şef de lot din adeverinţa nr.2664/4.05.2005 eliberată de S.C. Apartamentul S.A. Piteşti, precum şi a veniturilor din adeverinţa nr.117/03.10.2005 eliberată de S.C. D. S.A. E..

Prin decizia nr.(...)/10.11.2006 a Casei Judeţene de Pensii A, drepturile de pensie ale contestatorului au fost modificate în raport de datele din adeverinţa nr.2664/14.10.2005 a S.C. Apartamentul S.A. Piteşti, în baza dispoziţiilor art.7 alin.3 şi 5 din O.U.G. nr.4/2005.

Prin decizia nr.(...)/10.11.2006 s-a stabilit pentru contestator un punctaj mediu anual de 1.86912, iar drepturile de pensie modificate au fost acordate începând cu data de 01.07.2005, data recalculării drepturilor sale de pensie.

Totodată, prin decizia nr.(...)/10.11.2006-2 (adăugare vechime) a Casei Judeţene de Pensii A s-a procedat la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului, prin adăugarea perioadei 1.03.2003 – 08.09.2005, lucrată de acesta după pensionare. Drepturile de pensie astfel recalculate s-au acordat începând cu data de 01.11.2005, data întâi a lunii următoare depunerii cererii nr.17188/17.10.2005 la Casa Judeţeană de Pensii A.

Contestatorul a formulat numeroase memorii la M i n i s t e r u l M u n c i i, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin care şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la modul în care i-au fost recalculate drepturile de pensie şi a solicitat plata drepturilor restante cuvenite.

Ca urmare a acestor memorii, C.N.P.A.S. a solicitat intimatei dosarul de pensie al contestatorului, pentru a verifica modul în care i-au fost recalculate şi plătite drepturile de pensie.

În urma verificării dosarului de pensie al contestatorului, Direcţia de Audit Intern şi Control din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a emis către intimata Casa Judeţeană de Pensii A adresa nr.(...)/12.09.2007, în baza căreia Casa Judeţeană de Pensii A a emis decizia nr.(...)-2/21.09.2007 prin care i-a anulat contestatorului decizia nr.(...)/10.11.2006-2 emisă de C.J.P. A.

Prin această decizie, plata drepturile recalculate ale contestatorului a fost stabilită începând cu data de 1.07.2007, dispunându-se şi recuperarea sumei de 529 lei, încasată de contestator în perioada 1.11.2005 – 1.07.2007.

Împotriva deciziei nr.(...)/21.09.2007 a Casei Judeţene de Pensii A contestatorul (...) J. a formulat contestaţie, solicitând anularea deciziei şi menţinerea deciziei nr.(...)/10.12.2006, contestaţie ce a fost înregistrată la T r i b u n a l u l A r g e ş sub nr(...). Prin sentinţa civilă nr.196/AS/27.02.2008 a T r i b u n a l u l u i A r g e ş a fost respinsă contestaţia, însă recursul promovat de contestator împotriva acestei hotărâri a fost admis prin decizia nr.79/R-CA/3.06.2008 a Curţii de A P E L P I T E Ş T I, prin care s-a modificat sentinţa, în sensul că a fost admisă contestaţia şi a fost anulată decizia nr.(...)/21.09.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii A.

Prin decizia nr.(...)/26.06.2008 (ce formează şi ea obiectul prezentului dosar), Casa Judeţeană de Pensii A a pus în executare decizia nr.79/2008 a Curţii de A P E L P I T E Ş T I, prin repunerea contestatorului în situaţia anterioară, în sensul că a procedat la recalcularea drepturilor de pensie ale acestuia, prin adăugarea perioadei 1.03.2003 – 8.09.2005, lucrată de contestator după pensionare, iar drepturile de pensie i-au fost acordate începând cu data de 01.11.2005, astfel cum acestea fuseseră stabilite iniţial.

La recalculare s-au avut în vedere veniturile din adeverinţa nr.3006/29.09.2006 a Casei Judeţene de Pensii A privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual pentru contestator, adeverinţa întocmită de Casa Judeţeană de Pensii A pe baza datelor din declaraţiile nominale privind evidenţa asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de unitatea angajatoare a contestatorului, în baza art.6 din Legea nr.19/2000.

În urma recalculării, punctajul mediu anual realizat de contestator a crescut de la 1.86912 la 1.94404, iar ulterior, prin aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr.19/2007, la 2.0054 puncte.

Prin raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză de expert tehnic judiciar G. F. s-a concluzionat că punctajul de pensie al contestatorului este de 2.00454, iar intimata Casa Judeţeană de Pensii A nu mai are de achitat alte sume către contestator.

