• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 561 din data 2008-09-23
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 561

Şedinţa publică de la 23 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) N.

Grefier J. E.

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de E. E. împotriva sentinţei civile nr. 737 din 21.05.2008 a T r i b u n a l u l I a ş i ( dosar nr(...)), intimat fiind CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă consilierul juridic O. N. pentru intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I, lipsă fiind recurentul E. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la prim termen şi că prin serviciul registratură s-a depus la dosar întâmpinare de către intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I, întâmpinare comunicată recurentului.

Instanţa constată recursul formulat în termen şi motivat.

Consilierul juridic O. N. pentru intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I depune delegaţie la dosar şi arată că nu mai are de formulat alte cereri.

Instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Consilierul juridic O. N. pentru intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I solicită respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe. Arată recurentul a mai lucrat 3 luni după pensionare, dar că potrivit art.75 din Legea nr.19/2000 nu putea face recalcularea pensiei până când s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi modificarea legii.

Declarând dezbaterile închise.

După deliberare,

 

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr.737/21.05.2008 T r i b u n a l u l I a ş i respinge contestaţia formulată de contestatorul E. E. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii I.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă reţine că prin decizia nr. (...)/28.03.2001 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului I – Oficiul de Pensii a dispus înscrierea contestatorului E. I. E. şi plata drepturilor începând cu data confirmării desfacerii contractului de muncă – 01.05.2001.

Contestatorul a solicitat, prin cererea nr. 5130/6.12.2000, luarea ca bază de calcul a perioadei 01.03.1991 – 01.03.1996.

La data de 3.01.1996,contestatorul a solicitat recalcularea pensiei (fila 45 dosar). La acera dată erau în vigoare dispoziţiile art. 95 (1) din Legea nr. 19/2000 care prevedeau că beneficiarii pensiei pentru limita de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni.

Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 264/2007 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 95alin.1 din Legea nr. 19/2000.

La data de 10.01.2008, contestatorul E. E. a formulat cerere la Casa Judeţeană de Pensii I, solicitând recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerare a ultimelor trei luni de activitate.

Urmare acestei cereri, intimata a emis decizia nr. (...)/18.01.2008 privind recalcularea pensiei cu adăugare de stagii de cotizare respectiv perioada 01.03.2001 – 31.05.2001.

Potrivit dispoziţiilor art. 95 (39) din Legea nr. 19/2000, pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Contestatorul a formulat cerere la data de 10.01.2008, iar Casa Judeţeană de Pensii I a dispus plata drepturilor începând cu data de 01.02.2008.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul E. E. considerând-o nelegală şi netemeinică.

Motivează recurentul că în mod greşit plata celor trei luni de activitate nu s-a făcut începând cu data de 01.12.2005 astfel cum se prevede în legea privind recalcularea pensiei din sistemul public.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii I formulează întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca nefondat.

Intimata arată că recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de 3 luni realizat după pensionare, ca urmare a cererii nr.1568/10.01.2008, s-a făcut prin decizia nr.(...)/18.01.2008. Aceasta s-a pus în plată începând cu data de 01.02.2008 aşa cum prevăd dispoziţiile art.95 pct.3 din Legea 19/2000. S-a avut în vedere şi Decizia Curţii Constituţionale nr.264/20.03.2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art.95 al.1 din Legea 19/2000.

În recurs nu s-au administrat probe noi.

Recursul este întemeiat.

Prin decizia nr.(...) din 18.01.2008 Casa Judeţeană de Pensii I procedează la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului E. E. prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după data pensionării 01.03.2001 – 31.05.2001, ca urmare a cererii înregistrată sub nr.1568/10.01.2008.

Această decizie de recalculare şi respectiv hotărârea tribunalului sunt criticate de recurent pentru faptul că drepturile rezultate prin adăugarea stagiului suplimentar au fost stabilite ca fiind datorate începând cu 01.02.2008 şi nu cu data de 01.12.2005.

Curtea constată că drepturile astfel calculate prin decizia nr.(...) din 18.01.2008 se impun a fi puse în plată începând cu data de 01.12.2005 conform art.7(3) şi (5) din O.G. 4/2005 şi nu conform art.169 din Legea 19/2000.

Din coroborarea art.7(3) şi art.7(5) din O.G. 4/2005 se reţine că în situaţia în care, în termenul general de prescripţie (de 3 ani) pensionarul prezintă acte doveditoare de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda, prin derogare de la prevederile art.95 şi 169 din Legea 19/2000, de la data plăţii drepturilor recalculate.

Or, conform deciziei nr.(...)/30.11.2005 (fila 48 dosar) plata drepturilor recalculate conform H.G. 1456/2005 s-a făcut începând cu data de 01.12.2005.

Prin consecinţă, Curtea constatând recursul întemeiat, îl va admite şi va modifica în tot sentinţa.

Va admite contestaţia şi va anula în parte decizia nr.(...)/18.01.2008 în sensul că plata drepturilor recalculate prin aceasta să fie făcută începând cu data de 01.12.2005.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

 

DECIDE :

 

Admite recursul declarat de contestatorul E. E. împotriva sentinţei civile nr.737 din 21 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o modifică în tot:

Admite contestaţia formulată de contestatorul E. E. împotriva deciziei nr.(...) din 18.01.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii I, decizie pe care o anulează în parte în sensul că:

Obligă Casa Judeţeană de Pensii I la plata drepturilor recalculate prin decizia nr.(...) din 18.01.2008 începând cu data de 01.12.2005.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.09.2008.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

M.C. P.D. M.N.C.

Grefier,

 

 

 

 

 

 

Red.P.D.

Tehnored.C.M.

T r i b u n a l u l I a ş i:

-U. E.

-E. T.

27.X.2008.-

2 ex.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asupra recursului declarat împotriva ... constată următoarele

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂŞTE

 

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 T. 2008

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) N.

 

Grefier,

J. E.

 

 

I.P. 01 Octombrie 2008

Toate spetele


Sus ↑