• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1219 din data 2009-10-20
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- Recalculare pensie –

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 1219

Şedinţa publică din 20 octombrie 2009

Preşedinte (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) J.

Grefier E. E.

 

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în mun. B,(...), judeţul B, prin reprezentanţii săi legali, împotriva sentinţei nr. 833 din 17 iunie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă (dosar nr(...)).

La apelul nominal s-a prezentat reclamantul intimat H. G, lipsă fiind reprezentantul pârâtei recurente.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa, constatând că recursul se află în stare de judecată, a acordat cuvântul la dezbateri.

Reclamantul intimat a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i ca fiind temeinică şi legală. A precizat că în motivele de recurs se reiterează susţinerile de la instanţa de fond, motivul invocat neavând legătură cu speţa, întrucât el a solicitat recalcularea pensiei şi nu actualizarea acesteia şi că în realitate s-au emis 3 decizii şi nu 2, cum în mod greşit se arată în cererea de recurs. A mai precizat că pe baza hotărârii judecătoreşti recurate a primit drepturile băneşti cuvenite.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A ,

 

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i la data de 02.06.2009, reclamantul H. G a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B la emiterea deciziei de recalculare a pensiei de serviciu pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2008 şi la plata pentru acelaşi interval a diferenţei dintre pensia recalculată şi cea efectiv încasată, suma urmând a fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie.

În motivare, a arătat că are calitatea de magistrat pensionar şi beneficiază de pensie de serviciu începând cu 01.01.2006, fiind pensionat în baza Legii nr. 303/2004. De asemenea, că instituţia de la care s-a pensionat, respectiv T r i b u n a l u l B o t o ş a n i, i-a eliberat adeverinţe, în care a evidenţiat veniturile brute ce au constituit baza de calcul a pensiei de serviciu, în care au fost incluse şi drepturi salariale câştigate ulterior pensionării, însă pârâta a emis doar trei decizii, toate sub nr. (...)/05.05.2009, prin care i-a recalculat pensia de serviciu de la 24.03.2006 până la 31.12.2006, de la 01.04.2008 până la 01.10.2008 şi începând cu 01.10.2008 şi în continuare, excluzând în mod greşit de la recalculare intervalul 01.01.2007 – 31.03.2008 şi nevalorificând adeverinţa nr. 138/18.03.2008.

De asemenea, reclamantul a mai susţinut că motivul invocat de pârâtă în cuprinsul deciziei denotă că aceasta confundă noţiunea de actualizare cu cea de recalculare, neobservând că recalcularea presupune schimbarea bazei de calcul a pensiei în raport cu veniturile legal cuvenite la momentul pensionării, în timp ce actualizarea presupune modificarea pensiei de serviciu în raport cu evoluţia viitoare a salariului magistraţilor în activitate.

În dovedirea susţinerilor sale, reclamantul a depus în copie la dosar: adeverinţa nr. 138/18.03.2008, decizia nr. (...)/05.05.2009, decizia nr. (...)/05.05.2009, decizia nr. (...)/05.05.2009, sentinţa nr. 1423/21.11.2007, decizia nr. 301/18.03.2009, adeverinţa nr. 292/17.06.2009 a T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i.

Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensie B a solicitat respingerea acţiunii, motivat de faptul că, potrivit art. 85 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 303/2004, republicată, pentru anul 2007 pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizau în funcţie de veniturile judecătorilor şi procurorilor aflaţi în activitate şi nu în raport cu veniturile proprii avute la data pensionării de către persoana a cărei pensie de reactualizează.

A mai susţinut pârâta că, în ceea ce priveşte actualizarea pensiei de serviciu efectuată la 01.04.2008 şi respectiv la 01.10.2008, au fost avute în vedere şi sporurile câştigate prin hotărâre judecătorească, deoarece art. 85 din Legea nr. 303/2004 a fost modificat prin O.U.G. nr. 100/2007, în sensul că, începând cu 08.10.2007, pensiile de serviciu se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută a unui judecător sau procuror aflat în activitate.

Pârâta a depus în copie la dosar adresele CNPAS B nr. 363/13.02.2009, 219/11.05.2009, 1912/10.03.2009.

Prin sentinţa civilă nr. 833 din 17.06.2009, T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă a admis acţiunea reclamantului H. G şi a obligat pârâta să emită decizia de recalculare a pensiei de serviciu pentru perioada 1.01.2007 – 31.03.2008 şi să-i plătească acestuia suma de 32.385 lei reprezentând diferenţă pensie pentru perioada 1.01.2007 – 31.03.2008, suma urmând a fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie, de la data scadenţei până la data plăţii efective.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamantul H. G are calitatea de magistrat pensionar şi beneficiază de pensie de serviciu începând cu data de 01.01.2006.

La data pensionării, pensia de serviciu a fost stabilită în baza art. 82 (1) din Legea nr. 303/2004 republicată, respectiv „din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”.

