• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 200R din data 2010-01-14
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(6243/2009)

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE

MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Decizia civilă nr. 200/R

Şedinţa publică din data de 14 ianuarie 2010

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE- (...) (...) (...)

JUDECĂTOR- (...) (...)

JUDECĂTOR-(...) M. (...) GREFIER - G. E.

 

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta reclamantă S. (...), împotriva sentinţei civile nr. 6030 din 07 octombrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. 19858/3/ÂS/2009, în contradictoriu cu intimata pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, având ca obiect -recalculare pensie.

Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 07.01.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amânarea pronunţării soluţiei la data de 14.01.2010, când a decis următoarele:

 

CURTEA,

 

Constată că prin sentinţa civilă nr.6030 din 07.01.2009 pronunţată dosarul nr(...) de către T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i, Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale s-a dispus admiterea acţiunii formulată de reclamanta S. (...) împotriva pârâtei CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B; a fost obligată pârâta să emită o decizie prin care să recalculeze pensia pentru limită de vârstă cuvenită reclamantei, retroactiv, începând cu data de 01.06.2009, cu luarea în considerare şi a tuturor veniturilor atestate de adeverinţele nr.428 şi 429 din 27.04.2009 emise de J..

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că din buletinul de calcul şi înscrisurile ataşate se constată că intimata nu a valorificat veniturile atestate de adeverinţa nr.428 şi 429/27.04.2009.

Legea nr.27/1966 prevedea că plata contribuţiei de asigurări sociale era datorată de angajator şi se calcula prin raportare la venitul brut realizat de angajat.

Prin art. 1 din Decretul nr.389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat se dispunea ca angajatorii să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de personalul lor salariat.

Prin urmare a reţinut Tribunalul că pentru toate aceste sume angajatorii calculau şi virau contribuţia de asigurări sociale, aspect confirmat şi de unitatea emitentă a adeverinţelor în cauză.

Iar, potrivit art. 2 lit. e) din Legea nr.19/2000 „sistemul public se organizează şi funcţionează având ca bază principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de personale fizice şi juridice, partiicpante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite”.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta S. (...) prin care a solicitat admiterea recursului în sensul obligării pârâtei-intimate de a recalcula pensia începând cu data de 11.05.2005.

În motivarea recursului se arată că în fapt prin cererea de chemare în judecată a solicitat instanţei să oblige Casa de Pensii a Municipiului B să emită o nouă decizie prin care să valorifice adeverinţele nr.428 şi 429 din 27.04.2009 cu începere de la data emiterii deciziei nr.(...)/11.05.2005.

Recurenta susţine că prin sentinţa recurată s-a admis cererea sa şi a obligat pârâta să emită o nouă decizie prin care să se recalculeze pensia pentru limită de vârstă cuvenită cu luarea în considerare a tuturor veniturilor atestate, însă cu data de 01.06.2009.

În mod corect şi legal instanţa ar fi trebuit să dispună recalcularea cu începere de la data emiterii deciziei (11.05.2005) şi nu de la data de 01.06.2009.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate ce pot fi încadrate în dispoziţiile art. 304/1 C. proc. civ., Curtea pentru motivele ce se vor arăta urmează ca în baza art. 312 C. proc. civ., să dispună respingerea recursului ca nefondat.

Curtea constată că Tribunalul a pronunţat o sentinţă temeinică şi legală în raport de probatoriul administrat în cauză, precum şi de dispoziţiile legale aplicabile.

Astfel, prin cererea de chemare în judecată adresată T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i la data de 12.05.2009, recurenta-contestatoare a solicitat recalcularea pensiei cu luarea în considerare a două adeverinţe eliberate de către Institutul de Studii şi E. Energetice, respectiv numerele 428 şi 429 din data de 27.04.2009.

Anterior formulării cererii în justiţie, recurenta-reclamantă s-a adresat Casei de Pensii a Sectorului 2 la data de 06.05.2009, care i-a răspuns prin adresa comunicată la data de 03.09.2009 că adeverinţele invocate în cererea pentru recalcularea pensiei nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a fi luate în considerare la recalcularea pensiei.

