• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 5580R din data 2009-10-14
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.3480/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.5580/R

Şedinţa publică de la 14 octombrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) H.

GREFIER - E. N.

*****************

 

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul S. E. H. împotriva sentinţei civile nr.2562 din data de 25.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.47467/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, având ca obiect:”recalculare pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă recurentul S. E. H., personal, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Curtea, în şedinţă publică, procedează la legitimarea recurentului S. E. H., cu CI seria (...) nr.(...) eliberată de Secţia 5 la data de 29.08.2001.

Recurentul S. E. H., personal, interpelat fiind, arată că nu are cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

Curtea, constatând cauza în stare de judecată acordă recurentului cuvântul în susţinerea cererii de recurs.

Recurentul S. E. H., personal, având cuvântul, susţine oral motivele de recurs, solicitând admiterea acestuia astfel cum a fost formulat şi motivat în scris, modificarea sentinţei civile recurate în sensul admiterii în tot a cererii de chemare în judecată, cu luarea în considerare a adeverinţelor depuse în dosarul primei instanţe, care în mod eronat a reţinut că acesta nu a făcut dovada veniturilor încasate; adeverinţe ce au fost depuse şi în dosarul de pensionare înregistrat la Casa de Pensii a Municipiului B.

Curtea, în temeiul art.150 cod proc. civilă, declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil dedus judecăţii, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2562 din data de 25.03.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis în parte cererea formulată de contestatorul S. E. H. împotriva intimatei Casa de Pensii a Municipiului B; a obligat intimata sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatorului cu valorificarea certificatelor nr. (...)/2007 si nr. C/18157/iunie 2007 emise de MIRA - A.N. cu privire la salariile obţinute in perioada 01.02.1950 -31.07.1950, începând cu data de 01.07.2005; a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Contestatorul a fost pensionat începând cu data de 01.05.1990, în baza Legii nr.3/1977, iar prin decizia (...)/15.09.2008, privind recalcularea pensiei din sistemul public emisă de Casa de pensii sector 1, drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate începând cu data de 01.07.2005 în conformitate cu O.U.G. nr. 4/2005, reţinându-se un punctaj mediu anual de 3.16976 puncte şi un cuantum al pensiei de 937 lei.

Tribunalul a reţinut că, astfel cum rezultă din menţiunile din certificatul nr. (...)/07.09.2007 şi certificatul nr. C/18157/iunie 2007 emise de MIRA - ARHIVELE NAŢIONALE, contestatorul, în perioada 01.02.1950-31.07.1950, lucrat ca statistician şi ca şef foraje,obţinând salarii care sunt certificate prin aceste înscrisuri, angajatorul fiind obligat să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuţie conform art. 1 din Decretul nr.389/1972 asupra câştigului brut realizat al salariatului, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri.

Deşi contestatorul a depus la sediul D. - Casa de Pensii Sector 1 cerere de recalculare a pensiei cu nr. (...)/01.10.2007 aspect necombătut de către intimată, la care a anexat actele doveditoare în care se evidenţiază veniturile realizate de către acesta şi pentru care societatea angajatoare a virat contribuţiile la bugetul statului conform legislaţiei în vigoare, intimata, în mod nelegal, nu a procedat la recalcularea drepturilor de pensie ale acestuia cu valorificarea veniturilor obţinute rezultate din înscrisurile doveditoare, încălcând astfel principiul contributivităţii prevăzut de art.2 lit. e) din Legea 19/2000.

Prima instanţă a avut în vedere şi dispoziţiile art. 78 din Legea nr. 19/2000.

Cererea de recalculare a drepturilor de pensie cu luarea în considerare a salariului personal permanent lunar realizat în perioada 1.03.1980-1.04.1990 şi a orelor suplimentare realizate în perioada 31.07.1950-21.08.1950, formulată de contestator, a fost respinsă, cu motivarea că nu s-a făcut dovada obţinerii unor astfel de venituri şi a solicitării de valorificare a acestora la intimată.

Împotriva sus menţionatei hotărâri, în termen legal a declarat recurs S. E. H., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În susţinerea recursului, acesta a arătat, în esenţă, următoarele:

- salariul personal lunar realizat în perioada 01.03.1980-01.04.1990 este dovedit cu adeverinţa nr. 1009/18.09.2006 eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi depusă de recurent la Casa locală de pensii sector 1 cu cererea de recalculare înregistrată sub nr. 28431/30.11.2006;

- orele suplimentare, precum şi veniturile brute realizate în perioada februarie - iulie 1950 sunt dovedite cu certificatul nr. c/18157 iunie 2007 emis de MIRA – Arhivele Naţionale şi depus de recurent la aceeaşi casă de pensii cu cererea de recalculare înregistrată sub nr. (...)/01.10.2007.

A mai susţinut recurentul că, în preambulul sentinţei civile nr. 2562/25.03.2009 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i, nu se face niciun fel de referire la cele solicitate în contestaţia privind decizia de stabilire a drepturilor de pensie nr. (...)/18.09.2008 emisă de Casa locală de pensii sector 1, privind calculul unor punctaje anuale, în sensul că, în tabelul „punctajele anuale realizate în perioada de stagiu de cotizare anterioară anului 1963”, tabel cuprins în decizia sus menţionată, cifrele menţionate în prima coloană a tabelului sunt greşite pe anul 1949-1950.

