• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 439 din data 2009-04-16
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

recalculare pensie

 

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 439

Şedinţa publică din 16 aprilie 2009

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursurilor declarate de reclamantul D. B. D., cu domiciliul în municipiul S,(...), . 51, . B, . 8, judeţul S şi pârâţii CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S, cu sediul în municipiul S, str. (...) (...), f.n., judeţul S, prin reprezentanţii săi legali, CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE, cu sediul în B, sector 2,(...), prin reprezentanţii săi legali şi MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR D., cu sediul în municipiul B, sector 5,(...), împotriva sentinţei nr. 214 din 5 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, au lipsit reclamantul recurent, reprezentanţii pârâţilor recurenţi şi ai pârâtei intimate, Curtea de A P E L S U C E A V A.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constatând că recursurile se află în cauză, a rămas în pronunţare.

După deliberare,

 

C U R T E A

Asupra recursurilor de faţă, constată:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l S u c e a v a sub nr(...) din 06.11.2008 reclamantul D. B. D. a chemat în judecată pe pârâţii Curtea de A P E L S U C E A V A, Ministerul Justiţiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Casa Judeţeană de Pensii S solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să oblige pârâţii la recalcularea pensiei de serviciu stabilită prin decizia (...)/19.08.2008 în raport de sentinţa nr.129/17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a – secţia civilă. Astfel, a solicitat reclamantul ca primii doi pârâţi să fie obligaţi să întocmească şi să înainteze adeverinţa nominală tip la Casa Naţională de Pensii, în vederea recalculării pensiei de serviciu, conform sentinţei nr. 129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a - Secţia Civilă, obligarea Casei Naţională de Pensii să transmită Casei Teritoriale de Pensii – S adeverinţa nominală sus – menţionată şi obligarea casei Judeţene de Pensii să emită o nouă decizie privind recalcularea pensiei de serviciu.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că, în fapt, a fost judecător la Curtea de A P E L S U C E A V A până la 15.11.2005, când s-a pensionat, cu pensie de serviciu, conform art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Prin sentinţa nr. 129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a - Secţia Civilă, definitivă şi irevocabilă, prin decizia nr. 423 din 15.04.2008 a Curţii de A P E L S U C E A V A - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale s-a admis acţiunea sa contra primilor doi pârâţi, aceştia fiind obligaţi să-i plătească sumele reprezentând drepturi salariale, cu titlu de spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică, în procent de 50% din indemnizaţia de bază brută lunară, în cuantum actualizat cu indicele de inflaţie, până ia data plăţii efective, pentru perioada 1.10.2004 - 15.11.2005. Plata drepturilor a început în octombrie 2008.

A mai arătat reclamantul că potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, aşa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 100 din 2007, cuantumul pensiei de serviciu se stabileşte în raport de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate, înainte de data pensionării.

Or, la stabilirea cuantumului pensiei sale de serviciu nu s-a avut în vedere sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică acordat prin sentinţa nr.129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a - Secţia Civilă.

De asemenea, a arătat reclamantul că acest spor n-a fost avut în vedere nici la ultima actualizare a pensiei sale de serviciu, efectuată, începând cu data de 1.04.2008, deoarece sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică, în mod nelegal, n-a intrat în baza de calcul a pensiei fiind acordat numai prin hotărâre judecătorească.

Cum acest spor nu se regăseşte în baza de calcul pentru ultima actualizare a pensiei de serviciu şi a fost acordat ca drept salarial printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, tot prin hotărâre judecătorească se impune şi recalcularea pensiei, încât, în baza art. 23 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 303 din 2004 privind statutul magistraţilor şi a art. 155 lit. e şi f din Legea nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Acţiunea nu a fost întemeiată în drept pe dispoziţii legale.

Legal citată, pârâta Casa Judeţeană de Pensii S a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată întrucât atât timp cât la dosarul reclamantului nu s-a depus o altă adeverinţă cu alte date nu poate fi reţinută culpa instituţiei pentru acte care urmează a fi depuse sau eliberate, deoarece Casa Judeţeană de Pensii S poate valorifica doar documentaţia depusă.