Ulterior, reclamantul a prezentat Casei Judeţene de Pensii B adeverinţe noi eliberate de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i, în care au fost înscrise venituri brute ce includeau sporurile stabilite prin hotărâri judecătoreşti, adeverinţe în baza cărora pârâta a emis deciziile nr. (...)/05.05.2009 de recalculare a pensiei de serviciu începând cu 24.03.2006 (f. 6 dosar fond), nr. (...)/05.05.2009 de recalculare a pensiei de serviciu începând cu 01.04.2008 (f. 7 dosar fond), nr. (...)/05.05.2009 de recalculare a pensiei de serviciu începând cu 01.10.2008 (f. 8 dosar fond).

În cuprinsul deciziei nr. (...)/05.05.2009 (f. 6 dosar fond) pârâta a motivat că aceasta reprezintă „ Recalcularea pensiei de serviciu prin includerea în baza de calcul a unor drepturi salariale pentru perioada 24.03.2006 – 31.12.2006, cu respectarea termenului general de prescripţie. Actualizarea pensiei de serviciu pe anul 2007 nu se poate acorda, deoarece, potrivit art. 85 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 303/2004 republicată, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizează în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii aflaţi în activitate şi nu în raport de veniturile proprii avute la data pensionării de către persoana a cărei pensie se actualizează”.

Instanţa a reţinut că, potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicată, (text în vigoare la data pensionării reclamantului 01.01.2006): „judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzută de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”.

Pârâta a recalculat corect, prin decizia nr. (...)/05.05.2009 (f. 6 dosar fond), pensia reclamantului, în baza adeverinţei nr. 122/13.03.2009 (f. 10 dosar fond), luând în considerare includerea în media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate, pe baza căreia s-a stabilit pensia de serviciu şi sporurile câştigate, astfel încât, prin aplicarea procentului de 83% stabilit în funcţie de vechimea în magistratură a reclamantului, a rezultat, începând cu 24.03.2006, o pensie de 7138 lei (8.600 X 83% = 7138 lei).

În acelaşi mod pârâta a recalculat pensia reclamantului în baza noilor adeverinţe şi prin deciziile nr. (...)/05.05.2009 (f. 7 dosar fond) şi nr. (...)/05.05.2009 (f. 8 dosar fond), stabilindu-i pensia de serviciu de 8803 lei începând cu 01.04.2008 şi de 8980 lei începând cu 01.10.2008.

Faţă de această situaţie, apare nejustificată motivarea pârâtei, potrivit căreia „actualizarea pensiei de serviciu nu se acordă pentru anul 2007”, întrucât:

a) pe de o parte, reclamantul nu a solicitat actualizarea pensiei, ci recalcularea ei, întrucât s-a schimbat baza de calcul a pensiei în raport de veniturile legal cuvenite la momentul pensionării, întemeindu-şi pretenţia pe dispoziţiile art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303/2004;

b) pe de altă parte, instituţia actualizării este expres reglementată de art. 85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 republicată, şi nu este incidentă în cauză, actualizarea presupunând modificarea pensiei de serviciu în raport de evoluţia viitoare a indemnizaţiei brute lunare a unui magistrat în activitate, ea operând de la lege.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, Casa Judeţeană de Pensii B, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Dezvoltând motivele de recurs, a arătat că, în mod eronat instanţa de fond a admis cererea reclamantului, întrucât, potrivit art. 85 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 303/2004, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizau în funcţie de veniturile judecătorilor şi procurorilor aflaţi în activitate, reglementată de lege şi nu în raport de veniturile proprii avute la data pensionării de către persoana a cărei pensie se reactualizează.

Analizând hotărârea recurată, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a motivelor invocate în recurs, ce vizează dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., Curtea constată neîntemeiat recursul.

Reclamantul a investit instanţa de fond cu o cerere de recalculare a pensiei de serviciu pentru perioada 1.01.2007 – 31.03.2008, avându-se în vedere unele adeverinţe ce evidenţiază veniturile brute ce au constituit baza de calcul a pensiei de serviciu, în care au fost incluse şi drepturi salariale câştigate ulterior pensionării.

Actualizarea în conformitate cu art. 85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 este o operaţiune ce presupune modificarea pensiei de serviciu în raport de evoluţia indemnizaţiei brute lunare a unui magistrat în activitate, ea operând de la lege, aşa cum de altfel implicit arată şi pârâta în recurs.

Însă, cum am precizat anterior, reclamantul vizează o recalculare a pensiei, urmare a modificării veniturilor brute la momentul pensionării, a bazei de calcul, ori această cerere nu este nicidecum una de actualizare, conform art. 85 al. 2 din Legea nr. 303/2004.

În aceste condiţii, apare nejustificată motivarea pârâtei, de la fond şi din recurs, în sensul că „actualizarea pensiei pentru anul 2007 nu se acordă”.

De urmare, criticile formulate în recurs sunt neîntemeiate şi nu vor fi primite de către instanţă, recursul urmând a fi respins, ca nefondat, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă.

 

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

D E C I D E :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, împotriva sentinţei nr. 833 din 17 iunie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă (dosar nr(...)).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 20 octombrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

Red.M.M.D.

Tehnored.B.D.

Ex.2

Jud.fond:M. L.;U. N.

28.10.2009

 

 

Toate spetele


Sus ↑