• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie calcul CAS. Recurs

Hotararea nr. 9337 din data 2008-10-27
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 9337

Şedinţa publică de la 27 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)-(...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier B. H.

x.x.x.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatorul B. M. H. împotriva sentinţei civile nr.921 din 20.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii O, având ca obiect contestaţie calcul CAS.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul contestator B. M. H., lipsind intimata Casa Judeţeană de Pensii O.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează faptul că intimata Casa Judeţeană de Pensii O a solicitat judecarea cauzei în lipsă, potrivit dispoziţiilor art.242 alin.2 cod pr.civilă.

Instanţa constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat a apreciat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Recurentul contestator B. M. H. a dezvoltat oral motivele invocare în scris şi a solicitat admiterea recursului.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

Prin decizia nr .292/05.08.2008 Curtea de A P E L C R A I O V A a admis recursul formulat de petentul B. H. împotriva sentinţei civile nr(...) pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii O, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa astfel ,instanţa de control a reţinut că reclamantul a făcut trimitere la mai multe decizii succesive în timp , precum şi la calcule diferite începând cu cea emisă la ieşirea la pensie şi, ca urmare, se impune ca instanţa de fond să stabilească prin punere în discuţie a cadrului procesual şi în funcţie de acesta să se administreze probe .

Cauza a fost reînregistrată pe rolul T r i b u n a l u l O l t la nr(...).

La data din 03.04.2008, contestatorul şi-a precizat acţiunea în sensul că, contestă valoarea pensiei din septembrie şi noiembrie 2007, având în vedere că la data de 01.07.2007 avea o pensie de 744 lei ,iar în lunile menţionate a primit o pensie mai mică şi, de asemenea a solicitat recalcularea pensiei şi acordarea tuturor diferenţelor băneşti.

Pârâta, Casa Judeţeană de Pensii O a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, deoarece la data de 01.07.2007, prin decizia nr. 122.289 petentului, în baza OUG NR 19/2007 i s-a recalculat pensia, punctajul mediu anual crescând de la 1,19481 la 1,19570 puncte, iar pensia la de 474 lei. De asemenea , a mai arătat pârâta că pensia petentului a fost majorată de la 474 lei la data 01.07.2007 la 696 lei la data 1.01.2008. A mai depus la dosar fişele pentru evidenţa drepturilor băneşti ale petentului.

T r i b u n a l u l O l t, prin sentinţa nr. 921 din 20 mai 2008, a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de reclamantul B. H..

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că prin decizia nr. (...)/01.07.2007 petentului i s-a recalculat pensia conform OUG 19/2007, rezultând un punctaj mediu anual mai mare de 1,19570 faţă de 1,19481 şi o pensie de 474 lei .

Potrivit fişelor pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarilor depuse la dosar începând cu data de 01.09.2007, petentului i s-a acordat o pensie de 498 lei, la 1.11.2007 o pensie de 648 lei ,iar la data de 1.01.2008 o pensie de 696 lei.

Astfel s-a constatat că pensia petentului a fost majorată conform creşterilor prevăzute de lege.

Faţă de această situaţie , s-a apreciat ca neîntemeiată susţinerea petentului că la data de 01.07.2007 avea o pensie de 744 lei şi ca urmare i se cuvine o diferenţă între pensia încasată şi cea cuvenită.

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatorul B. H., criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

In motivele de recurs susţine că pensia stabilită prin decizia nr. (...)/01.09.1997 este de 440,278 lei, nu 347 cum se afirmă. Că în corespondenţa casei de pensii şi Tribunal se afirmă că la 01.07. 2007 recurentului i s-a recalculat pensia la 744 lei, deşi acesta primeşte o pensie de 696 lei şi că la calcularea pensiei salariul mediu din state era de 4708,68 lei.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului.

În apărare, intimata arată că instanţa de fond a reţinut în mod corect că pensia recurentului a crescut, conform dispoziţiilor legale, că la 01.07.2007 pensia acestuia a fost de 474 de lei, la 01.09.2007 de 498 lei, la 01.11.2007 648 lei, iar începând cu 01.01.2008 primeşte o pensie de 696 lei.

Mai susţine intimata că recursul este nefondat pentru faptul că recurentul nu precizează clar niciunul din motivele de recurs prevăzute de C o d u l d e procedură civilă.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea apreciază recursul ca fiind nefondat şi urmează să îl respingă, pentru următoarele considerente:

Recurentul este pensionar pentru limită de vârstă începând cu data de 01.09.1997.

Prin decizia nr. (...)/30.11.2005, pensia recurentului a fost recalculată potrivit OUG nr. 4/2005, după recalculare rezultând o pensie mai mică decât cea aflată în plată.

Prin decizia din 21. 09.2006, pensia a fost recalculată prin adăugarea sporului de vechime. În acest fel, pensia recurentului recalculată a devenit mai mare decât cea aflată în plată, drepturile fiind stabilite retroactiv.

Decizia din data de 01.07.2007 vizează recalcularea pensiei în temeiul dispoziţiilor OUG nr. 19/2007 în ceea ce priveşte punctajul pentru anii 1957, 1958 şi 1962. În acest fel, pensia a crescut la suma de 474 de lei, corespunzător unui punctaj mediu anual de 1,19570 şi la o valoare a punctului de pensie de 396,4 lei la data de 01.07.2007.

Urmare a cererii nr. (...)/26.11.2007, Casa Judeţeană de Pensii a emis o nouă decizie la 28.12.2007, valorificând drepturile din adeverinţa nr. 25206/30.11.2007 emisă de Spitalul Judeţean S. Punctajul recalculat începând cu data de 01.12.2005 a fost de 1,19536 puncte.

Concomitent, a fost emisă o altă decizie potrivit OUG nr. 19/2007, rezultând un punctaj de 1,19625 începând cu data de 01.07.2007.

Verificând sentinţa recurată, Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că pensia recurentului-contestator a fost corect calculată, conform adeverinţelor depuse la dosarul cauzei.

Singura eroare este aceea că în considerentele sentinţei s-a menţionat faptul că la 01.07.2007 pensia recurentului era de 744 de lei. Această consemnare greşită este o simplă eroare de dactilografiere, fără a putea influenţa în vreun fel soluţia.

Afirmaţia recurentului în sensul că la recalcularea pensiei „salariul mediu din state era de 4708,68 lei”, este nepertinentă,neexistând prevederi legale care să stabilească faptul că la procesul de recalculare se utilizează în vreun fel această sumă. De altfel, recurentul nici nu a precizat care este motivul pentru care invocă la pct. 5 din recurs acest aspect şi nici care ar fi greşeala instanţei de fond legată de aceasta.

În consecinţă, constatând nefondate motivele de recurs, în temeiul dispoziţiilor art. 312 din C o d u l d e procedură civilă, Curtea urmează să respingă recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

 

D E C I D E:

Respinge recursul declarat de contestatorul B. M. H. împotriva sentinţei civile nr.921 din 20.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii O.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Octombrie 2008

 

  

Preşedinte,

(...) (...)-(...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

B. H.

 

   

 

Red. Jud. N.

2 ex/06.11.2008

j. fond: I.N.

I. E.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