• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 2209 din data 2009-11-18
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI

ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

 

 

D E C I Z I A NR. 2209

Şedinţa  publică din data de 18 noiembrie 2009

Preşedinte - (...) (...)

Judecători - (...) (...) (...)

- (...) D.

Grefier - N. E.

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamantul M. Ş., domiciliat în municipiul Târgovişte, Strada (...) (...), Cartier N. 9, bloc 16, scara B, etaj 1, apartament 21, judeţul D împotriva sentinţei civile nr. 990 pronunţată în data de 27 aprilie 2009 de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimata pârâta Casa Judeţeană de Pensii D, cu sediul în municipiul Târgovişte, strada (...) (...) , numărul 1 A, judeţul D.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns intimata Casa Judeţeană de Pensii D, reprezentată de consilier juridic J. N., conform delegaţiei nr. 1354/13.11.2009, lipsind recurentul reclamant M. Ş..

Procedura legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care :

Reprezentantul intimatei pârâte Casa Judeţeană de Pensii D arată că nu mai are cereri noi de formulat în cauză şi solicită cuvântul asupra recursului.

Curtea constată că în cauză nu mai sunt cereri noi de formulat, faţă de actele şi lucrările dosarului apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

În combaterea recursului formulat de reclamantul M. Ş., reprezentantul intimatei pârâte arată că soluţia pronunţată de instanţa de fond este temeinică şi legală, mai mult decât atât, în urma calculului efectuat de expertul desemnat în cauză, cuantumul pensiei este mai mic decât cel acordat de Casa Judeţeană de Pensii D.

În concluzie, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a ca temeinică şi legală.

 

C U R T E A

Deliberând asupra recursului civil de faţă:

Reclamantul M. Ş. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii D obligarea acesteia la recalcularea pensiei.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că a lucrat la fosta întreprindere J. Târgovişte în grupa I de muncă şi că a solicitat pârâtei de două ori recalcularea pensiei ţinând cont de perioada lucrată în grupa I de muncă, însă pârâta nu a răspuns acestei solicitări, refuzând nejustificat să-i soluţioneze cererea.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, susţinând că decizia nr. (...)/23.02.2006, referitoare la recalcularea pensiei reclamantului, este legală şi temeinică întrucât a fost efectuată în conformitate cu prevederile art.1 din HG 1550/2004 şi art. 4 alin. 3 din OUG nr. 4/2005, în baza cererii formulată de reclamant la data de 30.01.2006, că în urma recalculării pensiei punctajul mediu anual a fost mai mic decât cel aflat în plată la data evaluării dar în baza disp. art.6(2) din OUG nr.4/2005 a fost menţinut punctajul anterior.

Pârâta a mai precizat că în situaţia în care în termen de 3 ani da la data recalculării reclamantul va prezenta acte de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, se vor stabili alte drepturi ce se vor acorda de la data recalculării, după expirarea termenului de 3 ani punctajul rezultat devenind definitiv.

Prin răspunsul la întâmpinare reclamantul a susţinut că pârâta a menţionat că valoarea pensiei este de 687 lei dar pensia plătită în luna aprilie 2008, după cum se menţionează în cuponul de pensie, a fost de 572 lei , astfel că se impune recalcularea pensiei conform cererii, ţinând cont că în ultimii ani pensiile au fost majorate substanţial dar majorările nu se regăsesc în pensia primită.

Prin sentinţa civilă nr.990/27.04.2009 T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a a respins contestaţia ca neîntemeiată

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că la data de 31.01.2006, prin cererea înregistrată sub nr.6632, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă în raport de adeverinţa nr.212/20.01.2006 emisă de SC V. SA Târgovişte în conformitate cu prevederile art. 4 (3) din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, care prevăd că sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţe întocmite conform legii , eliberate de angajator.

Prin decizia nr.(...)/23.02.2006, emisă de pârâtă, s-a dispus recalcularea pensiei din sistemul public pentru limită de vârstă cuvenită reclamantului şi s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,98385 căruia îi corespunde o pensie de 291 lei, reţinându-se totodată că pensia aferentă punctajului mediu recalculat este mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 367 lei care se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu calculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Din raportul de expertiză contabilă-judiciară rezultă că pentru luna iulie 2006, când s-a efectuat recalcularea pensiei, punctajul mediu e de 0,98722, cu o pensie corespunzătoare de 319 lei , în luna ianuarie 2007 punctajul este de 0,98722 , cu o pensie de 391 lei, iar în luna octombrie 2008 punctajul este de 0,98722, cu o pensie de 687 lei, pe care reclamantul a primit-o spre sfârşitul anului 2008, după cum recunoaşte prin răspunsul la întâmpinare.

Conform disp. art. 6(2) din OUG nr.4/2005, în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat veste mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000 se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul, criticând-o ca netemeinică şi nelegală, cu motivarea că nu s-au analizat obiectiv probele adminJ., că nu s-a constatat că dosarul său de pensie a fost pierdut, că nu s-a corelat punctajul cu valoarea efectivă a pensiei şi că nu s-a recalculat corect pensia ce i se cuvenea.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa atacată şi motivele recursului, curtea va constata că recursul este nefondat.

În mod corect a reţinut instanţa de fond că intimata a luat în calcul adeverinţa nr.212/20.01.2006 emisă de SC V. SA Târgovişte şi a procedat la recalcularea pensiei cuvenite recurentului.

Prin decizia nr.(...)/23.02.2006 s-a dispus recalcularea pensiei din sistemul public pentru limită de vârstă cuvenită recurentului şi s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,98385 căruia îi corespunde o pensie de 291 lei.

Prin aceeaşi decizie s-a constatat că pensia aferentă punctajului mediu recalculat este mai mică decât pensia aflată în plată, aceast6a din urmă, în cuantum de 367 lei urmând a se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu calculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Cele consemnate în decizia emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii D sunt susţinute de concluziile raportului de expertiză contabilă-judiciară, potrivit căruia pentru luna iulie 2006, când s-a efectuat recalcularea pensiei, punctajul mediu e de 0,98722, cu o pensie corespunzătoare de 319 lei , în luna ianuarie 2007 punctajul este de 0,98722 , cu o pensie de 391 lei, iar în luna octombrie 2008 punctajul este de 0,98722, cu o pensie de 687 lei, pe care reclamantul a primit-o spre sfârşitul anului 2008, după cum recunoaşte prin răspunsul la întâmpinare.

Conform disp. art. 6(2) din OUG nr.4/2005, în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat veste mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000 se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond a constatat că susţinerile recurentului-reclamant sunt neîntemeiate.

Pentru aceste considerente, curtea, văzând disp. art.304, 3041 şi 312 alin.1 C.pr.civ. va respinge recursul ca nefondat, menţinând ca legală şi temeinică hotărârea instanţei de fond.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat reclamantul M. Ş., domiciliat în municipiul Târgovişte, Strada (...) (...), Cartier N. 9, bloc 16, scara B, etaj 1, apartament 21, judeţul D împotriva sentinţei civile nr. 990 pronunţată în data de 27 aprilie 2009 de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimata pârâta Casa Judeţeană de Pensii D, cu sediul în municipiul Târgovişte, strada (...) (...) , numărul 1 A, judeţul D.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 noiembrie 2009.

 

Preşedinte Judecători

(...) (...) (...) (...) (...) (...) D.

 

Grefier

N. E.

 

Operator de date cu caracter personal

Număr notificare nr. 3120

S. CCM/MD

4ex/ 3.12.2009

dosar fond (...) al Trib. D

j.f.(...) T.

G E.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