• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 109/R-CA din data 2010-01-26
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 109/R-CA

Şedinţa publică din 26 Ianuarie 2010

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) E.

Grefier N. T.

 

 

S-a luat în examinare pentru soluţionare, recursul declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V, cu sediul în Râmnicu V,(...)-159, judeţul V, împotriva sentinţei civile nr.948 din 13 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit recurenta-intimată şi intimata-contestatoare E. F..

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Având în vedere că s-a solicitat judecarea în lipsă, curtea constată recursul în stare de judecată şi trece la soluţionarea lui.

 

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin contestaţia înregistrată la data de 26.02.2009 pe rolul T r i b u n a l u l u i V â l c e a, contestatoarea E. F., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii V, a solicitat să se dispună anularea deciziei nr.(...) din 10.02.2009 emisă de intimată prin care i s-a înfiinţat un debit în cuantum de 333 lei.

În motivarea contestaţiei a arătat că i s-a acordat o pensie de urmaş de pe urma susţinătorului decedat E. O. şi prin decizia nr.(...)/2007 i s-a înfiinţat un debit lunar de câte 30 de lei începând cu luna ianuarie 2008 până la recuperarea sumei totale de 333 lei. În luna ianuarie 2009 şi-a primit pensia fără a fi afectată de vreo reţinere, deci a achitat în întregime debitul restant. Cu toate acestea, prin decizia nr.(...)/10.02.2009 a fost înştiinţată că datorează pensia încasată cu titlu necuvenit în valoare de 333 lei.

Contestatoarea a mai precizat că este bătrână şi bolnavă, beneficiază de o pensie mică de urmaş şi nu are posibilitatea de a lămuri în permanenţă situaţia înfiinţării acestor debite de către intimata Casa Judeţeană de Pensii V.

Prin întâmpinarea formulată, intimata Casa Judeţeană de Pensii V a solicitat respingerea contestaţiei pe considerentul că prin cererea de chemare în judecată se contestă decizia nr.(...)/10.02.2009 prin care s-a înfiinţat un debit în sumă de 333 lei reprezentând drepturi de pensie încasate necuvenit în perioada 1.04.2008 – 28.02.2009. Acest debit se datorează efectuării cu întârziere a evaluării pensiei titularului decedat, datorită volumului mare de lucrări.

A mai arătat că actualizările punctului de pensie trebuiau aplicate punctajului rezultat în urma evaluării, dar cu menţinerea cuantumului pensiei soţiei supravieţuitoare aflat în plată, aşa cum prevede art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 4/2005 şi H.G. nr. 1550/2004.

Prin sentinţa civilă nr. 948/13.11.2009, T r i b u n a l u l V â l c e a a admis contestaţia, a anulat decizia nr. (...)/10.02.2009 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii şi a obligat-o pe intimată să restituie contestatoarei debitul reţinut în temeiul deciziei mai-sus menţionate.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în fapt şi în drept următoarele:

Potrivit înscrisurilor de la dosar, în dosarul de pensie nr. (...) s-a stabilit că reclamanta E. F. este îndreptăţită la o pensie de urmaş, calculată la un punctaj de 0,25146 puncte.

Prin referatul nr. (...)/09.02.2009 s-a stabilit, în urma verificărilor efectuate, că E. F., pensionar C.J.P. V, cu dosar de pensie nr. (...), a încasat necuvenit drepturi de pensie în perioada 01.04.2008 – 28.02.2009, în sensul că s-a stabilit cuantumul pensiei prin aplicarea actualizării valorii punctului de pensie la punctajul mediu anual în plată anterior recalculării. În urma recalculării, s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,25146 puncte, faţă de cel anterior în plată, de 0,20446 puncte.

Recalcularea s-a făcut în baza dispoziţiilor H.G. nr. 1550/2004, O.U.G. nr. 4/2005 şi H.G. nr. 1456/2005, întârzierea acesteia datorându-se, potrivit spuselor intimatei, unor probleme ale sistemului informatic.

În urma acestei recalculări şi ca urmare a concluziilor din referatul menţionat anterior, intimata a emis decizia nr. (...)/10.02.2009, prin care s-a dispus recuperarea sumei de 333 lei, reprezentând drepturi de pensie încasate necuvenit în perioada 01.04.2008 – 28.02.2009.

Această decizie a fost apreciată, însă, nelegală, fiind în contradicţie cu dispoziţiile legale invocate chiar de intimată în cuprinsul întâmpinării sale.

Astfel, potrivit art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 4/2005, „în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3”.

Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, „în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr. 19/2000, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta”.

