• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 395/R/2009 din data 2009-02-24
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 395/R/2009

Şedinţa publică din data de 24 februarie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...) – preşedintele secţiei

JUDECĂTORI : (...) (...) – vicepreşedinte al Curţii de Apel

(...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B-N împotriva sentinţei civile nr. 690/F/23.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a-N în dosarul nr(...), privind şi pe reclamanta intimată E. N., având ca obiect contestaţie decizie de debit.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este îndeplinită.

Recursul este scutit de la plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că prin serviciul de registratură al instanţei, la data de 19.02.2009, reclamanta intimată a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care solicită respingerea recursului pârâtei şi judecarea cauzei în lipsă.

Instanţa constatând cauza în stare de judecată o reţine în vederea pronunţării.

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr.690/F din 23 oct. 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a-N, s-a admis contestaţia formulată de reclamanta E. N., ca fiind întemeiată şi în consecinţă s-a dispus anularea deciziei de debit nr. 79130 din 11 iulie 2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B-N

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin decizia nr. 79130 din 2 mai 2001, reclamantei E. N. i s-a stabilit o pensie de urmaş în calitate de soţie al titularului E. E. în cuantum de 328.806 lei ROL. Drepturile au fost stabilite cu un procent de 50% din drepturile titularului începând cu data de 3 octombrie 2000, fapt ce rezultă din copia deciziei de pensionare. Începând cu luna iunie 2001 în temeiul art.78 din Legea nr.19/2000 s-a stabilit punctajul mediu anual pentru reclamanta la 0,23226 puncte, punctaj care s-a păstrat nemodificat până în 30 iunie 2008, când s-a redus la 0,21224 puncte. Urmare a recalculării pensiei şi a reducerii punctajului mediu anual s-a redus şi cuantumul pensiei de la 139 lei la 124 lei începând cu luna iulie 2008, fapt ce rezultă din fişa de evoluţie a punctajului reclamantei. Prin decizia de pensie nr. 79130 din 25 martie 2008 reclamantei i s-a stabilit în urma recalculării pensiei un punctaj de 0,21224 puncte şi un cuantum al pensiei de 63 lei care este mai mic decât cel avut anterior de 0,23779 puncte şi un cuantum de 71 lei. Drepturile recalculate au fost stabilite pe baza documentaţiei de pensionare existentă la Casa Judeţeană de Pensii B-N în baza H.G.1456/2005, începând cu data de 1 decembrie 2005, cu specificarea că, întrucât pensia stabilită în urma recalculării este mai mică decât cea aflată în plată se va menţine în plată cuantumul pensiei mai avantajoase, respectiv 71 lei în loc de 63 lei, până când pensia recalculată prin înmulţirea punctajului mediu recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată. Deşi atât prin decizia de pensie recalculată cât şi prin întâmpinare pârâta recunoaşte dreptul reclamantei la cuantumul mai avantajos al pensiei, totuşi intimata prin Decizia de debit nr. 79130/11.07.2008 îi impută suma de 252 lei provenind din pensie încasată necuvenit pentru perioada 01.01.2006 – 30.06.2008. Analizând situaţia de fapt prin prisma Legii 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. 4/2005 instanţa a constatat că intimata a emis în mod nelegal Decizia de debit atacată întrucât potrivit art. 6 alin. 2 din O.U.G. 4/2005 cuantumul pensiei rezultat în urma recalculării nu poate fi diminuat, acesta urmând a fi menţinut în plată până când prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Pentru considerentele mai sus arătate a textelor de lege invocate a art. 155 din Legea 19/2000 instanţa a admis acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii B-N, solicitând modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii şi menţinerea ca temeinică şi legală a Deciziei de debit nr.79130/2008.

În motivarea recursului arată că la data de 25.03.2008, s-a recalculat pensia reclamantei, rezultând un punctaj de 0,21224 puncte şi o pensie în cuantum de 63 lei, faţă de iniţialul punctaj de 0,23779 puncte şi pensia de 71 lei la 01.12.2005.

Instanţa de fond a reţinut că decizia de recalculare a pensiei este datată 25.03.2008, punerea în plată făcându-se pentru luna iulie 2008, începând cu data de 01.09.2006 reclamanta beneficiind de o pensie mai mare, înregistrându-se astfel o pensie necuvenită de 252 lei.

Arată că măsurile de indexare şi recorelare au fost aplicate punctajului iniţial, care trebuia menţinut până la data la care pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie au depăşit valoarea pensiei în plată, însă indexările trebuiau acordate la punctajul nou – mai mic şi nu la cel mai mare, astfel că se justifică emiterea deciziei de debit.

Prin întâmpinarea de la dosar reclamanta s-a opus admiterii recursului apreciind că sentinţa atacată este legală şi temeinică contrar criticilor ce i-au fost aduse de pârâtă.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de pârâtă, Curtea reţine următoarele:

Este de ştiut că, cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentului de 50% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinătorul decedat în urma recalculării pensiei înmulţit cu valoarea punctajului de pensie.

Aşa s-a procedat şi în cazul reclamantei, la data când prin decizia nr.79130 din 2 mai 2001 a Casei Judeţene de Pensii B-N i s-a stabilit pensia de urmaş, în calitate de soţie a defunctului E. E..

Conform art.6 alin.1 din O.U.G. nr.4/2005, în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată şi se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr.19/2000 se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond, în cazul din speţă decizia de debit a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor legale mai sus arătate, nedovedindu-se că reclamanta ar fi beneficiat pe perioada 1.01.2006 – 30.06.2008 de o pensie mai mare decât cea la care era îndreptăţită.

Aşa fiind, raportat şi la dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul pârâtei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B-N împotriva sentinţei civile nr. 690 din 23 oct. 2008 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 24 februarie 2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./2ex.

24.03.2009

Toate spetele


Sus ↑