• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 632/2009-R din data 2009-04-08
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

completul II recurs

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR.632/2009-R

Şedinţa publică din data de 8 aprilie 2009

 

PREŞEDINTE :

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- grefier

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului civil declarat de recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O,(...), judeţul B, în contradictoriu cu intimata contestatoare E. G.,domiciliată în comuna D., sat I., nr. 102, judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 1127/LM din 2 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosar nr(...), având ca obiect: recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi nu se prezintă nimeni, părţile fiind lipsă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei faptul că prezentul recurs este scutit de la plata taxei judiciare de timbru şi al timbrului judiciar, având în vedere natura cauzei dedusă judecăţii, după care:

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, văzând de asemenea şi faptul că recurenta a solicitat soluţionarea prezentului litigiu şi în lipsa părţilor, în conformitate cu prevederile art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă, instanţa constată cauza în stare de judecată şi trece la soluţionarea recursului de faţă.

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra recursului civil de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1127/LM din 2 decembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosar nr(...), s-a admis acţiunea formulată de reclamanta E. G., în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII, şi în consecinţă :

Pârâta a fost obligată în favoarea reclamantei la acordarea diferenţei drepturilor de pensie astfel cum au fost stabilite prin sentinţa civilă nr. 847/LM/2007 a T r i b u n a l u l u i B i h o r menţinută irevocabil prin decizia nr. 545/2008-R a Curţii de A P E L O R A D E A pentru perioada 01.12.2005-01.07.2007.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa în acest mod, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte:

Prin sentinţa civilă nr. 847/LM/2008 pronunţată de către T r i b u n a l u l B i h o r în dosarul civil nr(...), menţinută irevocabil prin decizia nr. 545/2008-R a Curţii de A P E L O R A D E A, s-a dispus recalcularea pensiei reclamantei prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 15 ani şi a fost obligată pârâta la emiterea unei noi decizii de pensie .

Urmare a sentinţei civile susmenţionate pârâta a recalculat drepturile de pensie ale reclamantei acordându-i acesteia diferenţa de pensie începând cu data de 01.07.2007 .

Având în vedere că în cuprinsul deciziei de recalculare a pensiei reclamantei nr. 44573 din 30.11.2005 este inserata menţiunea: ”în situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 01.12.2005 vor fi prezentate acte de natura a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda de la data de 01.12.2005 ”, instanţa a obligat pârâta să acorde aceste drepturi de la data de 01.12.2005, întrucât au fost modificate unele elemente avute în vedere la recalcularea pensiei acesteia, respectiv stagiul de cotizare.

Aceste diferenţe de pensie s-a dispus a fi calculate şi acordate pentru perioada 01.12.2005-01.07.2007, întrucât începând cu 01.07.2007- la zi i-au fost calculate şi acordate de pârâtă în urma sentinţei civile nr. 847/LM/2007 a T r i b u n a l u l u i B i h o r menţinută irevocabil prin decizia nr.545/2008-R a Curţii de A P E L O R A D E A.

Instanţa nu a acordat cheltuielile de judecată solicitate de reclamantă, întrucât acestea nu au fost nici cuantificate şi nici justificate .

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs recurenta Casa Judeţeană de Pensii B, în termenul legal şi scutit de taxă de timbru, solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamant ca netemeinică şi nelegală.

În motivare recurenta a arătat că, urmare a sentinţei civile nr. 847/LM/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r instituţia a procedat la recalculare drepturilor de pensie ale reclamantei făcând întocmai aplicarea dispoziţiilor acestei hotărâri judecătoreşti, în sensul că s-a anulat decizia de pensie nr. 44573/01.07.2007 luându-se în considerare un stagiu complet de cotizare de 15 ani la determinarea punctajului mediu anual.

Menţionează că din dispozitivul sentinţei arătate rezultă că prin măsura impusă de instanţa de judecată nu s-a dispus o plată retroactivă a drepturilor de pensie recalculate pe seama reclamantei.

