• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 6236 din data 2009-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 6236

Şedinţa publică de la 12 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)-Preşedinte Secţie

-(...) (...)-Vicepreşedinte Instanţă

-(...) (...)- Judecător

Grefier -E. N.

 

xxx

Pe rol judecarea recursului declarat de recurentul contestator M. I. O., împotriva sentinţei civile nr. 2692/27.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...),în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul contestator M. I. O., a lipsit intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Curtea constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii.

Recurentul contestator M. I. O., solicită admiterea recursului conform motivelor de recurs.

 

 

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă.

Prin sentinţa nr.2692/27.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...) s-a respins acţiunea formulată de petentul M. O., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Petentul a fost pensionat pentru limită de vârstă prin decizia nr.(...)/24.04.1998. Drepturile de pensie au fost recalculate în baza OUG 4/2005, fiind emisă decizia din data de 30.11.2005 pe care petentul nu a contestat-o şi în care au fost valorificate toate documentele depuse de acesta la dosarul de pensionare până la data recalculării.

Conform precizării făcute în şedinţa publică din 27.05.2009, petentul nu a contestat deciziile de pensionare, ci solicită recalcularea pensiei pe motiv că intimata nu a luat în calcul drepturile salariale şi sporurile de care a beneficiat pe perioada lucrată şi care sunt menţionate în adeverinţa 312/18.04.2005.

Astfel, nu se justifică invocarea de către intimată a excepţiei tardivităţii introducerii contestaţiei, raportat la prevederile art. 87 din legea nr.19/2000, modificată şi completată, potrivit cărora decizia de pensionare emisă de Casa Teritorială de Pensii poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.

Conform dispoziţiilor art. 95 alin.2 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare. La alin.3 al aceluiaşi articol, se prevede că pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

În consecinţă, petentul trebuia să se adreseze intimatei cu o cerere de recalculare a pensiei în urma căreia C.J.P. trebuia să emită o nouă decizie de pensionare.

Dacă petentul se considera nemulţumit de cuantumul pensiei ce ar fi fost stabilit prin această nouă decizie, acesta avea posibilitatea de a formula contestaţie în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei, conform dispoziţiilor art. 87 din Legea nr.19/2000.

Se observă că în speţă petentul s-a adresat direct instanţei de judecată pentru obligarea intimatei la recalcularea pensiei şi nu s-a adresat C.J.P. G cu o cerere de recalculare conform prevederilor art. 95 alin.2, invocate mai sus.

Referitor la solicitarea având ca obiect obligarea intimatei să constate că petentul a prestat muncă pe timpul nopţii şi a beneficiat de sporuri, instanţa a reţinut că acestuia i-a fost eliberată adeverinţa 312/18.04.2005, având la dispoziţie acţiunea în realizare, respectiv contestaţia împotriva deciziei de pensionare emise în anul 2005.

Referitor la consemnarea acestor drepturi în carnetul de muncă, instanţa a respins acest capăt de cerere cu motivarea că, potrivit prevederilor Decretului 92/1976, CJP este abilitată în a face înscrieri în carnetele de muncă ce aparţin persoanelor cu care are raporturi de muncă, or petentul nu a avut astfel de raporturi cu intimata.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurentul contestator M. I. O. criticând-o ca nelegală şi netemeinică arătând că în mod greşit i-a fost respinsă acţiunea şi nu i-au fost luate în considerare sporul de noapte, sporul de vechime neîntreruptă, nu s-a ţinut cont de categoria de încadrare, iar zilele de sâmbătă şi duminică nu au fost plătite dublu, aşa cum s-a hotărât.

Recursul nu este fondat.

Conform dispoz. art.95 al.2 din Legea 19/2000, modificată şi completată, cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

La alin. 3 al aceluiaşi articol, se prevede că, pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Recurentul trebuia să se adreseze intimatei cu o cerere de recalculare a pensiei în urma căreia, aceasta din urmă trebuia să emită o nouă decizie de pensionare.

Se constată că recurentul-contestator s-a adresat direct instanţei fără a parcurge procedura prevăzute de dispoz. art.95 al.2 din Legea 19/2000.

Având în vedere aceste considerente, în baza art.312 al.2 C.pr.civilă se va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul ca nefondat declarat de recurentul contestator M. I. O., împotriva sentinţei civile nr. 2692/27.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...),în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G.

 

 

 

 

 

 

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 O. 2009

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

E. N.

 

 

Red. Jud.D.S.

Tehn.I.C./Ex.2/13.11.2009

J.F./E. M. T. şi

E. E.

Toate spetele


Sus ↑