A mai arătat intimata că urmare a cererii înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii S cu numărul 60.480/28.09.2005 şi în conformitate cu documentaţia depusă s-a emis la data de 30.11.2005 Decizia nr. 256.062 reclamantului prin care s-a acordat pensia de serviciu în baza art.82 alin.2 din Legea nr. 303/2005.

Conform documentaţiei depuse s-a stabilit reclamantului o vechime în magistratura de 28 de ani.

Ulterior, ca urmare a depunerii cererii reclamantului nr. 69748/28.12.2006 însoţită de Adeverinţa eliberată de Curtea de A P E L S U C E A V A la data de 2l.12.2006, Casa Judeţeană de Pensii S a emis Decizia nr. 256.062/09.01.2007, prin care s-a recalculat pensia reclamantului şi s-a stabilit o pensie de serviciu în cuantum de 5546 lei. Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate pe baza căreia se stabileşte pensia ie serviciu a fost de 6763 lei, aşa cum s-a specificat în adeverinţa eliberata de către Curtea de A P E L S U C E A V A, la data de 21.12.2006.

A mai arătat pârâta că Decizia nr. 256.062/19.08,2008 stabileşte reclamantului o pensie de serviciu in cuantum de 7353 lei având în vedere adeverinţa nr.797/A/l8/26.06.2008 a Curţii de A P E L S U C E A V A unde la rubrica venitul brut realizat în ultima lună de activitate, actualizat, cu luarea în considerare şi a sporului de vechime, este înscrisă suma de 8858 lei.

Legal citată, pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a C.N.P.A.S.

În susţinerea întâmpinării pârâta a arătat că, faţă de pretenţiile reclamantului, referitoare la obligarea pârâtei Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale să transmită Casei de Pensii S adeverinţa nominală in vedere recalculării pensiei de serviciu datorită neluării în calculul pensiei de serviciu a sporurilor de risc si suprasolicitare neuropsihică in procent de 50% din indemnizaţia de baza brută lunară in cuantum actualizat cu indicele de inflaţie, recalcularea pensiei de serviciu se face potrivit art. 23 din H.G. nr. 1.275/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi ţinând seama de procedura reglementată de art.31 din acest act normativ.

A mai arătat pârâta că în cazul înscrierilor noi la pensie de serviciu, răspunderea stabilirii venitului, precum si stabilirea eventualelor sporuri avute in vedere la stabilirea drepturilor individuale de pensie, revin unităţii care completează adeverinţa tip. În cazul comunicării unor date neconforme cu realitatea sau necomunicării acestora ori de cate ori intervin modificări, de natura a actualiza pensia de serviciu a unui magistrat, responsabilitatea acestui fapt aparţine acestor unităţi şi nicidecum CNPAS aceasta având numai un rol de intermediere intre instituţia la care pensionarul si-a desfăşurat activitatea si casa teritoriala de pensii.

Pe fondul cauzei pârâta a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca prematur introdusă, precum şi ca neîntemeiată arătând că potrivit art.23 din HG 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, recalcularea pensiilor de serviciu în condiţiile art. 95 si 169 din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face la cererea persoanei îndreptăţite. Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea si contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare. Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

Prin urmare, a arătat pârâta că pentru a fi recalculate drepturile de pensie de serviciu ale reclamantului acesta ar fi trebuit sa solicite recalcularea printr-o cerere scrisă adresată casei teritoriale de pensii şi nu instanţei de judecată.

Legal citat, pârâtul Ministerul Justiţiei a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa.

În susţinerea întâmpinării pârâtul a arătat că pentru a avea calitatea de parte în proces, acesta trebuie să corespundă cu calitatea de titular al dreptului şi respectiv al obligaţiei ce formează conţinutul raportului juridic de drept material dedus judecăţii.

Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului Ministerul Justiţiei la recalcularea pensiei de serviciu, obligaţie ce nu poate să incumbe acestei instituţii având în vedere atribuţiile acesteia stabilite prin HG nr. 83/2005 şi faţă de procedura de actualizare sau recalculare a pensiilor de serviciu stabilită prin normele de aplicare aprobate prin HG nr. 1275/2005.

