• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1972/R/2008 din data 2008-10-15
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURARI SOCIALE,

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

DOSAR NR. 352+/112/2008

 

DECIZIA CIVILA NR. 1972/R/2008

Şedinţa publică din 15 octombrie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

(...) (...)

JUDECĂTORI:

(...) (...) (...)

(...) E.

GREFIER:

S. N.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul T. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 366/F din 16 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a N în dosarul cu nr.352+/112/2008 privind şi pe pârâtul CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B-N având ca obiect recalculare pensie – refuz acordare drepturi.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este îndeplinită.

Recursul a fost declarat în termenul legal, motivat şi comunicat şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că reclamantul recurent prin memoriul de recurs a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Curtea constată prezentul recurs în stare de judecată şi reţine cauza în pronunţare în baza actelor de la dosar.

 

C U R T E A :

 

 

Prin sentinţa civilă nr. 366/F/2008 din data de 16 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a N în dosarul 352+/112/2008, s-a respins contestaţia formulată de reclamantul T. Ş. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că, pensia contestatorului a fost iniţial recalculată şi s-a emis Decizia nr. 13.586/22.08.2005 care a fost anulată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a-N prin sentinţa civilă nr. 042/F/23.11.2006, rămasă irevocabilă la 23.03.2007 ca urmare a respingerii recursului declarat de C.J.P., prin Decizia nr. 610/R/2007 pronunţată de Curtea de A P E L C L U J în dosarul nr(...) ( f. 92 ) şi s-a dispus ca la recalcularea pensiei să se ia în calcul şi veniturile menţionate în adeverinţa nr. 20810/18.07.2005.

La data emiterii deciziei de recalculare anterior arătate contestatorul avea în plată o pensie de 337 lei corespunzătoare unui punctaj de 1,13785 lei.

Între data de 22.08.2005 şi data rămânerii irevocabile a sentinţei, C.J.P. B-N a procedat la o altă recalculare a pensiei contestatorului, având în vedere alte acte şi adeverinţe decât cea din 18.07.2005, ( asimilare stagii etc. ) şi, în urma acelei recalculări a rezultat un punctaj efectiv realizat de 1,(...) puncte, conform Deciziei nr. 13.586 fără dată ( f. 112 ) şi cum pensia aflată în plată, de 336 lei, era mai mare decât cea corespunzătoare punctajului efectiv realizat de 312,5 lei ( valoare pct. pensie 295,5 – O.U.G. nr. 64/2004 ) s-a menţinut cuantumul pensiei aflată în plată, potrivit art. 6 din O.U.G. nr. 4/2005, până la 01.01.2006, când pensia corespunzătoare punctajului efectiv realizat, de 1,(...) pct., de 442 lei ( valoare pct. pensie 323,1 lei ) a depăşit cuantumul pensiei aflată în plată.

Recalcularea pensiei, potrivit dispoziţiilor instanţei, din sentinţa civilă nr. 942/F/2006 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N ( f. 89 ) a fost efectuată de intimată la data de 11.07.2007 ( f. 61- 69 )şi, în urma recalculării, a rezultat un punctaj de 1,10417 puncte, pensia corespunzătoare acestui punctaj urmând să aibă aplicabilitate începând cu 22.08.2005, dată la care s-a efectuat recalcularea anulată de instanţă.

Contestatorului i-a fost comunicată decizia de recalculare, anterior pronunţării sentinţei civile nr. 318/CA/20.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a N în dosarul nr(...) , dosar în care contestatorul a reclamat faptul că intimata Casa Judeţeană de pensii refuză să pună în aplicare dispoziţiile sentinţei civile nr. 942/F/2006, cererea lui fiind respinsă, cu motivarea că intimata a pus în executare dispoziţiile hotărârii judecătoreşti irevocabile ( f. 24-26 ).

În prezentul cadru procesual contestatorul nu a solicitat anularea Deciziei de recalculare din 11.07.2007 prin care s-au luat în calcul veniturile din adeverinţa nr. 20810 eliberată la 18.07.2005, el solicitând doar obligarea intimatei la recalcularea pensiei, probabil conştient de faptul că, la data promovării prezentei acţiuni, termenul de atacare a deciziei era cu mult depăşit, reiterând aceleaşi motive pe care le-a indicat şi în dosarul nr(...), respectiv incorecta aplicare a denominării monedei naţionale, pentru veniturile anterioare datei de 31.08.1947.

Or, obligarea intimatei la recalcularea pensiei se poate face doar în cadrul contestaţiei împotriva deciziei şi cum examinarea deciziei nu mai poate fi făcută, instanţa nu poate dispune, pe cale ocolită, recalcularea pensiei chiar dacă aceasta ar fi fost greşit calculată.

