• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 2215 din data 2009-11-18
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

D E C I Z I A NR. 2215

Şedinţa  publică din data de 18 noiembrie 2009

Preşedinte : - (...) (...)

Judecători : - (...) (...) (...)

: - (...)-B. (...)

Grefier : - F.-S. D.

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de contestatorul (...) D., domiciliat în P,(...), judeţul P, împotriva sentinţei civile nr.647 din 13 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii P, cu sediul în P,(...), judeţul P.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 11.11.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când, instanţa, având nevoie de timp pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului, a amânat pronunţarea cauzei la 18.11.2009, când a pronunţat următoarea decizie.

 

 

C U R T E A:

 

 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a la nr(...), contestatorul (...) D. a chemat in judecata pe intimata Casa Judeţeană de Pensii P, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, sa dispună anularea Deciziei nr. (...)/29.09.2008, recalcularea punctajului mediu anual in conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 modificata si completata si recuperarea dreptului cuvenit, ca urmare a recalculării punctajului mediu anual potrivit dispoziţiilor OUG nr.4/03.02.2005 care sa includă majorările de întârziere calculate corespunzător precizărilor legale.

In motivarea cererii, contestatorul a arătat ca Decizia nr.(...)/29.09.2008 nu este legala, întrucât punctajul mediu anual precizat in decizie nu este determinat conform prevederilor art.95 al.2 din lege, privind recalcularea pensiei după un stagiu suplimentar si legal de cotizare, prin aplicarea normelor metodologice aprobate cu buletin de calcul utilizat de Casa Judeţeană de Pensii P, la recalcularea pensiei conform OUG nr.4/03.02.2005, ci, este determinat după o metodologie proprie care nu cuprinde toate drepturile prevăzute in Legea nr.19/2000 si transforma operaţiunea de recalculare, intr-o operaţiune de adăugare la un punctaj mediu anual mai mic decât cel aflat in plata.

In drept, contestatorul si-a întemeiat cererea pe dispoziţiile OUG nr.4/2005, OUG nr.19/2007, Legea nr.19/2000 modificata si completata.

In apărare, intimata in temeiul disp.art.115 c.pr.civ. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, urmând sa fie cenzurate susţinerile contestatorului, care sunt total nefondate.

In şedinţa publica din data de 16.01.2009, contestatorul, urmare depunerii Deciziei nr.(...)/21.11.2008 si a documentaţiei ce a stat la baza emiterii acesteia, a arătat ca este nemulţumit de noua decizie emisa de intimata Casa Judeţeană de Pensii P, astfel ca o contesta si pe aceasta.

Totodată, fata de depunerea de către intimata a Deciziei de debit nr.(...)/15.01.2009, contestatorul a arătat ca solicita reactualizarea acestei decizii si a cuponului din luna octombrie 2006.

Prin sentinţa civilă nr.647/13.03.2009 T r i b u n a l u l P r a h o v a a respins acţiunea ca neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Contestatorul (...) D. a fost înscris la pensie pentru limita de vârsta prin decizia nr. (...)/11.11.1999, începând cu data de 01.06.1998 conform dispoziţiilor Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistenta sociala.

Începând cu data de 01.12.2005 prin decizia nr.(...)/03.04.2006, pensia de asigurări sociale a contestatorului a fost recalculata in baza dispoziţiilor OUG nr.4/2005 si HG nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare in vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 in conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000.

Ulterior, intimata, in baza disp.OUG nr.4/2005 a procedat la revizuirea administrativa a drepturilor de pensie ale contestatorului si a emis Decizia nr.(...)/26.08.2008, începând cu data de 01.12.2005 care a anulat deciziile emise anterior, respectiv Deciziile nr.(...)/03.04.2006, nr.(...)/07.08.2006, nr.(...)/04.09.2006 si nr.(...)/23.04.2007.

