• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 29 din data 2010-01-13
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 29

 

Şedinţa publică din data de 13 ianuarie 2010

 

PREŞEDINTE : Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de către pârâta-recurentă Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 934/4.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul E. G, având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamantul-intimat personal şi asistat de avocat N. D., lipsă fiind pârâta-recurentă.

Procedura de citare este îndeplinită legal.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin registratura instanţei, la data de 30 decembrie 2009, reclamantul a depus concluzii scrise.

Reprezentanta reclamantului-intimat depune la dosar împuternicire avocaţială.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbaterea în fond a recursului.

Reprezentanta reclamantului-intimat solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii T r i b u n a l u l u i A r a d, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată:

Prin acţiunea formulată, reclamantul E. G a cerut în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii A, anularea adresei nr. 4621/20.03.2009, ce ţine loc deciziei de respingere a cererii de recalculare a pensiei; obligarea pârâtei la recalcularea pensiei şi emiterea unei noi decizii de pensionare cu utilizarea la calculul punctajului mediu anual a unui stagiu complet de cotizare de 20 ani, pornind cu baza de calcul de la numărul total de puncte realizat în întreaga activitate, respectiv de 52.12286 puncte, precum şi la plata diferenţei dintre pensia efectiv plătită şi cea la care este legal îndreptăţit (obţinută ca efect a utilizării unui stagiu de cotizare de 20 de ani) începând cu data de 11.02.2009, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost încadrat în sistemul CFR, în funcţia de mecanic de locomotivă, iar la data de 23.09.1997, s-a pensionat pentru vechime în muncă şi limită de vârstă, în baza Legii nr. 3/1997, având o vechime în grupa I de muncă realizată în proporţie de 100% de 24 ani 8 luni şi 17 zile.

În data de 11.02.2009, reclamantul s-a adresat pârâtei cu solicitarea de a-i recalcula pensia pe cale administrativă, cu utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani, pornind ca bază de calcul de la numărul total de puncte de 52.12286, când pârâta a emis adresa nr. 4621/20.03.2009 prin care i-a respins cererea de recalculare, motivând că pensia a fost recalculată cu respectarea deciziei civile nr. 169/13.02.2008 pronunţată de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A.

Reclamantul a învederat instanţei că în acel proces nu s-a discutat problema stagiului de cotizare diminuat la 20 de ani, obiectul procesului limitându-se doar la luarea în considerare la calculul pensiei, a tuturor sporurilor şi adaosurilor de care a beneficiat şi care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

Reclamantul a cerut ca pentru reanalizarea şi stabilirea punctajului mediu anual, conform Legii 19/2000 şi a reglementărilor normative, să se aibă în vedere beneficiul conferit de legiuitor celor care au lucrat în grupa I de muncă, în sensul că împărţirea punctajului total să se facă la 20 de ani şi nu la 30 de ani.

Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii A a cerut respingerea acţiunii ca nefondată, cu motivarea că reclamantului i s-a recalculat pensia stabilită prin decizia de pensionare nr. (...)/23.09.1997, în conformitate cu OUG 4/2005 coroborat cu HG 1550/2004, când s-au recalculat drepturile de pensie ale reclamantului, cu începere de la data de 01.12.2005.

Prin sentinţa civilă nr.934 din 4 iunie 2009 a T r i b u n a l u l u i A r a d, s-a admis contestaţia formulată de contestatorul E. G în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A şi s-a anulat Decizia de respingere nr. 4621/20.03.2009 având ca obiect recalcularea pensiei contestatorului.

A fost obligată intimata să emită o nouă decizie de pensionare, urmare a revizuirii Deciziei de pensionare nr. (...)/23.09.1997, în sensul determinării drepturilor de pensie ale contestatorului în funcţie de un stagiu de cotizare complet de 20 de ani şi un număr total de puncte realizate de 52,12286, menţinând restul dispoziţiilor.

Totodată, a obligat intimata la plata diferenţei de pensie dintre pensia cuvenită şi cea plătită efectiv, începând cu data formulării cererii de recalculare a pensiei adresată intimatei, 11.02.2008, precum şi la 300 de lei cheltuieli de judecată către contestator.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut decizia nr.40/22.09.2008 pronunţată în interesul legii, prin care Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, a stabilit cu putere de lege că pentru asiguraţii care au lucrat în condiţii speciale de muncă şi ale căror drepturi s-au născut în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de art.14 din Legea nr.3/1977, şi prin urmare, contestatorul beneficiază de un stagiu de cotizare redus de 20 de ani pentru determinarea punctajului mediu anual şi de un punctaj total de 52.12286 puncte, conform art.14 din Legea nr.3/1977 şi care nu mai comportă discuţii, deoarece a fost stabilit irevocabil prin decizia nr.169/13.02.2008 pronunţată de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A în dosarul nr(...), prin expertiză contabilă judiciară efectuată în cauză.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii A, considerând că în mod greşit tribunalul a admis cererea reclamantului, obligând-o la recalcularea pensiei prin utilizarea stagiului complet de cotizare de 20 de ani şi arătând că prin decizia nr.(...)/25.06.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii A nu s-a determinat nici numărul total de puncte, nici stagiul complet de cotizare şi nici punctajul mediu anual al reclamantului, toate aceste elemente care conduc la stabilirea cuantumului unei pensii, fiind dispuse de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A prin decizia nr.169/13.02.2008.