Intimata nu a depus întâmpinare.

În recurs, au fost depuse la dosar, în cadrul probei cu înscrisuri, adeverinţa nr. 1009/18.09.2006, emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor – Serviciul Managementul S. Umane; certificatul nr. C/18157/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – Arhivele Naţionale; decizia nr. (...)/1.07.2007 emisă de Casa locală de pensii sector 1 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/2007.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, atât prin prisma criticilor formulate, cât şi sub toate aspectele, conform dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursurile sunt nefondate, urmând a fi respinse ca atare, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

Recurentul a contestat modul de calcul al punctajului şi de stabilire a cuantumului pensiei prin decizia nr. (...)/18.09.2008, privind stabilirea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/2007.

În mod corect Tribunalul a reţinut ca fiind neîntemeiate atât cererea de recalculare a drepturilor de pensie cu luarea în considerare a salariului personal permanent lunar realizat în perioada 1.03.1980-1.04.1990, întrucât contestatorul nu făcut dovada că a solicitat intimatei valorificarea acestor venituri, cât şi cererea de valorificare a orelor suplimentare realizate în perioada 31.07.1950-21.08.1950, care nu este dovedită.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depun la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului.

Curtea reţine că nu poate fi primită susţinerea recurentului în sensul că salariul personal lunar realizat în perioada 01.03.1980-01.04.1990 este dovedit cu adeverinţa nr. 1009/18.09.2006 eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi depusă de la Casa locală de pensii sector 1 cu cererea de recalculare înregistrată sub nr. 28431/30.11.2006, câtă vreme această adeverinţă a fost depusă pentru prima dată în dosarul instanţei de recurs, iar din materialul probator administrat în cauză - atât în faţa instanţei de fond, cât şi în recurs - nu rezultă nici depunerea menţionatei adeverinţe la casa de pensii emitentă a deciziei de recalculare a drepturilor de pensie contestate.

Prin urmare, nu poate fi reţinută culpa casei de pensii pentru nevalorificarea acestor venituri la recalcularea pensiei recurentului.

Este reală susţinerea potrivit căreia orele suplimentare, precum şi veniturile brute realizate în perioada februarie - iulie 1950 sunt dovedite cu certificatul nr. C/18157 iunie 2007 emis de MIRA – Arhivele Naţionale şi depus la casa de pensii cu cererea de recalculare înregistrată sub nr. (...)/01.10.2007, însă, se reţine că instanţa de fond a admis cererea recurentului privind recalcularea pensiei cu luarea în considerare şi a veniturilor a căror realizare este atestată prin menţionatul certificat.

În mod corect, Tribunalul a dispus obligarea intimatei să recalculeze drepturile de pensie ale contestatorului prin valorificarea certificatului nr. C/ iunie 2007 emis de MIRA – Arhivele Naţionale cu privire la salariile obţinute în perioada 1.02.1950-31.07.1950, suma totală reprezentând salariul obţinut de recurent pentru fiecare dintre aceste luni incluzând şi orele suplimentare. Capătul de cerere respins are ca obiect recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerare a orelor suplimentare realizate în perioada 31.07.1950-21.08.1950. Or, pentru această perioadă, în mod just prima instanţă a reţinut că nu a fost dovedită realizarea de către recurentul contestator a unor venituri din efectuarea orelor suplimentare.

Sub aspectul criticilor referitoare la diferenţele între punctajele înscrise la rubrica „punctaj anterior” pentru anii 1949 şi 1950 în deciziile nr. (...)/1.07.2007 (fila 7 din dosarul instanţei de recurs) şi nr. (...)/18.09.2008 (fila 5 a dosarului instanţei de fond), se reţine că acţiunea introductivă nu are un capăt de cerere privind punctajul înscris pentru anul 1949, o astfel de cerere neputând fi formulată pentru prima dată în recurs, în raport de dispoziţiile art. 316 şi 294 din C o d u l d e procedură civilă.

Pentru anul 1950, se reţine că punerea în executare a sentinţei instanţei de fond în sensul recalculării drepturilor de pensie, prin valorificarea certificatelor nr. (...)/2007 si nr. C/18157/iunie 2007 emise de MIRA - A.N. referitoare la salariile obţinute in perioada 01.02.1950 -31.07.1950, conduce implicit la modificarea menţiunilor înscrise în decizie privind punctajele anuale.

Pentru considerentele expuse, Curtea constată că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, pe care o va menţine, astfel încât, văzând şi dispoziţiile art. 312 din C o d u l d e procedură civilă, urmează să respingă recursul, ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul S. E. H. împotriva sentinţei civile nr.2562 din data de 25.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.47467/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.10.2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H.

GREFIER

E. N.

 

 

Red. L.U./U.: P.C.

4 ex./13.11.2009.

Jud.fond: N. E./B. E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