In conformitate cu prevederile art.95 din Legea nr.19/2000, pensia de asigurări sociale a contestatorului a fost recalculata, fiind emisa Decizia nr.(...)/29.09.2008 de către intimata Casa Judeţeană de Pensii P. In urma revizuirii pensiei recalculate prin decizia sus-menţionată, in baza disp.art.89 al.1 din legea nr.19/2000, intimata Casa Judeţeana de Pensii P a emis o noua decizie, respectiv nr.(...)/21.11.2008, care la rândul său, a anulat ultima decizie emisa, si anume, cea emisa la data de 29.09.2008.

Tribunalul a reţinut că drepturile de pensie i-au fost acordate contestatorului începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare, respectiv cu 01.11.2007, conform prevederilor art.95 al.3 din Legea nr.19/2000.

Din actele si lucrările dosarului, rezulta ca la stabilirea si recalcularea pensiei contestatorului, intimata a avut in vedere toate documentele existente in dosarul de pensionare: G. de pensie nr.8192/1998 întocmita de SC E. SRL P, Adeverinţa nr.626/19.04.2002 eliberata de aceeaşi unitate, Adeverinţele nr. 995/12.04.2002 si nr.6348/18.11.2004 eliberate de Ministerul Educaţiei si Cercetării - Universitatea de Petrol si Gaze P, Adeverinţa nr.3319/ 19.10.2005 eliberata de SC I.P.I.P. (...) P, Adeverinţele nr.816/10.02.2004, nr.330/06.01.2006 si nr.8040/30.10.2007 eliberate de Casa Judeţeana de Pensii P - Direcţia Economic T. de D. si Arhive.

Cat priveşte Decizia nr.(...)/15.01.2009 emisa de intimata, se retine de către instanţă ca aceasta decizie a fost emisa urmare a modificării stagiului de cotizare realizat si punctajul mediu anual recalculat, fiind stabilit in sarcina de plata a contestatorului, in baza disp.art.187 al.4 din Legea nr.19/2000, un debit in cuantum de 171 lei reprezentând pensie de asigurări sociale încasată necuvenit, care de altfel, a fost recuperat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul, criticând-o ca netemeinică şi nelegală, cu motivarea, în esenţă, că s-a formulat o cerere de recalculare a pensiei pentru perioada 01.07.2005 – 01.01.2007. S-a solicitat anularea deciziei de recalculare nr.(...)/21.11.2008 deoarece este incorectă şi nu respectă legislaţia în vigoare privind stabilirea drepturilor de pensie şi emiterea unei decizii de recalculare a punctajului mediu anual care să cuprindă stagiul suplimentar de cotizare cu respectarea Legii nr.19/2000. În acest sens există metodologia de aplicare a Legii nr.19/2000, respectiv H.G. nr.1550/2004, precum şi O.U.G. nr.4/2005 în care sunt precizate clar modalitatea de stabilire a drepturilor de pensie ce i se cuvin.

Ca urmare a recalculării conform O.U.G. nr.4/2005 i s-au dat restanţe băneşti, iar pe cuponul de pensie din luna octombrie 2006 a constatat că a primit o sumă mai mică decât cea care i se cuvenea. Recalcularea apreciază că s-a făcut corect, doar că nu i s-a dat întreaga sumă, motiv pentru care a înţeles să solicite revizuirea distribuţiei banilor.

Casa Judeţeană de Pensii P a emis decizia de recalculare conform metodologiei privind Legea nr.3/1977, deşi în temeiul art.180 alin.(1) din Legea nr.19/2000, la data intrării în vigoare a acesteia, pensiile de asigurări sociale de stat, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul acestei legi..

Mai arată recurentul că tribunalul nu a ţinut seama de faptul că la punctajul mediu anual se adaugă un număr de puncte reprezentând majorare conform art.78 alin.8 din Legea nr.19/2000.

În urma revizuirii Casa Judeţeană de Pensii P a emis decizia din 26.08.2008 prin care s-a constatat că i s-au dat nişte bani în plus. În decizia de revizuire s-a luat în considerare o decizie emisă în anul 2007, când în realitate trebuia să se aibă în vedere dispoziţiile art.2 lit.b şi art.2 lit.e din O.U.G. nr.4/2005 privind principiile egalităţii şi contributivităţii.