De asemenea, conform art. 1 alin. 6 din H.G. nr. 1456/2005, „potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, în situaţia în care cuantumul pensiei din sistemul public aferent punctajului mediu anual rezultat ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5) este mai mic decât cel cuvenit pentru luna noiembrie 2005, se menţine cuantumul cuvenit pentru luna noiembrie 2005”.

Aşadar, s-a constatat că pensia de urmaş la care are dreptul contestatoarea, în urma recalculării în baza acestor dispoziţii legale, în ipoteza în care punctajul mediu anual rezultat a fost mai mic decât cel anterior, este egală cu cea anterioară, până în momentul în care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

În aceste condiţii, în mod greşit a stabilit intimata că E. F. a încasat necuvenit drepturi de pensie în perioada 01.04.2008 – 28.02.2009, emiţându-se o decizie nelegală.

Având în vedere aceste motive, precum şi dispoziţiile art. 155 din Legea nr. 19/2000, instanţa de fond a admis contestaţia, conform celor arătate mai sus.

Împotriva sentinţei a formulat recurs, în termen legal, intimata Casa Judeţeană de Pensii V, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie astfel:

- Instanţa de fond a aplicat greşit exclusiv prevederile art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 4/2005. Acest text de lege trebuia coroborat cu prevederile art. 1 (3) din H.G. nr. 1456/2005 privind recalcularea pensiilor de urmaş.

Prima instanţă a reţinut că după recalculare trebuia menţinută pensia aflată în plată conform art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 4/2005, dar nu s-a raportat la pensia aflată în plată în luna noiembrie 2005, aşa cum s-a dispus prin art. 1 (3) din H.G. nr. 1456/2005.

În drept, recursul este întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Recursul este fondat.

A rezultat din lucrările dosarului că prin decizia nr. (...)/02.11.2007 a Casei de Pensii V, pensia de urmaş a contestatoarei a fost recalculată în baza prevederilor O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, începând cu data de 1.12.2005.

Anterior recalculării punctajului mediu anual aflat în plată era de 0,25146 puncte.

Prin recalculare s-a stabilit un punctaj mediu anual mai mic de 0,20446 puncte, în baza căruia cuantumul pensiei scădea de la 75 cât era anterior emiterii deciziei, la 61 lei.

În baza art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 4/2005 a fost menţinut în plată cuantumul pensiei de 75 lei, nu însă şi punctajul vechi.

La acest punctaj vechi, din eroare, s-a aplicat pe o durată destul de mare, respectiv în perioada 1.12.2005 – 31.12.2007, apoi în perioada 1.04.2008 – 28.02.2009, actualizarea punctului de pensie prevăzută de art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu toate că punctajul vechi nu fusese menţinut.

Calculul greşit al drepturilor de pensie a determinat, e drept, fără culpa contestatoarei, încasarea unor drepturi necuvenite de pensie constând în diferenţa dintre cuantumul pensiei aflat anterior recalculării în plată şi cel plătit efectiv după aplicarea greşită a actualizării, respectiv dintre punctajul mediu anual vechi la care din eroare a fost aplicată această actualizare a punctului de pensie şi punctajul mediu anual stabilit după recalculare la care ar fi trebuit aplicată actualizarea punctului de pensie, dar nu mai puţin de ceea ce se afla în plată.

Prevederile art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 4/2005 a căror incidenţă în speţă a fost corect reţinută trebuiau însă interpretate în sensul că vechiul cuantum al pensiei mai mare decât cel rezultat din recalculare se va menţine în plată până la data la care prin aplicarea actualizării punctului de pensie la punctajul mediu anual rezultat din recalculare se va obţine un cuantum al pensiei mai mare.

La acest mod de stabilire a cuantumului pensiei se referă sintagma „prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000” din art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 4/2005.

Rezultă că prin interpretarea greşită a dispoziţiilor legale incidente în cauză, s-a reţinut că debitul stabilit în sarcina contestatoarei pentru perioada 01.04.2008 – 28.02.2009, nu constituie sume încasate necuvenit cu titlu de drepturi de pensie.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în temeiul art. 187 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare independent de culpa asiguratului.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 312 Cod procedură civilă va fi admis recursul şi modificată sentinţa în sensul respingerii contestaţiei.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de recurenta-intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V, cu sediul în Râmnicu V,(...)-159, judeţul V, împotriva sentinţei civile nr.948 din 13 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...), intimată fiind contestatoarea E. AL. F., domiciliată în comuna D., sat D.i Mici, judeţul V.

Modifică sentinţa în sensul că respinge contestaţia.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 ianuarie 2010, la Curtea de A p e l P i t e ş t i – secţia civilă pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

 

Grefier,

N. T.

 

 

Red. N.S.P.

Tehnored. G.T.

6 ex./01.02.2010

Jud. fond: C. A. N.

A. R. I.

Toate spetele


Sus ↑