• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1312 din data 2008-05-28
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1312

Şedinţa publică din data de 28 mai 2008

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) E.

GREFIER: E. N.

 

Pe rol se află pronunţarea asupra recursului declarat de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 156/14.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul N. J., având ca obiect asigurărilor sociale.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 21 mai 2008 prin care s-a amânat pronunţarea la data de 28 mai 2008, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

C U R T E A,

 

 

Prin acţiunea civilă înregistrată la T r i b u n a l u l A r a d la data de 4 decembrie 2007, reclamantul N. J. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii A să se constate nelegalitatea măsurii de reducere a punctajului reclamantului de 1,24755 puncte începând cu 30 noiembrie 2007 conform deciziei nr.(...)/30.11.2005, care a fost redus fără nici un temei, iar prin ultima decizie s-a menţinut diminuarea punctajului mediu anual la 0,86466 puncte; să fie obligată pârâta să restituie sumele de bani cu care a fost prejudiciat de la data de 1 decembrie 2005, actualizat, adică pe perioada 1 d3cembrie 2005-până la rămânerea definitivă a şi irevocabilă a hotărârii ce se va pronunţa.

În motivare reclamantul a arătat că prin Decizia de pensionare nr.(...) din 1.12.1998 s-a pensionat pentru limită de vârstă iar ca urmare a stabilirii noului sistem de recalculare a pensiei la data de 01.04.2001 i s-a stabilit ca punctajul de pensie să fie de 1,24755 până la 30 noiembrie 2005 iar de la 1 decembrie 2005 s-a diminuat punctajul de pensie la 0,86466 fiind nedreptăţit.

T. punctajului periodic începând cu anul 2005 contravine dispoziţiilor art.180 pct.5 şi 6 din Legea 19/2000 care prevăd că punctajul mediu calculat la intrarea în vigoare a legi poate fi corectat ca urmare a recorelării pensiilor , dar această dispoziţie nu de referă la corectarea prin scăderea unor drepturi câştigate, ci numai prin adăugarea unor puncte care să conducă la o pensie mai mare pentru reclamant.

Tribunalul a reţinut:

Văzând evoluţia punctelor de pensie ale reclamantului, tribunalul a constatat că au scăzut de la 1,24755 la data de 01.12.1998 la 0,86466 la data de 30 noiembrie 2005.

Această scădere este nelegală şi contravine dispoziţiilor art.180 al.51 din Legea nr. 19/2000 care prevede: „după definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevăzute la alin.31 nu poate fi mai mic decât cel calculat la data de 1 aprilie 2001”.

Potrivit art.180 alin.6, cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76 luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat.

Art.180 alin.7 din aceeaşi lege prevede păstrarea în plată a cuantumului mai avantajos în cazul în care cuantumul pensiilor stabilite conform art.6 este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare.

Valoarea punctajului de pensie este întotdeauna o sumă fixă stabilită anual prin Legea bugetului statului.

Făcând un calcul matematic în sensul înmulţirii punctelor de pensie stabilite în 2006, de 1,25691 ori valoarea punctului de pensie (323,1) rezultă că întotdeauna valoarea pensiei rezultate va fi mai mare decât punctajul recunoscut de Casa Judeţeană de Pensii A, aflată în plată, de 1,03520 ori valoarea punctului de pensie.

Ori, în această situaţie, Casa Judeţeană de Pensii A avea obligaţia de a menţine în plată pensia cea mai avantajoasă, potrivit art.180 alin.7 din Legea nr. 19/2000 faţă de punctajul de 1,25691 puncte din luna iunie 2006.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal Casa Judeţeană de Pensii A solicitând modificarea ei în sensul respingerii acţiunii.

Recursul a fost întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă şi în motivarea acestuia s-a susţinut că în mod nelegal s-a respins excepţia de tardivitate a acţiunii, fiind încălcate dispoziţiile art.87 şi 88 din Legea nr. 19/2000.