De asemenea, a mai arătat recurenta că prin decizia civilă nr.169/13.02.2008 pronunţată de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A, Casa Judeţeană de Pensii A a fost obligată la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei, cu un punctaj mediu anual de 1,73743 puncte şi un cuantum al pensiei de 561,36 lei, elemente care, fiind stabilite în mod irevocabil de instanţa de judecată, nu ar mai trebui să comporte discuţii.

În concluzie, a solicitat, în temeiul art.304 pct.9 Cod procedură civilă, modificarea în tot a sentinţei civile atacate, în sensul respingerii ca nefondată a acţiunii reclamantului.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, Curtea constată că aceasta este nelegală şi netemeinică, fiind rezultatul unei greşite aplicări a dispoziţiilor Legii nr.19/2000, motiv de modificare a acesteia în temeiul art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Astfel, prin decizia nr.(...)/23.09.1997, reclamantul a fost înscris la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă, în temeiul Legii nr.3/1977.

Prin Decizia nr.(...)/16.11.2006, pensia reclamantului a fost recalculată începând cu data de 1.XII.2005 ca urmare a completării dosarului de pensionare cu noi acte, potrivit dispoziţiilor H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005.

Această decizie a fost contestată în instanţă, iar prin decizia civilă nr.169/13.02.2008, dată în dosarul nr(...), Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A a anulat actul contestat şi a obligat Casa Judeţeană de Pensii A la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei cu un punctaj mediu anual de 1,73743 puncte şi un cuantum al pensiei de 561,36 lei.

În executarea acestei hotărâri judecătoreşti, Casa Judeţeană de Pensii A a emis decizia nr.(...)/25.06.2008.

Prin cererea înregistrată din nou la Casa Judeţeană de Pensii A sub nr.4621/11.02.2009, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei cu utilizarea la calculul punctajului mediu anual, a unui stagiu de cotizare de 20 de ani. Prin adresa nr.4621/20.03.2009 i s-a răspuns reclamantului că solicitarea sa este lipsită de temei legal, drepturile de pensie fiind corect şi legal stabilite, şi în concordanţă cu hotărârea judecătorească pronunţată.

Din situaţia de fapt prezentată, reiese că reclamantul nu a contestat o decizie emisă de pârâtă, ci a solicitat obligarea pârâtei să-i recalculeze pensia cu utilizarea la calculul punctajului mediu anual a unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, în conformitate cu prevederile H.G.1550/2004 coroborate cu art.4 alin.1 din O.U.G. nr.4/2005 şi art.14 alin.1 din Legea nr.3/1977, pornind ca bază de calcul de la numărul total de puncte de (...).

Cererea de recalculare a pensiei formulată în afara cazurilor prevăzute de Legea nr.19/2000 este inadmisibilă, şi pentru aceste considerente de impune a fi respinsă.

Obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare în sensul recalculării pensiei cu utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, s-ar fi impus în situaţia în care s-ar fi solicitat acest lucru în temeiul dispoziţiilor reglementate de H.G. nr.1550/2004 şi respectiv O.G.nr.4/2005, instituţii de care reclamantul a uzat, dar având alte pretenţii şi fiindu-i emisă deja o decizie anterioară, atacată pe cale judecătorească, şi pronunţându-se o decizie rămasă irevocabilă.

Fiind incident motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod Procedură Civilă, sentinţa este nelegală astfel încât, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1,3 CPC, va fi admis recursul şi modificată sentinţa, în sensul respingerii acţiunii reclamantului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul pârâtei Casa Judeţeană de Pensii A, declarat împotriva sentinţei civile nr. 934/4.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul E. G.

Modifică în tot hotărârea recurată, în sensul că respinge acţiunea reclamantului.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 ianuarie 2010.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Dr. D. E. J. K. E. T.

 

 

Grefier,

E. N.

 

 

 

 

 

 

Red. VS/19.01.2010

Tehnored.: .M.L./ 2 ex./19.01 2010

Prim inst.: E. D. V. şi Ş. M. -Trib.A

Toate spetele


Sus ↑