• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 97/R/2009 din data 2009-01-21
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

 

DECIZIA CIVILA NR. 97/R/2009

Şedinţa publică din 21 ianuarie 2009

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...) (...)

(...) (...) D.

GREFIER : S. N.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanta T. N. împotriva sentinţei civile nr. 2071 din 06 noiembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANA DE PENSII C, având ca obiect asigurări sociale-recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în cauză, la prima strigare a cauzei, se prezintă reclamanta recurentă, reprezentată de avocat D. J., lipsa fiind reprezentanta pârâtei intimate.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat pârâtei intimate şi este scutit de taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că prin registratura instanţei la data de 20 ianuarie 2009, pârâta intimată a depus la dosar întâmpinare din care un exemplar se comunică cu reprezentantul reclamantei recurente.

Reprezentantul reclamantei recurente solicită efectuarea unei adrese către pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii C, pentru a face dovada comunicării deciziilor din 31.01.2006 şi 11.03.2007 şi să facă dovada comunicării acestor decizii către reclamantă, decizii de care reclamanta nu are cunoştinţă .

Instanţa după deliberare, respinge aceste cereri având în vedere că pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii C avea un timp suficient pentru a depune aceste dovezi.

Întrebat fiind de către instanţă dacă decizia nr.(...) din 31 martie 2005 depusă la fila 6 dosar de fond a fost comunicată reclamantei, reprezentantul reclamantei recurente arată că această decizie a fost comunicată reclamantei.

Nefiind cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reprezentantul reclamantei recurente solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea în totalitate a sentinţei atacate şi obligarea pârâtei să emită o nouă decizie cu un punctaj de 1,24, cu cheltuieli de judecată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr. 2071 din 6.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j s-a respins acţiunea formulată de reclamanta T. N., împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că, reclamanta s-a pensionat la data de 01.10.1999, anterior adoptării Legii 19/2000, iar după intrarea în vigoare a acestei legi i s-a stabilit un punctaj de 1,50750 puncte (f. 69), în conformitate cu art. 180 alin. 2, cu începere din 1 aprilie 2001.

În conformitate cu O.U.G. 4/2005 s-a procedat la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. De această recalculare a beneficiat şi reclamanta.

Astfel a fost emisă decizia nr. (...)/31.01.2006 (f. 55) prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,73704 puncte şi decizia nr. (...)/11.03.2007 (f. 37).

Reclamanta a solicitat recalcularea pensiei prin cererea înregistrată la pârâtă sub nr. (...)/15.01.2008 ca urmare a depunerii unei adeverinţe.

În urma depunerii adeverinţei s-a recalculat pensia şi i s-a emis decizia atacată.

În conformitate cu O.U.G. 4/2005 s-a procedat la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. De această recalculare a beneficiat şi reclamanta.

Recalcularea a avut în vedere punctajul mediu anual şi cuantumul pensiei, ce se determină în conformitate cu Legea 19/2000, în condiţiile speciale prevăzute şi de O.U.G. 4/2005.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din actul normativ de mai sus, în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după recalculare, punctajul nou se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau avut în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata şi în situaţia în care, cuantumul pensiei aferente noului punctaj este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul aflat în plată.

În conformitate cu art. 7 din O.U.G. 4/2005 recalcularea se face prin emiterea unei decizii ce se comunică pensionarului.

Prin decizia de recalculare a pensiei (f. 55) reclamantei i s-a recalculat pensia.

De la comunicarea deciziei curge termenul de 45 de zile prevăzut la art. 87 din Legea nr. 19/2000.

Reclamanta nu a arătat ce anume erori s-au făcut în decizia de recalculare a pensiei, ci solicită doar acordarea punctajului mediu anual stabilit anterior recalculării pe decizia de recalculare.

Împotriva sentinţei a formulat recurs reclamanta Ş. N., prevederilor sentinţei civile nr. 2071/2008 ca nelegală şi netemeinică, în sensul admiterii contestaţiei aşa cum a fost formulată.

În motivarea recursului, reclamanta arată că pârâta a mai depus la dosar încă două decizii de pensie pe numele ei, respectiv (...)/31.01.2006 şi (...)/11.03.2007, care nu i-au fost niciodată comunicate, pârâta nefăcând dovada comunicării legale a deciziilor deşi i s-a solicitat de către instanţa de fond.

S-a mai învederat că T r i b u n a l u l C l u j consideră legală şi comunicată - o imaginara decizie de recalculare a pensiei.

Astfel, un drept pentru care s-a muncit din greu si cinstit o viaţă - dreptul la o pensie legală - este ciuntit., refuzat şi în final neacordat.

Prin întâmpinare, Casa Judeţeană de Pensii solicită respingerea recursului sub rezerva excepţiei de tardivitate.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate (care pot fi încadrate în dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă) Curtea reţine următoarele :

În mod corect prima instanţă a reţinut că reclamanta nu a contestat Decizia de recalculare nr. (...)/31.03.2008 (fila 7 dosar fond) decât sub aspectul diminuării punctajului mediu anual faţă de cel avut anterior datei de 01.12.2005.

Or, conform art. 6 alin. (1) şi (2) din OUG 4/2005 punctajul mediu anual obţinut în urma recalculării pensiei poate să fie diminuat, esenţial fiind ca pensia, respectiv cuantumul acesteia să nu fie diminuat. Însă, aşa cum s-a menţionat anterior, recurenta nu a contestat decât modificarea punctajului mediu anual.

Împrejurarea că în cauză nu s-a dovedit că pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a comunicat recurentei două decizii de recalculare a pensiei sale, respectiv (...)/31.01.2006 şi (...)/11.03.2007, este lipsită de relevanţă pentru prezenta cauză, în condiţiile în care prin acţiune s-a solicitat anularea Deciziei nr. (...)/31.03.2008 şi plata drepturilor de pensiei conform punctajului mediu anual avut anterior recalculării începând cu data înregistrării acţiunii, respectiv 5 mai 2008, cele două decizii fiind anterioare acestei date.

Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază că prima instanţă a aplicat corect dispoziţiile legale incidente în cauză, motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă nefiind întemeiat.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Ş. N. împotriva sentinţei civile 2071 din 06.11.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), care va fi menţinută.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Ş. N. împotriva sentinţei civile 2071 din 06.11.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 21.01.2009.

 

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) D. S. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.L.

Dact. D.M.

2 ex/19.02.2009

JUD.PRIMĂ INSTANŢĂ: E. E., P. V.

Toate spetele


Sus ↑