• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 366 din data 2009-02-24
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A COD OPERATOR 2928

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 366

Şedinţa publică din data de 24 februarie 2009

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER : (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta Casa de Asigurări a Avocaţilor din România împotriva sentinţei civile nr. 734/28.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...).

La apelul nominal se prezintă pentru reclamantul intimat avocat Ş. S., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa constată că reclamantul intimat şi pârâta intimată au depus la dosar, prin registratură, la data de 16.02.2009 şi 24.02.2009, concluzii scrise, respectiv note de şedinţă, din care un exemplar se comunică cu reprezentantul reclamantului intimat, apoi nemaifiind alte cereri instanţa acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul reclamantului intimat solicită respingerea recursului pentru motivele expuse în concluziile scrise, fără cheltuieli de judecată.

 

 

CURTEA,

 

În deliberarea recursului constată că prin sentinţa civilă nr. 734/28.10.2008 T r i b u n a l u l A r a d a admis acţiunea reclamantului U. G. împotriva pârâtelor Casa de Asigurări a Avocaţilor din România şi Casa de Pensii a Avocaţilor – Filiala A.

A obligat pârâta la emiterea unei decizii cu punctajul de 1,81855 puncte, majorat, începând cu luna septembrie 2004 şi stabilirea cuantumului pensiei la 1.535 lei începând cu data de 01.10.2008.

A obligat pârâtele la plata diferenţelor de pensie în sumă de 38.407 lei actualizată cu indicele de inflaţie de la data naşterii dreptului şi până la plata efectivă.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamantul a fost pensionat pentru limită de vârstă începând cu data de 01.08.1998 pentru o vechime totală în muncă de 41 ani, prin decizia nr. 20/10.02.1999 emisă de pârâtă.

În baza convenţiei încheiată între Casa de Asigurări a Avocaţilor B şi Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale B, pentru vechimea de 20 de ani lucraţi în sistemul public s-a transferat cota diferenţă din pensia la aceea dată Casei Judeţene de Pensii A.

Pentru vechime de 21 de ani din avocatură reclamantul a fost înscris ca pensionar începând cu data de 01.05.2004 cu un cuantum al pensiei în sumă de 366,0036 lei, punctajul aferent pensiei fiind de 0,(...).

Reclamantul a considerat eronat calculul punctajului şi astfel s-a adresat prin mai multe adrese pârâtei I, însă fără rezultat, iar în urma memoriului înregistrat sub nr. 574/29.05.2007 i s-a comunicat că la data de 01.05.2004 s-a realizat transferul cotelor de pensie şi avea un punctaj de 0,7723 puncte, punctaj care s-a majorat ajungând la data de 01.01.2006 la un cuantum al pensiei de 549 lei.

Prin raportul de expertiză şi suplimentul acestuia, s-a stabilit un punctaj de 1,81855 puncte care i se cuvine reclamantului, iar drepturile de pensie cuvenite au fost recalculate rezultând diferenţe în sumă de 34.167 lei până la data de 31.05.2008, la care se va adăuga lunar o diferenţă în sumă de 848 lei, cuantumul pensiei recalculate fiind de 1.535 lei.

În speţă, instanţa a apreciat sunt aplicabile dispoziţiile art. 10 din OUG nr. 221/2000, precum şi art. 62 alin. 6 din Statut şi art. 13 alin.5 din Regulament.

Împotriva hotărârii a declarat recurs pârâta Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii în sensul respingerii acţiunii.

În motivele de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, hotărârea este criticată pentru nelegalitate arătându-se că în mod greşit instanţa a dispus recalcularea pensiei pe baza expertizei contabile, realizând astfel o eronată şi incompletă aplicare a legii, şi anume:

La punctul 5 din Legea nr. 452/2001 de aprobare a OUG nr. 221/2000 se prevede că dispoziţiile tranzitorii de recalculare a pensiilor aflate în plată potrivit art. 101 vor fi prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

În consecinţă, nu sunt aplicabile dispoziţiile HG nr. 1550/2004, şi nici dispoziţiile OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public după legea nouă, iar dispoziţiile art. 65 din Statutul D. prevăd numai reactualizarea conform coeficientului de inflaţie după criteriul datei de pensionare.

E. calculate după legea veche nu se vor recalcula după legea nouă întrucât nu există nici o prevedere în acest sens, iar legiuitorul a lăsat la îndemâna exclusivă a organelor de conducere a avocaturii (Congresul UNBR) să majoreze aceste pensii în funcţie de cuantumul pensiei şi de posibilităţile financiare ale sistemului, fără să retroactiveze legea nouă.

Măsurile de majorare a pensiilor au fost luate în situaţiile similare celei în care se află reclamantul şi din acest motiv s-a ajuns că pensia acestuia pentru o vechime de doar 20 de ani ca avocat să fie de doar 813 lei lunar.

Intimata Casa de Pensii a Avocaţilor – Filiala A prin notele de şedinţă depuse în scris a fost de acord cu admiterea recursului, apreciindu-l întemeiat şi a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în temeiul art. 107 din Statutul D. raportat la dispoziţiile art. 38 şi 39 din Regulamentul D..

Intimatul U. G. prin concluziile scrise a solicitat respingerea recursului arătând că recurenta în mod deliberat creează confuzie prin textele de lege invocate între recalcularea şi reactualizarea pensiei.

Astfel, se arată că Legea nr. 19/2000, lege cadru, prevede conceptul nou de calculare a pensiilor luând în considerare întreaga perioadă de cotizare iar OUG nr. 221/2000, aprobată prin Legea nr. 452/2001, instituie recalcularea pensiei în termen de 6 luni, respectiv procedura ce trebuie urmată de către D. şi G. judeţene în calcularea punctajului pe întreaga perioadă de cotizare din avocatură şi pe baza acelui punctaj să se recalculeze pensiile existente.

Astfel, obligaţia de recalculare a pensiei în virtutea art. 10 din OUG nr.221/2000 este una imperativă, care trebuie realizată în concordanţă cu prevederile din Statutul D. şi Regulamentul de aplicare.

Examinând recursul declarat prin prisma dispoziţiilor invocate, potrivit art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că este nefondat pentru următoarele considerente:

Cererea formulată de către reclamant vizează recalcularea pensiei în baza Legii nr.19/2000, respectiv majorarea punctajului pe baza căruia să se procedeze la recalcularea cuantumului pensiei în înţelesul dispoziţiilor art. 10 din OUG nr.221/2000.

Raportul de expertiză contabilă evidenţiază corect criteriile legale care au stat la baza calculării punctajului pe întreaga perioadă de cotizare din avocatură, astfel stabilindu-se că în favoarea reclamantului se cuvine un punctaj de pensie majorat de la 0,81290 la 1,81855 puncte începând cu luna septembrie 2004 faţă de care cuantumul pensiei va fi de 1.535 lei cu începere de la 01.10.2008.

Susţinerile recurentei referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 65 din Statutul D. sunt nefondate, întrucât acestea nu vizează doar reactualizarea în raport de prevederile art. 38 din Regulamentul D., ci în speţă, este aplicabilă instituţia recalculării pensiei în baza dispoziţiilor legale analizate mai sus.

În considerarea celor de mai sus, potrivit dispoziţiilor art. 312 alin.1 Cod procedură civilă, urmează a se respinge recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de pârâta Casa de Asigurări a Avocaţilor din România împotriva sentinţei civile nr. 734/28.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.02.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

Red. A.S./ 27.03.2009

Tehnored. D.I./2 ex/ 27.03.2009

Prima instanţă: T r i b u n a l u l A r a d

Jud. B. D., jud. M. P.

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