• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1213 din data 2009-10-15
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- Legea nr.19/2000 -

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

D E C I Z I A NR. 1213

Şedinţa publică din data de 15 Octombrie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol judecarea recursului formulat de reclamantul D. E. P. din mun. R(...), judeţul S, împotriva sentinţei nr. 1231 din 25 mai 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a în dosarul nr(...).

La apelul nominal au lipsit reclamantul-recurent şi pârâta intimată Casa judeţeană de Pensii S.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa, constatând recursul în stare de judecată, a rămas în pronunţare cu privire la acesta.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea adresată T r i b u n a l u l u i S u c e a v a şi înregistrată sub nr(...) la data de 24.09.2009, reclamantul D. E. P., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii S, a solicitat anularea deciziei nr.84703 din data de 21.04.2005 emisă de pârâtă şi recalcularea corectă a pensiei sale.

Motivându-şi cererea, a arătat că punctajul mediu anual este greşit calculat şi cu toate că prin decizia emisă la 15.07.2008 valoarea pensiei a crescut de la 334 lei la 335 lei pârâta a menţinut în plată pensia anterioară, de 334 lei.

Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii S a solicitat, în principal, respingerea contestaţiei ca tardiv formulată, cu depăşirea termenului de 45 de zile prevăzut de art.86 alin.1 din Legea nr.19/2000, precum şi cu depăşirea termenului general de prescripţie prevăzut de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958.

Pe fond, a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că drepturile de pensie ale reclamantului au fost corect stabilite şi acordate.

Prin sentinţa civilă nr.1231 din 25 mai 2009, T r i b u n a l u l B o t o ş a n i a respins excepţia privind tardivitatea formulării contestaţiei invocată de pârâtă ca nefondată, precum şi contestaţia formulată de reclamant.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele :

Referitor la excepţia invocată de pârâta Casa Judeţeană de Pensii S privind tardivitatea contestaţiei, aceasta nu este dată întrucât conform art.7 din Legea nr.19/2000, deciziile casei teritoriale de pensii pot fi contestate la instanţa judecătorească competentă, în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.

În cauză, decizia, împreună cu datele şi informaţiile care au stat la baza determinării punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei recalculate, nu au fost comunicate reclamantului astfel că termenul prevăzut de art.88 din Legea nr.19/2000, şi anume 45 de zile de la comunicare, nu a început să curgă.

Legea specială a stabilit un termen de 3 ani, în care pensionarul să depună, acte doveditoare, în vederea recalculării drepturilor de pensie, iar în cazul în care în urma recalculării se determină un punctaj mediu anual mai mare decât cel aflat în plată, se acordă pensionarului plata drepturilor de pensie nou stabilite, începând cu data de 01.07.2005.

Acest termen este precizat în mod expres şi în deciziile emise de pârâtă: „În situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 1.07.2005 vor fi prezentate acte doveditoare de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda de la data de 1.07.2005. După expirarea termenului de 3 ani, punctajul mediu anual rezultat prin aplicarea procedurilor de recalculare devine definitiv”.

Aşadar, cererea reclamantului înregistrată sub nr.56.401 din 06.05.2008, prin care a solicitat recalcularea pensiei prin luarea în calcul a două adeverinţe, nr.15.108/26.10.2007 şi nr. E./11.04.2008, este formulată în termenul de 3 ani.

De altfel, în urma acestei cereri au fost calculate noile drepturi de pensie în baza OUG nr.4/2005, aprobată prin Legea nr.78/2005, coroborate cu prevederile HG nr.1550/2004 şi ale HG nr.550/2005 – care au fost acordate, potrivit menţiunii din decizia emisă la data de 16.07.2008 (fila 41 dosar), începând cu data de 1 iulie 2005.

Mai mult, faţă de natura prezentului litigiu, dispoziţiile generale prevăzute în art.3, alin.1, Decretul nr.167/1958, sunt aplicabile doar în ceea ce priveşte acţiunea privind acordarea drepturilor recalculate.

În ce priveşte dreptul pensionarului de a solicita recalcularea pensiei, s-a constatat că prin art.I din Legea nr.262/07.11.2008, privind modificarea alin. (5) şi (6) ale art.7 din O.U.G. nr.4/2005, privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, se statuează că cererile care conduc la modificarea deciziei în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, se soluţionează de casa teritorială de pensii în termen de 45 de zile prin emiterea unei decizii, care va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea. Decizia se comunică în scris persoanei care a solicitat recalcularea pensiei, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Drepturile modificate se acordă de la data plăţii drepturilor recalculate, cu respectarea termenului general de prescripţie, calculat începând cu luna înregistrării cererii.

Persoanele care depun cererea după 5 ani de la data plăţii drepturilor recalculate, noile drepturi recalculate se acordă potrivit art.169 alin.(3) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

În art.II din această lege se statuează că: „De prevederile art.I beneficiază şi persoanele care au înregistrat cereri de recalculare a pensiei, conform Ordonanţei de urgenţă nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005, cu completările ulterioare, în perioada 1 martie 2008 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

Prin urmare, în baza normelor speciale, termenul de a solicita recalcularea pensiei este de 5 ani de la data plăţii drepturilor recalculate, nefiind aplicabil aşadar termenul general de prescripţie de 3 ani prevăzut în art.3, alin.1, din Decretul nr.167/1958.

Tot în baza acestor norme speciale, cererea de a solicita plata drepturilor recalculate începând cu data de 01.07.2005, nu se limitează la termenul de 3 ani, care s-a împlinit la 01.07.2008, ci poate fi făcută până la data intrării în vigoare a Legii nr.262/07.11.2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr.767 din 14.11.2008, nefiind aplicabile dispoziţiile din decret.