A mai arătat pârâtul că potrivit procedurii stabilite de nomele aprobate prin HG nr. 1275/2005 Ministerul Justiţiei transmite Casei Naţionale de Pensii adeverinţele întocmite de tribunale şi curţi de apel, însă eliberarea acestora cade în sarcina fiecărui ultim angajator, Ministerul Justiţiei neavând nici posibilitatea de apreciere asupra conţinutului adeverinţelor.

Totodată, emiterea unei noi decizii de pensie actualizată se emite de casele teritoriale de pensii iar plata pensiilor se efectuează tot de casele judeţene de pensii, diferenţa dintre pensia de asigurări sociale de stat şi pensia de serviciu suportându-se din bugetul alocat în acest sens M i n i s t e r u l u i M u n c i i şi Solidarităţii Sociale şi Familiei si nu din bugetul Ministerul Justiţiei.

De asemenea, a mai arătat pârâtul că recalcularea pensiei de serviciu este reglementată de art. 23 din Normele menţionate anterior, recalculare ce nu presupune vreo obligaţie în sarcina Ministerului Justiţiei.

Prin sentinţa civilă nr. 214 din 5.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a s-a dispus următoarele:

- a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâţii Casa Naţională de Pensii şi Ministerul Justiţiei, ca nefondate;

- a admis acţiunea formulată de reclamantul D. B. D. în contradictoriu cu pârâţii Curtea de A P E L S U C E A V A, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D., Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Casa Judeţeană de Pensii S;

- a obligat pârâţii Curtea de A P E L S U C E A V A şi Ministerul Justiţiei să întocmească şi să înainteze la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale adeverinţa nominală tip în vederea actualizării pensiei de serviciu potrivit sentinţei civile 129/17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a – Secţia civilă ;

- a obligat C.N.P.D.A.S. să transmită Casei Judeţene de Pensii S adeverinţa nominală tip precizată anterior ;

- a obligat Casa Judeţeană de Pensii S să recalculeze pensia de serviciu a petentului începând cu data de 01.12.2008.

Pentru a pronunţa această sentinţă s-au reţinut următoarele:

Potrivit art. 85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, judecătorul sau procurorul îşi poate păstra pensia aflată în plată.

Totodată, prin art. 18 - 20 din H.G. nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani este stabilită procedura de actualizare a pensiilor de serviciu pentru fostul personal auxiliar de specialitate al instanţelor.

Astfel, potrivit art. 18 din norme în aplicarea prevederilor art. 85 alin. (2) şi (3) din lege privind actualizarea anuală a pensiei de serviciu, se stabileşte următoarea procedură:

a) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie, Departamentului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei listele cu titularii pensiilor de serviciu aflaţi în plată în luna decembrie a fiecărui an;

b) instituţiile publice prevăzute la lit. a) transmit adeverinţele nominale, întocmite conform anexelor nr. 4 - 6 la prezentele norme metodologice, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

De asemenea, potrivit art. 19 din acelaşi act normativ la fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza adeverinţelor transmise de aceste instituţii. Noua decizie, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicată pensionarului.

Potrivit art. 20 din normele metodologice răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în magistratură, a vechimii în funcţia de judecător sau de procuror, a mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării şi a venitului brut realizat la data pensionării a judecătorilor şi procurorilor revine instituţiei care eliberează adeverinţa-tip.

Totodată, potrivit art. 23 din normele metodologice recalcularea pensiilor de serviciu în condiţiile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face la cererea persoanei îndreptăţite.

În cauză, prima instanţă a apreciat că deşi reclamantul a solicitat recalcularea pensiei de serviciu, în realitate, este vorba despre o actualizare a pensiei sale în raport cu drepturile salariale care i-au fost acordate prin sentinţa nr. 129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a - Secţia Civilă, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 423 din 15.04.2008 a Curţii de A P E L S U C E A V A - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reprezentând spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică, în procent de 50 % din indemnizaţia de bază brută lunară, în cuantum actualizat cu indicele de inflaţie, până ia data plăţii efective, pentru perioada 01.10.2004 - 15.11.2005.

