• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1026/R/2009 din data 2009-04-21
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1026/R/2009

Şedinţa publică din 21 aprilie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTORI: (...) (...) – preşedintele secţiei

(...) (...) – vicepreşedinte al instanţei

GREFIER: H. D.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanta T. B. N. împotriva sentinţei civile nr. 2352 din 08.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), privind şi pe pârâta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta recurentă personal, lipsă fiind reprezentantul pârâtei intimate.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat pârâtei şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că la data de 17 aprilie 2009, prin serviciul de registratură al instanţei pârâta intimată a depus întâmpinare.

La solicitarea instanţei reclamanta recurentă face următoarele precizări: decizia de pensionare i-a fost comunicată aproximativ la data de 1 sept 2007; contestaţia formulată a fost depusă la data de 15 iulie 2007; decizia nr. (...)/16.07.2007 de recalculare a pensiei i-a fost comunicată în jurul datei de 1 septembrie 2007, însă nu a contestat-o; i-a mai fost comunicată o altă decizie la 02.11.2007 însă nu a contestat-o nici pe aceasta ţinând cont de faptul că avea deja o decizie definitivă care reglementa situaţia punctajului.

Reclamanta recurentă prezintă spre vedere un cupon de pensie din luna martie 2009 din care rezultă că punctajul actual al pensiei sale este de 1,02244. Mai arată că pensia i-a fost menţinută la aceeaşi valoare, doar punctajul i-a fost diminuat.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamanta recurentă solicită admiterea recursului, modificarea în totalitate a hotărârii atacate, în sensul admiterii acţiunii, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Instanţa constatând cauza în stare de judecată o reţine în vederea pronunţării.

 

C U R T E A :

 

Prin sentinţa civilă nr.2352 din 8 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j, s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta T. B. N., împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, având ca obiect asigurări sociale.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamanta a fot pensionată pentru limită de vârstă începând cu data de 01.02.2000.

Prin Decizia (...)/02.11.2007, a buletinului de calcul ce face parte din decizie, reclamantei i s-a recalculat pensia. Legea nr. 19/2000 a permis prin art. 180 determinarea punctajului mediu anual, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislaţiei anterioare pe categorii de pensii conform art. 40 din Legea 19/2000, la valoarea unui punct de pensie.

Prin HG 1550/2003 si OUG 4/2005 s-a procedat la recalcularea pensiilor prin procedeul punctajului.

Conform art. 4 din Ordonanţă determinarea punctajului mediu anual şi cuantumul fiecărei pensii s-a făcut pe baza datelor existente la dosarul de pensie al fiecărui pensionar cu respectarea prevederilor HG 1550/2004.

Conform art. 6 din OUG 4/2005 punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 s-a comparat cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata. In situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat a fost mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, s-a menţinut cuantumul cuvenit până la data la care prin aplicarea formulei de clacul prevăzute de Legea 19/2000 modificată şi completată se obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta. Cuantumul pensiei aflat în plată nu a scăzut, rămânând constant până la data la care noul punctaj înmulţit cu valoarea punctului va determina o pensie mai mare decât cea aflată în plată.

S-a reţinut că reclamantei i s-a calculat corect punctajul cuvenit, rezultând un punctaj mediu anual de 1,02244 puncte.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea recursului, modificarea hotărârii în sensul admiterii acţiunii.

În motivarea recursului a arătat că s-a pensionat în anul 2000 dată la care i s-a stabilit un punctaj de 1,44448 puncte care a fost diminuat la 1,15074 puncte.

În urma admiterii contestaţiei de către T r i b u n a l u l C l u j i s-a emis Decizia nr.(...)/24.05.2007, cu punctajul de 1,44448 puncte dar pârâta la plata efectivă a pensiei nu respectă nici decizia şi nici punctajul, mai mult i-a micşorat punctajul la 1,02244 puncte fără a emite decizie şi fără a justifica de unde rezultă acest punctaj.

Consideră că prima instanţă incorect a concluzionat că pârâta i-a calculat corect punctajul, deşi acesta nu a fost cuprins în nici o decizie şi nu i-a fost comunicat reclamantei.

Prin înscrisul de la fila 10, pârâta Casa Judeţeană de Pensii C solicită respingerea recursului ca nefondat.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamant, Curtea reţine următoarele.

Este de necontestat faptul că prin sentinţa civilă nr.1976/2006 a T r i b u n a l u l u i C l u j, în dosar nr(...), a fost admisă acţiunea promovată de reclamanta T. B., iar pârâta Casa Judeţeană de Pensii C constatând că a procedat în mod nelegal la modificarea punctajului pensiei reclamantei, începând cu data de 01.01.2002, a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare cu menţinerea punctajului avut anterior datei de mai sus, respectiv de 1,44448 puncte şi să-i restituie diferenţa de pensie neachitată începând cu data de 24.10.2003.

Dar după cum este de ştiut procesul de reglementare a sistemului de pensii a cunoscut o permanentă adaptare la realităţile sociale printr-o serie de acte normative.

Semnificativ în acest sens sunt reglementările O.U.G. 4/2005, prin care s-a procedat la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, recalculare de care a beneficiat şi reclamanta.

De fapt, recalcularea a avut în vedere punctajul mediu anual şi cuantumul pensiei, ce se determină în conformitate cu Legea 19/2000, în condiţiile speciale prevăzute şi de O.U.G. nr.4/2005.

Potrivit dispoziţiilor art.6 din actul normativ de mai sus, în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după recalculare, punctajul nou se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau avut în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata şi în situaţia în care cuantumul pensiei aferente noului punctaj este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul aflat în plată.

Aşadar faptul că anterior reclamanta a beneficiat de un anumit punctaj mediu al pensiei sale, chiar stabilit prin hotărâre judecătorească, nu înseamnă că în situaţia ei nu se vor aplica regulile generale de recalculare a pensiei stabilite prin O.U.G. nr.4/2005 şi H.G. 1550/2004.

Din probele administrate în cauză, rezultă că pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, în procesul de recalculare al pensiei reclamantei s-a conformat atât dispoziţiilor hotărârii judecătoreşti cât şi reglementărilor legale de recalculare a pensiilor.

Aşadar, date fiind şi considerentele instanţei de fond din sentinţa atacată, văzând şi dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ. Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta T. B. N. împotriva sentinţei civile nr. 2352 din 8 decembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş, pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 21 aprilie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H. D.

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./2ex.

26.05.2009

 

Toate spetele


Sus ↑