• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 682 din data 2009-06-09
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 682

Şedinţa publică de la 09 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) N.

Grefier J. E.

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de E. J. împotriva sentinţei civile nr.1495 din 27.11.2008 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i (dosar nr(...)), intimat fiind Casa Judeţeană de Pensii V.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dosarul este la al doilea termen şi că s-a solicitat judecata în lipsă.

Instanţa, având în vedere că s-a solicitat judecata în lipsă, constată recursul în stare de judecată şi rămâne în pronunţare cu privire la acesta.

După deliberare,

 

CURTEA DE APEL

 

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i V a s l u i sub nr. 1741/89/20.06.2008, reclamantul E. J. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii V, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa aceasta să fie obligată a-i recalcula pensia pentru limită de vârstă, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005, adică să aibă în vedere la stabilirea punctajului său mediu anual un stagiu complet de cotizare de 20 ani de zile, precum si să-i plătească diferenţele băneşti dintre pensia cuvenită recalculată şi cea efectiv încasată.

În motivarea cererii sale, reclamantul a învederat faptul că este beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/1977, care prevede la art. 14 , că stagiul complet de cotizare este de 20 ani , şi, cu toate acestea, pârâta - când a procedat la recalcularea pensie sale potrivit O.U.G. nr. 4/2005 - a avut în vedere un stagiu complet de cotizare de 30 ani, ceea ce condus la micşorarea punctajului cuvenit.

În drept, reclamantul a invocat prevederile Legii nr. 19/2000, ale Legii nr. 3/1977, H.G. nr. 1550/2004 şi ale O.U.G. nr. 4/2005.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii V a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării prezentei cereri de chemare în judecată.

Astfel, s-a arătat că reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă, începând cu data de 1.12.1999, drepturile sale de pensie fiind deschise sub imperiul prevederilor Legii nr. 3/1977. Reclamantul a beneficiat de recalcularea drepturilor sale de pensie potrivit prevederilor O.U.G. nr. 4/2005 prin decizia nr. 48925, emisă la data de 30.11.2005 de către Casa Judeţeană de Pensii V, drepturile recalculate fiindu-i acordate începând cu data de 1.12.2005, însă reclamantul nu a contestat decizia de recalculare în termen de 45 de la comunicare.

Totodată, pârâta a învederat faptul că reclamantului, prin deciziile nr. 48925/30.06.2003, 26.01.2005, 30.04.2007 şi 25.07.2008, i-au fost recalculate drepturile de asigurări sociale, luându-se în calcul stagiile de cotizare realizate de către acesta după emiterea deciziei de pensionare.

Pe fond, pârâta arată că acţiunea reclamantului este neîntemeiată deoarece stagiul complete de cotizare care trebuia avut în vedere la stabilirea dreptului la pensie este de 30 ani stabilită de prevederile art. 8 din Legea nr. 3/1977.

Răspunzând la excepţia invocată, reclamantul a învederat faptul că excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare în judecată este neîntemeiată, deoarece obiectul cererii de chemare în judecată nu-l constituie o contestaţie, împotriva unei decizii emise de Casa Judeţeană pe Pensii V, pentru a fi aplicat termenul prevăzut de art. 87 din Lege nr. 19/2000, ci în constituie obligaţia de a face, respectiv obligarea pârâtei la recalcularea drepturilor la pensie potrivit prevederilor O.U.G. nr. 4/2005.

Prin sentinţa civilă nr.1495/27.11.2008, T r i b u n a l u l V a s l u i a admis excepţia tardivităţii introducerii cererii de chemare în judecată şi, în consecinţă, a respins cererea formulată de E. J. în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii V, ca tardiv introdusă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamantul E. J. beneficiază de o pensie pentru limită de vârstă din anul 1999, aceasta fiind stabilită prin decizia nr. 48925, emisă de Casa Judeţeană de Pensii V la data de 29.11.2009.

Prin decizia nr. 48925, emisă la data de 30.11.2005, reclamantului i-au fost recalculate drepturile de asigurări sociale, aplicându-i-se prevederile O.U.G. nr. 4/2005 aprobată prin Legea nr. 78/2005, coroborate cu prevederile H.G. nr. 1550/2004 şi ale H.G. nr. 1456/2005, beneficiind de drepturile recalculate începând cu data de 1.12.2005.

La stabilirea punctului de pensie s-a avut în vedere un stagiu de cotizare de 30 ani.

