• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 247 din data 2009-03-20
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 247

Şedinţa publică de la 20 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea recursului declarat de recurentul E. D. împotriva sentinţei civile nr. 1985 din 03 XII 2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i, intimată fiind CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I, având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurentul şi consilier juridic H. (...) pentru intimată.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la al doilea termen de judecată, recurentul a depus la dosar, prin registratura instanţei, precizări.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor în recurs.

Recurentul solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi să se ia act de precizările scrise pe care le-a depus la dosar urmare întâmpinării formulate de Casa de Pensii.

Consilier jr. H. solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei pentru motivele expuse în întâmpinare. În urma recalculării din noiembrie 2005, reclamantul a rămas cu pensia aflata in plata deoarece cuantumul acesteia era mai avantajos.

Instanţa rămâne în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului de asigurări sociale de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 1985/03.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i s-a respins contestaţia formulată de E. D. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii I.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i I a ş i contestatorul E. D. a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii I, solicitând ca prin hotărâre judecătorească, aceasta să fie obligată să-i acorde la pensie indexările după recalcularea acesteia conform Legii nr.19/2000 pentru intervalul noiembrie 2005 -septembrie 2007.

Contestatorul şi-a întemeiat contestaţia pe disp. legii nr. 19/2000 şi ale art. 3 din HG nr. 1550/2004.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că este pensionat din anul 2001 cu o pensie de 343 lei şi ca urmare a indexărilor survenite pe parcursul anilor a ajuns ca în ianuarie 2005 să beneficieze de o pensie de 525 lei.

În urma recalculării pensiei conform Legii nr. 19 s-a emis decizia nr. (...)/2001 în care cuantumul acesteia a fost stabilit la 396 lei.

Contestatorul se consideră nemulţumit de faptul că intimata nu i-a mai acordat alte indexări după noiembrie 2005, întrucât în mod greşit i-a considerat ca pensie iniţială câştigată

cea aflată în plată şi anume pensia în cuantum de 525 lei şi nu cea care a fost stabilită în momentul ieşirii la pensie ( 343 lei).

Pentru termenul din 3.09.2008 contestatorul a depus precizări prin care s-a arătat nemulţumit de felul cum i s-a recalculat pensia conform Legii nr. 19/2000. Astfel acesta s-a arătat nemulţumit de faptul că punctajul a fost calculat prin împărţirea punctajului general la limita de vechime standard cu 30 ani în loc de 28 ani, cât a cotizat la fondul de pensii.

În susţinerea acţiunii a solicitat proba cu acte şi expertiză, ulterior contestatorul renunţând la aceasta din urma.

Legal citată intimata a depus întâmpinare şi documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei nr. (...)/30.11.2005 prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, motivat de neaplicarea acesteia în termen de 45 zile de la comunicare.

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată.

În susţinerea poziţiei sale procesuale intimata a arătat că în mod corect s-a menţinut în plată pensia cea mai avantajoasă, la stabilirea pensiei recalculate utilizându-se valoarea punctului de pensie de la data de 1.12.2005.

Prin încheierea de şedinţă de la 29.10.2006 instanţa de fond a respins excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, motivat de faptul că prin aceasta s-a dorit o recalculare a pensiei prin aplicarea indexărilor, necontestându-se valoarea acesteia.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a constatat că prin decizia nr. (...)/20.02.2001 contestatorul a fost înscris la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă în temeiul Legii nr. 3/1977. Începând cu data de 1.12.2005 pensia contestatorului a fost recalculată în temeiul HG nr. 1550/2004 şi OUG nr. 4/2005, punctajul mediu anual recalculat fiind de 1,25960 puncte iar cuantumul pensiei de 373 lei. Până la această dată pensia contestatorului a mai fost recalculată urmare a majorărilor şi indexărilor survenite de-a lungul anilor.

Potrivit prevederilor art. 6 alin 2 din OUG nr. 4/2005, în situaţia în care cuantumul pensiei din sistemul public aferent punctajului mediu anual rezultat ca urmare a aplicării prevederilor alin 5 este mai mic decât cel cuvenit pentru luna noiembrie 2005, se menţine în plată cuantumul cuvenit pentru luna noiembrie 2005.

