• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 6278 din data 2009-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6278

Şedinţa publică de la 12 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

*****************************

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatorul E. D. (...) împotriva sentinţei nr.5557/23.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul contestator, lipsind intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Recurentul contestator E. D. (...), a depus la dosar adeverinţa nr. 7798/17.04.2008.

Instanţa, constatând cauza în T. de soluţionare, a acordat cuvântul asupra cererii de revizuire.

Recurentul contestator E. D. (...), a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii contestaţiei şi obligarea pârâtei la restituirea sumelor reţinute.

CURTEA:

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 5557 de la 23 octombrie 2008 T r i b u n a l u l G o r j a respins contestaţia formulata de contestatorul E. D. (...), împotriva deciziei nr. (...)/07.03.2008 intimatei Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Contestatorul a fost pensionat pentru munca depusa si limita de vârstă, emiţându-se decizia de pensionare nr.(...)/30.06.2000 in baza Legii nr. 3/1977 iar prin decizia nr. (...) din 30.11.2005 , drepturile de pensie ale petentului au fost recalculate in conformitate cu prevederile HG 1550/2004 si OUG 4/2005.

Calculul iniţial al pensiei contestatorului cât şi recalcularea s-a făcut in conformitate cu documentele aflate la dosarul de pensie respectiv fisa de pensie şi adeverinţele privind vechimea in munca , salariile si sporurile de care a beneficiat contestatorul.

Prin decizia de pensie nr. (...)/30.11.2005 punctajul mediu anual determinat in urma recalculării a fost de 1.86171 puncte rezultând un cuantum al drepturilor de pensie in suma de 551 lei, mai N. decât pensia aflata in plata in suma de 706 lei care se va menţine in plată până când pensia rezultata prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Ulterior ca urmare a depunerii la intimata a unor adeverinţe de către contestator acesta solicitând recalcularea pensiei, Casa de Pensii a emis o noua decizie de pensie sub nr. (...)/07.03.2008 .

S.-se pensia contestatorului s-a constatat ca s-au făcut unele erori de calcul, contestatorul încasând sume care nu i se cuvin sume pentru care s-a constituit debitul in cauza.

Acest debit constă în faptul că iniţial CJP G a considerat că, contestatorul a desfăşurat activitate in grupa II de munca in unităţi miniere conform HG 267/1990 motiv pentru care la stabilirea punctajului mediu anual a folosit un stagiu de cotizare de 25 de ani aşa cum prevede OUG 4/2005, Normele Metodologice de aplicare si Normele tehnice.

S-a reţinut că, contestatorul nu a lucrat întreaga perioadă de minim 25 de ani la instalaţii de cariere in cadrul unităţilor miniere pentru a putea beneficia de împărţirea la un stagiu de cotizare de 25 de ani aşa cum prevede OUG 4/2005 .

Intimata a procedat la recalcularea pensiei utilizând un stagiu de 30 de ani la determinarea punctajului mediu anual si constituind un debit care potrivit art. 187 din Legea 19/2000 , se recuperează de la contestator.

De asemenea, intimata nu a ţinut cont de sporul de 30% de care face vorbire contestatorul în acţiune întrucât din adeverinţa nr. 7798/17.04.2008 , nu rezulta ce fel de spor este acesta .

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul E. D.(...) .

În motivarea cererii de recurs, contestatorul a arătat că a realizat un stagiu de cotizare de 43 ani, 6 luni şi 27 de zile, care este peste pragul de 25 de ani, aşa cum rezultă din menţiunile făcute în carnetul de muncă.

Cu privire la sporul de 30% la salariul tarifar de încadrare, a depus la instanţa de fond 3 adeverinţe cu care a făcut dovada aplicării acestuia, astfel că decizia emisă cu nr.(...)/07.III.2008 este nelegală..

Solicită admiterea recursului şi admiterea contestaţiei cu consecinţa restituirii debitului de 1145 lei reprezentând plăţi necuvenite în perioada 01.12.2006-01.04.2008 reţinute prin decizia care se contestă.

Analizând criticile invocate şi apărările formulate, prin prisma dispoziţiilor art. 3041 şi art. 304 pct. 8 şi 9 c. pr. civilă, se apreciază că recursul este nefundat, din următoarele considerente:

Adeverinţa nr. 7798/17. 04. 2008 nu întruneşte elementele prevăzute de lege pentru ca menţiunile din aceasta să fie avute în vedere la recalcularea pensiei, respectiv nu se cunoaşte denumirea sporului de 30% precizat în aceasta.

Cât priveşte celelalte critici, se constată că nu sunt întemeiate întrucât s-a procedat la recalcularea pensiei utilizându-se un stagiu de 30 ani, la determinarea punctajului mediu anual, deşi petentul nu a lucrat nici întreaga perioadă de 25 ani la instalaţii de cariere din cadrul unităţilor miniere pentru a putea beneficia de prevederile OUG nr. 4/2005,cauză din care a rezultat o plată nedatorată care reprezintă debit şi care, conform Legii nr. 19/2000, art. 187 se recuperează de la contestator.

Curtea are în vedere şi faptul că recalcularea pensiei contestatorului s-a făcut având în vedere şi adeverinţele invocate în prezenta contestaţie -mai puţin cea referitoare la sporul de 30%, pentru motivele arătate anterior- recalcularea finalizându-se cu decizia nr (...)/07.03.2008.

În considerarea celor expuse,în raport de prevederile art. 312 alin 1 c. pr. civilă, recursul fiind nefundat, urmează a se respinge, iar sentinţa recurată va fi menţinută ca legală şi temeinică.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de contestatorul E. D. J. împotriva sentinţei nr.5557/23.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 O. 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud.Fl.(...)

2 ex/AS

j.f.S.V.V.

Toate spetele


Sus ↑