A concluzionat tribunalul că, atât contestaţia formulată cu privire la modul de recalculare a drepturilor de pensie şi plata drepturilor cuvenite conform recalculării efectuate în anul 2006 prin decizia nr.(...)/10.11.2006 emisă de Casa Judeţeană de Pensii A, cât şi contestaţia formulată împotriva deciziei nr.(...)/26.06.2008 prin care C.J.P. A a pus în executare decizia nr.79/R-C/03.06.2008 pronunţată de Curtea de A P E L P I T E Ş T I sunt neîntemeiate, motiv pentru care le-a respins.

În termen legal contestatorul a declarat recurs împotriva acestei sentinţe pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.3041 Cod procedură civilă, după cum urmează:

Soluţia primei instanţe s-a bazat pe o expertiză contabilă eronat întocmită care a concluzionat în mod greşit faptul că intimata nu mai datorează recurentului nici o sumă de bani. Astfel, expertul nu a consemnat faptul că intimata nu a avut în vedere adeverinţele nr.2664/14.10.2005 şi nr.324/25.09.2007, în baza cărora a fost emisă decizia de pensie din 10.11.2006. În baza H.G. nr.1150/2004, recurentul a depus în data de 27.12.2007 la C.J.P. A adeverinţele nr.009/9.10.2007 şi nr.325/25.09.2007.

Pe de altă parte, expertiza nu a analizat în mod corespunzător modul în care intimata a pus în executare decizia nr.79/3.06.2008 a Curţii de A P E L P I T E Ş T I prin care s-a dispus adăugarea perioadei 1.03.2003-8.09.2005, în vederea recalculării drepturilor de pensie.

De asemenea, expertiza nu a clarificat de ce după primirea pensiei de 1.283 lei, la diferenţă de numai o lună pensia s-a redus la 629 lei.

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, Curtea reţine următoarele:

În data de 10.11.2006, contestatorului i-au fost emise două decizii de pensie nr.(...). Prin prima decizie (fila 4 dosar nr.1012) i-a fost stabilit un punctaj mediu de 1.86912 aferent unei pensii de 553 lei, plata acesteia urmând a se face urmând cu data de 1.07.2005. Prin cea de-a doua decizie (fila 3 dosar nr.1012) a fost adăugat stagiul lucrat după pensionare, respectiv perioada 21.03.2003-8.09.2005, rezultând un cuantum al pensiei de 575 lei, aferent unui punctaj de 1.94404, drepturile fiind stabilite începând cu data de 1.11.2005.

Ulterior, a fost anulată cea de-a doua decizie emisă în 10.11.2006 şi, prin decizia de pensie din 21.09.2007 (fila 64 dosar nr.1012), s-a dispus recuperarea sumei de 529 lei încasată necuvenit în perioada 1.11.2005-1.07.2007 (debit constituit ca urmare a anulării deciziei din 10.11.2006). Prin această ultimă decizie s-a stabilit un cuantum al pensiei de 795 lei aferent unui punctaj mediu anual de 2.00454, drepturile fiind stabilit începând cu data de 1.07.2007.

Împotriva deciziei emise în data de 21.09.2007 J. (...) a formulat contestaţie, ce a fost respinsă prin sentinţa nr.196/AS/27.02.2008 a T r i b u n a l u l u i A r g e ş. Recursul formulat de contestator împotriva acestei sentinţe a fost admis prin decizia nr.79/R-CA/2.06.2008 (filele 80-82 dosar nr.1012), prin care a fost modificată sentinţa, în sensul că s-a admis contestaţia şi a fost anulată decizia nr.(...)/21.09.2007 emisă de intimată.

În vederea executării acestei hotărâri judecătoreşti irevocabile, Casa Judeţeană de Pensii A a emis decizia nr.(...)/26.06.2008 (fila 3 dosar nr.2913) prin care a stabilit un cuantum al pensiei de 575 lei aferent unui punctaj de 1.94470, drepturile cuvenindu-se tot cu data de 1.11.2005. Prin această ultimă decizie s-au stabilit acelaşi punctaj mediu anual şi acelaşi cuantum al pensiei ca cele din decizia din 10.11.2006 ce fusese anulată prin decizia din 21.09.2007.

În cauză, tribunalul a dispus efectuarea unei expertize care să verifice dacă drepturile de pensie ale contestatorului au fost corect calculate şi dacă intimata mai are de achitat către contestator vreo diferenţă de pensie.

Concluziile expertului G. F. au fost în sensul că intimata a calculat corect drepturile de pensie ale contestatorului, în prezent punctajul mediu anual fiind de 2.00454 aferent unei pensii de 1.398 lei (valoarea punctajului de pensie fiind de 697,5 lei).

