• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 7460R din data 2009-12-15
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

- R O M Â N I A -

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

 

DOSAR NR(...)

Format vechi nr.5506/2009

 

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr. 7460 R

Şedinţa publică din data de 15 decembrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...) D.

GREFIER D. N.

****************

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de recurenta-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B împotriva sentinţei civile nr.4975 din data de 09.06.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.37970/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul-reclamant P. H. - având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează Curţii faptul că prin motivele de recurs formulate în cauză recurenta-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B a solicitat judecarea pricinii în lipsă, în baza dispoziţiilor art.242 alin.(2) Cod proc. civ.

Curtea constatând că în cauză s-a solicitat judecarea pricinii în lipsa părţilor, în baza dispoziţiilor art.242 alin.(2) Cod proc. civ., decleră cauza în stare de judecată şi o reţine în vederea soluţionării.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 13.10.2008 sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamantul P. H. a chemat în judecata pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, solicitând obligarea pârâtei la recalcularea drepturilor sale de pensie pentru limită de vârstă şi vechime integrală, cu luarea în considerare a perioadei 01.08.2005-31.08.2007.

Prin sentinţa civilă nr.4975 din 09.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul P. H. şi a fost obligată pârâta Casa de Pensii a Municipiului B să soluţioneze cererile reclamantului de recalculare formulate sub nr.15664/06.09.2006 şi nr.15094/26.09.2007.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamantul a fost pensionat, în conformitate cu Legea nr. 19/2000, prin decizia nr.(...)/06.10.2005 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă, astfel cum susţine reclamantul, susţinere necombătută de către pârâtă. Ulterior pensionării, începând cu data de 01.08.2005, reclamantul a fost angajat în cadrul societăţii Romanian F. and D. SC S. Bucharest, conform adeverinţei nr. 435/31.08.2007.

Deşi reclamantul a formulat două cereri, înregistrate sub nr.15664/06.09.2006 şi nr. 15094/26.09.2007 la sediul Casei locale de pensii, pentru recalcularea pensiei, cu valorificarea stagiului de cotizare realizat ulterior pensionării, începând cu data de 01.08.2005, pârâta nu a răspuns în termen legal în sensul respingerii sau admiterii acestor cereri.

Ori, potrivit art.95 din Legea nr.19/2000 „Beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după fiecare stagiu de cotizare de minimum 12 luni, realizat în condiţiile prezentei legi. Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare."

Astfel, pârâta avea obligaţia legală de a urma procedura prevăzută de art. 86 din Legea nr. 19/2000 care dispune: „ Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza li cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare. Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii."

În speţă, Tribunalul a constatat că pârâta, prin refuzul nejustificat de a soluţiona cererile de recalculare formulate de către reclamant, a încălcat prevederile legale, în consecinţă, fiind obligată să soluţioneze reclamantului cererile de recalculare în temeiul art.155 lit. e din Legea nr. 19/2000.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs la data de 29.07.2009 pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, înregistrat pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale la data de 28.08.2009 sub nr(...).

În motivarea recursului întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct. 8 si 9 şi art.3041 Cod procedură civilă, recurenta a susţinut nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii dată de instanţa de fond şi a solicitat respingerea cererii adresate instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală.

Se învederează instanţei de recurs că reclamantul este pensionat pentru limită de vârstă şi vechime integrală prin decizia nr. (...) emisă de către Casa Locală de Pensii Sector 1 la data de 06.10.2005, în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Urmare a examinării actelor depuse la sub numărul 15664 din 06.09.2006, Casa Locală de Pensii Sector 1 a emis la data de 10.07.2008, în temeiul art.95 din Legea nr.19/2000, cu modificările si completările ulterioare, decizia nr. (...) prin care i-a valorificat reclamantului perioada lucrată după pensionare, cuprinsă între 01.07.2005-01.10.2006, aşa cum aceasta este certificată de fişa CAS nr. 35745/09.05.2008, fişa eliberată de Direcţia Economic, T. de D. si Arhive - C.P.M.B.

Urmare a examinării actelor depuse la Casa Locala de Pensii Sector 1 la numărul 15.094 din 26.09.2007 (acte înregistrate în registrul electronic al C.L.P. Sector 1 sub nr. (...)/28.09.1764.778), reclamantului i s-au recalculat drepturile de pensie pentru limită de vârstă în temeiul art.95 din Legea nr.19/2000. Prin urmare, s-a emis decizia de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă nr. (...) din 12.03.2009, punctajul mediu anual crescând la 1,27157 puncte. Perioada lucrată după pensionare de către reclamant, care a fost astfel valorificată, este cuprinsă între 01.10.2006-01.10.2007, aşa cum este certificată de adeverinţa CAS nr. 84933/28.10.2008.

Mai mult, la aceeaşi dată, 12.03.2009, urmare a examinării actelor depuse la Casa Locala de Pensii Sector 1 la numărul 812.638/25.09.2008, s-a emis decizia nr. (...) prin care s-a luat în calcul perioada lucrată după pensionare de către reclamant între 01.10.2007-01.09.2008.

Se precizează că instituţia recurentă a respectat toate obligaţiile legale ce îi reveneau şi a emis câte o nouă decizie de pensie de fiecare dată când reclamantul a depus o cerere de recalculare a pensiei sale prin adăugarea stagiului suplimentar.

Ori, sentinţa instanţei de fond este criticabila întrucât obligă Casa Locală de Pensii Sector 1 B să emită noi decizii de pensie pentru soluţionarea cererilor de recalculare formulate sub nr. 15664/06.09.2006 si nr. 15094/26.09.2007, fără să U. cont de faptul că aceste cereri erau deja soluţionate.

Examinând motivele de recurs faţă de hotărârea recurată şi probele administrate în cauză, cercetând pricina sub toate aspectele după cum dispune art.3041 Cod pr.civilă, Curtea constată recursul nefondat pentru următoarele considerente:

Urmare cererii înregistrate sub nr. 15664/06.09.2006, prin decizia nr. (...)/10.07.2008 au fost recalculate drepturile de pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă cuvenite asiguratului P. H., prin valorificarea unui stagiu total de cotizare de 45 de ani 2 luni şi 24 de zile, în care se include şi perioada 01.07.2005-01.10.2006.

Ulterior, soluţionând cererea nr. (...) din 28.09.2007, Casa Locală de Pensii Sector 1 a emis decizia nr. (...)/10.07.2008 prin care au fost recalculate drepturile de pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă cuvenite asiguratului P. H., prin valorificarea unui stagiu total de cotizare de 46 de ani 2 luni şi 6 zile, în care se include şi perioada octombrie 2006- septembrie 2007.

Aşadar, instituţia recurentă a soluţionat cele două cereri de recalculare formulate de reclamant, însă deciziile emise nu au fost comunicate acestuia. Asiguratul nu a cunoscut astfel măsurile luate de instituţia recurentă şi nu a putut aprecia asupra legalităţii şi temeiniciei acestora. În plus, faptul emiterii celor două decizii de recalculare a fost făcut cunoscut numai instanţei de recurs, Casa de Pensii a Municipiului B neformulând apărări şi neprezentând deciziile la judecata în primă instanţă.

Pe cale de consecinţă, soluţia pronunţată de tribunal este legală şi temeinică, iar în temeiul art. 312 alin. 1 Cod de procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B împotriva sentinţei civile nr.4975 din data de 09.06.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.37970/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul-reclamant P. H..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.12.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) D.

 

 

GREFIER

D. N.

Red./ tehn. C.A.B/ 2 ex./22.01.2010

T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i

Judecători B. N.; B. D.

Toate spetele


Sus ↑