• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 419 din data 2008-03-11
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 419

 

Şedinţa publică din 11 martie 2008

Curtea constituită din :

 

PREŞEDINTE : Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

 

GREFIER : (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta-recurentă Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr.1391/03.12.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul-intimat E. N., având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat S. G. pentru reclamantul-intimat, lipsă fiind pârâta-recurentă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, reprezentantul reclamantului intimat depune la dosar împuternicire avocaţială şi note de şedinţă, apoi se trece la dezbaterea în fond a recursului.

Reprezentantul reclamantului intimat solicită respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe ca fiind legală şi temeinică, conform motivelor arătate în notele de şedinţă depuse la dosar, cu cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul de avocat.

 

C U R T E A,

 

În deliberare, constată că prin sentinţa civilă nr.1391 din 3.12.2006 a T r i b u n a l u l u i A r a d s-a hotărât :

„Respinge excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei ,excepţie invocată de intimata Casa Judeţeană de Pensii A;

Admite contestaţia formulată şi exercitată de petentul E. N. domiciliat în localitatea I,(...) jud.A în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A cu sediul în A, str.(...).(...) nr.20 şi în consecinţă:

Anulează Decizia nr.(...)/06.07.2007 privind recalcularea pensiei ,decizie emisă de intimată;

Obligă intimata să recalculeze pensia cuvenită contestatorului conform prevederilor cuprinse în HG nr.1550/2004 şi OUG nr.4/2005 ,aprobată prin Legea nr.78/2005 iar plata drepturilor de pensie recalculate se va face contestatorului de la data de 01.07.2005 .

Obligă intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată în sumă de 750 lei .

Definitivă şi executorie.’’

Considerentele avute în vedere de instanţa de fond pentru a pronunţa această sentinţă sunt următoarele :

„Contestatorul prin decizia nr.20805/15.11.1988 s-a înscris la pensie pentru limită de vârstă în baza Legii nr.3/1977 ,abrogată de Legea nr. 19/2000 , cu plata drepturilor din data de 01.02.1989.

Prin schimbarea domiciliului în judeţul A , dosarul de pensie al contestatorului este înregistrat la Casa Judeţeană de Pensii A/ fost Oficiul de Pensii / sub nr.(...) , menţinându-se toate drepturile stabilite prin decizia nr. 20805 a Comisiei de pensii O , stabilindu-i-se o vechime în muncă de 48 ani 7 luni 15 zile . Ulterior s-a emis decizia nr.(...)/06.07.2007 prin care drepturile contestatorului au fost recalculate începând cu data de 01.07.2005, iar la baza recalculării acestor drepturi de pensie a stat retribuţia tarifară lunară din perioada anilor cuprinşi în fişa de pensie . Pentru perioada anilor unde în fişa de pensie nu este menţionată retribuţia tarifară s-au aplicat dispoziţiile art.7 alin 2 din HG nr.1550/2004 .

În urma evaluării drepturilor de pensie a rezultat un punctaj mediu de 1,70258 puncte ,mai mare decât punctajul în plată până la data recalculării de 1,60149 puncte , valoarea punctului de pensie pentru anul 2005 fiind de 295,56 lei RON.

Intimata, în speţă, a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 19 din HG nr. 1550/2004 prin luarea în calcul a adeverinţei nr. 1744 /09.05. 2007 ,anexată la cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii A sub nr. (...) din 17.05.2007.

Ulterior prin Decizia nr.(...)/30.07.2007,decizie contestată, intimata a procedat la aplicarea dispoziţiilor OUG nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 stabilind punctajele aferente perioadei 1955-1962 ,conform dispoziţiilor pct.4 din OUG nr. 19/2007, noile drepturi de pensie recalculate în cuantum de 688 lei fiind acordate începând cu data de 01.07.2007.

Din probatoriul existent la dosar instanţa ,în temeiul prevederilor art.137 Cod procedură civilă , va respinge excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei , excepţie invocată de intimată, contestatorul formulând contestaţia în termenul legal de 45 zile, conform prevederilor art.87 din Legea nr.19/2000 modificată şi completată.

Pe fond , instanţa constată că pretenţiile contestatorului sunt întemeiate , intimata a recalculat drepturile de pensie cuvenite petentului i , fără a ţine seama de prevederile cuprinse în HG nr.1550/2004 şi OUG nr.4/2005 , aprobată prin Legea nr.78/2005 , petentul având o vechime de peste 20 ani lucraţi în grupa I de muncă T. şi peste 15 ani în grupa I de muncă , zona I de radiaţii şi ca atare instanţa va admite pe fond contestaţia formulată şi exercitată de petentul E. N. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A şi pe cale de consecinţă:

Va anula Decizia nr.(...)/06.07.2007 privind recalcularea pensiei, decizie emisă de intimată şi va obliga intimata să recalculeze pensia cuvenită contestatorului conform prevederilor cuprinse în HG nr.1550/2004 şi OUG nr.4/2005 , aprobată prin Legea nr.78/2005 iar plata drepturilor de pensie recalculate se va face contestatorului de la data de 01.07.2005.

In temeiul prevederilor art.274 Cod procedură civilă instanţa va obliga intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată.’’

Împotriva acestei sentinţe pârâta a declarat recurs, invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 din C o d u l d e procedură civilă şi susţinând greşita interpretare şi aplicare a prevederilor legii privind recalcularea pensiei reclaman-tului de către prima instanţă, prin sentinţa recurată; în acest sens se susţine aplicarea retroactivă, dar inadmisibilă, a dispoziţiilor Legii nr.1 9/2000 şi a H.G. nr. 407/1990, care nu se aplică în cauză privindu-l pe reclamantul intimat, deoarece acesta este pensionar din anul 1988 şi nu au aplicare dispoziţiile legii anterioare a pensiilor.

Recursul nu este fondat.

Motivul de recurs invocat de pârâtă în cauză nu poate fi primit, deoarece, aşa cum se arată judicios şi corect în motivarea sentinţei recurate, reprodusă mai sus în citat, pe care instanţa de recurs o validează, nu este vorba de o aplicare retroactivă a legii civile. Într-adevăr, este vorba de interpretarea şi aplicarea justă a dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005 în prima instanţă, prin hotărârea dată.

În condiţiile în care reclamantul intimat are o vechime în muncă de peste 20 ani, ca miner în subteran, deci în grupa I-a de muncă, recalcularea pensiei acestuia şi data de început a plăţii pensiei recalculate se face potrivit legii aşa cum a dispus prima instanţă, care a pronunţat o sentinţa legală şi temeinică.

Luând în considerare şi dispoziţiile art. 312(1) şi ale art. 274 (1) din C o d u l d e procedură civilă,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefundat, recursul pârâtei Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 1391 din 03 decembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i A r a d în dosar nr(...) şi o obligă pe recurentă să-i plătească reclamantului intimat E. N. 1200(una mie două sute) lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 martie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Dr. (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

GREFIER, (...) (...)

 

 

Red.M.E./14.03.2008

Tehnored. E.M.2 ex./26.03.2008

Prima instanţă: J. E. şi J. U. - Trib.A

Toate spetele


Sus ↑