Curtea reţine că prin cererea de recalculare, recurenta-contestatoare nu a solicitat recalcularea pensiei şi pentru o anumită perioadă anterioară introducerii cererii.

Tribunalul a admis cererea şi a dispus recalcularea pensiei în temeiul principiului contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. e) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a dispus acordarea acesteia recalculată începând cu luna următoare celei în care cererea a fost depusă, respectiv începând cu data de 01.06.2009, în conformitate cu art. 169 alin. (3) din Legea nr.19/2000.

Prin cererea de recurs, recurenta-reclamantă a criticat hotărârea atacată pentru motivul de fapt că pensia recalculată trebuia acordată începând cu data de 11.05.2005 şi nu cu data de 01.06.2009 aşa cum Tribunalul a hotărât.

Or, Curtea reţine că în primul rând motivul de recurs invocat este o cerere nouă formulată în recurs, deoarece aşa cum am menţionat mai sus şi cum este redactată cererea de chemare în judecată aflată la fila 1 din dosarul de fond, prin cererea de recalculare nu se solicită acordarea pensiei recalculată începând cu data de 11.05.2005, ceea ce echivalează cu o cerere nouă formulată direct în recurs care nu mai poate fi analizată.

În al doilea rând dispoziţiile C o d u l u i d e procedură civilă menţionează prin art. 316 că „dispoziţiile de procedură privind judecata în apel se aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest capitol”, iar potrivit art. 294 C. proc. civ., „În apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi. Excepţiile de procedură şi alte asemenea mijloace de apărare nu sunt considerate cereri noi”.

Solicitarea de acordare retroactivă a pensiei începând cu data de 11.05.2005 nu îndeplineşte nici condiţiile legale ce au stat la baza luării în considerare a celor două adeverinţe pentru următoarele motive:

Tribunalul soluţionând cererea de chemare în judecată a reclamantei a făcut-o în temeiul art. 2 lit. e) din Legea nr.19/2000 care consfinţeşte principiul contributivităţii, adică stabilirea pensiei în raport de toate tipurile de contribuţie reţinute pe perioada desfăşurării raporturilor de muncă.

Or, recurenta-reclamanta invocând acordarea pensiei recalculată începând cu data de 11.05.2005 consideră în mod greşit că este vorba despre aplicare OUG nr.4/2005.

Însă, acest act normativ nu i s-a aplicat în raport de adeverinţele invocate, deoarece OUG nr.4/2005 nu i-a în considerare la recalcularea pensiei contribuţiile în acord global aşa cum sunt cele menţionate în adeverinţele depuse la Casa Locală de Pensii Sector 2, B, care de altfel a menţionat acest aspect în răspunsul dat recurentei.

Prin urmare, făcând aplicarea principiului contributivităţii reglementat de art. 2 lit. e) din Legea nr.19/2000 a stabilit în acord cu art. 169 alin. (3) din Legea nr.19/2000 că acordarea pensiei recalculate se va face începând cu luna următoare celei în care cererea a fost depusă, în acest sens dispoziţiile art. 169 alin. (1) – (3) menţionează următoarele: “(1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

(1^1) Recalcularea, la cerere, prin adăugarea stagiului de cotizare asimilat prevăzut la art. 38 alin. (1) lit. b) se face şi în cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001.

(2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.”

Prin urmare, având în vedere aceste dispoziţii legale, Curtea în temeiul art. 312 C. proc. civ., urmează să respingă recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă S. (...) împotriva sentinţei civile nr.6030/7.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 14 ianuarie 2010.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

M. D. E. E. B. F. M. V.

 

GREFIER

G. E.

Red.: P.A.

Dact.: Z.G.

2 ex.

10.02.2010

Jud.fond: M.A.D.

C.U.

 

Toate spetele


Sus ↑