S-a susţinut cu privire la fondul cauzei că s-a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art.180 alin.5 şi 6 din Legea nr. 19/2000 care nu sunt incidente în cauză, că în cazul reclamantului pensia s-a recalculat în baza O.U.G. nr. 4/2005 şi H.G. nr.1550/2004, operaţiunea de recalculare a pensiei fiind distinctă de cea de recorelare a pensiei şi ulterioară acesteia, neputându-se face comparaţie între punctajul stabilit în urma recorelării şi cel stabilit în urma recalculării.

Reclamantul intimat a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului şi susţinând în esenţă că s-au aplicat corect dispoziţiile art.180 alin.31.

Examinând cauza în raport de motivele de recurs şi totodată conform dispoziţiilor art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este fondat şi va fi admis pentru următoarele considerente:

Reclamantul N. J. a fost înscris la pensie prin decizia nr.(...)/29.12.1998, conform Legii nr. 3/1977 cuantumul pensiei fiind stabilit conform art.10 din Legea nr. 3/1977, baza de calcul fiind media salariilor din cinci ani lucraţi consecutiv, la alegere din ultimii 10 ani.

Prin decizia din 30 noiembrie 2005, reclamantului i s-a recalculat pensia în baza O.U.G. nr. 4/2005, iar prin decizia contestată, emisă la 12 iulie 2007, s-a revizuit decizia de recalculare, urmare depunerii unor adeverinţe noi.

În cazul pensiilor stabilite conform Legii nr. 3/1977, după apariţia Legii nr. 19/2000 şi actelor normative ulterioare, se disting două etape:

Într-o primă etapă s-au aplicat dispoziţiile tranzitorii ale art.180 şi 186 din Legea nr. 19/2000. Astfel, potrivit art.180 alin.2, fiecărui pensionar i s-a stabilit un punctaj mediu anual prin raportarea pensiei stabilită conform Legii nr. 3/1977 la valoarea unui puncte de pensie stabilită conform art.80 din lege.

Ï. punctajul astfel obţinut cu valoarea punctului de pensie (conform art.180 alin.6) s-a stabilit cuantumul pensiei.

Acest cuantum s-a comparat cu cuantumul pensiei stabilite în baza Legii nr. 3/1977 şi s-a păstrat cuantumul cel mai avantajos (art.180 alin.6 şi 7 din Legea nr. 19/2000).

Tot după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 s-au adoptat acte normative H.G. 1315/2001, H.G. 1474/2002 şi H.G. nr.1433/2003, (în baza art.168 din Legea nr. 19/2000) prin care s-au dispus măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor.

În această etapă nu s-au aplicat dispoziţiile art.77 şi 78 din Legea nr. 19/2000.

Într-o a doua etapă, urmare adoptării O.U.G. nr. 4/2005, s-a trecut la recalcularea pensiilor stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, recalculare făcută cu respectarea prevederilor H.G. nr.1550/2004 şi în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

În urma recalculării pensiei conform O.U.G. nr. 4/2005, s-a stabilit un nou punctaj mediu anual conform principiilor prevăzute de Legea nr. 19/2000.

Potrivit dispoziţiilor art.6 alin.1 din O.U.G. nr. 4/2005, punctajul obţinut se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară dar alin.2 al aceluiaşi articol prevede că se menţine „cuantumul pensiei” care este mai avantajos şi nu punctajul cum a reţinut instanţa de fond.

Dispoziţiile art.180 din Legea nr. 19/2000 nu mai sunt incidente după recalcularea pensiei în baza O.U.G. nr. 4/2005, astfel că s-au încălcat dispoziţiile art.6 din acest act normativ, acţiunea fiind în mod nelegal admisă.

Pentru aceste considerente, în baza art.312 alin.1,3 Cod procedură civilă, va fi admis recursul şi modificată sentinţa în sensul respingerii acţiunii.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 156/14.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...).

Modifică sentinţa recurată în sensul că respinge acţiunea reclamantului N. J..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 28 mai 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

GREFIER

E. N.

 

Red. I. K./8.07. 2008

Tehnored.: N.J./ 2 ex./9.07.2008

Prima instanţă: I. P., P. T. T.

Toate spetele


Sus ↑