• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. DEC.229/AS din data 2008-12-09
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 229/AS

Şedinţa publică din data de 9 decembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...)

JUDECĂTORI – (...) (...)

(...) (...)

Grefier – (...) (...)

 

 

Pe rol, judecarea recursului civil declarat de recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...) C, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 299/19.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant E. J., domiciliat în U.,(...) Bis, judeţul C, având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru recurenta pârâtă, consilier juridic T. U., fără delegaţie la dosar şi intimatul reclamant, personal.

Procedura este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art. 87 şi următoarele Cod procedură civilă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că recursul este declarat în termen şi motivat şi că intimatul reclamant a depus la dosar întâmpinare.

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor pentru dezbateri.

Reprezentantul recurentei pârâte, având cuvântul, solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate, arătând că Decizia nr. (...)/15.02.2008 a fost emisă urmare a aplicării dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005, drepturile recalculate fiind stabilite pe baza documentaţiei din dosarul de pensionare, iar plata drepturilor s-a efectuat conform prevederilor H.G.R. nr. 465/2005, începând cu 1.12.2005. Mai arată că punctajul mediu anual a devenit 0,96653, iar pensia în plată este în cuantum de 731 lei. Precizează că pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat – 630 lei, fiind mai mică decât pensia aflată în plată – 731 lei, aceasta din urmă se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Intimatul reclamant, având cuvântul, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei recurate.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra cauzei.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

Din actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 299/19.09.2008 T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a admis în parte acţiunea reclamantului E. J. formulată în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C şi a anulat decizia nr. (...)/15.02.2008 emisă de pârâtă.

A fost obligată pârâta la plata către reclamant a diferenţelor de drepturi de pensie în cuantum de 8.075 lei dintre pensia cuvenită şi cea încasată pe perioada septembrie 2007–septembrie 2008.

S-a respins cererea de acordare a acestor drepturi, actualizate cu rata inflaţiei şi capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a dispune de această manieră, prima instanţă a constatat următoarele:

Reclamantul E. J. a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C la respectarea numărului de puncte (punctajul) stabilit prin decizia de pensionare nr. (...)/26.03.2007, precum şi la plata diferenţelor de drepturi calculate corespunzător acestui punctaj de la data emiterii deciziei menţionate, cu aplicarea unui coeficient de inflaţie; cu cheltuieli de judecată.

A precizat că, la data de 26.03.2007 a fost emisă decizia nr. (...), prin care a fost stabilit punctajul mediu anual de 2,47327 dar acest punctaj nu a fost respectat de către instituţia pârâtă care nu i-a acordat nici mărirea pensiei acordate de măsurile guvernamentale în perioada lunilor septembrie 2007–ianuarie 2008.

Prin întâmpinare pârâta a solicitat să se constate că prin sentinţa civilă nr. 27/AS/25006 a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a pronunţată în dosarul nr. 154/AS/2006, definitivă prin decizia civilă nr. 82/2006 a Curţii de A P E L C O N S T A N Ţ A s-a dispus emiterea unei noi decizii privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă pentru un cuantum al pensiei de 7.308.055 lei ROL, începând cu luna noiembrie 2005; în aceste condiţii a fost emisă decizia nr. (...) din 26.03.2007.

Începând cu 01.12.2005 reclamantul a beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005, situaţie în care punctajul mediu anual a fost stabilit la 0,96653 şi a fost emisă decizia nr. 20707/26.03.2007, care a vizat noul punctaj, reclamantul urmând însă a beneficia de pensia de 731 lei.

Instituţia pârâtă a menţionat că reclamantului i-a fost achitată în cursul lunii mai 2008 diferenţa de 6.338 lei reprezentând diferenţa dintre pensia datorată în baza hotărârii judecătoreşti menţionate şi pensia efectiv încasată în perioada noiembrie 2005–aprilie 2007.

În raport de susţinerile pârâtei şi de înscrisurile depuse de aceasta, Tribunalul a constatat că în executarea hotărârii mai sus enunţată, instituţia pârâtă a emis decizia nr. (...)/26.03.2007, prin care a stabilit punctajul mediu anual de 2,47327 la 01.11.2005.

Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia casei teritoriale de pensii, necontestată în termen, este definitivă.

Decizia menţionată nu a fost contestată de către reclamant, astfel că în conformitate cu prevederile legale sus-citate, datele stabilite prin acest act administrativ, emis în aplicarea unor dispoziţii ale instanţei, nu puteau fi modificate de către casa teritorială de pensii fără un temei legal.

Deşi pârâta a susţinut că modificarea punctajului mediu anual de la 2,47327 la 0,96653 a avut un temei legal, întrucât a operat în virtutea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 4/2005 instanţa nu a reţinut aceste apărări.

Recalcularea drepturilor de pensie a urmărit valorificarea, în favoarea beneficiarilor pensiilor deschise în temeiul Legii nr. 3/1977, a tuturor elementelor de calcul cuprinse în stabilirea pensiei după 01.04.2001, scopul principal fiind acela de constituire a unui fundament comun de evaluare/reevaluare a pensiilor.