De asemenea, prima instanţă a apreciat că nu se poate reţine că, reclamantul cere recalcularea pensiei întrucât nu contestă perioade de vechime neluate în calcul ori alte asemenea date care să afecteze cuantumul iniţial al pensiei.

Prin urmare, faţă de precizările anterior expuse, instanţa apreciază ca neîntemeiate excepţiile lipsei calităţii procesule pasive invocate de intimaţii Ministerul Justiţiei şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale urmând să le respingă în consecinţă.

Împotriva acestei sentinţei au formulat recurs Casa Judeţeană de Pensii S şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D. şi reclamantul D. B. D..

Casa Judeţeană de Pensii S a arătat că acţiunea reclamantului este nefondată şi trebuie respinsă ca atare.

A arătat că la cererea reclamantului i-a fost emisă decizia nr. (...) din 30.11.2005 prin care i s-a acordat pensie de serviciu în baza art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2005.

Ulterior ca urmare a depunerii cererii reclamantului cu nr. 69748 din 28.12.2006 însoţită de adeverinţa eliberată de Curtea de A P E L S U C E A V A la data de 21.12.2006 Casa Judeţeană de Pensii S a emis decizia nr. 256.062 din 9 ianuarie 2007 prin care s-a recalculat pensia de serviciu a reclamantului în baza mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate.

S-a arătat că răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în magistratură, a vechimii în funcţia de judecător, a mediei veniturilor realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării şi a venitului brut realizat revine instituţiei care eliberează adeverinţa tip, aspecte ce nu-i pot fi imputate întrucât a valorificat datele transmise de Curtea de A P E L S U C E A V A prin adeverinţa eliberată la data de 26.06.2008.

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a arătat în motivele de recurs că instanţa de fond prin obligarea sa la actualizarea pensie de serviciu a depăşit cadrul procesual stabilit acordând mai mult decât s-a cerut.

Reclamantul a cerut prin cererea sa obligarea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale să transmită Casei Judeţene de Pensii S adeverinţa nominală în vederea recalculării pensiei de serviciu ca urmare a neluării în calcul a sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% din indemnizaţia de bază brută.

Potrivit dispoziţiilor art. 23 din H.G. nr. 1275/2005 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 303/2004 şi a Legii nr. 47/1992 referitoare la pensiile de serviciu. recalcularea pensiilor de serviciu în condiţiile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare se face la cererea persoanei îndreptăţite prin urmare reclamantul trebuia să adreseze o asemenea cerere scrisă Casei teritoriale de pensii.

A mai arătat că nu poate fi obligată la actualizarea pensiei de serviciu cum în mod greşit a dispus instanţa de fond întrucât aceste atribuţii revin caselor teritoriale de pensii în conformitate cu H.G. nr. 13/2004.

Sub aspectul invocat de reclamant a arătat că are doar rol de intermediere între instituţia unde pensionarul şi-a desfăşurat activitatea şi casa teritorială de pensii.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei civile în sensul respingerii acţiunii faţă de această instituţie şi stabilirea obligaţiilor prevăzute în dispozitivul sentinţei numai în sarcina pârâţilor Curtea de A P E L S U C E A V A şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D..

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D., a criticat sentinţa civilă pentru greşita aplicare a legii arătând că potrivit normelor de aplicare a Legii 303/2004 şi H.G. nr. 1275/2005 a fost stabilită o procedură de recalculare şi actualizare a pensiilor de serviciu în care sunt stabilite clar atribuţii în ce priveşte emiterea şi transmiterea adeverinţelor necesare şi emiterea unor noi decizii precum şi plata pensiilor.

Astfel, potrivit art. 13 alin. 1 lit. b din normele menţionate adeverinţa tip pe baza căreia se stabileşte pensia de serviciu, se actualizează ori se recalculează, se emit de ultima unitate angajatoare, în speţă aceasta fiind Curtea de A P E L S U C E A V A.