Pe de altă parte susţinerile contestatorului privind greşita denominare a monedei naţionale nu au fost întemeiate deoarece, prin sentinţa civilă nr. 318/CA/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a-N la 20.11.2007 (f.24) s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că denominarea aplicată de Casa Judeţeană de pensii de 1/20, pentru veniturile anterioare datei de 31.08.1947, este conformă cu dispoziţiile legale şi că punctajul de 1,10417 rezultat în urma recalculării pensiei, având în vedere şi adeverinţa nr. 20810/18.07.2005 a fost corect calculat, Casa Judeţeană de pensii conformându-se dispoziţiilor instanţei ( f. 27-28 ).

Referitor la cererea contestatorului prin care acesta solicită obligarea Casei Judeţene de pensii să procedeze la recalcularea pensiei, potrivit O.U.G. nr. 19/2007, cerere precizată ulterior, după primirea deciziei de recalculare, în sensul anulării deciziei emisă în baza O.U.G. nr. 19/1007 şi recalcularea corectă a pensiei, tribunalul a reţinut că nu este întemeiată pentru următoarele considerente.

Susţinerile în sensul că intimata refuză să-i recalculeze pensia, conform O.U.G. nr. 19/2007, deoarece intimata a recalculat punctajul contestatorului potrivit dispoziţiilor acestei ordonanţe, sens în care a emis Decizia nr. 13.586 ( fără dată ), aflată în copie la fila 13 dosar fond, decizie care datorită faptului că contestatorul a fost plecat din localitate nu a putut fi comunicată anterior promovării contestaţiei, plicul fiind returnat (f. 49-50), dar i-a fost comunicată efectiv contestatorului în timpul procesului, la 11.03.2008 ( f. 51 ).

Potrivit acestei decizii punctajul contestatorului rezultat în urma aplicării dispoziţiilor art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 19/2007 este de 1,14611 puncte mai mare decât cel stabilit anterior de 1,10417 pct.

În concret cota parte din punctaj aferentă perioadei anterioară datei de 01.01.1063, calculată potrivit veniturilor realizate efectiv, inclusiv cele din adeverinţa din 18.07.2005 este de 0,72473 pct. în timp ce cea determinată potrivit O.U.G. nr. 19/2007 este de 0,7667 pct. şi, fiind mai mare, cea dintâi s-a înlocuit cu ultima conform art. 2 alin. 2 din O.U.G. nr. 19/2007 ( f. 13 ), astfel că începând cu data de 01.07.2007 contestatorul este îndreptăţit să primească o pensie corespunzătoare unui punctaj de 1,14611 pct.

Tribunalul examinând decizia de recalculare a constatat că aceasta este legală şi temeinică şi punctajul acordat de legiuitor fiind mai mare decât cel efectiv realizat de contestator, anterior datei de 01.11.1963, în mod legal şi temeinic a stabilit un punctaj de 1,14611 pct., care este mai favorabil contestatorului decât cel de 1,10417 pct., astfel că a respins cererea de anulare a acestei decizii.

Pensia aferentă punctajului de 1,14611 pct. este de 454 lei/lună pentru perioada iulie – august 2007 ( valoarea pct. 396,2 lei ) şi de 477 lei/lună pentru lunile septembrie şi octombrie 2007 de 621 lei/lună pentru lunile noiembrie şi decembrie 2007 şi de 667 lei începând cu 01.01.2008 (valoarea pct. 581,3 conform Legii nr. 387/2007).

În consecinţă, tribunalul a analizat în continuare dacă diferenţa de pensie dintre cea cuvenită în urma recalculării din 11.07.2007, în urma căreia a rezultat punctajul de 1,10417 pct. şi cea efectiv încasată până la data de 01.07.2008 a fost încasată efectiv şi apoi dacă diferenţa de pensie dintre cea cuvenită începând cu 01.07.2007 şi cea efectiv încasată i-a fost achitată.

La 01.07.2007 contestatorul avea în plată o pensie de 417 lei, această pensie fiind achitată şi în luna august 2007 iar, în lunile septembrie şi octombrie 2007 contestatorul a încasat o pensie lunară de 437 lei, aşa cum rezultă din copia cupoanelor de pensie ( f. 47 ).

Deşi, la data promovării contestaţiei, contestatorul a susţinut că nu a primit pensia recalculată, susţinerile sale au fost neîntemeiate, chiar el recunoscând că în luna ianuarie 2008 a încasat o pensie de 667 lei ( f. 7 ). Acest cuantum de pensie fiind conform cu decizia de recalculare, este neîntemeiată cererea contestatorului prin care acesta a solicitat plata diferenţei de pensie pentru anul 2008.

Pentru perioada cuprinsă între 01.07.2007 – 31.12.2007, tribunalul a analizat dacă intimata C.J.P. a achitat contestatorului diferenţa de pensie, dintre cea efectiv încasată şi cea la care este îndreptăţit.

Intimata a susţinut că a achitat contestatorului toate diferenţele în timp ce contestatorul O. acest aspect.

Astfel, diferenţa dintre pensia cuvenită şi cea încasată pentru lunile iulie şi august 2007 este de 37 lei lunar, 454 – 417 ( f. 47 ) adică 2 x 37 = 74 lei, pentru perioada septembrie – octombrie 2007, de 40 lei lunar, 477 – 437 (f. 47) lunar, adică 80 lei, în total 154 lei.