Prevederile O.U.G. nr. 4/2005 nu sunt incidente în speţă, în măsura în care punctajul mediu anual de care urma să beneficieze reclamantul a fost stabilit prin decizia din 26.03.2007 la 2,47327, prin stabilirea pensiei la 1.11.2005 pe cale judecătorească.

Prin urmare, casa teritorială de pensii nu a menţinut punctajul mediu anual calculat prin buletinul de calcul din 15.09.2005, de 0,96653, act care a fost depus şi cu ocazia judecăţii litigiului precedent – fila 93 dosar R 174AS/2005.

Cum decizia emisă la 26.03.2007 nu a fost contestată, pârâta nu putea reveni la punctajul anterior, mai mic, infirmat cu ocazia executării hotărârii judecătoreşti irevocabile.

Astfel, s-a reţinut că reclamantul trebuie să beneficieze de punctajul mediu anual de 2,47327, calculat la 1.11.2005 şi care poate fi reevaluat doar în măsura în care apar elemente de calcul noi, cuprinse în cererile de recalculare a drepturilor depuse de către beneficiar.

S-a reţinut de asemenea că reclamantul este îndreptăţit să primească diferenţele de drepturi determinate de art. 76 din Legea nr. 19/2000 ca efect al evoluţiei punctului de pensie pentru această perioadă (septembrie 2007–ianuarie 2008).

Însă aceste drepturi nu pot fi actualizate cu rata inflaţiei, întrucât majorarea punctului de pensie se constituie în opţiunea legiuitorului ca o măsură suficientă şi echitabilă pentru acoperirea dezechilibrului generat de devalorizare, reclamantul având opţiunea de a pretinde eventual, după obţinerea titlului, a dobânzii prevăzute prin O.G. nr. 9/2000.

Au fost respinse pretenţiile referitoare la plata cheltuielilor de judecată, întrucât reclamantul nu a făcut dovada suportării unor astfel de cheltuieli în proces.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurenta pârâtă care a formulat următoarele critici:

Decizia nr. (...)/15.02.2008 a fost emisă urmare aplicării dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005, drepturile recalculate fiind stabilite pe baza documentaţiei de pensionare existentă în dosarul administrativ, iar plata drepturilor a fost făcută conform prevederilor H.G.R. nr. 456/2005, începând cu 01.12.2005.

Astfel, punctajul mediu anual a devenit 0,96653, iar pensia în plată este în cuantum de 731 lei stabilită prin hotărâre judecătorească.

Pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat (0,96653 X 697,5 = 630 lei) fiind mai mică decât pensia aflată în plată (731 lei), aceasta din urmă se menţiune până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

În ceea ce priveşte diferenţele de drepturi, reclamantul nu este îndreptăţit, raportat la punctajul mediu anual de care beneficiază şi implicit cuantumul pensiei aflate în plată.

Pentru aceste considerente, solicită admiterea recursului ca întemeiat, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate.

Recursul este nefondat.

Decizia nr. (...)/26.03.2007 a fost emisă de Casa Judeţeană de Pensii C în urma soluţionării unei alte contestaţii formulată de reclamant având în vedere că s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat, prin decizia civilă nr. 82/AS/21.11.2006 pronunţată de Curtea de A P E L C O N S T A N Ţ A că începând cu luna noiembrie 2005, reclamantul trebuia să beneficieze de pensia aferentă punctajului de 2,47327.

Decizia emisă de Casa Judeţeană de Pensii la 36.03.2007 stabilea acest punctaj începând cu 1.11.2005 (conform dispoziţiilor instanţei) şi nu mai putea reveni asupra acestuia decât dacă interveneau alte elemente care să influenţeze calculul stabilit prin această decizie.

Reclamantul se plânge prin prezenta cerere de faptul că pârâta nu pune în plată propria decizie astfel că nu pot fi reţinute criticile recurentei privind incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2006 atâta vreme cât noua decizie din februarie 2008 nu respecta dispoziţiile unei hotărâri judecătoreşti intrată în puterea lucrului judecat.

De altfel, chiar recurenta a precizat prin întâmpinarea depusă la instanţa de fond, că începând cu 1.12.2005 reclamantul a beneficiat de recalcularea drepturilor la pensie în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005, ceea ce înseamnă că o nouă recorelare în raport de acest act normativ nu mai putea fi făcută în 2008 mai ales că instanţa analizase anterior modul de calcul al drepturilor la pensie în raport de această ordonanţă.

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond a apreciat că noua decizie emisă de pârâtă cu nerespectarea dispozitivului hotărârii anterioare este nelegală, urmând ca această soluţie să fie menţinută prin respingerea recursului ca nefondat, conform art. 312 Cod procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII.

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul civil declarat de recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...) C, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 299/19.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant E. J., domiciliat în U.,(...) Bis, judeţul C.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 9 decembrie 2008.  

Preşedinte,

N. B.

Judecător,

N. E.

Judecător,

K. E.

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

 

 

 

 

Jud.fond. G.M./ M.H.

S. jud. M.B.

2 ex./ 08.01.2009.

 

Toate spetele


Sus ↑