Potrivit art. 18 din aceleaşi norme s-a stabilit în sarcina acestei instituţii numai atribuţia de a transmite la Casa Naţională de Pensii, adeverinţele eliberate de instanţele judecătoreşti pentru fiecare din foştii judecători, nu şi de a le elibera.

Întrucât a fost obligat să transmită o adeverinţă care încă nu a fost emisă şi mai mult de atât, nu s-a făcut dovada că această instituţie nu şi-ar fi îndeplinit o atribuţie stabilită de lege în sarcina sa, a solicitat modificarea în parte a sentinţei civile recurate, în sensul respingerii acţiunii în contradictoriu cu instituţia sa în ceea ce priveşte capătul de cerere privind întocmirea adeverinţei ca fiind făcută împotriva unei persoane fără calitate procesuală, iar în ceea ce priveşte transmiterea adeverinţei ca fiind prematură.

Reclamantul D. B. D., a criticat sentinţa pentru nelegalitate, arătând în acest sens că instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, dând o hotărâre cu aplicarea greşită a legii.

A arătat că, prin acţiunea introductivă a solicitat recalcularea pensiei de serviciu raportat la sentinţa nr. 129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a prin care i-a fost acordat sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% din indemnizaţia de bază brută lunară actualizată la indicele de inflaţie pentru perioada 1.10.2005 – 15.11.2005, întemeindu-şi acţiunea pe disp. art. 23 din H.G. 1275/18.10.2005 şi art. 155 lit. e şi f din Legea nr. 19/2000.

A arătat că sentinţa, deşi dispune în dispozitiv recalcularea pensiei de serviciu începând cu data de 1.12.2008, în motivare se arată că deşi s-a solicitat recalcularea pensiei de serviciu în realitate este vorba de o actualizare a pensiei în raport cu drepturile salariale acordate prin sentinţa civilă nr. 129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a.

Potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 cuantumul pensiei de serviciu se stabileşte în raport cu indemnizaţia brută de încadrare şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării, iar la stabilirea pensiei sale de serviciu nu a fost avut în vedere sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică stabilit prin sentinţa nr. 129/2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea în parte a sentinţei civile în sensul că adeverinţa tip trebuie întocmită şi înaintată de primii doi pârâţi către Casa Naţională de Pensii în vederea reactualizării pensiei de serviciu potrivit sentinţei nr. 129/2008 T r i b u n a l u l S u c e a v a şi menţinerea celorlalte dispoziţii.

Examinând recursurile declarate în cauză Curtea constată următoarele:

Reclamantul D. B. D. a fost pensionat în baza deciziei nr. 256.062 emisă de data de 30.11.2005 beneficiind de pensie de serviciu în baza art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2005.

Ulterior, pensia de serviciu a reclamantului a fost actualizată anual conform dispoziţiilor legale în materie.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. 2 şi 3 din forma iniţială a Legii nr.303/2004 şi a dispoziţiilor acestei legi în forma republicată, respectiv art. 85 alin.2 şi 3, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizează anual în raport cu nivelul indemnizaţiei brute a magistraţilor în activitate, respectiv cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni ale judecătorilor şi procurorilor în activitate.

Potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor aşa cum a fost modificată prin OUG nr. 100/2007cuantumul pensiei de serviciu se stabileşte în raport de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înaintea pensionării.

H.G. nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 republicată şi Legea nr. 47/1992 republicată referitoare la pensiile de serviciu stabilesc procedura de actualizare a pensiilor de serviciu în aplicarea prevederilor art. 85 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 303/2004 republicată.

Cum legiuitorul a făcut referire la veniturile brute lunare şi la sporurile avute în ultima lună de activitate înaintea pensionării, la recalcularea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere şi sporurile de care a beneficiat reclamantul.