Pe fondul cauzei s-a reţinut că determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei se face, potrivit art.4 alin. (1) din O.U.G. nr.4/2005, în baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţia de pensie aflate în păstrarea caselor judeţene de pensii, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1.550/2004 şi în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

Potrivit art.6, în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata.

În situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

În cauză, urmare a recalculării drepturilor de pensie ale reclamantului în conformitate cu OUG nr.4/2005, aprobată prin Legea nr.78/2005, coroborate cu prevederile HG nr.1550/2004 şi ale HG nr.550/2005, s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,06885 puncte, faţă de 1,12963 puncte, aflat în plată.

Întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în sumă de 3.159.085 lei era mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 3.338.726 lei, rotunjit la 334 lei noi, aceasta din urmă s-a menţinut până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie a depăşit valoarea pensiei în plată.

Prin cererea nr.56.401/06.05.2008 reclamantul a solicitat luarea în calcul a adeverinţelor E. şi 15.108/26.10.2007, fiind emisă decizia nr.84.703 din 15.07.2008, prin care s-a determinat un punctaj mediu anual de 1,13246 puncte, valoarea pensiei devenind de 335 lei, depăşind valoarea pensiei aflată în plată, de 334 lei.

Aceste drepturi de pensie, de 335 lei lunar, au fost acordate reclamantului începând cu data de 01.07.2005.

Prin expertiza contabilă efectuată în cauză (filele 63-69 dosar) s-a stabilit că pentru perioadele iunie 1956- iunie 1958 şi iunie 1970 – decembrie 1970 reclamantului i s-a luat în calcul vechimea rezultată din adeverinţa nr.15.108/25.10.2007 eliberată de SC D. – Sucursala O Superior şi adeverinţa nr.P.C.C. 138/11.04.2008 eliberată de UM 02405 Piteşti.

S-a constatat pentru perioada iulie 2005 – octombrie 2008 o diferenţă de 925 lei rezultată din cuantumul pensiei achitate şi valoarea calculării ca urmare a expertizei, ce i s-ar cuveni reclamantului.

În urma obiecţiunilor formulate de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii S, în cauză a fost efectuat un supliment la raportul de expertiză (filele 82-85) constatându-se că reclamantului i s-a plătit la data de 23.10.2008 suma de 982 lei, reprezentând recalcularea dreptului de pensie pentru perioada iulie 2005 –octombrie 2008.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul D. E. P., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că pensia i-a fost recalculată şi majorată numai după ce a promovat prezenta cerere şi solicitând obligarea pârâtei să aibă în vedere la recalcularea pensiei activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă în perioada 29.04.1972 – 30.12.1974.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând recursul în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că acesta este nefondat.

Aşa cum a argumentat pe larg prima instanţă în considerentele hotărârii atacate, prin decizia nr.84703 din 21.04.2005 a fost recalculată pensia reclamantului în conformitate cu dispoziţiile OUG 4/2005, aprobată prin Legea 78/2005, H.G. 1550/2004 şi H.G. nr.550/2005.

Urmare a recalculării, punctajul mediu anual fiind 1,06885 puncte, mai mic decât cel aflat în plată de 1,2963 puncte, s-a dat eficienţă dispoziţiilor art.6 din O.U.G. 4/2005, conform cărora dacă pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat este mai mică decât pensia aflată în plată, aceasta din urmă se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Ulterior, urmare a solicitării reclamantului din data de 6.05.2008 de a se lua în calcul două adeverinţe datate 26.10.2007 şi 11.04.2008 (filele 19 şi 20 dosar) s-a emis o nouă decizie la data de 15.07.2008 (necontestată de reclamant), pensia recalculată devenind 335 lei începând cu anul 2005, diferenţa de drepturi de pensie, de 982 lei, sumă chiar mai mare decât cea constatată de expert cu ocazia efectuării lucrării ordonate în cauză, fiind încasată de reclamant la data de 23.10.2008.

Rezultă aşadar că, anterior promovării prezentei cereri, pârâta a procedat la recalcularea pensiei în raport de dispoziţiile legale în materie şi ţinând seama de adeverinţele depuse de reclamant.

Cât priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, se constată că, din cuprinsul acţiunii formulată de reclamant, nu rezultă că instanţa de fond a fost investită cu un capăt de cerere distinct privind obligarea pârâtei la recalcularea pensiei ţinând seama de perioada 1972-1974 ca fiind lucrată în grupa a II a de muncă . Solicitarea recurentului, aşa cum a fost formulată în partea finală a motivelor de recurs apare ca o cerere nouă formulată pentru prima dată în calea de atac, aşa încât aceasta nu poate fi rezolvată în această fază procesuală. De altfel, din actele dosarului rezultă că perioada la care face referire reclamantul a fost avută în vedere la recalcularea pensiei cu ocazia soluţionării cererii sale adresată pârâtei la data de 3.06.1999, sens în care a fost emisă decizia 84703/7.07.1999, decizie care însă nu face obiectul prezentei contestaţii.

Faţă de cele reţinute, Curtea, constatând criticile aduse sentinţei nefondate, va respinge recursul ca atare, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 Cod procedură civilă.

 

 

 

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

 

D E C I D E :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul D. E. P., împotriva sentinţei nr. 1231 din 25 mai 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 octombrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.M.A.

Jud.fond: (...) E.

D. N.

Tehnored.G.V. ex.2/13.11.2009

 

 

Toate spetele


Sus ↑