Deşi contestatorul a susţinut că în lunile noiembrie şi decembrie 2007 nu i s-a achitat pensia cuvenită de 621 lei, nu a probat acest aspect, el depunând la dosar doar copia cupoanelor aferente perioadei anterioare (f. 47) când pentru motivele arătate pensia încasată a fost într-adevăr mai mică decât cea cuvenită, diferenţa de pensie fiindu-i achitată în luna octombrie 2007 ( f. 53 ).

În luna octombrie 2007 intimata a achitat, prin poştă, suma de 453 lei( f. 53 ), cu titlu de drepturi de pensie restante, sumă în care este inclusă suma de 154 lei reprezentând diferenţa de pensie pentru perioada 01.07.2007-31.10.2007 iar restul, de 299 lei, reprezintă diferenţa dintre pensia cuvenită potrivit punctajului de 1,10417 şi pensia efectiv încasată în perioada 12.08.2005-01.07.2007, aşa cum reiese din calcul următor.

La data de 12.08.2005 se afla în plată o pensie de 336 lei iar cea corespunzătoare punctajului de 1,10417 este mai mică, de 326 lei , motiv pentru care până la 01.01.2006 nu se datorează diferenţă de pensie, la această dată pensia pentru punctajul de 1,10417, de 357 lei, depăşind pensia aflată în plată.

Pentru perioada 01.01.2006 – 30.06.2007 contestatorul avea dreptul să încaseze diferenţa de pensie dintre cea aferentă punctajului de 1,10417 puncte şi cea plătită, aferentă unui punctaj de 1,(...) puncte, respectiv 15 lei/lună (1,10417 x 323,1 – 1,05717 x 323,1), adică 120 lei; 16 lei/lună pentru perioada septembrie – noiembrie 2006, adică 48 lei şi 18 lei/lună, pentru perioada 01.12.2006 – 30.06.2007, adică 126 lei, în total, până la 30.06.2007, 294 lei.

În consecinţă tribunalul a concluzionat că toate drepturile de pensie restante au fost achitate contestatorului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termenul legal reclamantul T. Ş., solicitând admiterea căii de atac promovate şi modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului s-a arătat că sentinţa primei instanţe este nelegală şi netemeinică, întrucât contrar celor reţinute în considerente nu a chemat în judecată pentru a doua oară Casa Judeţeană de Pensii B-N pentru a se dispune recalcularea pensiei sale, Sentinţa civilă nr. 942/23.11.2006 pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a N prin care s-a dispus recalcularea pensiei sale pe baza Adeverinţei nr. 20810/18.07.2005, fiind definitivă şi irevocabilă.

S-a mai învederat că întrucât se bazează pe falsurile angajaţilor Casei Judeţene de Pensii B N menţionate în buletinele de calcul anexate deciziilor, hotărârea primei instanţe este nulă de drept.

Recurentul a mai arătat faptul că prin prezenta acţiune nu s-a contestat nicio decizie de pensionare, cererea de chemare în judecată având ca obiect refuzul pârâtei de a-i calcula corect pensia.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate Curtea reţine următoarele :

Conform art. 7 alin. (7) din OUG 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, contestarea deciziilor de recalculare a pensiei se face în conformitate cu prevederile Legii 19/2000.

Drept urmare, în mod corect prima instanţă a reţinut că recalcularea pensiei reclamantului nu se putea dispune decât în cadrul unei contestaţii împotriva deciziei de recalculare a pensiei (şi nu în cadrul unei acţiuni împotriva refuzului pârâtei de a-i calcula pensia conform solicitărilor reclamantului), aşa cum prevede art. 87 din Legea 19/2000, aplicabil în cauză conform dispoziţiei legale menţionate anterior.

De asemenea, în mod judicios prima instanţă a reţinut că recurentul a solicitat obligarea pârâtei să îi recalculeze pensia corect prin luarea în considerare a Adeverinţei nr. 20810/2005 , aspect care a fost soluţionat cu autoritate de lucru judecat prin Sentinţa civilă nr. 318/20.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a N în dosar nr(...).

Recurentul nu a indicat care sunt greşelile din buletinele de calcul anexate deciziilor sale şi, de altfel, în condiţiile în care nu a contestat nicio decizie de recalculare a pensiei, aceste pretinse erori nu puteau fi remediate în acest cadru procesual.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 3041 şi 312 alin. (1) Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul T. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 366 din 16.06.2008 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a N pronunţată în dosarul nr. 352+/112/2008.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul T. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 366 din 16.06.2008 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a N pronunţată în dosarul nr. 352+/112/2008, pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 15.10.2008.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E. S. N.

 

 

 

 

RED. L.D./DACT. D.M.

2 EX./14.11.2008.

JUD. FOND. R.E., C.O..

Toate spetele


Sus ↑