Aşadar,a considerat tribunalul ca în mod greşit contestatorul este nemulţumit de faptul că recalcularea s-a făcut la cuantumul pensiei în plată, deoarece pentru pensia din anul 2001 s-a folosit un alt sistem de calcul, iar pentru pensia stabilită prin decizia contestată un alt sistem.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul E. D., considerând-o nelegală şi netemeinică.

A arătat recurentul că prima instanţă a interpretat greşit cererea sa, întrucât nu a contestat nici valoarea punctului de pensie şi nici cuantumul acesteia, ci a solicitat obligarea pârâtei la restituirea contravalorii indexărilor la pensie ce s-au acordat în intervalul noiembrie 2005- septembrie 2007.

A mai arătat recurentul că pârâta - intimată Casa Judeţeană de Pensii, în loc să-i adauge la pensia recalculată indexările ce s-au acordat ulterior şi să i le achite, l-a privat de aceste drepturi.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii I a formulat întâmpinare la recursul contestatorului, solicitând respingerea recursului şi menţinerea sentinţei T r i b u n a l u l u i I a ş i.

În sinteză, intimata a arătat că recurentul, fiind înscris la pensie în temeiul Legii nr. 3/1977, pensia i-a fost recalculată în temeiul H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. 4/2005 şi întrucât a rezultat un cuantum mai mic, s-au menţinut drepturile aflate în plată.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi dispoziţiile legale incidente, Curtea constată că recursul este nefondat .

Contestatorul - recurent E. D. a fost înscris la pensie în baza Legii nr. 3/1977 la data de 20.02.2001 iar conform H.G. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005 s-au recalculat drepturile de pensie prin determinarea punctajului mediu anual, conform art. 77 - 78 din Legea nr. 19/2000.

Urmare a recalculării, punctajul mediu anual recalculat a fost 1,25960 puncte rezultând conform deciziei din 30.11.2005 (fila 5 fond) un cuantum mai mic al pensiei decât cel aflat în plată şi, ca atare, conform art. 6 (2) din O.U.G nr. 4/2005 s-a menţinut pensia aflată în plată de 525 lei.

Este în eroare recurentul când afirmă că a fost considerat de către intimată ca fiind ieşit de două ori la pensie, neavând relevanţă faptul că pe formularele - tip ale deciziilor emise de Casa Judeţeană de Pensii apare formula "se stabilesc următoarele drepturi", întrucât este fără echivoc că unei persoane i se stabileşte pensia o singură dată, prin prima decizie emisă după ieşirea la pensie, deciziile ulterioare fiind doar de recalculare a drepturilor.

Curtea mai constată că decizia de recalculare emisă la data de 30.11.2005, nu a fost contestată de recurent în termenul legal de 45 zile, fiind practic în plată până la data introducerii prezentei acţiuni (29.05.2008).

Mai mult, ulterior acestei prime decizii de recalculare, intimata a emis mai multe decizii de recalculare valorificându-se adeverinţele noi depuse de contestatorul - recurent, la datele de 30.10.2006, 26.02.2007si 27.08.2007. În prezent, aşa cum rezultă din înscrisurile dosarului, pensia acestuia este de 778 lei.

Aşa cum corect a mai reţinut tribunalul şi cum a precizat şi intimata, în cauză nu se poate pune problema unor indexări ale pensiei, aşa cum susţine recurentul, ci a majorării valorii punctului de pensie, iar sumele primite de acesta separat de cuantumul lunar al pensiei reprezintă diferenţele între pensia cuvenită şi cea recalculată pe baza noilor înscrisuri.

Faţă de cele reţinute, si constatând totodata că nu există alte motive de nelegalitate ori netemeinicie ale sentinţei recurate, conform art. 312al.1 Cod procedură civilă se va respinge recursul şi se va menţine hotărârea T r i b u n a l u l u i I a ş i.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de contestatorul E. D. împotriva sentinţei civile nr. 1985 din 03.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.03.2009.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

 

 

 

 

Red. P.S.

Tehnored. M.C.

02 ex.

20.04.2009

T r i b u n a l u l I a ş i

Jud. T. E.

Jud. E. U.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