Subliniază că decizia de pensie nr.44573/01.07.2007 care a fost anulată a fost emisă în temeiul OUG. 19/2007 şi nu în temeiul HG.1550/2004 şi OUG. 4/2005, iar prin cuprinsul acestui act normativ legiuitorul nu stabileşte beneficiul acordării retroactive a drepturilor de pensie recalculate sens în care solicitarea formulată de către petentă nu are fundament legal.

În consecinţă, susţine că instanţa de fond a dispus în mod greşit acordarea drepturilor recalculate şi pentru intervalul 01.12.2005-01.07.2007, în condiţiile în care a fost anulată o decizie de pensie emisă în temeiul OUG.19/2000.

În drept sunt invocate prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod procedură civilă şi Legea nr.19/2000.

Deşi legal citat intimata nu a depus întâmpinare şi nu şi-a precizat poziţia asupra recursului.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, instanţa o apreciază ca legală şi temeinică urmând a respinge recursul ca nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse:

Prin sentinţa civilă nr. 847/LM/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r, irevocabilă, s-a dispus recalcularea pensiei reclamantei prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 15 ani fiind obligată pârâta-recurentă în prezenta cauză la emiterea unei noi decizii de pensie.

Într-adevăr prin sentinţa mai sus menţionată nu se menţionează momentul de la care urmează a fi recalculate drepturile la pensie prin luarea în considerare a stagiului complet de cotizare de 15 ani, tocmai pe acest considerent fiind formulată cererea ce formează obiectul prezentului dosar, contestându-se modalitatea de recalculare a drepturilor de pensie în ce priveşte momentul acordării acestora. În speţă recurenta a recalculat drepturile de pensie ale reclamantei, acordându-i acesteia diferenţa de pensie începând cu data de 01.07.2007, data la care s-a emis decizia anulată prin sentinţa mai sus menţionată, această recalculare nefiind însă corectă în ce priveşte termenul de la care se acordă diferenţele rezultate urmare a recalculării.

În mod temeinic şi legal a reţinut prima instanţă că aceste drepturi urmează a fi recalculate începând cu data de 01.12.2005 data inserată în cuprinsul deciziei de pensie nr. 44573 din 30.11.2005 în conformitate cu care –în situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 01. 12. 2005 vor fi prezentate acte de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anul recalculat noile drepturi se vor acorda de la data de 01.12.2005 .

Ori prin sentinţa civilă nr. 847/LM/2008 prin care s-a dispus recalcularea drepturilor la pensie s-a avut în vedere tocmai existenţa unor acte de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual ceea ce justifică acordarea diferenţelor drepturilor la pensie începând cu data de 01.12.2005 cum, de altfel, în mod corect s-a apreciat de prima instanţă.

Aspectele invocate de recurentă în sensul că decizia de pensionare anulată prin sentinţa civilă nr. 847/LM/2008 a fost emisă în temeiul OUG 19/2007 şi nu în temeiul HG 1550/2004 respectiv OUG 4/2005 act normativ care nu acordă beneficiul acordării retroactive a drepturilor de pensie recalculate nu prezintă relevanţă prin raportare la cuprinsul hotărârii judecătoreşti, care constituie titlul în baza căruia s-au recalculat drepturile la pensie, prin această hotărâre nefiind analizată îndreptăţirea reclamantei la recalcularea pensiei în raport de aplicabilitatea OUG 19/2007 şi mai mult reţinându-se prevederile OUG 4/2005, astfel că susţinerile recurentei sunt nefondate.

Având în vedere considerentele mai sus expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, instanţa va respinge recursul ca nefondat şi va menţine în totalitate sentinţa recurată ca legală şi temeinică.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O,(...), judeţul B, în contradictoriu cu intimata contestatoare E. G., domiciliată în comuna D., sat I., nr. 102, judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 1127/LM din 2 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r, pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 8 aprilie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

  • judecători fond – O. E.

N. T.

  • redactat decizie – judecător G. U. -06.05.2009

  • dactilografiat grefier B. E. -07.05.2009-2 ex.

Toate spetele


Sus ↑