• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 5272R din data 2009-10-01
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(4179/2009)

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE

MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Decizia civilă nr.5272/R

Şedinţa publică din data de 01 octombrie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) D. (...)

GREFIER - G. E.

 

 

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul contestator E. T., împotriva sentinţei civile nr.419 din 04 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n Secţia Litigii de Muncă Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ Fiscal - Complet specializat pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII T, având ca obiect - contestaţie decizie pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurentul contestator E. T.,personal, lipsind intimata Casa Judeţeană de Pensii T.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că intimata Casa Judeţeană de Pensii T, a depus la dosar întâmpinare prin serviciul registratură al acestei secţii la data de 03.09.2009 şi a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă conform art.242 Cod procedură civilă.

Se înmânează un exemplar al întâmpinării recurentului contestator E. T., personal.

Curtea dispune lăsarea cauzei la a doua apelare pentru a da posibilitate recurentului să ia cunoştinţă de conţinutul întâmpinării.

La a doua apelare a cauzei a răspuns recurentul contestator E. T.,personal, lipsind intimata Casa Judeţeană de Pensii T.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, nici excepţii de invocat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Reurentul contestator E. T., personal, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

 

CURTEA,

 

Constată că prin sentinţa civilă nr.419 din 4 martie 2009, T r i b u n a l u l T e l e o r m a n – Secţia Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ Fiscal – Complet Specializat – pentru Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, s-a dispus respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de către contestatorul E. T., emisă de Casa Judeţeană de Pensii T.

Pentru a pronunţa această sentinţă Tribunalul a reţinut că prin decizia nr.(...) din 23.11.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii T s-au recalculat drepturile de pensii ale contestatorului – E. T. conform prevederilor OUG nr.4/2005 luându-se în calcul sporurile din adeverinţele nr.397 şi 398 din 31.01.2007 emise de Sucursala Marfă C – E. Exploatare Marfă R de Vede, menţinându-se pensia aflată în plată în sumă de 515 lei, întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat în sumă de 416 lei era mai mică.

Contestatorul a beneficiat şi de dispoziţiile OUG nr.19/2007, fiindu-i emisă decizia nr.(...) din 18.01.2008, prin care i s-au stabilit drepturi de pensie la 01.07.2007 în sumă de 566 lei.

Referitor la adeverinţa nr.2135 din 08.08.2008 emisă de E. de Exploatare Marfă R de Vede şi adeverinţa nr.524 din 04.08.2008 emisă de E. CFR Piteşti se reţine că la data emiterii deciziei contestate aceste adeverinţe nu existau aceste adeverinţe nu existau la dosarul de pensionare, fiind emise după formularea contestaţiei.

Este evident că, aceste adeverinţe pot fi analizate la emiterea unei eventuale decizii de recalculare a pensiei, dar în conformitate cu art. 40 din Normele metodologice de aplicarea a Legii nr.19/2000, ca urmare a solicitării adresate iniţial Casei de Pensii T.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs, contestatorul E. T. prin care a solicitat admiterea recursului şi recalcularea pensiei cu luarea în considerare a adeverinţelor respective.

Singura critică în fapt a sentinţei recurate se referă la faptul că a avut o contribuţie foarte mare la Casa de Pensii, care nu se regăseşte în calculul pensiei, iar adeverinţele care dovedesc această contribuţie nu au fost luate în calcul.

Mai susţine recurentul că pe decizia pe care a contestato scrie că dacă aduce în termen de 3 ani de la data de 01.09.2005 o adeverinţă cu suma care nu se regăseşte la calculul pensiei se ia în calcul de la data de 01.09.2005.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii T a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs formulate cât şi din oficiu în conformitate cu art. 3041 C. proc. civ., Curtea constată că recursul este nefundat şi urmează a fi respins pentru motivele care se vor arăta.

Astfel, Tribunalul a stabilit în mod corect starea de fapt şi a făcut o corectă interpretare şi aplicarea a dispoziţiilor legale aplicabile.

Prin decizia de recalculare nr.(...) din 23.11.2007 a fost recalculată pensia recurentului-contestator în conformitate cu prevederile OUG nr.4/2005 prin luarea în considerare a sporurilor din adeverinţele nr.397 şi 398 din 31.10.2007 emise de E. exploatare marfă Ri de Vede.

Însă, în urma recalculării a rezultat un punctaj mediu anual de 1.40705 puncte şi o pensie aferentă punctajului mediu anual recalculat în cuantum de 416 lei.

Având în vedere că pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat în sumă de 416 lei este mai mică decât pensia aflată în plată în sumă de 515 lei, aceasta din urmă se va menţine până când pensia rezultată din înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată, aşa cum este menţionat în conţinutul deciziei contestate.

Cu privire la adeverinţa nr.2135 din 08.08.2008 emisă de E. de exploatare marfă Ri de Vede, precum şi adeverinţa nr.524 din 04.08.2008 emisă de E. de exploatare marfă Ri de Vede, Curtea constată că în mod corect Tribunalul a reţinut că intimata Casa de Pensii T nu le-a putut lua în considerare întrucât anterior emiterii deciziei nr.(...) din 23.11.2007 acestea nu fuseseră depuse la sediul Casei de Pensii.

De asemenea, Curtea reţine potrivit înscrisurilor depuse de intimata Casa de Pensii T că prin înmulţirea punctajului mediu anual de 1,42691 puncte cu 581,3 lei valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2008 rezultă o pensie pe luna ianuarie 2008 în cuantum de 830 lei, cuantum are depăşeşte mult pensia aflată în plată de 515 lei stabilită conform deciziei nr.(...) din 23.11.2007.

Prin urmare ca adeverinţele depuse să fie luate în considerare, recurentul este obligat ca anterior formulării unei contestaţii în justiţie să depună aceste adeverinţe la Casa de Pensii pentru că numai în această măsură Casa de Pensii le cunoaşte şi le poate lua în considerare la calcularea pensiei.

În cazul în care aceste adeverinţe nu au fost luate în considerare sau deşi au fost luate în considerare cuantumul pensiei nu a crescut, Tribunalul poate fi sesizat cu o contestaţie şi prin administrarea unui probatoriu complet se poate stabili cu precizie dacă Casa Judeţeană de Pensii a emis decizia respectivă cu respectarea sau dimpotrivă cu încălcare legii.

Având în vedere că în prezenta cauză, Casa Judeţeană de Pensii a respectat întocmai dispoziţiile legale, iar Tribunalul a pronunţat o sentinţă temeinică şi legală, Curtea în baza art.312 C. proc. civ., urmează să dispună respingerea recursului ca nefondat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-contestator E. T. împotriva sentinţei civile nr.419/04.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n Secţia Litigii de Muncă Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ Fiscal - Complet specializat pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII T.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 01 octombrie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. B. F. M. V. M. D. E.

 

GREFIER

G. E.

Tehnored: P.A.

2 ex.

27.10.2009

Jud.fond: V.E.

I.U.

Toate spetele


Sus ↑