Astfel, reclamantul E. J. avea posibilitatea să conteste modul în care s-a realizat recalcularea drepturilor sale potrivit prevederilor O.U.G. nr. 4/2005, în speţă, luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 30 ani faţă de un stagiu de cotizare de 20 ani, raportat la prevederile art. 14 din Legea nr. 3/1977, prin formularea unei contestaţii în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei de recalculare, însă acesta nu a contestat decizia de recalculare.

Instanţa a reţinut că, prin prezenta acţiune, reclamantul contestă, în realitate, legalitatea deciziei nr. 48925 emisă la data de 30.11.2005, respectiv legalitatea reţinerii cu prilejul recalculării a unui stagiu de cotizare de 30 ani, faţă de un stagiu de cotizare de 20 ani, pe care-l consideră reclamantul corect a fi reţinut raportat la prevederile art. 14 din Legea nr. 7/1977, astfel că acţiunea de faţă are drept obiect contestarea deciziei de recalculare mai sus arătate şi trebuia formulată în termenul prevăzut de prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000.

Potrivit prevederilor art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare, inclusiv decizia de recalculare a drepturilor de pensie, poate fi contestată în termenul de 45 de zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului.

În speţă, decizia de recalculare nr. 48925 din 30 noiembrie 2005, a fost contestată de abia la data de 20.06.2008, cu mult peste termenul legal de 45 zile de la data comunicării.

Ca urmare, instanţa de judecată a admis excepţia tardivităţii şi a respins acţiunea ca fiind tardiv formulată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Susţine reclamantul că în mod greşit s-a reţinut tardivitatea cererii sale, în condiţiile în care nu a contestat decizia de recalculare, ci a solicitat obligarea Casei Judeţene de Pensii V la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei sale în raport de stagiul de cotizare prevăzut de art. 14 din Legea 3/1977, la care fac trimitere dispoziţiile art.77 alin.2 şi art.43 alin.1 şi 2 din Legea 19/2000.

Ori, arată recurentul, chiar în decizia de recalculare se menţionează că punctajul mediu anual devine definitiv abia după expirarea termenului de 3 ani, termen ce curge de la data de 01.12.2005, în raport de care cererea sa este formulată în termenul de prescripţie de 3 ani.

Mai arată recurentul că dispoziţiile art.87 din Legea 19/2000 nu se aplică în speţă, deoarece nu este vorba de o contestaţie împotriva unei decizii de pensionare, iar instanţa trebuia să rezolve cererea în limitele investirii sale, în conformitate cu disp. art. 129 alin.6 Cod proc.civ.

Ca atare, se solicită casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

În drept, au fost invocate disp. art.304 pct.9 Cod proc.civ.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea recursului.

În recurs a fost depusă practică judiciară şi extras din decizia 40/2008 a ICCJ.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de Apel constată că recursul este fondat.

Astfel, potrivit art.129 alin.6 Cod proc.civ., în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cauzei deduse judecăţii.

Ori, având în vedere principiul disponibilităţii procesului civil, instanţa de fond trebuia să analizeze cauza raportat la obiectul acţiunii formulate de reclamant, şi anume obligarea Casei Judeţene de Pensii V să-i emită o decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, conform OUG 4/2005, în care, la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 ani, precum şi obligarea la plata diferenţelor dintre pensia cuvenită la data de 01.12.2005 şi pensia încasată.

Calificând în mod greşit obiectul acţiunii drept contestaţie împotriva deciziei de recalculare din 30.11.2005, instanţa de fond a aplicat în mod greşit şi dispoziţiile art.87 din Legea 19/2000, referitoare la termenul de introducere a contestaţiei.

În consecinţă, având în vedere că excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei nu este incidentă în speţă, sentinţa fiind pronunţată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor legale, în conformitate cu prevederile art.304 pct.9 cu referire la art. 312 alin.5 Cod proc.civ. şi Decizia ÎCCJ nr. 21/2006 pronunţată în interesul legii, Curtea de Apel va admite recursul contestatorului şi va casa în tot sentinţa recurată, în sensul că va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru a se pronunţa în raport cu obiectul cauzei, aşa cum a fost sesizată de reclamant.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE :

 

Admite recursul declarat de contestatorul E. J. împotriva sentinţei civile nr.1495/27.11.2008 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i, sentinţă pe care o casează în tot.

Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.06.2009.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) N. (...) (...) Grefier,

E. J.

 

 

 

 

 

 

Red./Tehnored. M.N.C.

22.06.2009 – 02.ex.

T r i b u n a l u l V a s l u i – I. E.

E. M. N.

Toate spetele


Sus ↑