În cauză se constată că prin sentinţa civilă nr.129 din 17.01.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a în dosarul nr(...) a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul D. B. D., pârâţii Ministerul Justiţiei, Curtea de A P E L S U C E A V A, Ministerul Economiei şi Finanţelor fiind obligaţi să plătească acestuia sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50% din indemnizaţia de bază brută lunară în cuantum actualizat cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective pentru perioada 1.10.2004 – 15.11.2005 în conformitate cu Decizia nr. 21 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite în recursul în interesul legii prin care s-a statuat că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 501/1996 judecătorii, procurorii, magistraţii asistenţi, precum şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică calculat la indemnizaţia brută lunară, respectiv salariul de bază brut lunar şi după intrarea în vigoare a OG nr. 83/2000 aprobată prin Legea nr. 334/2002.

Faţă de dispoziţiile legale anterior prezentate cât şi sentinţa civilă mai sus menţionată instituirea de către instanţa de fond a obligaţiei de recalculare a pensiei de serviciu a reclamantului este în concordanţă cu petitul acţiunii sale introductive aşa încât nu se poate reţine că aceasta a depăşit cadrul procesual stabilit acordând mai mult decât s-a cerut şi nici că a dat o greşită interpretare actului dedus judecăţii sau a făcut o greşită aplicare a legii aşa cum au susţinut reclamantul recurent D. B. D. şi pârâta recurentă Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Având în vedere dispoziţiile HG nr.1275/2002 şi HG nr.13/2004 nu pot fi primite nici motivele de recurs prin care se arată că cele două Case de Pensii, Naţională şi Judeţeană S nu au atribuţii în ceea ce priveşte procedura de recalculare a pensiei de serviciu a reclamantului.

Întrucât prin sentinţa recurată nu a fost instituită în sarcina Casei Naţionale de Pensii vreo obligaţie de actualizare sau recalculare a pensiei de serviciu a reclamantului motivul de recurs al acesteia prin care arată că în mod greşit a fost obligată la actualizarea pensiei este nefondat.

Potrivit dispoziţiilor surprinse în normele de aplicare a Legii nr.303/2004 aprobată prin HG nr.1275/2005 adeverinţele tip pe baza cărora se stabileşte pensia de serviciu se actualizează ori se recalculează se emit de ultima unitate angajatoare a persoanei în cauză, în speţă Curtea de A P E L S U C E A V A, adeverinţă care se aprobă şi se transmite de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D. Casei Naţionale de Pensii pentru a fi comunicată Casei Judeţene de Penii S în vederea stabilirii drepturilor de pensie.

Faţă de cele ce preced şi văzând că recursurile declarate de Casa Naţională de Pensii, Casa Judeţeană de Pensii S şi reclamantul D. B. D. sunt nefondate, Curtea urmează ca în temeiul art.312 cod procedură civilă să le respingă ca atare iar faţă de recursul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor D. cu privire la care este dat cazul de modificare prev. de art.304 pct.9 cod procedură civilă, Curtea urmează să-l admită şi în baza art.312 cod procedură civilă să modifice sentinţa civilă în sensul obligării acestuia să transmită adresa nominală tip întocmită de Curtea de A P E L S U C E A V A Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Va fi respinsă cererea de obligare a pârâtului Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D. de a întocmi adeverinţa nominală tip în vederea actualizării pensiei de serviciu a reclamantului.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate ce nu sunt contrare prezentei decizii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E:

 

Respinge recursurile declarate de pârâtele Casa Judeţeană de Pensii S şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, împotriva sentinţei nr. 214 din 5 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă, ca nefondate.

Respinge recursul declarat de reclamantul D. B. D. împotriva aceleiaşi sentinţei, ca nefondat.

Admite recursul declarat de pârâtul Ministerul Justiţiei.

Modifică în parte sentinţa civilă nr.214 din 5 februarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a în dosarul nr(...) în sensul că:

Obligă pârâtul Ministerul Justiţiei să transmită adeverinţa nominală tip întocmită de Curtea de A P E L S U C E A V A, Casei Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Respinge cererea de obligare a pârâtului Ministerul Justiţiei de a întocmi adeverinţa nominală tip în vederea actualizării pensiei de serviciu a reclamantului.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 16.04.2009.

 

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

pentru judecător (...) E.

pensionat, semnează preşedintele

instanţei

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. B.O.

jud.fond O. M.

N. M.C.

tehnored. C.E.

ex.2/19.05.2009

Toate spetele


Sus ↑