Cu privire la cel de-al doilea obiectiv, expertul a calculat diferenţele pe care în timp intimata le-a datorat contestatorului. Astfel, la data de 1.07.2005, pensia recalculată a fost de 553 lei, iar pensia în plată fiind de 542 lei, astfel că a rezultat o diferenţă de 11 lei lunar, care, pentru o perioadă de 5 luni reprezintă 55 lei. În perioada 1.11.2005-31.12.2005 a existat o diferenţă de 66 lei (2 luni x 33 lei), în condiţiile în care cuantumul cuvenit al pensiei a fost de 575 lei, iar cel în plată de 542 lei. În perioada 1.01.2006-31.08.2006, a existat o diferenţă de pensie de 280 lei (8 luni x 35 lei), ca urmare a unei pensii în plată de 593 lei şi a unei pensii cuvenite de 628 lei. În fine, pentru perioada 1.09.2006-10.11.2006 expertul a calculat o diferenţă de pensie de 114 lei (3 luni x 38 lei), în condiţiile în care pensia în plată a fost de 622 lei, iar pensia cuvenită de 660 lei.

A concluzionat expertul că, întrucât în decembrie 2006 intimata Casa Judeţeană de Pensii A a achitat contestatorului suma de 512 lei, rezultă că în prezent nu mai există nici o sumă de achitat către contestator ca diferenţă de pensie.

Având în vedere că obiectul dosarului nr(...) îl constituie obligarea intimatei la plata diferenţei dintre pensia care i se cuvenea contestatorului şi pensia încasată efectiv, începând cu data 1.07.2005 şi până la data pronunţării sentinţei, precum şi concluziile expertizei efectuate în cauză, Curtea apreciază că soluţia dată de T r i b u n a l u l A r g e ş acestui petit este corectă.

Criticile recurentului în sensul neluării în considerare de către intimată a unor adeverinţe cu ocazia stabilirii drepturilor de pensie exced prezentului cadru procesual, faţă de obiectul arătat mai sus şi faţă de faptul că nu a fost contestată o anume decizie de pensie.

Curtea apreciază ca nefondată şi susţinerea recurentului în sensul că pensia i-a fost redusă de la 1.283 lei la 629 lei.

Din cuponul de pensie din luna decembrie 2006 (fila 7 din dosarul nr.2913) rezultă că recurentul a încasat suma de 1.283 lei, compusă din suma de 771 lei, reprezentând cuantumul de atunci al pensiei, şi din suma de 512 lei reprezentând „restanţe”. Această sumă de 512 lei este cea achitată de casa de pensii, şi evidenţiată de expertul cauzei şi ea reprezintă diferenţele de pensie datorate de către intimată recurentului.

Din cuponul de pensie din luna următoare – ianuarie 2007 (fila 7 dosar nr.2913) rezultă că drepturile de pensie încasate de recurent au fost tot în sumă de 771 lei, exact ca în luna anterioară. Ca atare, nu a existat o diminuare a drepturilor de pensie ale recurentului în luna ianuarie 2007 faţă de luna decembrie 2006.

În fine, în ceea ce priveşte obiectul dosarului nr(...) (conexat), prin care s-a solicitat anularea deciziei de pensie din data de 26.06.2008, pe motiv că stabileşte un punctaj de 1.94470, care este mai mic decât cel 2.00454 stabilit în luna mai, Curtea apreciază, de asemenea, că această cerere a fost corect soluţionată de instanţa de fond.

Prin decizia nr.11823/26.06.2008 (fila 3 dosar nr.2913), s-a stabilit pentru contestator un punctaj mediu anual de 1.94470 şi un număr de puncte realizate de 2.26734.

Din cuponul de pensie din luna anterioară – mai 2008, rezultă că numărul de puncte al contestatorului este de 2.00454, deci mai mic decât numărul de puncte de 2.26734 din decizia amintită mai sus. Practic contestatorul face o confuzie între numărul de puncte realizate şi punctajul mediu anual, comparând numărul de puncte realizate din luna mai 2008 cu punctajul mediu anual stabilit în decizia din 26.06.2008. Rezultă aşadar că nu a existat o diminuare a punctajului mediu anual în luna iunie 2008 faţă de luna mai 2008.

Faţă de aceste considerente, Curtea în temeiul art.312 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat, constatând că în speţă, nu se regăseşte motivul de nelegalitate şi netemeinicie prevăzute de art.304 punct Cod procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de contestatorul N. J., domiciliat în Piteşti, str. (...) (...), (...)0, .C, .15, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.640/AS/25 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş în dosarul nr(...), intimată fiind CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, cu sediul în Piteşti, str. I. C. (...), nr.38, judeţul A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 O. 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – secţia civilă pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H.

 

 

Grefier,

E. D.

 

Red. L.I./ 4.12.2009

G.T./G.M./4 ex.

Jud. fond: C. E.

A. M.

Toate spetele


Sus ↑