Solicită admiterea recursului, iar recalcularea pensiei să se facă de la 01.04.2001 aşa cum prevede art.180 alin.2 din Legea nr.19/2000.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefundat şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii instanţei de fond.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa atacată şi motivele recursului, precum şi din oficiu, curtea va constata că recursul este nefondat, pentru considerentele ce urmează:

Recurentul (...) D. a fost înscris la pensie pentru limita de vârsta prin decizia nr. (...)/11.11.1999, începând cu data de 01.06.1998 conform dispoziţiilor Legii nr.3/1977, în vigoare la acea dată.

Începând cu data de 01.12.2005 prin decizia nr.(...)/03.04.2006, pensia de asigurări sociale a contestatorului a fost recalculata in baza dispoziţiilor OUG nr.4/2005 si HG nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare in vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 in conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000.

Ulterior, intimata, in baza disp.OUG nr.4/2005 a procedat la revizuirea administrativa a drepturilor de pensie ale contestatorului si a emis Decizia nr.(...)/26.08.2008, începând cu data de 01.12.2005 care a anulat deciziile emise anterior, respectiv Deciziile nr.(...)/03.04.2006, nr.(...)/07.08.2006, nr.(...)/04.09.2006 si nr.(...)/23.04.2007.

In conformitate cu prevederile art.95 din Legea nr.19/2000, pensia de asigurări sociale a contestatorului a fost recalculata, fiind emisa Decizia nr.(...)/29.09.2008 de către intimata Casa Judeţeană de Pensii P. In urma revizuirii pensiei recalculate prin decizia sus-menţionată, in baza disp.art.89 al.1 din legea nr.19/2000, intimata Casa Judeţeana de Pensii P a emis o noua decizie, respectiv nr.(...)/21.11.2008, care la rândul său, a anulat ultima decizie emisa, si anume, cea emisă la data de 29.09.2008.

Din analiza documentelor depuse în prezenta cauză şi a legislaţiei aplicabile în materie, curtea va constata că în mod corect instanţa de fond a stabilit că la stabilirea si recalcularea pensiei contestatorului, intimata a avut in vedere toate documentele existente in dosarul de pensionare.

De asemenea, modul de calcul al pensiei a fost în conformitate cu dispoziţiile legale, cu metodologia stabilită prin norme, astfel că punctajul rezultat este cel real.

Pe cale de consecinţă şi sumele plătite efectiv recurentului, inclusiv pe luna octombrie 2006, sunt cele corecte.

Cat priveşte Decizia nr.(...)/15.01.2009 emisa de intimata, această decizie a fost emisa urmare a modificării stagiului de cotizare realizat si punctajul mediu anual recalculat, fiind stabilit in sarcina de plata a contestatorului, in baza disp.art.187 al.4 din Legea nr.19/2000, un debit in cuantum de 171 lei reprezentând pensie de asigurări sociale încasată necuvenit, care de altfel, a fost recuperat.

În cauză era necesară efectuarea unei expertize de specialitate care să efectueze calculul pensiei cuvenite recurentului şi să compare acest calcul cu cel efectuat de intimată.

Curtea a pus în vedere recurentului necesitatea administrării unei astfel de probe, însă recurentul a refuzat expres efectuarea acestei expertize, deşi era o probă concludentă, pertinentă şi utilă cauzei.

Faţă de aceste considerente şi văzând disp. art.304, 3041 şi 312 alin.1 C.pr.civ., curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul (...) D., domiciliat în P,(...), judeţul P, împotriva sentinţei civile nr.647 din 13 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii P, cu sediul în P,(...), judeţul P.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi 18 noiembrie 2009.

 

Preşedinte Judecători

(...) (...) (...)-(...) (...) (...)-B. (...)

 

 

Grefier

F.-S. D.

 

 

 

Operator de date cu caracter personal

Notificare nr.3120/2006

Red.D./F.

5 ex./8.12.2009

d.f(...) Trib.P

j.f. (...) R

E. E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